Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel II B Kodenummererede produkter, 1. april 2003

 

 

Kapitel II

Kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger

 

Afsnit B   Kodenummererede produkter

Regel 1   Anvendelse

1   Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse for arbejde om bord i skibe med kodenummererede produkter.

2   Bestemmelserne i dette afsnit finder ikke anvendelse for arbejde, der er omfattet af arbejdsmiljøloven i land.

3   Bestemmelserne i dette afsnit omfatter arbejde med produkter, der er opregnet i bilag 1, og for hvilke der skal fastsættes et kodenummer i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre. Endvidere omfattes produkter, der anvendes til klargøring og afslutning i forbindelse med disse arbejder.

4   Bestemmelserne i dette afsnit omfatter endvidere arbejde med stoffer og materialer, der er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om epoxyharpikser og isocyanater m.v.

Regel 2   Definitioner

1   »Et kodenummer for et produkt« er en kode bestående af to tal forbundet med en bindestreg, hvor

.1   »tallet før bindestregen« angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige bestanddele, herunder organiske opløsningsmidler, og

.2   »tallet efter bindestregen« angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje eller mod indtagelse.

Regel 3   Arbejdets udførelse

1   Arbejde med produkter, som er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, skal planlægges, tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit og i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse om bord i skibe.

2   For stoffer og materialer der er omfattet af regel 1, stk. 4, skal arbejdet endvidere tilrettelægges og udføres således, at hudkontakt undgås.

Regel 4   Kodenumre

1   Skibsføreren skal sikre, at et produkt, jf. regel 1, stk. 3 og 4, inden det tages i brug, er forsynet med et kodenummer.

2   Et produkts kodenummer skal anføres tydeligt på emballagen eller på anden måde oplyses skriftligt. Årstallet for ikrafttrædelse for den af Arbejdstilsynet gældende bekendtgørelse, efter hvilken kodenummeret er fastsat, skal angives sammen med kodenummeret.

3   Kodenummeret skal oplyses i den arbejdspladsbrugsanvisning, der skal udarbejdes efter bestemmelserne i kapitel II, afsnit A om stoffer og materialer, der anvendes om bord i skibe.

4   For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, gælder endvidere, at leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisningen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt stoffet og materialet indeholder epoxyharpikser, monomere epoxyforbindelser, reaktive opløsningsmidler eller isocyanater samt om stoffets eller materialets udhærdningstid.

5   Skibsføreren skal sikre sig, at der for et produkt, hvor der foreskrives blanding af flere komponenter eller tilsætning af fortyndingsmiddel, er fastsat et kodenummer både for produkterne alene og for den brugsklare blanding.

6   For et produkt, hvor der foreskrives brug ved en bestemt temperatur, skal der fastsættes et kodenummer både for produktet ved rumtemperatur og for produktet ved den foreskrevne temperatur.

7   Emballagen eller meddelelsen om kodenummeret skal tillige indeholde oplysning om, at åndedrætsværnet skal være luftforsynet, hvis et produkt indeholder lavtkogende væsker (stoffer med kogepunkt mindre end 65 ° C samt en række andre stoffer, der absorberer dårligt på kulfiltre), og hvis der ved arbejdet med produktet skal anvendes åndedrætsværn som beskyttelse mod indåndingsfaren.


Regel 5   Produkters anvendelse

1   Et produkt, herunder den brugsklare blanding, må ikke anvendes, uden at kodenummeret for produktet er oplyst. Oplysningen herom skal være tilgængelig for arbejdstagerne.

2   Såfremt de nødvendige oplysninger om fastsættelse af kodenummer ikke kan fremskaffes, vil kravene til omgang med produktet svare til de højeste kodenumre.

3   For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, gælder endvidere, at påføring ikke må foretages ved sprøjtning (aerosol/forstøvning), men kun manuelt ved hjælp af spartel, pensel, malerrulle, fugepistol eller lignende.

4   Personer med eksem, konstateret epoxyallergi, astma, kroniske lungelidelser, konstateret hud- eller luftvejsallergi eller kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4.

5   Arbejdstagere, der arbejder med stoffer og materialer, der er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, skal inden arbejdets udførelse gennemgå en af Søfartsstyrelsen godkendt undervisning.

6   Skibsføreren eller den, der træder i hans sted, skal påse, at den i stk. 5 nævnte undervisning finder sted.

7   Ved arbejdsprocesser må ikke anvendes produkter, der i brugsklar stand har højere tal i kodenummeret end det, der er angivet i skema 2.1 i bilag 2.

8   Bestemmelserne i stk. 7 kan fraviges, når der i medfør af anden lovgivning stilles særlige krav til overfladens egenskaber eller til det færdige arbejde.

9   Et produkt må ikke anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.

10   Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige hensyn.

11   Skibets sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages.

12   Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 9, eller brugen af produktet ikke kan undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 10 viser, at brugen af et erstatningsprodukt vil medføre urimelige merudgifter for rederen/arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres over for Søfartsstyrelsen.

Regel 6   Beskyttelsesforanstaltninger

1   Ved arbejde med produkterne, herunder klargøring og afslutning af arbejdet, skal der træffes foranstaltninger, der sikrer, at personer, der arbejder med produkterne, beskyttes mest muligt mod udsættelse for de anvendte produkter. Primært skal dette ske ved tekniske foranstaltninger, jf. forebyggelsesprincipperne i bestemmelserne i kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse om bord i skibe.

2   Ved arbejde med produkterne skal der endvidere træffes foranstaltninger til beskyttelse af det omgivende miljø.

3   Hvor de i stk. 1 nævnte tekniske foranstaltninger ikke med rimelighed kan gennemføres, eller hvor forholdene i øvrigt ikke sikrer mod risiko for unødig påvirkning, skal de i bilagene 2-4 nævnte sikkerhedsforanstaltninger som minimum træffes.

4   Ved arbejde på varme flader med en temperatur over 35 ° C, fastlægges sikkerhedsforanstaltningerne ud fra kodenummeret, idet tallet før bindestregen forhøjes til nærmeste højere tal. Derudover skal der altid mindst benyttes åndedrætsværn i form af helmaske.

5   Efter afslutningen af det enkelte arbejde med produkterne og indtil de påførte produkter er tørrede eller udhærdede i en sådan grad, at faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt, skal sikkerhedsforanstaltningerne efter regel 5, stk. 9-12 fortsat følges.

6   Hvor det er nødvendigt, at flere beskæftigede samtidig udfører arbejde med produkterne så nær hinanden, at der er fare for sundhedsfarlig påvirkning ud over den, der kan henføres til eget arbejde, skal der træffes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af sundhedsfaren.

7   Andre end de, der udfører arbejdet med produkterne eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må ikke opholde sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.

8   For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1 stk. 4, skal der endvidere opsættes advarselstavle, jf. bestemmelserne i kapitel VIII, afsnit A om signalgivning, sikkerhedsskiltning, afmærkning og tegngivning.

9   Arbejde med åndedrætsværn må for den enkelte arbejdstager ikke overstige enten 6 timer på en arbejdsdag, når der anvendes luftforsynet åndedrætsværn, eller 3 timer på en arbejdsdag, når der anvendes filtrerende åndedrætsværn. I særligt belastende situationer som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende skal tiden nedsættes. Arbejde med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt.

10   Skønnes det ved arbejdets tilrettelæggelse, at arbejdstagerens beskæftigelse med filtrerende åndedrætsværn vil vare over det i stk. 9 fastsatte tidsrum, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn allerede fra arbejdets begyndelse. Hvis arbejdet er så fysisk anstrengende, at vejrtrækningen gennem en filtermaske bliver vanskelig på grund af modstanden, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

11   Hvor der arbejdes med stoffer og materialer, skal der være tilstrækkeligt relevant førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske.

Regel 7   Opbevaring og hygiejne

1   Stoffet og materialet skal opbevares forsvarligt.

2   For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, gælder endvidere, at spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i særlige affaldsbeholdere, der skal være tydeligt mærket med indholdet.

3   Ved arbejde med kodenummererede produkter skal personlige værnemidler opbevares i ventilerede skabe, rum eller andre områder på skibet uden for besætningens opholdsrum.

4   Personer, der arbejder med stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, skal have særskilte omklædningsrum. Almindelig beklædning og arbejdstøj skal opbevares adskilt, og der skal endvidere være adgang til bruserum med varmt og koldt vand.

5   Der skal være adgang til håndvaske med varmt og koldt vand. Ved arbejde med stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, må vandhanerne ikke være håndbetjente.

6   I forbindelse med vaskefaciliteterne skal der være egnet rensemiddel, mild sæbe, bløde engangshåndklæder og egnede hudcremer til påsmøring efter vask samt affaldsbeholder.

Regel 8   Andre bestemmelser

1   For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, gælder endvidere, at arbejdstagerne skal gennemføre en omhyggelig personlig hygiejne.

2   Såfremt hænderne eller andre dele af kroppen har været i kontakt med stofferne eller materialerne, skal de straks rengøres med egnet rensemiddel. Derefter skal de vaskes grundigt med sæbe og vand og indsmøres med egnede hudcremer.

3   Indtagelse af mad og drikke med videre samt rygning på arbejdsstedet må ikke finde sted.

4   Arbejdstøj, som anvendes ved arbejdet med stofferne og materialerne, må ikke bæres under indtagelse af måltider.

5   Skibsføreren eller den, der træder i hans sted, skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at reglerne i stk. 1-4, overholdes af arbejdstagerne.


BILAG 1

Kodenummerpligtige produkter,
jf. regel 1, stk. 3 - 4

1   Malevarer og malevarerlignende overfladebelægninger.

2   Lime (klæbemidler), herunder organiske opløsningsmidler og udfyldningsmidler, herunder fugemidler, tætnings- og spartelmasser samt kit, der anvendes til sammenføjning ved reparationsarbejde f.eks. i apteringen.

3   Fortyndingsmidler, der anvendes til ovennævnte produkter, og produkter, der bruges ved klargøring og afslutning ved arbejde med ovennævnte produkter, herunder affedtningsmidler, afvaskemidler og farvefjernere.

4   Produkter, der bruges ved klargøring og afslutning ved arbejde med ovennævnte produkter, herunder afvaskemidler og farvefjernere.


BILAG 2

Arbejde indendørs

l   Bilagets område

.1   Arbejde med produkter indendørs på skibe og på »almindelige« installationer i disse områder, som f.eks. rør, installationslemme og skabe.

2   Forbudsskema

.1   I skema 2.1 angives det højest tilladte tal før bindestregen for malevarer i brugsklar blanding for visse malearbejder.

3   Definitioner

.1   »Lette overdækninger« er udført af presenninger eller andet teltduglignende materiale, som muliggør en vis luftcirkulation gennem åbninger og utætheder.

.2   »Arbejdsrum med installeret mekanisk ventilation« er arbejdsrum, som kan accepteres til arbejde på store emner, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

4   Sikkerhedsforanstaltninger

.1   Ventilation

.1   Der skal etableres mekanisk ventilation, som angivet i skema 2.2.

.2   Personlige værnemidler

.1   De personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde, findes ved hjælp af skema 2.3. Værnemidler, der er anført for såvel tallet før som efter bindestregen i kodenummeret, skal medtages eller sammensættes efter principper i bilag 4.

Noterne findes ligeledes i bilag 4.

 

 


Skema 2.1

Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for malevarer i brugsklar blanding til malearbejde indendørs

 

 

lofter/vægge

(dæk)/(skotter)

gulv

(dørk)

  A.   Almindelige påvirkninger

  og funktionskrav

1-

1-

Eksempler:

Opholdsrum og soverum, kabys og proviantrum.

Kontorer og spiserum.

Trapper og gange.

Motionsrum og fritidsrum.

Passagerers opholdsrum.

Spiserum.

Toiletter.

Maskinrum og vogndæk (dæk/skotter)

 

 

  B. Store påvirkninger og

  store funktionskrav

2-

2-

De overflader , hvor der sker store påvirkninger, eller hvor der stilles store krav.

Eksempler:

Overflader i kabys og baderum.

Omklædningsrum.

Toilet og vaskerum.

Maskinrum og vogndæk (dørk).

(De overflader, der ikke er udsat for store påvirkninger, hører under A).

 

 

  C.   Specielle påvirkninger og

  specielle funktionskrav

2-

4-

De overflader , hvor der sker specielle påvirkninger, eller hvor der stilles specielle krav.

Eksempler:

Overflader i sygerum/hospital, vådrum. Maskinrumstanktop samt flader i maskinrummet, der udsættes for udstødning (4-), vogndæk (dørk), der males i drift p.g.a. meget kort tørretid. (De overflader, der ikke er udsat for specielle påvirkninger, hører under A eller evt. B).

 

 


Skema 2.2

Krav til etablering af ventilation indendørs

Kodenr.

Lette overdækninger (udført med presenninger og andet teltduglignende materiale)

Rum med installeret mekanisk ventilation

Tallet før stregen

Spartel,
pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

Spartel,
pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

00-

Ingen

Mekanisk
ventilation

Ingen

Ventilation
i drift

0-

Ingen

Mekanisk
ventilation

Ingen

Ventilation
i drift

1-

Ingen

Mekanisk
ventilation

Ventilation
i drift B)

Ventilation
i drift

2-

Mekanisk
ventilation A)

Mekanisk
ventilation

Ventilation
i drift B)

Ventilation
i drift

3-

Mekanisk
ventilation A)

Mekanisk
ventilation

Ventilation
i drift B)

Ventilation
i drift

4-

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation

Ventilation
i drift B)

Ventilation
i drift

5-

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation

Ventilation
i drift

Ventilation
i drift


Skema 2.2 fortsat

Krav til etablering af ventilation indendørs

 

Kodenr.

Rum uden installeret mekanisk ventilation

Indvendigt i tanke, cofferdamme og lignende

Tallet før stregen

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

00-

Ingen

Mekanisk
ventilation

Ingen

Ventilation
i drift

0-

Ingen

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation A)

Ventilation
i drift

1-

Mekanisk
ventilation A)

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation A)

Ventilation
i drift

2-

Mekanisk
ventilation A)

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation A)

Ventilation
i drift

3-

Mekanisk
ventilation A)

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation

Ventilation
i drift

4-

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation

Ventilation
i drift

5-

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation

Mekanisk
ventilation

Ventilation
i drift

 

 

A)   Brug af mekanisk ventilation kan undlades, hvor det samlede forbrug af malevarer maksimalt udgør 1 liter pr. dag.

B)   Det kræves ikke, at ventilation er i drift, hvor det samlede forbrug af malevarer maksimalt udgør 1 liter pr. dag.

 

 

 

 

 

 

Skema 2.3

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Arbejde med produkter i forbindelse med maling, malevarelignende overfladebelægning, limning, klæbning og fugning indendørs

 

Kodenr.

Lille flade *)

Stor flade

Tallet før stregen

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

00-

Ingen særlige

Helmaske med kombifilter 9)

Ingen særlige 8)

Helmaske med kombifilter 9)

0-

Ingen særlige

Helmaske med kombifilter 9)

Ingen særlige 8)

Helmaske med kombifilter 9)

1-

Ingen særlige 7)

Luftforsynet halvmaske 2), 6) øjenværn

Gasfiltermaske 9)

Luftforsynet halvmaske 2), 6) øjenværn

2-

Ingen særlige 7)

Luftforsynet helmaske 2)

Luftforsynet halvmaske

Luftforsynet helmaske 2)

3-

Gasfiltermaske 9)

Luftforsynet helmaske 2)

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

4-

Gasfiltermaske 9)

Luftforsynet helmaske 2)

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

5-

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

 


Skema 2.3 fortsat

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Arbejde med produkter i forbindelse med maling, malevarelignende overfladebelægning, limning, klæbning og fugning indendørs

 

Kodenr.

Lille flade *)

Stor flade

Tallet efter stregen

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

-1

Handsker 3), 4), 5)

Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte

Handsker 3), 4), 5)

Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte

-2

Handsker 3), 4), 5)

Luftforsynet halvmaske 1), 6) , øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte

Handsker 3), 4), 5)

Luftforsynet halvmaske 1), 6) , øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte

-3

Handsker 3), 4), 12)

Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte

Handsker 4), 5)

Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte

-4

Handsker ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)

Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)

Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte

-5

Handsker ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)

Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)

Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte

-6

Handsker ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)

Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)

Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte

 

 

*)   Små flader er overflader, der hver for sig ikke er større end 4m 2 , og som tilsammen udgør 1/10 af den samlede overflade i et rum.


BILAG 3

Arbejde udendørs

1   Bilagets område

 

.1   Arbejde med produkter udendørs på skibe, herunder f.eks. arbejde på:

  dæk, skot, antenner og master, fast installerede maskiner m.v.

.2   Udendørs arbejde skal så vidt muligt foregå med effektiv naturlig ventilation eller under lette overdækninger med installeret mekanisk ventilation.

2   Sikkerhedsforanstaltninger

.1   Personlige værnemidler.

.2   Det er angivet i skema 3.1, hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde.

.3   Værnemidler, der er anført for såvel tallet før som efter bindestregen i kodenummeret, skal medtages eller sammensættes efter principper i bilag 4.

  Noterne findes ligeledes i bilag 4.


Skema 3.1

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj ved udendørs arbejde

 

Kodenr.

Udendørs

Tallet før/efter stregen

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

00-

Ingen særlige

Helmaske med
kombifilter 9)

0-

Ingen særlige

Helmaske med
kombifilter 9)

1-

Ingen særlige

Øjenværn, luftforsynet halvmaske 2), 6)

2-

Ingen særlige 10)

Øjenværn, luftforsynet halvmaske 2), 6)

3-

Gasfiltermaske 0), 9)

Øjenværn, luftforsynet halvmaske 2), 6)

4-

Øjenværn, luftforsynet halvmaske 1), 6

Luftforsynet helmaske 2)

5-

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske


Kodenr.

Udendørs

Tallet efter stregen

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

-1

Handsker 3), 4), 5)

Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt

-2

Handsker 3), 4), 5)

Luftforsynet halvmaske 2), 6) øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt

-3

Handsker 4), 5)

Luftforsynet helmaske 2), 6) øjenværn, hætte, handsker, beskyttelsesdragt

-4

Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt

Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt

-5

Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt

Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt

-6

Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt

Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt

 


BILAG 4

Valg af personlige værnemidler

1   Noter til skema 2.3 og 3.1 om personlige værnemidler

 

0)   Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lign. arbejdes uden åndedrætsværn.

1)   Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

2)   Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

3)   Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

4)   Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm samt enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.

5)   Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

6)   Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

7)   I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved »stor flade«.

8)   Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

9)   Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

10)   I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 3-.

11)   Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejdes uden ansigtsskærm og hætte.

12)   Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Handsker skal anvendes ved skift af limpatron.

13)   Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt, hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet.

2   Valg mellem noter

1   Hvis der anføres ingen værnemidler eller ens værnemiddel til samme formål med forskellige noter, skal skærpende noter (4) - 10)) altid medtages. Lempende noter (0) - 3) og 11) - 13)) skal falde bort.

3   Valg mellem personlige værnemidler

1   Hvis sammensætningen medfører, at der skal vælges mellem to forskellige personlige værnemidler med samme formål, skal det endelige værnemiddel vælges således:

.1   Luftforsynet helmaske går forud for

  -   luftforsynet halvmaske,

  -   kombinationsfiltermaske,

  -   gasfiltermaske,

  -   støvfiltermaske,

  -   øjenværn og

  -   ansigtsskærm.

.2   Luftforsynet halvmaske går forud for

  - kombinationsfiltermaske,

  - gasfiltermaske og

  - støvfiltermaske.

.3   Kombinationsfiltermaske går forud for

  - gasfiltermaske og

  - støvfiltermaske.

.4   Hvor der angives støvfiltermaske og gasfiltermaske samtidigt, skal der benyttes kombinationsfiltermaske.

.5   Hvor der angives ansigtsskærm og øjenværn samtidigt, skal der benyttes ansigtsskærm.

2   Bortvælges et værnemiddel efter ovenstående, falder de noter bort, der er knyttet til det bortvalgte værnemiddel.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort indledende forskrift samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a".