Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 F og G   Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand Alternative konstruktioner og arrangementer, 1. september 2003

 

 

Kapitel II-2

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og
slukning af brand

 

Afsnit F   Alternative konstruktioner og arrangementer

Regel 17   Alternative konstruktioner og arrangementer

1   Formål

  Formålet med denne regel er at tillade en metode til anvendelse af alternative konstruktioner og arrangementer i forbindelse med brandsikkerhed.

2   Almindelige bestemmelser

2.1   Brandsikkerhedskonstruktioner og arrangementer kan afvige fra de foreskrevne krav angivet i afsnit B, C, D, E eller G i dette kapitel, forudsat at konstruktionen og arrangementerne opfylder brandsikringens formål og de funktionelle krav i dette kapitel.

2.2   Når konstruktionen (designet) eller arrangementerne afviger fra de foreskrevne krav i dette kapitel, skal der udføres en brandsikkerhedsanalyse, evaluering og godkendelse heraf i overensstemmelse med denne regel.

3   Brandsikkerhedsanalyse

  Brandsikkerhedsanalysen skal udarbejdes og forelægges Administrationen på basis af vejledninger udarbejdet af Organisationen 1) og skal som et minimum omfatte følgende elementer:

1) Der henvises til: MSC/Circ.1002, Guidelines on alternative design and arrangements for fire safety.

.1   fastsættelse af skibstypen, og hvilke rum det drejer sig om;

.2   identifikation af, hvilke foreskrevne krav skibet eller rummene ikke vil opfylde;

.3   identifikation af brand- og eksplosionsfaren for skibet eller de rum, der er tale om, herunder:

.1   identifikation af de mulige antændelseskilder;

.2   identifikation af mulighederne for udvikling af brand i hvert omhandlet rum;

.3   identifikation af muligheden for udvikling af røg og giftige luftarter i hvert omhandlet rum;

.4   identifikation af mulighederne for spredning af brand, røg eller giftige luftarter fra hvert af de omhandlede rum, til andre rum;

.4   fastsættelse af, hvilke kriterier for opfyldelse af de omhandlede skibes eller rums brandsikkerhed der kræves, som er behandlet i de foreskrevne krav, herunder særligt:

.1   kriterierne for opfyldelsen skal baseres på dette kapitels brandsikkerhedsmæssige formål og funktionskrav;

.2   kriterierne for opfyldelsen skal medføre et sikkerhedsniveau, der ikke er mindre end det, der ville blive opnået ved at anvende de foreskrevne krav; og

.3   kriterierne for opfyldelsen skal kunne bestemmes med hensyn til omfang og være målelige;

.5   detaljeret beskrivelse af de alternative konstruktioner og arrangementer, inklusiv en liste med de antagelser, der er anvendt i konstruktionen, og enhver foreslået operationel begrænsning eller betingelse; og

.6   teknisk begrundelse, der påviser, at den alternative konstruktion og de alternative arrangementer opfylder kriterierne for brandsikkerheden.

4   Evaluering af alternative konstruktioner og arrangementer

Den i stk. 3 krævede brandsikkerhedsanalyse skal evalueres og godkendes af Administrationen under hensyntagen til de af Organisationen udviklede vejledninger. 2)

2) Der henvises til: MSC/Circ.1002, Guidelines on alternative design and arrangements for fire safety.

4.2   En kopi af den dokumentation, som er godkendt af Administrationen, som angiver, at den alternative konstruktion og arrangementerne opfylder denne regel, skal medføres om bord på skibet.


5   Udveksling af informationer

  Administrationen skal videregive relevante oplysninger angående alternative konstruktioner og arrangementer, som er godkendt af Organisationen, til denne for cirkulation til alle kontraherende regeringer.

6   Gen-evaluering på grund af ændringer af betingelserne

  Hvis de antagelser og de operationelle restriktioner, der blev fastsat for de alternative konstruktioner og arrangementer, ændres, skal brandsikkerhedsanalysen udføres under de ændrede forhold, og den skal godkendes af Administrationen.

 

 

 

Afsnit G   Særlige krav

Regel 18   Helikopteranlæg

1   Formål

  Formålet med denne regel er at sørge for ekstra brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger i dette kapitel for skibe, der er forsynet med særlige faciliteter for helikoptere. Med dette formål for øje skal følgende funktionskrav opfyldes:

.1   Opbygningen af helikopterdækket skal være tilstrækkelig til at beskytte skibet mod den brandrisiko, som er forbundet med helikopteroperationer;

.2   der skal sørges for brandslukningsudstyr til passende beskyttelse af skibet mod den brandrisiko, som er forbundet med helikopteroperationer;

.3   optanknings- og hangarfaciliteter samt driften skal sikre de nødvendige forholdsregler til at beskytte skibet mod den brandrisiko, som er forbundet med helikopteroperationer; og

.4   der skal sørges for instruktionshåndbøger og træning.

2   Anvendelse

2.1   Ud over at opfylde kravene i de relevante regler indeholdt i afsnit B, C, D og E i dette kapitel skal skibe, som er forsynet med helikopterdæk, opfylde kravene i denne regel.

2.2   Hvor helikoptere af og til eller i nødstilfælde lander eller foretager hejseoperationer (winching) på et skib uden helikopterdæk, kan brandslukningsudstyr, som er anbragt i overensstemmelse med kravene i afsnit C, anvendes. Dette udstyr skal være gjort let tilgængeligt i tæt tilknytning til det landings- eller hejse-område, som anvendes i forbindelse med helikopteroperationer.

2.3   Uanset kravene i stk. 2.2 ovenfor skal ro/ro passagerskibe, som ikke har helikopterdæk, opfylde regel III/28.

3   Konstruktion og bygning

3.1   Konstruktion af stål eller andet tilsvarende materiale

I almindelighed skal konstruktionen af helikopterdæk være af stål eller andre tilsvarende materialer. Hvis helikopterdækket danner toppen af et dækshus eller en overbygning, skal det isoleres til klasse »A-60« standard.

3.2   Konstruktion af aluminium eller andre metaller med lavt smeltepunkt

Hvis Administrationen til konstruktionen tillader anvendelsen af aluminium eller andre metaller med lavt smeltepunkt, som ikke er gjort ækvivalente med stål, skal følgende forholdsregler opfyldes:

.1   Hvis platformen er udhængende ud over skibssiden, skal platformen efter hver brand på skibet eller platformen underkastes en strukturanalyse med henblik på at fastslå, om den er anvendelig til fremtidigt brug; og

.2   hvis platformen er placeret over skibets dækshus eller tilsvarende bygning, skal følgende betingelser opfyldes:

.2.1 der må ikke være åbninger i dækshusets top og skotter under platformen;

.2.2 vinduer under platformen skal være forsynet med stålskodder; og

.2.3 efter hver brand på platformen eller i dens umiddelbare nærhed skal platformen underkastes en strukturanalyse med henblik på at fastslå, om den er anvendelig til fremtidigt brug.

4   Flugtveje

Et helikopterdæk skal være forsynet både med en hoved- og en nødudgang samt adgangsvej til brand- og redningsmandskab. Disse skal være placeret så langt fra hinanden som praktisk muligt og fortrinsvis på hver sin side af helikopterdækket.


5   Brandslukningsudstyr

5.1   I umiddelbar nærhed af helikopterdækket skal følgende brandslukningsudstyr forefindes og opbevares tæt ved adgangen til helikopterdækket:

.1   mindst to pulverslukkere med en total kapacitet på ikke under 45 kg;

.2   CO 2 slukkere med en total kapacitet på ikke under 18 kg eller tilsvarende;

.3   et passende skumslukningsanlæg bestående af skumkanoner eller skumrør, som er i stand til at levere skum til alle dele af helikopterdækket under alle vejrforhold, hvor helikoptere kan operere. Anlægget skal være i stand til at præstere en udstrømningshastighed som krævet i tabel 18.1 i mindst 5 minutter;

 

Tabel 18.1 - Skumudstrømningshastigheder

 

Kategori

Helikopterens længde overalt

Udstrømningshastig-hed for skum (l/min)

H1

Op til, men under 15 m

250

H2

Fra 15 m op til, men ikke inklusiv 24 m

500

H3

Fra 24 m op til, men ikke inklusiv 35 m

800

 

.4   hovedskumvæsken skal være egnet til anvendelse med saltvand og være i overensstemmelse med ydelsesstandarder, som ikke er ringere end dem, som er acceptable for Organisationen; 3)

3) Der henvises til: the International Civil Aviation Organisation Airport Services Manual, part 1 – Rescue and Fire Fighting, Chapter 8 – Extinguishing Agent Characteristics, Paragraph 8.1.5 – Foam Specifications table 8-1, Level ’B’.

.5   mindst to strålerør af en godkendt kombinationstype (stråle/forstøver) og slanger med en tilstrækkelig længde til at nå enhver del af helikopterdækket;

.6   ud over kravene i regel 10.10, to sæt brandmandsudrustninger; og

.7   mindst følgende udstyr skal opbevares på en måde, der gør det muligt at anvende det umiddelbart, og så det er beskyttet mod elementerne:

.1   skiftenøgle;

.2   brandtæppe;

.3   boltesaks, 60 cm;

.4   krog, gribeskovl eller bådshage;

.5   svær nedstryger, komplet med seks reserveklinger;

.6   stige

.7   løftetov, 5 mm i diameter x 15 m i længde;

.8   skævbider/bidetang;

.9   et sæt forskellige skruetrækkere; og

.10 selekniv komplet med skede.

6   Afløbsfaciliteter

Afløbsfaciliteter på helikopterdæk skal udføres af stål og skal føre direkte over bord uafhængigt af ethvert andet system og skal konstrueres således, at bortledningen ikke rammer nogen del af skibet.

7   Helikoptergenoptanknings- og hangarfaciliteter

Hvor skibet har helikoptergenoptanknings- og hangarfaciliteter, skal følgende krav opfyldes:

.1   Der skal findes et bestemt angivet område til opbevaring af brændstoftanke, og dette skal være:

.1.1 så langt væk fra opholdsrum, flugtveje og udskibningsstationer som praktisk muligt; og

.1.2 isoleret fra områder, der indeholder en kilde til antændelse af dampe.

.2   brændstofopbevaringsområdet skal være forsynet med arrangementer, hvorved spildt brændstof kan opsamles og bortledes til et sikkert sted;

.3   tanke og tilhørende udstyr skal være beskyttet mod fysisk skade og mod en brand i et tilstødende rum eller område;

.4   hvor transportable brændstofopbevaringstanke anvendes, skal der særligt tages hensyn til:

.4.1 konstruktion af tanken til dens påtænkte formål;

.4.2 monterings- og sikringsarrangementer;

.4.3 elektrisk forbindelse; og

.4.4 inspektionsprocedurer;

.5   brændstofpumper til opbevaringstanke skal være forsynet med midler, som gør det muligt at deaktivere dem fra et sikkert fjernbetjeningssted i tilfælde af brand. Hvor der er installeret et tankningssystem, som er baseret på tyngdekraften, skal der findes et tilsvarende lukkearrangement for at separere brændstofkilden;

.6   brændstofpumpeenheden må kun være forbundet til en tank ad gangen. Rørene mellem tanken og pumpeenheden skal være af stål eller tilsvarende materiale, så korte som muligt og beskyttede mod beskadigelse;

.7   elektriske brændstofpumpeenheder og tilhørende betjeningsudstyr skal være af en type, der er egnet til placeringen og mulige risici;

.8   brændstofpumpeenheder skal omfatte en anordning, som forebygger, at der kommer overtryk i påfyldningsslangen;

.9   udstyr, der bruges ved genoptankningsoperationer, skal være elektrisk forbundet;

.10   »RYGNING FORBUDT« skilte skal være opsatte på passende steder;

.11   hangarer, genoptanknings- og vedligeholdelsesfaciliteter skal behandles som maskinrum af kategori A med hensyn til krav til konstruktiv brandsikring og faste brandsluknings- og brandvisningsanlæg;

.12   lukkede hangarfaciliteter eller lukkede rum, som indeholder optankningsinstallationer, skal være forsynet med mekanisk ventilation som krævet i regel 20.3 for lukkede ro/ro rum på lastskibe. Ventilatorer skal være af en gnistfri type; og

.13   elektrisk udstyr og kabler i lukkede hangarer eller lukkede rum, som indeholder genoptankningsinstallationer, skal opfylde regel 20.3.2, 20.3.3 og 20.3.4.


8   Operationshåndbog og brandslukningsarrangementer

8.1   Hvert helikopteranlæg skal have en operationshåndbog, inklusiv en beskrivelse og en checkliste for sikkerhedsforholdsregler, procedurer og udstyrskrav. Håndbogen kan være en del af skibets nødprocedurer.

8.2   De procedurer og foranstaltninger, som skal følges under genoptankningsoperationer, skal være i overensstemmelse med en anerkendt sikker praksis og være indeholdt i operationshåndbogen.

8.3   Personel til brandbekæmpelse bestående af mindst to personer, som er trænede i rednings- og brandbekæmpelsesopgaver, samt brandslukningsudstyr skal være umiddelbart tilgængelige til enhver tid, når der forventes helikopteroperationer.

8.4   Personel til brandbekæmpelse skal være til stede under optankningsoperationer. Dog skal brandslukningspersonellet ikke inddrages i genoptankningsaktiviteter.

8.5   Der skal udføres genopfriskningstræning om bord, og der skal sørges for ekstra forsyninger af brandslukningsmedier til sådan træning og afprøvning af udstyret.

Regel 19   Transport af farligt gods 4)

4) Der henvises til: MSC/Circ.608/Rev.1, the Interim guidelines for open-top container ships.

1   Formål

Formålet med denne regel er at foreskrive yderligere sikkerhedskrav til brandsikkerheden for skibe, der transporterer farligt gods. Til dette formål skal følgende funktionskrav opfyldes:

.1   Der skal være brandbeskyttelsesanlæg for at beskytte skibet imod den øgede brandrisiko i forbindelse med transport af farligt gods;

.2   farligt gods skal være tilstrækkeligt adskilt fra antændelseskilder; og

.3   egnet personligt beskyttelsesudstyr skal findes for de risici, der er forbundet med transport af farligt gods.

2   Almindelige bestemmelser

Foruden at opfylde de relevante krav i reglerne i afsnit B, C, D og E og regel 18 og 20 5) skal de i stk. 2.2 nævnte skibstyper og lastrum, der er bestemt til transport af farligt gods, opfylde de relevante krav i denne regel, undtagen ved transport af farligt gods i begrænsede mængder 6) , medmindre disse krav allerede er imødekommet ved opfyldelse af andre krav andetsteds i dette kapitel. Skibstyperne og metoderne til transport af farligt gods er omtalt i stk. 2.2 og tabel 19.1. Lastskibe med en bruttotonnage på under 500 skal opfylde denne regel, men Administrationen kan reducere kravene, og sådanne reducerede krav skal noteres i det godkendelsesdokument, der er omtalt i stk. 4.

5) Der henvises til: Part 7 of the International Maritime Dangerous Goods Code.

6) Der henvises til: Kapitel 3.4 of the International Maritime Dangerous Goods Code.

2.2   Tabel 19.1 og 19.2 finder anvendelse på følgende skibstyper og lastrum:

.1   Skibe og lastrum, som ikke er specielt indrettet til transport af fragtcontainere, men bestemt til transport af farligt gods i pakkeform, herunder gods i fragtcontainere og transportable tanke;

.2   Containerskibe bygget til formålet samt lastrum bestemt til transport af gods i fragtcontainere og transportable tanke;

.3   Ro/ro-skibe og ro/ro-rum bestemt til transport af farligt gods;

.4   Skibe og lastrum bestemt til transport af fast, farligt gods i bulk; og

.5   Skibe og lastrum bestemt til transport af farligt gods, bortset fra væsker og luftarter i bulk, i skibslægtere.

3   Særlige krav

  Medmindre andet er nærmere angivet, skal følgende krav gælde ved anvendelse af tabel 19.1, 19.2 og 19.3 på stuvning af farligt gods såvel »på dæk« som »under dæk«, hvor numrene på følgende stykker er anført i første kolonne i tabellerne.

3.1   Vandforsyning

3.1.1   Der skal drages omsorg for, at en vandforsyning fra hovedbrandledningen umiddelbart er til rådighed under det foreskrevne tryk enten ved permanent tryk eller ved passende anbragte, fjernstyrede startanordninger til brandpumperne.

3.1.2   Det ydede kvantum vand skal kunne forsyne fire strålespidser af en størrelse og under et tryk som nærmere angivet i regel 10.2 og kunne rettes imod enhver del af lastrummet, når det er tomt. Denne vandmængde kan tilføres ved tilsvarende midler, som Administrationen måtte finde tilfredsstillende.

Der skal forefindes midler til en effektiv afkøling af de pågældende lastrum under dækket med mindst 5 l/min pr. kvadratmeter af lastrummets vandrette areal enten ved hjælp af et fast arrangement af dyser eller ved at oversvømme lastrummet med vand. Efter Administrationens skøn kan der anvendes slanger hertil i mindre lastrum og på mindre områder i større lastrum. Dog skal lænsearrangementet være således indrettet, at der ikke opbygges frie overflader. Lænsearrangementet skal dimensioneres til at fjerne mindst 125% af den samlede kapacitet af både sprinklernes vandpumper og det nødvendige antal brandslanger med strålerør. Lænsesystemets ventiler skal kunne betjenes fra et sted uden for det beskyttede rum og i nærheden af betjeningen af brandslukningsanlægget. Lænsebrønde skal have tilstrækkelig kapacitet og skal placeres ved sideklædningen med en indbyrdes afstand, der ikke overstiger 40 m i hver vandtæt inddeling. Hvis dette ikke er muligt, skal Administrationen ved sin godkendelse af stabilitetsoplysningerne tage hensyn til den uheldige indvirkning på stabiliteten af den øgede vægt og den frie vandoverflade i det omfang, den anser det for nødvendigt 7) .

7) Der henvises til: Resolution A.123 (V), the Recommendation on fixed fire-extinguishing systems for special cargo spaces.

3.1.4   Foranstaltninger til at fylde underdækslastrum med egnede, nærmere angivne medier kan træde i stedet for kravene i stk. 3.1.3.

3.1.5   Den totale, krævede vandtilførselskapacitet skal opfylde stk. 3.1.2 og 3.1.3 samtidigt, når disse finder anvendelse, beregnet for det største af de angivne lastrum. Kapacitetskravet i stk. 3.1.2 skal kunne opfyldes af hovedbrandpumpen eller -pumpernes totale kapacitet uden at medregne nødbrandpumpens kapacitet, hvis der findes en sådan. Hvis et sprinkleranlæg (drencher system) anvendes for at opfylde stk. 3.1.3, skal sprinklerpumpen også tages med ved beregningen af den totale kapacitet.

3.2   Antændelseskilder

  Der må ikke installeres elektrisk udstyr og ledninger i indskottede lastrum eller vogndæksrum, medmindre det efter Administrationens skøn er nødvendigt af hensyn til driften. Hvis der er installeret elektrisk udstyr i sådanne rum, skal dette være af en certificeret sikker type 8) til brug i de farlige omgivelser, som det måtte blive udsat for, medmindre det er muligt fuldstændigt at isolere det elektriske anlæg (f.eks. ved fjernelse af demonterbare led i anlægget, bortset fra sikringer). Kabelgennemføringer i dæk og skotter skal lukkes tæt mod passage af luftarter eller damp. Gennemgående forløb af kabler samt kabler i lastrum skal beskyttes mod beskadigelse ved slag. Anvendelse af andet udstyr, der kan forårsage antændelse af brandfarlige dampe, er ikke tilladt.

8) Der henvises til: the Recommendations of the International Electrotechnical Commission, særligt publikation IEC 60092, Electrical installation in ships.

3.3   Brandvisningsanlæg

  Ro/ro-rum skal udstyres med et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmeringsanlæg, der opfylder kravene i »Fire Safety Systems Code«. Alle andre typer lastrum skal være udstyret med enten et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmeringsanlæg eller et røgalarmeringsanlæg med vedvarende prøveudtagning af atmosfæren, der opfylder kravene i »Fire Safety Systems Code«. Hvis et sådant røgalarmeringsanlæg med vedvarende prøveudtagning af atmosfæren er installeret, skal der tages særligt hensyn til stk. 2.1.3 i kapitel 10 i »Fire Safety Systems Code« med henblik på at sikre mod udsivning af giftige dampe til områder, hvor personer kan opholde sig.

3.4   Ventilation

3.4.1   Der skal findes et effektivt anlæg til mekanisk ventilation af indskottede lastrum. Anlægget skal være således indrettet, at det kan udskifte luften mindst seks gange i timen i lastrummet, baseret på et tomt lastrum, og at det kan fjerne dampe fra den øverste eller nederste del af lastrummet, alt efter omstændighederne.

3.4.2   Ventilatorerne skal være således konstrueret, at der ikke kan ske antændelse af brændbare blandinger af gas og luft. Der skal være anbragt passende trådnetsafskærmning over ventilationens tilgangs- og afgangsåbninger.

3.4.3   Lukkede lastrum, som er beregnet til transport af farligt gods i bulk, skal være forsynet med naturlig ventilation, hvor der ikke er krav om mekanisk ventilation.

3.5   Lænsemidler

3.5.1   Hvor det er hensigten at føre brændbare eller giftige væsker i indskottede lastrum, skal lænsesystemet være således konstrueret, at der ikke kan ske uagtsom lænsning af sådanne væsker gennem rørsystemet eller pumperne i maskinrummet. Hvor der føres store mængder af sådanne væsker, skal det overvejes at tilvejebringe yderligere midler til lænsning af disse lastrum.

3.5.2   Hvis lænsesystemet supplerer det system, som betjenes af pumper i maskinrummet, skal systemets kapacitet være ikke under 10 m 3 /h pr. lastrum, det betjener. Hvis det ekstra system er fælles, behøver kapaciteten ikke overstige 25 m 3 /h. Det ekstra lænsesystem behøver ikke arrangeres med redundans.

3.5.3   Når der transporteres brændbare eller giftige væsker, skal den lænseledning, som fører ind i maskinrummet, altid være afsondret enten ved montering af en blændflange eller ved en lukket, aflåselig ventil.

3.5.4   Lukkede rum uden for maskinrum, som indeholder lænsepumper, der betjener lastrum beregnet til transport af brændbare eller giftige væsker, skal være forsynet med separat mekanisk ventilation, som giver mindst seks luftskift i timen. Hvis rummet har adgang fra et andet lukket rum, skal døren være selvlukkende.

3.5.5   Hvis lænsning af rendestene i lastrum udføres med lænsning ved hjælp af tyngdekraft, skal lænsningen enten ledes direkte over bord eller til en lukket tank placeret uden for maskinrummene. Tanken skal være forsynet med et udluftningsrør til en sikker placering på åbent dæk. Lænsning fra et lastrum ind i en lænsebrønd i et lavere beliggende rum er kun tilladt, hvis et sådant rum opfylder de samme krav som lastrummet ovenover.

3.6   Personlig beskyttelse

3.6.1   Der skal forefindes fire sæt beskyttelsestøj, der er fuldt modstandsdygtigt mod kemiske påvirkninger, foruden de brandmandsudrustninger, som er foreskrevet i regel 10.10. Beskyttelsestøjet skal dække al hud, således at ingen del af kroppen er ubeskyttet.

3.6.2   Der skal forefindes mindst to indåndingsapparater foruden dem, der er foreskrevet i regel 10. Der skal findes to reserveladninger, som egner sig til brug i indåndingsapparaterne, til hvert krævet indåndingsapparat. Passagerskibe, som ikke medfører over 36 passagerer, og lastskibe, der er forsynet med passende placerede midler til fuldstændigt at genoplade luftbeholderne, så de er fri for forurening, behøver kun medføre en reserveladning for hvert krævet apparat.

3.6.3   For lastskibe med en bruttotonnage på under 500 vil omfanget af dette udstyr blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

3.7   Transportable ildslukkere

  Ud over de transportable ildslukkere, der måtte være foreskrevet i andre bestemmelser i dette kapitel, skal der i lastrummene forefindes godkendte transportable ildslukkere med en samlet kapacitet på mindst 12 kg pulver eller med tilsvarende slukkeevne.


3.8   Isolering af skotter og dæk, der afgrænser maskinrum

  Skotter, der adskiller lastrum og maskinrum af kategori A, skal være isoleret svarende til klasse »A-60« standard 9) , medmindre det farlige gods er stuvet mindst 3 m i horisontal retning fra skotterne. Andre afgrænsninger mellem disse rum skal være isoleret svarende til klasse »A-60«-inddeling.

9) For containerskibe: Se tabel i stk. 19.1.

3.9   Finfordråbningsanlæg (Vogndækssprinkleranlæg)

  Ethvert åbent ro/ro-rum med et dæk over rummet og ethvert rum, som anses for at være et lukket ro/ro-rum, der ikke kan lukkes tæt, skal være udstyret med et godkendt, fast anbragt finfordråbningsanlæg til manuel betjening, der skal beskytte alle dele af hvert dæk og hver vognplatform i det pågældende rum. Administrationen kan dog tillade brugen af et andet fast anbragt brandslukningsanlæg, som ved en fuldskalaprøve har vist sig at være lige så effektivt. Dog skal lænsearrangementet være således indrettet, at der ikke opstår frie overflader. Lænsesystemet skal være dimensioneret til at kunne fjerne mindst 125% af den samlede kapacitet af både sprinkleranlæggets pumper og det krævede antal brandslange-strålerør. Lænsesystemets ventiler skal kunne betjenes fra et sted uden for det beskyttede rum og i nærheden af betjeningen til brandslukningsanlægget. Lænsebrønde skal have tilstrækkelig kapacitet og skal placeres ved klædningen i borde med en indbyrdes afstand, der ikke overstiger 40 m inden for hvert vandtætte rum. Er dette ikke muligt, skal Administrationen ved sin godkendelse af stabilitetsoplysningerne tage hensyn til den uheldige indvirkning på stabiliteten af den øgede vægt og frie vandoverflade i det omfang, man anser det for nødvendigt 10) .

10) Der henvises til: Resolution A.123 (V), the Recommendation on fixed fire-extinguishing systems for special cargo spaces.

3.10   Adskillelse af ro/ro rum

3.10.1   I skibe med ro/ro rum skal der være en adskillelse mellem et lukket ro/ro rum og et åbent ro/ro rum. Adskillelsen skal være således, at den minimerer passage af farlige dampe og væsker imellem sådanne rum. Som alternativ er en sådan adskillelse imidlertid ikke nødvendig, hvor ro/ro rummet i hele sin længde anses for at være et lukket lastrum, som fuldt ud opfylder de relevante særlige krav i denne regel.

3.10.2   I skibe med ro/ro rum skal der være en adskillelse mellem et lukket ro/ro rum og et tilstødende vejrdæk. Adskillelsen skal være således, at den minimerer passage af farlige dampe imellem sådanne rum. En sådan adskillelse er imidlertid ikke nødvendig, hvis det lukkede ro/ro rum opfylder, hvad der er krævet for det farlige gods, der transporteres på tilstødende vejrdæk.

4   Godkendelsesdokument 11)

  Administrationen skal forsyne skibet med et dokument, der bekræfter, at skibets konstruktion og udrustning opfylder kravene i denne regel. Dokumentation for transport af farligt gods − med undtagelse af farligt gods i fast form i bulk − kræves ikke for de typer laster, der er klassificeret som hørende til klasse 6.2 og 7 i regel VII/2, og for farligt gods i begrænset mængde.

11) Der henvises til: MSC/Circ.642, Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods under the provisions of regulation II-2/54 of SOLAS 74, as amended.

 


Tabel 19.1 - Kravenes anvendelse på forskellige former for transport af farligt gods i skibe og lastrum

Hvor betegnelsen »X« forekommer i tabel 19.1, betyder det, at dette krav finder anvendelse på alle klasser af farligt gods, som angivet i den pågældende linie i tabel 19.3, undtagen dog jf. noterne.

 

Regel 19.2.2     ®

 

 

.1

 

.2

 

.3

 

.4

 

.5

 

Regel 19 ¯

Vejrdæk

(.1 til .5

  inklusiv)

Ikke

specielt

indrettet

Container

lastrum

Lukkede

ro/ro-

rum

Åbne

ro/ro-

rum

Fast, farligt gods i bulk

 

Skibs-
lægtere

.3.1.1

X

X

X

X

X

For opfyldelsen af regel 19 vedforskelligeklasser af farligtgods, se tabel19.2

X

.3.1.2

X

X

X

X

X

-

.3.1.3

-

X

X

X

X

X

.3.1.4

-

X

X

X

X

X

.3.2

-

X

X

X

X

X4

.3.3

-

X

X

X

-

X4

.3.4.1

-

X

X 1

X

-

X4

.3.4.2

-

X

X 1

X

-

X4

.3.5

-

X

X

X

-

-

.3.6.1

X

X

X

X

X

-

.3.6.2

X

X

X

X

X

-

.3.7

X

X

-

-

X

-

.3.8

X

X

X 2

X

X

-

.3.9

-

-

-

X 3

X

-

.3.10.1

-

-

-

X

-

-

.3.10.2

-

-

-

X

-

-

Noter:

1   Gælder ikke for lukkede fragtcontainere, for så vidt angår klasse 4 og 5.1.   Hvad angår klasse 2, 3, 6.1 og 8, kan ventilationshastigheden, når transporten foregår i lukkede fragtcontainere, reduceres til mindst to luftskift i timen. I forbindelse med dette krav anses en transportabel tank for en lukket fragtcontainer. 2   Gælder kun for dæk. 3   Gælder kun for lukkede ro/ro rum, der ikke kan lukkes tæt. 4   I det særlige tilfælde, hvor lægterne kan indeholde brændbare dampe, eller hvis de er i stand til at udtømme brændbare dampe til et sikkert rum uden for lægternes fragtrum ved hjælp af ventilationskanaler, der er tilsluttet lægteren, kan disse krav lempes eller frafaldes til Administrationens tilfredshed. 5   Speciallastrum skal behandles som lukkede ro-ro rum, når der transporteres farligt gods.

Tabel 19.2 - Kravenes anvendelse på forskellige klasser af farligt gods for skibe og lastrum, der transporterer fast, farligt gods i bulk

 

 

Klasse  

Regel 19

4.1

4.2

4.36

5.1

6.1

8

9

.3.1.1

x

x

-

x

-

-

x

.3.1.2

x

x

-

x

-

-

x

.3.2

x

x7

x

x8

-

-

x8

.3.4.1

-

x7

x

-

-

-

-

.3.4.2

x9

x7

x

x7,9

-

-

x7,9

.3.4.3

x

x

x

x

x

x

x

.3.6

x

x

x

x

x

x

x

.3.8

x

x

x

x7

-

-

x10

 

Noter:

6   Stofferne i denne klasse, som kan transporteres i bulk, indebærer sådanne farer, at Administrationen i særlig grad skal være opmærksom på de pågældende skibes konstruktion og udrustning, ud over at de tilfredsstiller de krav, der er opregnet i denne tabel. 7   Vedrører kun »Seedcake« der indeholder opløsningsmidler, »Ammonium nitrate« og »Ammonium nitrate fertilizers«.8   Vedrører kun »Ammonium nitrate« og »Ammonium nitrate fertilizers«. En beskyttelse i henhold til: EC standard 60079, elektriske apparater i eksplosiv gasatmosfære, er tilstrækkelig.9   Kun egnet trådnet er krævet.

10   Kravene i the Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, resolution A.434(XI) med ændringer, er tilstrækkelige.

 


Tabel 19.3 - Kravenes anvendelse på forskellige klasser af farligt gods, bortset fra fast, farligt gods i bulk

Klasse ®

1.1- 1.6

1.4S

2.1

2.2

2.3

3

 

væsker ≤23 ° C 15

3

 

væsker

>23 ° C 15 ≤61°C

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

 

væsker

 

6.1

 

væsker

≤23°C 15

 

6.1

 

væsker

>23°C 15

≤61°C

6.1

 

faste stoffer/
fast gods

8

 

væsker

8

 

væsker

≤23°C 15

8

 

væsker

>23°C 15

≤61°C

8

 

faste stoffer/
fast gods

9

 

Regel 19 ¯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.1.1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.3.1.2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

.3.1.3

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.3.1.4

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.3.2

x

-

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

-

-

.3.3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

-

.3.4.1

-

-

x

-

x

x

-

x11

x11

x

x11

-

-

x

x

x11

-

x

x

-

x11

.3.4.2

-

-

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

x

x

-

-

.3.5

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

x

x

x

-

-

x

-

-

-

.3.6

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x14

.3.7

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

-

x

x

-

-

.3.8

x12

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x13

-

-

x

x

-

-

x

x

-

-

.3.9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.3.10.1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X 16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.3.10.2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X 16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Noter: 11   Når et »mekanisk-ventileret rum« er krævet, jf. IMDG-koden med ændringer. 12   Stuves i en afstand af 3 m vandret fra maskinrumsskotter i alle tilfælde. 13   Henvisning til IMDG-koden, med ændringer. 14   I henhold til det gods, som transporteres. 15   Henviser til flammepunkt. 16   I henhold til bestemmelserne i IMDG-koden, med senere ændringer, er det forbudt at stuve farligt gods af klasse 5.2 under dæk eller i lukkede ro-ro rum.


Regel 20   Beskyttelse af vogndæksrum, speciallastrum samt ro/ro-rum

1   Formål

  Formålet med denne regel er at foreskrive yderligere sikkerhedskrav til brandsikkerheden for skibe, som er forsynet med vogndæksrum, speciallastrum og ro/ro-rum. Til dette formål skal følgende funktionskrav opfyldes:

.1   Der skal være brandsikringsanlæg, som beskytter skibet tilstrækkeligt mod den brandrisiko, som er forbundet med vogndæksrum, speciallastrum og ro/ro-rum;

.2   antændelseskilder skal adskilles fra vogndæksrum, speciallastrum og ro/ro-rum; og

.3   vogndæksrum, speciallastrum og ro/ro-rum skal ventileres tilstrækkeligt.

2   Almindelige krav

2.1   Anvendelse

  Ud over at opfylde de relevante krav i reglerne i afsnit B, C, D og E skal vogndæksrum, speciallastrum og ro/ro-rum opfylde kravene i denne regel.

2.2   Grundlæggende principper for passagerskibe

2.2.1   Det hovedprincip, som ligger til grund for bestemmelserne i denne regel, er, at den lodrette hovedzone inddeling, der kræves i regel 9.2, kan være praktisk umulig i vogndæksrum på passagerskibe, og at der derfor skal tilvejebringes en tilsvarende beskyttelse ved hjælp af en vandret zoneinddeling og ved installering af et effektivt, fast anbragt brandslukningsanlæg. Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne regel kan en vandret zone herefter omfatte speciallastrum på mere end et dæk, forudsat at zonens totale frie højde for køretøjer ikke overstiger 10 m.

2.2.2   Det grundlæggende princip, der ligger til grund for stk. 2.2.1, skal også anvendes på ro/ro-rum.

2.2.3   Kravene til ventilationsanlæg, åbninger i klasse »A«-inddelinger og gennemføringer i klasse »A«-inddelinger for at opretholde integriteten af lodrette hovedzoner i dette kapitel skal gælde tilsvarende for dæk og skotter, der danner afgrænsninger, som adskiller vandrette zoner fra hinanden og fra resten af skibet.


3   Forholdsregler mod antændelse af brændbare dampe i lukkede vogndæksrum, lukkede ro/ro-rum og speciallastrum

3.1   Ventilationssystemers kapacitet

3.1.1   Kapacitet for ventilationssystemer

  Der skal forefindes et effektivt anlæg til mekanisk ventilation med tilstrækkelig kapacitet til at give mindst følgende luftskift:

.1   Passagerskibe:

  Speciallastrum   10 luftskift i timen

 

  Lukkede ro/ro-rum og rum

  til køretøjer, bortset fra speciallastrum,

  på skibe, der medfører mere end

  36 passagerer   10 luftskift i timen

 

  Lukkede ro/ro-rum og rum

  til køretøjer, bortset fra speciallastrum,

  på skibe, der ikke medfører mere end

  36 passagerer   6 luftskift i timen

 

.2   Lastskibe:   6 luftskift i timen

 

  Administrationen kan forlange et forøget antal luftskift, når køretøjer lastes og losses. 12)

12) Der henvises til: MSC/Circ.729, Rekommandation om konstruktions- og operationelle vejledninger for ventilationssystemer i ro/ro-rum, samt DS/EN ISO 9785, Ventilation af lastrum til biler med forbrændingsmotorer – Beregning af teoretisk luftmængde.

  Med hensyn til kontrol af renheden i luften henvises til: Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift   om arbejdsmiljø i skibe (Grænseværdier for stoffer og materialer).

3.1.2   Ventilationssystemets ydeevne

3.1.2.1   I passagerskibe skal det i stk. 3.1. krævede mekaniske ventilationsanlæg være helt adskilt fra andre ventilationsanlæg og skal altid være i drift, når der er biler i de pågældende rum. Ventilationskanaler, som betjener sådanne lastrum, der kan lukkes tæt, skal være separate for hvert sådant rum. Anlægget skal kunne betjenes fra et sted uden for rummene.

3.1.2.2   På lastskibe skal ventilatorerne normalt være i drift uafbrudt, når der er køretøjer om bord. Er dette ikke muligt, skal de være i drift dagligt i et begrænset tidsrum, eftersom vejret tillader det, og i hvert fald i et rimeligt tidsrum forud for losningen, efter hvilket tidsrum det skal påvises, at de pågældende ro/ro-rum eller motorkøretøjsrum er gasfrie. Til dette formål skal der forefindes et eller flere transportable apparater til sporing af brændbare luftarter. Anlægget skal være helt adskilt fra andre ventilationsanlæg. Ventilationskanaler til ro/ro-rum eller motorkøretøjsrum, der kan lukkes tæt, skal være adskilt for hvert lastrum. Anlægget skal kunne betjenes fra et sted uden for disse rum.

3.1.2.3   Ventilationssystemet skal være sådan indrettet, at det forhindrer lagdannelser og dannelsen af luftlommer.

3.1.3   Indikation af ventilationssystemer

  Der skal på kommandobroen være midler til at vise ethvert tab af den krævede ventilationskapacitet.

3.1.4   Lukkeanordninger og kanaler

3.1.4.1   Der skal være anordninger, så ventilationsanlægget kan standses hurtigt og lukkes effektivt fra et sted uden for rummet i tilfælde af brand under hensyntagen til vejr- og søforholdene.

3.1.4.2   Ventilationskanaler inden for en fælles vandret zone, inklusive spjæld, skal være udført af stål. På passagerskibe skal ventilationskanaler, som passerer igennem andre vandrette zoner eller maskinrum, være klasse »A-60« stålkanaler konstrueret i overensstemmelse med regel 9.7.2.1.1 og 9.7.2.1.2.

3.1.5   Permanente åbninger

  Permanente åbninger i sideklædning, ender eller dæk skal være således arrangeret, at en brand i lastrummet ikke frembyder en risiko for stuvningsområder og udskibningsstationer for redningsfartøjer, apteringsrum, servicerum og kontrolrum i overbygninger og dækshuse over lastrummene.

3.2   Elektrisk udstyr og ledninger

Med undtagelse af bestemmelserne i stk. 3.2.2 skal elektrisk udstyr og ledninger være af en type, der er egnet til brug i eksplosive blandinger af benzin og luft 13) .

13) Der henvises til: Recommendation of the International Electrotechnical Commission (IEC), særligt publikation nr. 60079.

3.2.2   Såfremt der findes andet end speciallastrum under skotdækket og uanset bestemmelserne i stk. 3.2.1, gælder følgende: Over en højde af 450 mm fra dækket og fra enhver platform til biler, hvor en sådan er monteret, med undtagelse af platforme med åbninger af en størrelse, som tillader benzindampe at strømme nedad, er elektrisk udstyr af en type, der er således indkapslet og beskyttet, at der ikke undslipper gnister, tilladt som et alternativ, forudsat at ventilationsanlægget er konstrueret og fungerer således, at lastrummet uafbrudt ventileres med mindst ti luftskift i timen, når der er køretøjer om bord.

3.3   Elektrisk udstyr og ledninger i ventilationskanaler

  Elektrisk udstyr og ledninger skal, hvis de er installeret i en ventilationskanal, være af en type, der er godkendt til brug i eksplosive blandinger af benzin og luft, og afgangsåbningen fra enhver aftrækskanal skal være anbragt på et sikkert sted under hensyntagen til eventuelle andre antændelseskilder.

3.4   Andre antændelseskilder

  Andet udstyr, som kan forårsage antændelse af brandfarlige dampe, er ikke tilladt.

3.5   Spygatter og afløb

  Spygatter må ikke føres til maskinrum eller andre rum, hvor der kan være fare for antændelse.

4   Brandvisning og alarm

4.1   Faste brandvisnings- og brandalarmeringsanlæg

  Med undtagelse af, hvad der er angivet i stk. 4.3.1, skal der findes et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmeringsanlæg, der opfylder kravene i »Fire Safety Systems Code«. Det faste brandvisningsanlæg skal være i stand til hurtigt at påvise en opstående brand. Typen af detektorer og deres indbyrdes afstand og placering skal være til Administrationens tilfredshed under hensyntagen til effekten af ventilation og andre relevante faktorer. Efter installationen skal anlægget afprøves under normale ventilationsforhold og skal give en samlet alarmeringstid, der er til Administrationens tilfredshed.

4.2   Anlæg til brandvisning ved prøveudtagning

  Undtagen i åbne ro/ro-rum, åbne vogndæksrum og i speciallastrum kan der anvendes et anlæg til brandvisning ved prøveudtagning, som opfylder kravene i »Fire Safety Systems Code«, som et alternativ til det faste brandvisnings- og brandalarmeringsanlæg, som er krævet i stk. 4.1.

4.3   Speciallastrum

4.3.1   Der skal opretholdes en effektiv patruljeringsordning i speciallastrum. Hvis en effektiv patruljeringsordning opretholdes med en konstant brandvagt hele tiden under rejsen, kræves det dog ikke, at der skal installeres et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmeringsanlæg.

4.3.2   Der skal findes manuelt betjente alarmtryk med en afstand, så ingen del af rummet er mere end 20 m fra et manuelt betjent brandtryk, og der skal placeres et i nærheden af hver udgang fra sådanne rum.

5   Konstruktiv beskyttelse

  Uanset kravene i regel 9.2.2 skal skotter og dæk, der afgrænser speciallastrum, være isoleret til »A-60«-standard i passagerskibe, som befordrer mere end 36 passagerer. Hvor rum af kategori (5), (9) eller (10), som defineret i regel 9.2.2.3, støder op til afgrænsningen, kan standarden imidlertid reduceres til »A-0«. Hvor brændselsolietanke er under et speciallastrum eller et ro/ro-rum, kan integriteten af dæk mellem sådanne rum og brændselsolietanke reduceres til »A-0«.

6   Brandslukning

Fast anbragte brandslukningsanlæg 14)

14) Der henvises til: MSC/Circ.914, Guidelines for the approval of alternative fixed water-based fire-fighting systems for use in special category spaces.

6.1.1   Vogndæksrum og ro/ro-rum, som ikke er speciallastrum, og som kan lukkes tæt fra et sted placeret uden for rummet, skal forsynes med et fast brandslukningsanlæg med slukkende luftarter, som skal opfylde kravene i »Fire Safety Systems Code«, bortset fra:

.1   Hvis der er installeret et CO 2 -brandslukningsanlæg, skal den mængde CO 2 , der er til rådighed, som minimum være tilstrækkelig til at give et mindsterumfang af fri CO 2 svarende til 45% af bruttorumfanget af det største af de omhandlede lastrum, som kan lukkes tæt, og anlægget skal være udført på en sådan måde, at der sikres tilgang i løbet af 10 minutter af mindst 2/3 af den luftart, der kræves for det pågældende rum;

.2   der kan installeres ethvert andet, fast anbragt anlæg til brandslukning med inertgas eller fast slukningsanlæg med højekspanderende skum, forudsat at Administrationen er overbevist om, at det yder tilsvarende beskyttelse; og

.3   som et alternativ kan der installeres et anlæg, der opfylder kravene i stk. 6.1.2.

Ro/ro-rum, speciallastrum og vogndæksrum, der ikke kan lukkes tæt, skal forsynes med et godkendt, fast anbragt sprinklersystem 15) med manuel betjening, som skal beskytte alle dele af ethvert dæk og platformsdæk til køretøjer i sådanne rum. Sådanne sprinklersystemer skal have:

15) Der henvises til: Resolution A.123(V), Recommendation on fixed fire-extinguishing systems for special cargo spaces.

.1   Et manometer på ventilmanifolden;

.2   klar mærkning på hver ventil på manifolden, om hvilket område den betjener;

.3   instruktion i ventilrummet om vedligeholdelse og betjening; og

.4   et tilstrækkeligt antal afdræningsventiler.

Administrationen kan tillade anvendelsen af andre faste brandslukningssystemer 16) , som har påvist, at de ikke er mindre effektive, ved en fuldskala prøve under forhold, der simulerer en brand på et vogndæk eller i et ro/ro-rum, med udstrømmende benzin og som viser, at de ikke er mindre effektive til at kontrollere de brande, som kan tænkes at opstå i sådanne rum.

16) Der henvises til: MSC/Circ.914, Guidelines for the approval of alternative fixed water-based fire-fighting systems for use in special category spaces.

Når der anvendes faste sprinklersystemer, skal der på grund af det alvorlige tab af stabilitet, som kan opstå ved, at der samler sig store mængder vand på dækket eller dækkene, når det fast anbragte sprinkleranlæg træder i funktion, forefindes følgende arrangementer: 17)

17) Se i øvrigt kap. II-1, regel 21.1.6.1 til 1.6.5.

.1   På passagerskibe:

.1.1   i rummene over skotdækket skal der anbringes spygatter for at sikre, at sådant vand hurtigt ledes direkte over bord;

.1.2.1   i ro/ro-passagerskibe skal afløbsventiler til spygatter, som er forsynet med lukkemidler, der kan betjenes fra et sted over skotdækket i henhold til kravene i den gældende Internationale Lasteliniekonvention, holdes åbne, mens skibet er i søen;

.1.2.2   enhver betjening af ventilerne, der er henvist til i stk. 6.1.4.1.2.1, skal indføres i skibets dagbog;

.1.3   Administrationen kan kræve, at der i rummene under skotdækket etableres pumpe- og lænsefaciliteter ud over, hvad der kræves i regel II-1/21. I disse tilfælde skal lænsesystemet dimensioneres til at fjerne mindst 125% af den samlede kapacitet af både sprinklersystemet og det krævede antal brandslange-strålerør. Lænsesystemets ventiler skal kunne betjenes fra et sted uden for det beskyttede område og placeret i nærheden af betjeningen til brandslukningssystemet. Lænsebrønde skal have tilstrækkelig kapacitet og skal placeres ved klædningen i borde med en indbyrdes afstand på højst 40 m i hver vandtæt inddeling;

.2   i lastskibe skal lænse- og pumpearrangementet være sådan, at det forhindres, at der opbygges frie overflader. I disse tilfælde skal lænsesystemet dimensioneres til at fjerne mindst 125% af den samlede kapacitet af både sprinklersystemet og det krævede antal brandslange-strålerør. Lænsesystemets ventiler skal kunne betjenes fra et sted uden for det beskyttede område og placeret i nærheden af betjeningen til brandslukningssystemet. Lænsebrønde skal have tilstrækkelig kapacitet og skal placeres ved klædningen i borde med en indbyrdes afstand på ikke mere end 40 m i hver vandtæt inddeling. Hvis dette ikke er muligt, skal den skadelige effekt på stabiliteten af den tilføjede vægt og frie overflade tages i betragtning i det omfang, som Administrationen skønner dette nødvendigt ved dens godkendelse af stabilitetsoplysningerne 18) . Sådanne oplysninger skal inkluderes i de stabilitetsoplysninger til skibets fører, som er krævet i regel II-1/22.

18) Der henvises til: Resolution A.123(V), Recommendation on fixed fire-extinguishing systems for special cargo spaces.

6.2   Transportable ildslukkere

6.2.1   Der skal være transportable ildslukkere på hvert dæksniveau i hvert lastrum eller rum, hvor der medføres køretøjer, placeret med en indbyrdes afstand på ikke over 20 m i begge sider af rummet. Mindst en transportabel ildslukker skal placeres ved hver adgang til sådanne lastrum.

6.2.2   Ud over hvad der kræves i stk. 6.2.1, skal følgende brandslukningsudstyr findes i vogndæksrum, ro/ro-rum og i speciallastrum til transport af motorkøretøjer med brændstof i tankene til egen fremdrivning:

.1   mindst tre tågedyser med forlængerrør; og

.2   et transportabelt skumslukningsapparat, der opfylder bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code«, forudsat at der er mindst to sådanne apparater til rådighed i skibet til brug i de pågældende rum.

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".