Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om hjælpefartøjer

 

 

Indledning

 

Et hjælpefartøj er et skib, som placeres ved et havanlæg og indgår i havanlæggets beredskab. Hjælpefartøjet er indrettet og udstyret så det kan samle personer op fra vandet, yde førstehjælp og midlertidigt underbringe alle personer fra havanlægget eller boreskibet.

 

Vejledningen henvender sig i første række til redere og førere af hjælpefartøjer, samt Søfartsstyrelsens inspektører. Den indeholder oplysning om de foranstaltninger, der skal træffes, før Søfartsstyrelsen kan finde et skib egnet til hjælpefartøjstjeneste.

 

Søfartsstyrelsens vejledning nr. 4 af 7. juni 1991 om indretning og udrustning af hjælpefartøjer ophæves.

 

Indholdsfortegnelse

 

  1   Anvendelsesområde

 

  2   Generelt

 

  3   Kommandobro, redningszone og helikopteropsamlingszone

 

  4   Opholdsrum og behandlingsrum

 

  5   Belysning, opvarmning, ventilation og højttaleranlæg

 

  6   Redningsudstyr, radio mv.

 

  7   Lægemidler, tæpper og proviant

 

  8   Maskininstallationer mv.

 

  9   Vejledning til hjælpefartøjsførere om operationelle forhold

 

10   Øvelser

 

11   Eftersyn

 

12   Besætningens størrelse og uddannelse

 

13   Syn og certificering

 

14   Godkendelse af udenlandske hjælpefartøjer

 

15   Tilladelse til at udføre andre opgaver samtidig med hjælpefartøjstjenesten

 

 

Bilag 1   Hjælpefartøjers udrustning med lægemidler m.m.

 

Bilag 2   Udstyr i rescue-båd

 

Bilag 3   Model for besætningens placering og arbejde om bord i hjælpefartøjer

 

Bilag 4   Afprøvning af hjælpefartøjet og dets funktioner


Vejledning om hjælpefartøjer

 

 

1   Anvendelsesområde

 

1.1   Denne vejledning finder anvendelse på hjælpefartøjer, der udfører hjælpefartøjstjeneste i henhold til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 539 af 29. november 1985 om beredskabsforanstaltninger til bekæmpelse af uheld på visse havanlæg mv.: hjælpefartøjer.

 

 

2   Generelt

 

2.1   Hjælpefartøjet skal afhængig af størrelse og fartsområde opfylde bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B eller Skibstilsynets Meddelelser C. For udenlandske skibe kræves SOLAS, LL, MARPOL og STCW konventionernes bestemmelser for lastskibe opfyldt.

 

2.2   Hjælpefartøjet skal være egnet til sejlads i det farvand, hvori det skal benyttes.

 

2.3   Hjælpefartøjet skal have tilfredsstillende manøvreevne, positioneringsevne og fartsformåen til at udføre de tiltænkte arbejdsopgaver. Ved vurderingen skal tages særligt hensyn til de sø- og vindforhold, som kan forventes i det farvand, hvori hjælpefartøjet skal operere. Om afprøvning af hjælpefartøjet og dets funktioner, se bilag 4.

 

2.4   Hjælpefartøjet skal være i stand til at sejle med en fart af mindst 10 knob og skal være udstyret med:

  .1   enten et enkeltskruet fremdrivningsanlæg og en 360 ° azimuth thruster, hvor thrusteren er i stand til at give skibet en fart på mindst 4 knob og er uafhængig af hovedmaskineriet,

  .2   eller to skruer og to fremdrivningsanlæg samt side thruster, således at skibet er i stand til at sejle mindst 4 knob fremover med et fremdrivningsanlæg ude af drift.

Hjælpefartøjer med gyldigt hjælpefartøjscertifikat på tidspunktet for vejledningens offentliggørelse, skal efterleve pkt. 2.4 senest 5 år efter vejledningens dato.

 

2.5   Det enkelte besætningsmedlems udmønstringsperiode på et hjælpefartøj bør ikke overstige 28 dage.

 

2.6   Alle besætningsmedlemmer skal kunne kommunikere på engelsk.

 

 

3   Kommandobro, redningszone og helikopteropsamlingszone

 

3.1   Kommandobroen skal have en sådan beliggenhed og indretning, at føreren af hjælpefartøjet altid kan have fuldt udsyn over redningszonen, skibssiden i redningszonen, helikopteropsamlingsområdet og området for landing af redningskurv samtidig med, at han manøvrerer hjælpefartøjet. Manøvreringen af propellerne skal foregå direkte fra broen. Manøvrering ved omkastning af maskiner accepteres ikke. Udsynet forefter fra det sted eller de steder, hvorfra fartøjet kan manøvreres, skal være således, at en vandret linie trukket fra underkanten af vinduerne i styrehuset går fri af overkanten af bakken og overkanten af en eventuel bølgebryder på bakken uanset hjælpefartøjets trim under normale søgående konditioner.

 

3.2   Redningszonen skal fortrinsvis placeres midtskibs, og den skal være i forsvarlig afstand fra hjælpefartøjets skruer. Redningszonen skal udgøre mindst 1/3 af hjælpefartøjets længde, dog behøver den ikke at være længere end 10 m. Redningszonen skal tydeligt mærkes på hjælpefartøjets sider med lodrette linier, der angiver zonens udstrækning i langskibs retning. Mellem linierne skal der tydeligt påmærkes i blokbogstaver "RESCUE ZONE". Linierne skal have en bredde på ca. 1 m og strække sig fra redningszonedækket til nær vandlinien. Mærkningen skal have en stærkt synlig farve. Hvis hjælpefartøjet har rød eller orange udenbordsfarve, kan redningszonen være afmærket ved at være hvidmalet fra lønning til vandlinie i hele zonens bredde.

 

3.3   Skibssiden skal i hele redningszonen, samt så langt foran og agten for denne at bådanløb af redningszonen kan ske uhindret, være helt glat og fri for fenderlister, fendere, beslag og andet, som kan skade overlevende i vandet, eller både der anløber.

 

3.4   Dæksbredden i redningszonen skal være minimum 3 m på hver side af skibet. Cargorail i redningszonen kan dog accepteres, hvis den ikke hindrer redningsarbejdet. Dækkets højde over vandoverfladen i redningszonen må ikke overstige 2,5 m. Dækket i redningszonen skal være skridsikkert.

 

3.5   Skanseklædningen skal i redningszonen have åbningsmuligheder eller andre foranstaltninger til at lette ombordtagningen af personer fra vandet. Der skal i hver side af fartøjet være mindst 2 åbninger, som hver er ca. 2 m og har en støtte i midten. I skibe med en bruttotonnage under 350 kan antallet af åbninger være 2 i den ene side og 1 i den anden.

 

3.6   Hjælpefartøjet skal til enhver tid have tilstrækkelig åben plads på dækket til udførelse af helikopteropsamlingsoperationer og håndtering af havanlæggets personelkurv. Helikopteropsamlingsområdet skal være mindst 5 meter i diameter. Området skal være uden opstående hindringer/genstande og skal males i en stærkt synlig, gul farve. Området skal være skridsikret. Området skal være så langt fra master, antenner og andet opstående, at helikopteropsamlingsoperationer kan udføres på forsvarlig måde og området være i tilstrækkelig afstand fra redningszonen.

 

3.7   Redningszone, helikopteropsamlingsområde og søen rundt om hjælpefartøjet skal kunne belyses af fast anbragte lyskilder. Lyskilderne skal anbringes således, at blænding af besætningen på helikopter ikke forekommer under helikopteropsamlingsoperationer.

 

 

4   Opholdsrum og behandlingsrum

 

4.1   Apteringen skal omfatte

 

  .1   et modtagerrum med registreringssted,

 

  .2   rum med brusefaciliteter, herunder udvendig bruser for rengøring og fjernelse af eventuel olie,

 

  .3   toiletter,

 

  .4   behandlingsrum for skadede,

 

  .5   opholdsrum med siddepladser og liggepladser, og

 

  .6   et separat afskærmet område eller rum for evt. omkomne.

 

4.2   Opholdsrum for reddede kan omfatte

 

  .1   hjælpefartøjets almindelige aptering med undtagelse af et stort kammer beliggende tæt på broen,

 

  .2   gange, der har en bredde på mindst 1200 mm og en passagebredde på 900 mm med klapsæder nedfældede og

 

  .3   steder, hvor passage ikke er påkrævet og som har en bredde på mindst 900 mm.

 

4.3   Der skal være liggeplads til mindst 20% af det antal reddede, som skibet er godkendt til. De resterende skal have en fast siddeplads.

 

4.4   Ved fastsættelsen af det personantal skibet godkendes til at redde, skal der beregnes 0,5 m 2   frit dørkareal pr. person. Dørkarealer, hvor ophold forhindres af f.eks. borde, skabe eller andre faste indretninger, kan ikke medregnes. Benplads under borde, der hensigtsmæssigt optages af siddende personer, fraregnes dog ikke.

 

4.5   Der skal kunne foretages forsvarlig båretransport af syge og skadede personer mellem redningszone, behandlingsrum, liggepladser og helikopteropsamlingsområde. Døre og passager mellem behandlingsrum, redningszone, liggepladser og helikopteropsamlingsområde skal have en bredde på mindst 73 cm.

 

4.6   Behandlingsrummet skal være indrettet og udstyret til førstehjælp af skadede. Dørkarealet må ikke være mindre end 15 m 2 , skal være let at rengøre og må ikke være glat. Rummet skal være udstyret med lægemidler, udstyr og inventar i henhold til bilag 1.

 

4.7   Der skal forefindes 1 toilet, 1 håndvask og 1 bruser for hver 50 reddede eller påbegyndte del af dette antal. Toiletterne skal være beliggende hensigtsmæssigt i forhold til opholdsrum for reddede. Toiletter og brusefaciliteter skal være tilstrækkeligt afskærmede.

 

 

5   Belysning, opvarmning, ventilation og højttaleranlæg

 

5.1   På steder, hvor behandling af syge og tilskadekomne finder sted, skal normalbelysningen være mindst 300 lux. Der skal forefindes udtag for strømforsyning til transportable elektriske apparater og lyskilder i behandlingsrummet og i alle opholdsrum. Belysningen i opholdsrum skal kunne dæmpes. Belysningen skal i øvrigt opfylde Søfartsstyrelsens krav.

 

5.2   Der skal forefindes et passende opvarmningssystem i apteringen for reddede. Opvarmningssystemet skal opfylde følgende krav:

 

  .1   Kapaciteten skal være tilstrækkelig til, at der under alle forhold kan opretholdes en rumtemperatur på mindst 20 ° C.

 

  .2   Opvarmning ved åben ild er ikke tilladt.

 

  .3   Radiatorer og andre opvarmningssystemer skal være således anbragt og skærmet, at de ikke frembyder fare eller ulempe.

 

  .4   Elektriske ovne og gasovne skal være af godkendt type eller kunne godkendes af den inspektør, der syner skibet.

 

5.3   Apteringen skal være ventileret således, at der under alle forhold sikres et tilstrækkeligt luftskifte, når døre, koøjer, skylighter og lignende er lukkede. Endvidere gælder følgende:

 

  .1   Ventilationen skal være mekanisk, og luftskiftet skal opfylde følgende krav:

 

  a)   Ventilationen af rummene skal ske ved indblæsning af luft, svarende til 6 luftskifter i timen.

 

  b)   Luftafgangen skal ske til gangen eller direkte til fri luft.

 

  c)   Recirkulation af indtil 50% af lufttilførslen kan tillades. Frisklufttilførslen til soverum og liggerum skal dog være mindst 30 m 3   pr. time pr. person, som rummet er bestemt for.

 

  d)   Indblæsningsåbningerne skal anbringes på hensigtsmæssig måde i forhold til rummenes indretning og må ikke give anledning til generende træk over en køje.

 

  .2   Toilet og baderum skal ventileres ved et særskilt udsugningssystem direkte til fri luft. Udsugningssystement skal være dimensioneret til 10 luftskifter i timen. Lufttilgangen til toilet og baderum med afgang fra et tilstødende soverum eller liggerum kan ske gennem døren fra dette.

 

  .3   I behandlingsrum skal ventilationen være udført således, at luft derfra ikke kan trænge ud i andre opholdsrum. Døre til gange, der fører til andre opholdsrum, må ikke være forsynet med ventilationsåbning og eventuel ventilationskanal skal være forsynet med kontraklap, eller der skal være truffet anden foranstaltning for at sikre, at luften ikke trænger ud i den øvrige aptering. Kapacitet af dette anlæg skal være således, at der kan opnås et antal luftskifter på 10.

 

  .4   Ventilationsanlæg skal være forsynet med passende filtre ved luftindtag og være indrettet under hensyntagen til de særlige forhold, der er karakteristiske for drift til søs, og må ikke forårsage generende støj eller vibrationer.

 

  .5   Der skal foreligge dokumentation af rumvolumen og blæserkapacitet.

 

5.4   Hjælpefartøjet skal være udrustet med et højttaleranlæg (kommandoanlæg) med højttalere ved redningszone og helikopteropsamlingsplads. Anlægget skal kunne betjenes fra samtlige manøvrepladser. Herudover skal forefindes en transportabel elektrisk drevet råber.

 

 

6   Redningsudstyr, radio mv.

 

6.1   Hjælpefartøjet skal mindst være udstyret med:

 

  .1   En rescue-båd bygget i henhold til den Internationale Maritime Organisations anbefalinger for "Fast Rescue Boats"*) med følgende tilføjelser:

 

              ;             ;            

*) IMO Resolution A 656(16)

  a)   Båden skal placeres med et udsætningsarrangement, som tillader en hurtig udsætning og ombordtagning under vanskelige vejrforhold. Ombordtagningsarrangementet skal kunne løfte båden med en hastighed på mindst 50 m/min og omfatte et velegnet modtagestativ for båden.

 

  b)   Den skal kunne sejle med en hastighed af mindst 20 knob i stille vand med 3 personer om bord.

 

  c)   Den skal være udrustet som anført i bilag 2.

 

    d)   Alle batterier og eventuelle motorvarmere skal være forbundet til hjælpefartøjets elektriske anlæg, når båden ikke er i brug.

 

  e)   Opdrifttanke, som er tryk- og tæthedsprøvet, accepteres.

 

  f)   Polyester, der ikke er gjort brandhæmmende, kan anvendes.

 

 

  .2   Egnede, godkendte rednings- eller beskyttelsesdragter i et antal svarende til antal besætningsmedlemmer.

 

  .3   Redningsnet til montering på hver side af hjælpefartøjet til brug i redningszonen. Nettene skal være forsynet med fendere på indersiden for at lette klatringen. Nettene skal række mindst 1 meter under havoverfladen og være forsynet med vægte i den nederste del.

 

  .4   4 liner med helikopterseler for at kunne tage folk op langs skibssiden.

 

  .5   Effektiv anordning til at løfte mindst 5 personer om bord samtidig, f.eks. kran og redningskurv.

 

  .6   Redningsflåder til samtlige, både besætning og reddede. Redningsflåderne skal anbringes på ramper, der hælder 20 ° mod borde, eller i stativer hvorfra flåderne let kan skubbes i søen. De skal være anbragt klar af rækværk og skanseklædning.

 

  .7   2 ekstra redningskranse med 30 meter line i hver side.

 

  .8   20 redningsveste udover det normalt krævede antal for skibets besætning, samt en godkendt oppustelig arbejdsvest til hvert besætningsmedlem.

 

  .9   Udstyr til mindst to overfladesvømmere.

 

  .10   Stræktove eller beslag og sikkerhedssele med line påsat sikkerhedskrog for tilkobling til stræktovene eller beslagene i redningszonen.

 

6.2   Hjælpefartøjet skal endvidere være udstyret med

 

  .1   mindst 2 lyskraftige halogen-projektører, hvoraf den ene skal have en effekt på mindst 5000 W og være fuldt fjernbetjent fra broen (andre lyskilder med tilsvarende lysegenskaber accepteres),

 

  .2   2 sæt brandudrustniger jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, II-2, regel 17, med reserveflasker

 

  .3   udstyr til at forbinde en slæbetrosse til et forladt skib (f.eks. 1 SAVE-kanon med tilhørende udstyr),

 

  .4   1 udstyr til slæbning af mindre fartøjer, redningsbåde og -flåder, som opfylder bestemmelserne for slæbekrog eller slæbespil,

 

  .5   2 radaranlæg, hvoraf mindst et skal arbejde i 9 GHz-båndet (3 cm-båndet,)

 

  .6   klamper, øjer og lignende i passende antal til brug for fastgøring af fangliner, redningsnet m.m.,

 

  .7   4 hensigtsmæssige bådshager à mindst 2,5 meter med stump hage,

 

  .8   4 stager à 4 meter, som i den ene ende er forsynet med en passende ring ca. 50 cm i diameter til at hjælpe personer i vandet ind til skibssiden, og

 

  .9   linekastningsapparat med 4 projektiler og 4 liner.

 

 

6.3   Hjælpefartøjet skal være udstyret med radioanlæg som følger:

 

  .1   Radioanlæg i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel IV (Radiokommunikation GMDSS), uanset fartøjets størrelse.

 

  .2   Indtil 1. februar 1999 kan hjælpefartøjer køllagt før 1. februar 1995 i stedet for det under .1 krævede udrustes med radiotelefonanlæg i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel IV (Radiotelegrafi og radiotelefoni), idet dog NAVTEX-modtager samt satellit-EPIRB skal være installeret.

 

  .3   En radiopejler for de maritime VHF-kanaler samt for frekvensen 121,5 Mhz.

 

  .4   Mindst et ekstra fastmonteret godkendt maritimt VHF-anlæg, som er anbragt på broen.

 

  .5   Radioudstyr for redningsmidler i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel III, regel 6.2.1 og 6.2.2 (Tovejs VHF rediotelefonapparater og radartranspondere (SART)).

 

 

7   Lægemidler, tæpper og proviant

 

7.1   Hjælpefartøjet skal udrustes med lægemidler mv. i henhold til bilag 1.

 

7.2   I apteringen skal forefindes et tæppe, et håndklæde, 1 par sokker og en thermodragt for hver person, fartøjet er godkendt til at redde.

 

7.3   Der skal kunne tilberedes og uddeles varme drikke til de reddede.

 

8   Maskininstallationer mv.

 

8.1   Danske skibe skal opfylde bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B eller Skibstilsynets Meddelelser C, afhængig af størrelse og fartsområde.

 

8.2   Udenlandske skibe skal opfylde bestemmelserne i SOLAS og MARPOL for lastskibe med følgende tillægskrav:

 

  .1   Samtlige dieselmotorer anbragt i rum beskyttet af fast installerede brandslukningsanlæg med ildslukkende gasarter skal være forsynet med nødstop, der kan betjenes fra et sted uden for maskinrummet. Dette nødstop skal kunne bringe dieselmotorerne til øjeblikkelig standsning.

 

  .2   Hvis skibet sejler med periodisk ubemandet maskinrum, skal der i maskinrummet være installeret et fuldautomatisk brandvisningsanlæg.

 

  .3 Skibets brandpumper skal være således placeret og energiforsynet, at en brand i et af rummene ikke vil kunne sætte alle brandpumperne ud af funktion. Hvis dette ikke er tilfældet, skal skibet forsynes med nødbrandpumpe med en kapacitet på mindst 25 m 3 /time. I skibe med en tonnage under 500 kan en transportabel dieseldreven pumpe anvendes.

 

8.3.   For såvel danske som udenlandske skibe gælder, at den elektriske nødenergikilde skal have tilstrækkelig kapacitet til i 6 timer at opretholde driften af foreskrevne nødstrømsforbrugere, samt belysningen ved redningszone, søen ud for redningszonen, helikopteropsamlingsområde, behandlingsrum og større redningsrum.

 

8.4   Der må ikke anvendes brændstof med et flammepunkt under 45 ° C om bord i hjælpefartøjer.

 

 

9   Vejledning til hjælpefartøjsførere om operationelle forhold

 

9.1   Under udførelsen af hjælpefartøjstjeneste på dansk sokkelområde skal Energiministeriets bekendtgørelse om beredskabsforanstaltninger til bekæmpelse af uheld på visse havanlæg mv.: hjælpefartøjer forefindes om bord. Opmærksomheden henledes specielt på § 2.

 

9.2   Et hjælpefartøj må ikke samtidig med, at det er hjælpefartøj for et havanlæg, foretage andre operationer såsom lastning, losning, slæbning, dykkeroperationer og lignende, der kan have indflydelse på hjælpefartøjsberedskabet, jf. dog punkt 15.

 

9.3   Et hjælpefartøj skal, når det påbegynder sin tjeneste ved et havanlæg, hvor et hjælpefartøj er krævet jf. ovennævnte bekg. § 1, notere tidspunktet i skibsdagbogen. Ligeledes skal tidspunktet for vagttjenestens ophør noteres. Hvis fartøjet afløses af et andet hjælpefartøj, skal navnet på det afløsende fartøj noteres.

 

9.4   I tilknytning til ovenstående henledes opmærksomheden på, at ejeren eller brugeren af et havanlæg, normalt operatøren, overfor Energistyrelsen er ansvarlig for, at de fornødne tilladelser i henhold til bekendtgørelsen foreligger, jf. specielt § 2, stk.4.

 

9.5   Der skal foretages en omhyggelig optegnelse af de redningsøvelser, som foretages med materiel og mandskab om bord. Har hjælpefartøjet i to forudgående uger ikke har gennemført de foreskrevne øvelser pga. anden tjeneste end hjælpefartøjstjeneste, skal det ugentlige øvelsesprogram jf. pkt. 10 og de ugentlige eftersyn jf. pkt. 11 gennemføres inden vagtskibstjenesten genoptages.

 

 

ØVELSER OG EFTERSYN

 

10   Øvelser

 

10.1   Følgende øvelsesprogram skal gennemføres hver uge:

 

  .1   ØVELSER I SØREDNING

 

  a)   Øvelser med rescue-båd, med flere udsætninger og ombordtagninger. Skift af besætning med rescue-båd kan indgå som én øvelse.

 

  b)   Bjergningsøvelser med personer i vandet.

 

  c)   Øvelse med redningskurv med kran og line.

 

  d)   Øvelse med MOB-båd.

 

  e)   En udkastet bøje med samme afdrift som et menneske, både med og uden opdrift, bjærges med ringstage, bådshage eller ved kast med redningskrans eller kastenet.

 

  f)   Besætningen trænes i arbejde på dækket også i hårdt vejr, altid iført redningdragt, redningsveste/arbejdsvest.

 

  g)   Ovennævnte øvelser a)-e), der sammen med brug af entrenet, ringstager, kasteringe, bådshager og redningskranse indgår i søredning, skal efter førerens valg kombineres på forskellige måder.

 

  h)   Al øvelse skal foregå iført redningsdragt og redningsvest (eller arbejdsvest).

 

  i)   Såfremt dårligt vejr forhindrer ovennævnte øvelser, trænes i manøvrering med hjælpe/rescue fartøjet.

 

  j)   Føreren skal være indstillet på, at øvelser kan udløses fra den installation, stand-by skibet er tilknyttet.

 

  .2   ANDRE ØVELSER OM BORD

 

  a)   Førstehjælps- og båreøvelse til behandlingsrum, redningsrum og helikopterdæk.

 

  b)   Brandøvelser herunder øvelser med brandpumperne.

 

  c)   Øvelse i forureningsbekæmpelse, såfremt fartøjet også er afsat hertil, jf punkt 12.4 og 15.4.

 

11   Eftersyn

 

11.1   Følgende skal efterses ugentlig:

 

  .1   Skibets beholdning af brændstof til rescue- og MOB-båd.

 

  .2   Sikkerhedsanordning på kran (Kranfunktionerne).

 

  .3   Ladeapparat til rescue-båd og eftersyn af akkumulator og elektriske installationer.

 

  .4   Vandlys på redningskranse.

 

  .5   Tryk på ildslukkere.

 

  .6   Fast installeret nødbelysning.

 

  .7   Batteri-nødlys.

 

  .8   Redningsdragter.

 

11.2   Følgende skal efterses med højst 14 dages mellemrum:

 

  .1   udstyr i rescue- og MOB-båd,

 

  .2   wirer på kraner.

 

11.3   Følgende skal efterses med højst 14 dages mellemrum, som dog kan øges til 6 måneder, hvis udstyret opbevares i et forseglet rum og seglet kontrolleres med 14 dages mellemrum:

 

  .1   nødproviant,

 

  .2   udstyr i redningsrum, og

 

  .3   udstyr i behandlingsrum.

 

 

12   Besætningens størrelse og uddannelse

 

12.1   Besætningen i et hjælpefartøj skal have en sådan størrelse og uddannelse, at den er i stand til at opsamle, yde førstehjælp til og underbringe samtlige personer, fartøjet godkendes til at være hjælpefartøj for.

 

12.2   Besætningen skal dog som minimum altid bestå af 6 personer.

 

12.3   Det er en forudsætning for en minimumsbesætning på 6, at alle arbejdsopgaver er automatiseret og tilrettelagt yderst hensigtsmæssigt, herunder at alle brofunktioner og kommunikation kan udføres fra pladser i brovingerne, hvor der samtidig er oversigt over de områder, hvor der bjærges personer. (Bilag 3 indeholder en model for besætningens placering og arbejde).

 

12.4   Mindst halvdelen af besætningen, der gør tjeneste i hjælpefartøjer, skal have gennemgået et 3 ugers vagtskibskursus (Kursus I) indeholdende følgende emner:

 

  .1   Førstehjælp.

 

  .2   Hjertemassage.

 

  .3   Underafkøling.

 

  .4   Søredning.

 

  .5   Svømmetræning i bassin, havn og Nordsøen iført redningsdragt og svømmefinner.

 

  .6   Brandbekæmpelse.

 

  .7   Olie- og kemikalieforureningsbekæmpelse.

 

  .8   Svovlbrinte.

 

  .9   1 uges træning med hjælpefartøj, redningsbåd (Fast Rescue Boat - FRB), redningskurve og helikoptermodtagelse.

 

  .10   Hjælp til nødlandet helikopter.

 

12.5   Øvrige besætningsmedlemmer skal have et kursus på 6 dage (Kursus II) indeholdende følgende emner:

 

  .1   Førstehjælp.

 

  .2   Hjertemassage.

 

  .3   Underafkøling.

 

  .4   Søredning.

 

  .5   Svømmetræning i bassin og havn iført redningsdragt og svømmefinner.

 

  .6   Øvelser med oppustelig flåde.

 

  .7   Sejlads med redningsbåd (FRB).

 

  .8   Opsamling af personer fra vandet.

 

  .9   Hjælp til nødlandet helikopter.

 

12.6   Efter 8 ugers tjeneste om bord med kursus II kan status som besætning med kursus I opnås under forudsætning af, at det pågældende besætningsmedlem deltager i øvelser og træning om bord. Der skal især lægges vægt på øvelser i,

 

  .1   almindelige øvelser, vagttjeneste og udkig,

 

  .2   kørsel med kran under øvelser med FRB,

 

  .3   udsætning og ombordtagning af FRB,

 

  .4   fører af FRB under forskellige vejrforhold,

 

  .5   øvelser med redningskurv.

 

12.7   Føreren eller en anden med kursus I-bevis udfærdiger bevis for, at kursus I-bevis er erhvervet om bord af indehaverne af kursus II-bevis.

 

12.8   For alle om bord gælder, at de skal være i besiddelse af kursus I- eller kursus II-bevis, der ikke må være mere end 15 måneder gammelt. Forinden udløbet af nævnte 15 måneder, skal vedkommende besætningsmedlem gennemgå et genopfriskningskursus (kursus III).

 

12.9   Kursus III skal fornyes igen, inden der er gået 15 måneder.

 

12.10   Kursus III består af 8 lektioner og indeholder førstehjælp og hjertemassage.

 

12.11   Mindst to besætningsmedlemmer skal have gennemgået et godkendt røgdykkerkursus (STCW).

 

12.12   Mindst to besætningsmedlemmer skal have gennemgået et "Emergency Medical Aid Course" (40 timer).

 

 

13   Syn og certificering

 

13.1   Efter afholdt syn udstedes et certificat, der dokumenterer skibets egnethed til at udføre hjælpefartøjstjeneste for en periode på 2 år.

 

13.2   For udenlandske fartøjers vedkommende vil gyldigheden ud over 1 år dog være betinget af, at fartøjet kun er beskæftiget med hjælpetjeneste på dansk sokkelområde.

 

 

14   Godkendelse af udenlandske hjælpefartøjer

 

14.1   Anmodning om afholdelse af syn for godkendelse af et udenlandsk fartøj indsendes til:

 

Søfartsstyrelsen

Vermundsgade 38 C

DK-2100 København Ø

Telefon 39 27 15 15

 

14.2   Følgende materiale skal indsendes til Søfartsstyrelsen samtidig med amnodning om godkendelse af et udenlandsk fartøj:

 

  .1   Generalarrangement.

 

  .2   Tegning og beskrivelse af skibets rescue-arrangement.

 

  .3   Tegning og beskrivelse af skibets arrangement til modtagelse af underbringning af reddede.

 

  .4   Kopi af skibets certifikater (internationale konventionscertifikater) med påtegninger.

 

  .5   Beskrivelse af besætning og besætningens uddannelse samt beskrivelse af besætningens organisation ved rescue-operationer. Kopi af flaglandets besætningfastsættelse skal vedlægges.

 

  .6   Beskrivelse af skibets strømforsyning, herunder nødstrømforsyning til installationer, der anvendes i forbindelse med rescue-operationer.

 

14.3   Under synet skal der foretages prøvesejlads hvorunder:

 

  .1   Fartøjet betjenes fra samtlige manøvrepladser og manøvreevnen demonstreres.

 

  .2   Rescue-båden udsættes under sejlads og manøvreres af besætningen. Overfladesvømmerne udsættes og opsamles af rescue-båden for bedømmelse af besætningens fortrolighed med brugen af denne samt svømmedragterne. (Se bilag 4).

 

14.4   For maskinanlæg skal kontrolsynet vise, om skibet opfylder de relevante bestemmelser i SOLAS og MARPOL.

 

  .1   Der blive foretaget en generel tilstandskontrol af maskinanlæg, el-installationer, brandslukningsanlæg mv. Herunder skal der foretages funktionsprøve af

 

  a)   nødstop,

 

  b)   brandslukningsanlæg,

 

  c)   brandslukninganlæg i øvrigt,

 

  d)   nødenergianlæg,

 

  e)   MARPOL-anlæg,

 

  f)   ventilationsanlæg og

 

  g)   anlæg i øvrigt, hvor den synende skibsinspektør finder det påkrævet at foretage afprøvning.

 

 

15   Tilladelse til at udføre andre opgaver samtidig med hjælpefartøjstjenesten

 

15.1   Samtidig med at fartøjet synes som hjælpefartøj, tager Søfartsstyrelsen efter anmodning fra rederiet stilling til, om fartøjet er egnet til anden tjeneste, samtidig med at hjælpefartøjstjenesten udføres.

 

15.2   Et hjælpefartøj med last om bord vil af Søfartsstyrelsen kun blive skønnet egnet til at varetage andre end de i beredskabsplanen beskrevne opgaver, hvis dette ikke på nogen måde influerer på benyttelse af rescue-zone, helikopteropsamlingszone mv. Desuden skal der foreligger surringsmateriel og instruktioner om surring om bord, der sikrer, at lasten er sikkert fastholdt under de værst forekommende forhold på stedet.

 

15.3   Kun lastning af enkelte kolli vil af Søfartsstyrelsen blive anset for forsvarlig, når fartøjet samtidig udfører hjælpefartøjstjeneste.

 

15.4   Energistyrelsen vurderer i de konkrete tilfælde, om et skib kan udføre andre opgaver, samtidig med at det er hjælpefartøj ved er havanlæg. Tilladelse hertil indhentes af operatøren.


 

Bilag 1

 

Hjælpefartøjets udrustning med lægemidler

 

De anføret mængder er minimumsmængder. Hvor et fabrikat er anført, kan lægemiddel mv. erstattes af et tilsvarende af andet fabrikat.

 

KIRURGISKE INSTRUMENTER OG SUTURMATERIALER

 

ANTAL ART

 

10   Arterieklemmer, middelstore, bøjede

  3   Arterieklemmer, store, bøjede

  3   Nåleholdere, middelstore

12   Nylonsuturer, atraumatiske FS-1, 3-0, 45 cm

  5   Pincetter, anatomiske

  8   Pincetter, kirurgiske

  2   Sårhager, skarpe

  5   Sakse, lige

  8   Sakse, bøjede

20   Skalpeller, engangs-

10   Skrabere, engangs-

  1   Spritlampe, glas

12   Vicrylsuturer, atraumatiske, FS-1, 2-0, 70 cm

  1   Øjenelevator/øjenlågsvender/Desmarres tang

 

 

UDSTYR TIL GENOPLIVNING

 

ANTAL ART

 

  2   AMBU genoplivningspose

  3   AMBU sugepumpe

  1   Blad til laryngoskop, kort

  1   Blad til laryngoskop, langt

  4   Flaskekurve til oxygenflasker

  10   Heimlichventiler, enkelt

  20   Iltkatetre m. næsesvamp

  12   Kanyler til intracardielt brug

  1   Laryngoskophåndtag

  1   Magill's tang

  1   Mandrin til Trachealtuber

  1   Mini-Trach II Minitracheotomy Kit

  8   Oxygenflasker, 4 ltr

  4   Reduktionsventiler, m. mano- og flowmeter

  10   Pleuradræn, Argyle m. Troicart ch. 20

  5   Trachealtuber nr. 8

  20   Trachealsugekatetre, nr. 14 (Foleys kateter)

  15   Tungeholdere, flere størrelser

  10   Ventrikelsonder


FORSKELLIGT UNDERSØGELSES-, OVERVÅGNINGS- og BEHANDLINGSUDSTYR

 

ANTAL ART

 

  10   Blærekatetre m. ballon nr. 18, Tiemann

  1   Blodtryksapparater, Aneroid

  1   Blodtryksapparat - elektronisk - af passende standard

  20   Dropsæt

  5   Dunke m. forstøver

100   Kanyler, i.v. og optræk (18G)

100   Kanyler i.m. (21G)

100   Kanyler s.c. (23G)

  6   Lommelamper, plastic

  2   Manchetter, extra

  1   Reflexhammer

  50   Sprøjter, 10 ml

100   Sprøjter, 2 ml

  2   Staseslanger

  2   Stetoskoper

  15   Termometre, rectal, (25,5 ° -42 ° C)

  2   Trykinfusionposer

  20   Urinposer m. 90 cm slanger

25   Varmedunke

  40   Venflon-kanyler 1.20

  5   Øjenskylleflasker

 

 

FORBINDINGER, BANDAGER M.M.:

 

ANTAL ART

 

  20   Afdækningsstykker, sterile, engangs, ca. 75x90 cm

  20   Armklæde, (Mitella), papir

  15   Cramerskinner 10 cm x 1 m

  50   Forbindinger, model 1, sterile

  50   Forbindinger, model 2, sterile

  20   Forbindinger, finger-, sterile

  2   Gaze, selvklæbende (Fixomull) 15 cm x 10 m

200   Gazekompresser, sterile, 10 x 10 cm

  5   Halskraver, hårde, forskellige voksenstørrelser

  3   Idealbind, (Benders) 4 cm x 80 m

  10   Idealbind, (Benders) 8 cm x 10 m

  50   Jelonet, vaselingaze, sterile 10 x 10 cm

120   Sikkerhedsnåle

  24   Tape, papir/silke 1,25 cm x 9,1 m

  12   Tape, papir/silke 2,5 cm x 9,1 m

  5   Tensoplast, Doctor's Set, forskellige størrelser

  5   Urias frakturbandager, oppustelige

100   Vatpinde

  50   Øjenforbindinger, sterile


FORSKELLIGT SANITÆRT UDSTYR, RESERVEDELE OG BÅRER

 

ANTAL ART

 

  10   Antichok-tæpper

  5   Bækkener, Plastic

  1   Bobleslange, kasse m. 30 m

  10   Bodybags

100   Brækposer

  3   Brun sæbe, (flydende) à 1 l

  6   El-elementer til laryngoskop

  1   Fladtang, kraftig

  25   Håndklæder, forvaskede

  24   Håndrens a 1 l, (Svarfega)

  2   Håndvaskemiddel, (desinficerende) à 400 ml

  30   Handsker, sterile, str. 7 1/2, par, Latex

100   Handsker, usterile, stk., stor størrelse

200   Injektionsservietter, stk.

  2   Kanylebokse

  2   Kurvebåre model Ferno M-71

  1   Dobbelthanefod til kurvebåre

  1   Litermål

  1   Måleske, 10 ml

  2   Pærer til laryngoskop

  50   Papkapsler, nyreskåle

  1   Piberensere, pose m. 100 stk.

  1   Saks, (klædesaks) stor

  1   Saks, kraftig

  1   Skævbider, kraftig

  10   Skibsbårer m. kranstropper og hætte

  1   Termometer (10 ° -42 ° ), til justering af badekarstemperatur

  1   Vacummadras

  10   Vaskefade, plastik, store

  10   Y-connection til bobleslange


MEDICAMINA M.M.

 

ANTAL ART

 

  10   Adrenalin, inj., amp à 1 ml, 1 mg/ml

100   Anautin, supp.

  10   Atropin, inj., à 1 ml, 1 mg/ml

  2   Bricanyl Turbohaler, 200 doser

  4   Cinchocain 0,5% øjensalve

  10   Haemaccel, infusionsvæske, plastfl., à 500 ml

  1   Hospitalssprit, fl. à 1 l

  10   Impugan, inj., amp. à 4 ml, 10 mg/ml

  2   Kloramfenikol øjensalve, tuber à 5 ml

  10   Prozin eller largatil, inj. hættegl. à 2 ml., 25 mg/ml

200   Kodimagnyl, tabl., n.o. à 500 mg

  6   Morfin, inj., htgl à 10 ml, 20 mg/ml (evt. i "penne")

  88   NaCl isotonisk infusionsvæske, Viaflex 1000 ml

  25   Penicillin, inj., Leo à 1.000.000 enh.

  10   Sterilt vand (til penicillin) a 10 x 10 ml

  25   Stesolid, inj., amp. à 2 ml, 25 mg/ml

  25   Stesolid, supp., à 5 mg

  50   Stesolid, tabl., à 5 mg

  10   Solu-Cortef, inj., htgl à 100 mg

  5   Xylocain, Gel, 2%, tb. à 20 ml

  5   Xylocain, inj., 2%, tb. à 20 ml


FAST INVENTAR

 

ANTAL ART

 

  1   Behandlingsleje

  1   Operationslampe ophængt i loftet

  1   Nødlys med batteri back-up over behandlingsleje

  1   Taburet i rustfrit stål

  1   Apoteksskab

  2   Køjer (kan erstattes af støtter til bårer)

  1   Badekar m. håndbruser og termoblandingsbatteri

  1   Flytbart instrumentbord med affaldskurv (skal kunne fæstnes til medicinskab eller behandlingsbord

  1   Opklappeligt bord eller andet hensigtsmæssigt arrangement ved behandlingslejet.

  1   Håndvask med blandingsbatteri beregnet for albuebetjening

  1   Bord ved vask, indbyggede skabe og skuffer

  1   Simpelt journalsystem

  1   Skrivebord eller pult med arkivskuffe

  1   Telefon tilknyttet skibets radioinstallation for direkte radiosamtale fra behandlingsrummet med læge i land, helikopter og platform

  1   Ekstra højttaler med afbryder tilknyttet telefon i behandlingsrum

  1   "Headset" tilknyttet telefon i behandlingsrum

  1   Tovejs kommunikation (telefon) med broen

  1   Vægmonteret ur med stor sekundviser til pulstagning

20   Kroge til montering af dropsæt m.m.


Bilag 2

 

 

UDSTYR TIL RESCUE-BÅD

 

 

Et hjælpefartøjs Rescue-båd skal være udstyret med:

 

  1.   Tilstrækkeligt antal årer eller pagajer, der skal kunne flyde på vandet, til at bevæge båden fremover i smult vand. Der skal forefindes åretolde, åregafler eller tilsvarende arrangementer for hver åre. Åretolde eller åregafler skal være fastgjort til båden ved hjælp af liner eller kæder.

 

  2.   Et øsekar eller en pøs.

 

  3.   Et effektivt fast monteret kompas i nathus med nødvendige belysningsmidler. Et egnet, typegodkendt kompas til brug i udlejningsfartøjer med en tonnage under 20 vil kunne anvendes.

 

  4.   Et drivanker med line af tilstrækkelig styrke, der er mindst 10 m lang.

 

  5.   En fangline af tilstrækkelig længde og styrke indrettet til "quick release" og anbragt i forreste ende af båden. Fangeline kan udelades i skibe med lav udsætningshøjde, hvis det eftervises, at udsætningen kan foregå sikket uden fangeline.

 

  6.   En line i en stærkt synlig farve, der kan flyde og er mindst 50 m lang. Linen skal have tilstrækkelig styrke til at slæbe en fuldt bemandet 25-personers redningsflåde.

 

  7.   En vandtæt, elektrisk lygte, der er egnet til morsesignalering.

 

  8.   En signalfløjte eller tilsvarende lydgiver.

 

  9.   Medicinkiste 4 og supplementkasse til medicinkiste 4 med smertestillende lægemidler. Supplementkassen må ikke opbevares i Rescuebåden, men skal opbevares vel sikret, om muligt i forbindelse med skibets medicinkiste. Supplementkasserne må alene udleveres af skibsføreren eller den, som han har bemyndiget dertil, og udlevering må kun finde sted når påkrævet.

 

10.   To kasteringe, der kan flyde på vandet, hver fastgjort til en line ikke under 30 m i længde. Linerne skal kunne flyde på vandet og være af let synlig farve.

 

11.   To søgelys forsynet med en godkendt energikilde, der kan give tilstrækkelig energi til, at søgelyset kan oplyse, om natten, en lys farvet genstand med en bredde på 18 m i arbejde uafbrudt i ikke under 3 timer.

 

12.   En effektiv radarreflektor.

 

13.   Thermo redningsposer - thermal protective aids - til 7 personer.

 

14.   To sikkerhedskniv med selvlysende skaft.

 

15.   En pumpe manuelt betjent til efterfyldning af opdriftsringene.

 

16.   Et reparationssæt for reparation af punkteringer.

 

17.   To synkefri sikkerhedsbådshager.

 

18.   En egnet ildslukker.

 

19.   Tre faldskærmssignaler og tre håndblus af godkendt type.

 

20.   Et VHF-anlæg, der skal være forsynet med hovedtelefon med mikrofon eller fastmonteret højttaler, således at operatøren ikke hæmmes i sine bevægelser. Anlægget skal som minimum være forsynet med VHF-kanalerne 6 og 16 samt derudover en kanal til brug under redningsoperationer. Sidstnævnte kanal tildeles af Telestyrelsen efter særlig ansøgning (for udenlandske skibes vedkommende af udenlandske myndigheder).

 

21.   Fremdrivningsmaskineriets installation og brændstofforsyning skal godkendes. Fremdrivningsskruer skal forsynes med beskyttelsesanordning. Båden skal kunne sejle mindst 20 knob i stille vand med 3 personer om bord.

 


Bilag 3

 

MODEL FOR BESÆTNINGENS PLACERING OG ARBEJDE OM BORD I HJÆLPEFARTØJER

 

FASE 1a:   BJÆRGNING AF OVERLEVENDE FRA SØEN

Skibsfører   Styrehuset: Manøvrerer. Varetager al kommunikation.

 

Overstyrmand:   Organisator og arbejdsleder på dækket.

 

Styrmand:   Fører af rescue-båd.

 

Maskinist:   Kranfører. Hjælpe på dæk.

 

Matros:   Besætning i rescue-båd.

 

Matros:   Hjælper på dæk eller overfladesvømmer i forbindelse med redningskurv.

 

 

FASE 1b:   DIREKTE FRA OFFSHORE-ENHED TIL SKIB

Skibsfører:   Styrehuset, manøvrerer.

 

Overstyrmand:   Organisator og arbejdsleder på dæk.

 

Styrmand:   Styrehuset. Forestår al kommunikation med relay til skibsføreren.

 

Maskinist:   Hjælper folk om bord.

 

Matros:   Hjælper folk om bord. Evt. arbejde med fender.

 

Matros:   Hjælper folk om bord. Evt. arbejde med fender.

 

 

FASE 2:   BEHANDLING - REGISTRERING

Skibsfører:   Styrehuset, manøvrerer. Varetager al kommunikation.

 

Overstyrmand:   Organisator og arbejdsleder. Aktiverer de bedst egnede overlevende i hjælpearbejdet.

 

Styrmand:   Behandling, registrering.

 

Maskinist:   Sørger for varmt vand, is, håndklæder, træningsdragter o.s.v.

 

Matros:   Behandling, båretransport, tilrettevisning.

 

Matros:   Behandling, båretransport, tilrettevisning.


Bilag 4

 

 

 

 

 

AFPRØVNING AF HJÆLPEFARTØJET OG DETS FUNKTIONER

 

 

 

Før Søfartsstyrelsen skønner et hjælpefartøj egnet til at varetage de i beredskabsplanen beskrevne opgaver, skal følgende prøver udføres med tilfredsstillende resultat i overværelse af Søfartsstyrelsen:

 

 

1.   Skibets manøvreevne, betjent fra samtlige manøvrepladser, demonstreres.

 

2.   Rescue-båden udsættes og tiden fra ordren gives til båden er i vandet med besætning om bord iført redningsdragt registreres. Dette må højst tage 5 minutter.

 

3.   En redningskrans kastes over bord, mens skibet gør fart og bringes om bord ved hjælp af rescue-båden. Tiden til redningskransen er om bord i hjælpefartøjet igen registreres. Dette må højst tage 10 minutter.

 

4.   En overfladesvømmer eller dummy tages fra vandet om bord i rescue-båden. Tiden fra båden udsættes fra skibet til person eller dummy er om bord i rescue-båden registreres. Dette må højst tage 5 minutter.

 

5.   Radiokommunikation mellem skib og rescue-båd afprøves, mens rescue-båden går fuld fart.

 

6.   Med 3 personer om bord kontrolleres det, at rescue-båden kan opnå en fart på mindst 20 knob i stille vand. Endvidere måles farten med det maksimalt tilladte personantal om bord.

 

7.   Med 2 overfladesvømmere i vandet kontrolleres udstyret og at mandskabet er fortrolige med overfladesvømmerfunktionen.

 

8.   Samtaleanlæg mellem manøvrepladsen på broen, rescuezonen og helikopteropsamlingszonen demonstreres.

 

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 5/97
  • Vejledning nr. 60190 af 1. januar 1997 er bortfaldet som følge af ændringer i ressort for området.