Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31999L0038
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel II C Kræftfremkaldende stoffer og materialer herunder asbest samt mutagener , 1. april 2003

 

 

 

Kapitel II

Kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger

 

Afsnit C   Kræftfremkaldende stoffer og materialer herunder asbest samt mutagener

Regel 1   Anvendelse

1   Bestemmelserne i dette afsnit omfatter arbejde med, herunder anvendelse, håndtering og mærkning af:

.1   kræftfremkaldende stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1, herunder asbest,

.2   materialer med det i bilag 1 angivne procentindhold eller derover,

.3   arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof, der er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, og

.4   de mutagener, der fremgår af bilag 1.

2   Med undtagelse af bestemmelserne i regel 2 gælder forskriften også for de i bilag 1 angivne stoffer og materialer, der transporteres som last.

3   Forskriften indeholder bestemmelser, som er udformet på baggrund af Rådets direktiv nr. 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, pkt. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1990, L 196, s. 1, som ændret ved Rådets direktiv 97/42/EF, EF-Tidende 1997, L 179, s. 4 og ved Rådets direktiv 1999/38/EF, EF-Tidende 1999 L 138, s. 66, Rådets direktiv nr. 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, EF-Tidende L 263 af 327, s. 25 med senere ændringer, samt Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF), L 131, s 11.


Regel 2   Almindelige bestemmelser for anvendelse

1   Dette afsnit indeholder supplerende bestemmelser til kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse og afsnit A i dette kapitel om stoffer og materialer.

2   Stoffer og materialer, som er omfattet af dette afsnit, anses for at kunne være farlige for eller i øvrigt være forringende for sikkerhed og sundhed. Derfor gælder i sin helhed bestemmelserne om stoffer og materialer, der anvendes om bord i skibe, jf. afsnit A i dette kapitel. Endvidere gælder de særlige krav, som følger af lovgivningen om sikkerhed til søs i øvrigt, som f.eks. om epoxyharpikser og isocyanater m.v. i bestemmelserne i kapitel II, afsnit B om arbejde med kodenummererede produkter om bord i skibe.

3   Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det kan erstattes med et ufarligt eller mindre farligt stof eller materiale, jf. bestemmelserne om erstatning (substitution) i kapitel II, afsnit A, regel 7.1 og 7.3-7.9.

4   Arbejdspladsbrugsanvisninger for stof fer og materialer, som udarbejdes til de ansatte efter bestemmelserne i afsnit A, regel 3 og 10 i dette kapitel, skal foruden de heri nævnte oplysninger indeholde oplysninger om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Arbejdspladsbrugsanvisningerne for materialer skal tillige oplyse om navnene på stofferne. Der skal anvendes de navne, hvormed stofferne og materialerne betegnes i bilag 1.

5   Arbejdspladsbrugsanvisningerne efter stk. 6 skal oplyse om eventuelle forholdsregler ved brug af personlige værnemidler efter regel 3, stk. 10 og 12.

6   Affald, der indeholder kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, på anden betryggende måde. Beholdere skal være mærket som angivet i bilag 3.

Regel 3   Almindelige bestemmelser for anvendelse og transport af last

1   Dette afsnit indeholder supplerende regler til kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse om bord i skibe.

2   Der skal ved anvendelse af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

3   Hvor der er risiko for udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener fra lasten, skal der anvendes arbejdsmetoder, der udelukker eller begrænser udsættelsen. Dette gælder ved arbejdsprocesser som f.eks. lastning, losning, tankrensning, ullage- og temperaturmåling, prøvetagning, på- og afmontering af slanger og andet arbejde på dækket. Udsættelsen kan omfatte udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne. Valg af arbejdsmetoder skal foretages under hensyntagen til den tekniske udvikling.

4   Recirkulation af luft med indhold af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener må ikke finde sted.

5   Ved lokaludsugning af luft med indhold af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal den udsugede luft altid føres til det fri.

6   Ventilationssystemer, der er installeret for at beskytte arbejdstagerne, og tekniske anlæg, der anvendes ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal forsynes med hensigtsmæssigt virkende overvågningsanordninger, der afslører og alarmerer ved unormale driftsforhold og ved uheld.

7   I tilknytning til overvågningsanordninger skal der være udarbejdet skriftlig instruktion, der angiver, hvilke forholdsregler der skal følges ved unormale driftsforhold og ved uheld om bord.

8   Arbejdstagerne skal underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre risiko for påvirkning af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener eller fra arbejdsprocesser, hvor sådanne produkter kan udvikles.

9   Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. For at modvirke den øgede risiko for påvirkning af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal der indlægges passende pauser, arbejdet skal fordeles mellem arbejdstagerne, og arbejdet skal begrænses til det strengt nødvendige. De personer, der er beskæftiget inden for det pågældende område, skal være effektivt beskyttet mod påvirkninger.

10   Hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der ved arbejdet med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, anvendes egnede personlige værnemidler.


11   De personlige værnemidler:

.1   må ikke bæres under spisepauser,

.2   skal opbevares adskilt fra andet tøj,

.3   skal opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3, når de skal til destruktion eller rengøring, og

.4   skal rengøres særskilt med udstyr egnet til formålet.

12   For brugen af de personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i kapitel VII om anvendelse af personlige værnemidler om bord i skibe.

13   I de områder, hvor der er risiko for udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

Regel 4   Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene

Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bestemmelserne i afsnit A, regel 5, stk. 1-6 i dette kapitel tillige indgå følgende vurderingselementer:

.1   Stoffernes og materialernes farlige egenskaber,

.2   eksponeringsgraden, typen og varigheden,

.3   omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer,

.4   virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,

.5   hvor det er muligt, de konklusioner der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,

.6   grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet og

.7   oplysninger om sikkerhed og sundhed, der gives af leverandøren eller rederen/skibsføreren.

Rederen eller i hans sted skibsføreren skal fra leverandøren eller andre tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen, med henvisning til de relevante arbejdspladsbrugsanvisninger.

Reparations- og vedligeholdelsesarbejder o.l. om bord i skibe, der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra farlige stoffer og materialer, eller som kan forringe sikkerhed og sundhed af andre grunde, selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i vurderingen.

Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkninger fra flere farlige stoffer eller materialer, skal de forskellige stoffers og materialers samlede fare vurderes.

Vurderingen skal ajourføres, når der sker betydende ændringer i arbejdsforholdene, dog mindst hvert tredje år.

Ved anvendelse af de i stk. 1 nævnte stoffer og materialer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges under hensyntagen til denne vurdering, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger som angivet i regel 6, stk. 1 og stk. 5-19.

8   Ved transport som last af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal arbejdet planlægges og tilrettelægges under hensyn til denne vurdering .

Regel 5   Særlige bestemmelser for anvendelse og transport som last

Bestemmelserne i regel 6 og 7 finder kun anvendelse i det omfang, det følger af angivelserne i bilag 1 ud for det enkelte stof, materiale eller arbejdsproces eller af en vurdering i henhold til regel 4.

2   Ved transport som last af de i bilag 1 nævnte stoffer og materialer gælder de særlige bestemmelser i regel 4, regel 6, stk. 2-6, stk. 13-19, stk. 21, samt regel 7, stk. 2-4. Foregår transporten som pakket farligt gods, gælder regel 6 ikke.

Regel 6   Særlige foranstaltninger

1   I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejde med de omhandlende stoffer og materialer foregå i lukkede anlæg, hvis det er teknisk muligt.

2   I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, må arbejdsprocesser, hvori kræftfremkaldende stoffer eller mutagener indgår, kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne og materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes.

3   Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 2, skal de kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ved andre tekniske foranstaltninger fjernes, således at risikoen for udsættelse nedsættes mest muligt .

4   Hvis det ikke er teknisk muligt at fjerne risikoen for udsættelse, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

5   I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejdspladser, hvor der arbejdes med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, være afgrænset og mærket med advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder skilte om rygeforbud.

6   Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2.

7   I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, må arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser, og kun arbejdstagere, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

8   Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1.

9   I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, at der er risiko for tilsmudsning ved anvendelse og transport som last, skal bade- og omklædningsfaciliteterne i henhold til bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-3, omfatte to adskilte omklædningsrum, henholdsvis for almindelig beklædning og arbejdstøj.

10   Omklædningsrummet for arbejdstøjet skal være indrettet og udstyret, så der på forsvarlig måde kan foretages pakning af arbejdstøjet i tæt emballage, inden det fjernes til vask. Benyttes engangsbeklædning eller -udstyr, skal der findes lukkede, hensigtsmæssige affaldsbeholdere hertil.

11   Omklædningsrummet for arbejdstøj må ikke være til benyttelse for andre end dem, der er udsat for den pågældende forurening.

12   Bade- og omklædningsfaciliteterne skal altid indrettes i det omfang, det fremgår af bilag 1.

13   I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse indgår måleprogrammer.

14   Måleprogrammerne skal være anerkendte og skal altid indgå i kontrollen i det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2.

15   Rederne skal føre en ajourført liste over de arbejdstagere, der efter regel 4 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, vurderes at kunne være eller have været udsat for risiko ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener med angivelse af påvirkningen.

16   Arbejdstagerne skal have adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. Arbejdstagerne og deres repræsentanter skal have adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

17   Oplysningerne om den enkelte arbejdstager skal opbevares i 40 år, efter at risikoen er ophørt. Ved rederiophør skal listen sendes til Søfartsstyrelsen.

18   Rederen skal sikre, at arbejdstagerne, der efter regel 4 vurderes at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, før ansættelsen og herefter med regelmæssig mellemrum har adgang til at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Undersøgelsen skal foretages efter bestemmelserne i kapitel IX i afsnit A om arbejdsmedicinske undersøgelser.

19   I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, skal arbejdstagerne have adgang til at få foretaget arbejdsmedicinske undersøgelser.

20   I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, inden de tages i anvendelse på skibet, være forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3.

21   Ved transport som last af kræftfremkaldende stoffer og materialer eller mutagener må arbejdet hermed kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Regel 7   Anvendelsesbegrænsninger og meddelelse

1   I det omfang, det fremgår af bilag 1, er anvendelse af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ikke tilladt.

2   I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, skal ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, meddeles Søfartsstyrelsen.

3   Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, samt oplysninger om udslippets skønnede mængde.

4   Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

Regel 8   Asbest

For anvendelse af asbest gælder de særlige detaljerede bestemmelser i bilag 2 ud over de foregående bestemmelser.


BILAG 1

Kræftfremkaldende stoffer og materialer
samt mutagener

Bilag 1 består af to afsnit: Afsnit A og afsnit B.

Afsnit A indeholder en specifik opregning af stoffer og materialer.

Afsnit B indeholder en henvisning til Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

Et stof vil kunne være omfattet af regel 1-8 i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige krav ifølge afsnit A, der gælder. Såfremt stoffet allerede er optaget i afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse, skal disse følges.

Afsnit A

Kolonnen »UN.nr.« angiver stoffets eller materialets UN.nr., som anvendes ved transport. Stoffer med * findes i Mehrblätter Gefährliche Arbeitsstoffe (1998), øvrige i Hommel Handbuch der gefährlichen Güten (2000).

Det skal understreges, at det ikke er muligt at gå »modsat« ind i ovenstående; sådan at forstå at f.eks. UN 2810 ikke kun er »1-Vinyl-2-pyrrolidon« og dermed kræftfremkaldende. Flere af ovenstående UN numre dækker også over mange stoffer, som ikke er kræftfremkaldende.

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste. I kolonnen »stof« forekommer også materialer samt stoffer, der afgives ved en arbejdsproces.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af denne tekniske forskrift.

Kolonnen »særlige bestemmelser« henviser til regel 5-8 i bestemmelserne, som ud over bestemmelsernes regel 2-4 gælder for arbejde med det pågældende stof eller materiale.


I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i den tekniske forskrifts anvendelse på stoffet/materialet.

| foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til det tidligere bilag 1.


UN.
nr.

CAS.nr.

 

Stof

Procentindhold i materialer

Særlige bestemmelser

Uddybende bemærkninger og begrænsninger

 

53-96-3

 

2- A AF

0,1

 

 

 

97-56-3

 

AAT, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)

 

 

 

 

26148-68-5

 

A- a -C

0,1

 

 

1089

75-07-0

 

Acetaldehyd

0,1

 

 

 

16568-02-8

 

Acetaldehyd - N -formyl- N -methylhydrazon, se Gyromitrin

 

 

 

 

60-35-5

 

Acetamid

0,1

 

 

 

2832-40-8

|

Acetamid, N -(4-((2-hydroxy-5-methylphenyl)
azo)phenyl)-, se CI Disperse Yellow 3

 

 

 

2810

 

|

Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

0,1

 

 

 

53-96-3

 

2-Acetylamino-fluoren, se 2-AAF

 

 

 

 

3761-53-3

 

Acid Red 26, se Azofarvestoffer

 

 

 

 

6459-94-5

 

Acid Red 114, se Azofarvestoffer

 

 

 

 

1694-09-3

 

Acid Violet 49, se Bencylviolet 4B

 

 

 

2074

79-06-1

|

Acrylamid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1093

107-13-1

 

Acrylonitril

0,1

 

 

 

23214-92-8

 

Adriamycin

0,1

 

 

 

3688-53-7

 

AF-2

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

1162-65-8 1165-39-5
1402-68-2
7220-81-7
7241-98-7
6795-23-9

 

Aflatoxiner

0,1

 

 

 

15972-60-8

 

Alachlor

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

2761
n.o.s.

309-00-2

 

Aldrin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

85535-84-8

|

Alkaner, C10-13-, chlor, se Chloralkaner, C10-13

 

 

 

 

94-59-7

 

5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol

 

 

 

2219

106-92-3

|

Allylglycidylether

0,1

 

 

3143 *

60-09-3

 

p -Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 1)

 

 

 

3143

97-56-3

 

o -Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)

 

 

 

 

92-67-1

 

4-Aminobiphenyl

0

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er tilstede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentration af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.

 

 

 

4-Aminobiphenyl, salte heraf

0

Reg. 7, stk. 1

 

77094-11-2

 

2-Amino-3,4-dimethylimidazo-(4,5- ) quinolin, se MelQ

 

 

 

 

77500-04-0

 

2-Amino-3,8-dimethylimidazo-(4,5- ) quinolin, se MelQx

 

 

 

 

62450-06-0

 

3-Amino-1,4-dimethyl-5 H -pyrido(4,3- b )indol, se Trp-P-1

 

 

 

 

67730-10-3

 

2-Aminodipyrido
(1,2- a :3',2'- d ) imidazol,
se Glu-P-2

 

 

 

2811 *
n.o.s.

399-95-1

 

4-Amino-3-flourphenol

0,1

 

 

 

67730-11-4

 

2-Amino-6-methyl-dipyrido(1,2- a :3',2'- d )
imidazol, se Glu-P-1

 

 

 

 

76180-96-6

 

2-Amino-3-methyl-imidazo(4,5- )
quinolin, se IQ

 

 

 

 

105650-23-5

 

2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo-(4,5- b )pyridin, se PhIP

 

 

 

 

68006-83-7

 

2-Amino-3-methyl-9 H -pyrido(2,3- b )indol,
se MeA- a -C

 

 

 

 

62450-07-1

 

3-Amino-1-methyl-5 H -pyrido(4,3- b )indol,
se Trp-P-2

 

 

 

 

712-68-5

 

2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

26148-68-5

 

2-Amino-9 H -pyrido(2,3- b )indol, se A- a -C

 

 

 

2763 *

61-82-5

 

Amitrol

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

7789-09-5

 

Ammoniumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

1547

62-53-3

 

Anilin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

Anilin, salte heraf

0,1

 

 

2431

90-04-0

 

o -Anisidin

0,1

 

 

 

 

 

o -Anisidin, salte heraf

0,1

 

 

1549 *
n.o.s.

1309-64-4
1317-98-2
12412-52-1

 

Antimontrioxid

0,1


Reg. 7, stk. 1

Anvendelse af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
Anden anvendelse

 

90640-80-5
90640-81-6
90640-82-7
91995-14-1
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4

 

Anthracenolie med indhold > 0,1% benzen eller > 0,005% benzo(a)pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

90640-80-5
90640-81-6
90640-82-7
91995-14-1
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4

 

Anthracenolie med indhold < 0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1651 *

86-88-4

 

Antu

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

140-57-8

 

Aramit R

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

64742-03-6
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
91995-78-7

 

Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 295-341-7, 265-111-0, 265-103-7 og 265-104-2

0,1

 

 

1558

7440-38-2

 

Arsen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1559 *

1303-28-2

 

Arsenpentoxid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1553

7778-39-4

 

Arsensyre

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

Arsensyre, salte heraf

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1561

1327-53-3

 

Arsentrioxid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

Arsen, andre uorganiske forbindelser

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2590 *

1332-21-4
12001-28-4
12001-29-5
12172-67-7
12172-73-5
77536-66-4
77536-67-5
77536-68-6
132207-32-0
132207-33-1

 

Asbest

0

 

Henvises til bilag 2 for anvendelse

 

1912-24-9

 

Atrazin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

492-80-8

 

Auramin

0,1

 

 

 

 

 

Auramin, salte heraf

0,1

 

 

 

320-67-2

 

Azacitidin

0,1

 

 

 

115-02-06

 

Azaserin

0,1

 

 

 

446-86-6

 

Azathioprin

0,1

 

 

1185

151-56-4

 

Aziridin, se Ethylenimin

 

 

 

 

103-33-3

|

Azobenzen

0,1

 

 

 

 

|

Azofarvestoffer, se også Benzidin-baserede azofarvestoffer, 4,4’-Bi- o -toluidinbaserede azofarve og o -Dianisidin-baserede azofarvestoffer:

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

3761-53-3

 

Acid Red 26

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

6459-94-5

|

Acid Red 114

0,1

Reg 7, stk. 1

Anvendelse

 

3564-09-8

|

Ponceau 3 R

0,1

Reg 7, stk. 1

Anvendelse

 

2646-17-5

 

Solvent Orange 2

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

6358-53-8

 

Solvent Red 80

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

60-09-3

|

Solvent Yellow 1

0,1

Reg 7, stk. 1

Anvendelse

 

60-11-7

|

Solvent Yellow 2

0,1

Reg 7, stk. 1

Anvendelse

 

97-56-3

 

Solvent Yellow 3

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

B ariumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

 

154-93-8

 

BCNU

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1886

98-87-3

 

Benzalchlorid, se
a -Chlorede toluener

 

 

 

 

56-55-3

 

Benz( a )anthracen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1114

71-43-2

 

Benzen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

615-28-1

|

1,2-Benzendiamin, dihydrochlorid, se o -Phenylendiamin dihydrochlorid

 

 

 

1885

92-87-5

 

Benzidin

0

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er tilstede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent.
Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.

 

 

 

Benzidin, salte heraf

0

Reg. 7, stk. 1

 

 

 

Benzidin-baserede azofarvestoffer:

 

 

 

 

1937-37-7

|

Direct Black 38
(teknisk vare)

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

2602-46-2

 

Direct Blue 6
(teknisk vare)

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

72-57-1

|

Direct Blue 14
(teknisk vare)

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

2429-74-5

|

Direct Blue 15
(teknisk kvalitet)

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

16071-86-6

|

Direct Brown 95
(teknisk vare)

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

573-58-0

|

Direct Red 28

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

|

Øvrige benzidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

205-99-2

 

Benzo( b )fluoranthen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

205-82-3

 

Benzo( j )fluoranthen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

207-08-9

 

Benzo( k )fluoranthen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

271-89-6

 

Benzofuran

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

50-32-8

 

Benzo( a )pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1738

100-44-7

 

Benzylchlorid, se
a -Chlorerede toluener

 

 

 

1886

98-87-3

 

Benzylidendichlorid, se a , a -Dichlortoluen

 

 

 

 

1694-09-3

 

Benzylviolet 4B

0,1

 

 

1567

7440-41-7

 

Beryllium

0,1

 

 

 

 

 

Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater

0,1

 

 

 

 

 

Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater

0,1

 

 

 

88-32-4
121-00-6
25013-16-5

 

BHA

0,1

 

 

 

90-41-5

|

(1,1’-Biphenyl)-2-amin

0,1

 

 

 

 

 

Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4 | -Methylendianilin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108225-03-2

|

7-[[4,6-Bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-(2 -methoxphenylazo)
naphthalensulfonsyre, monoformiat

0,1

 

 

 

3296-90-0

|

2,2-Bis(brommethyl)
propan-1,3-diol

0,1

 

 

1916

111-44-4

 

Bis(2-chlorethyl) ether, se 2,2 | -Dichlordiethylether

 

 

 

 

494-03-1

 

N, N -Bis(2-chlorethyl)-2-naphtylamin, se Chlornaphazin

 

 

 

 

154-93-8

 

1,3-Bis(2-chlorethyl) nitrosourinstof, se BCNU

 

 

 

 

505-60-2

 

Bis(2-chlorethyl)sufid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2249

542-88-1

 

Bis(chlormethyl)ether

0,1

 

 

 

101-90-6

 

1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy) benzen, se Diglycidylresorcinolether

 

 

 

 

 

|

4-[[Bis-(4-fluorphenyl)
methylsilyl]methyl]-4 H -1,2,4-triazol, blanding med 1-[[bis-(4-fluorphenyl)
methylsilyl]methyl]-1 H -1,2,4-triazol, se Blanding af 4-[[bis-(4-fluorphenyl)
methylsilyl]methyl]-4 H -1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl]methylsilyl]
methyl]-1 H -1,2,4-triazol

 

 

 

 

85509-19-9

|

Bis(4-fluorphenyl)(methyl)
(1 H -1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silan, se Flusilazol

 

 

 

 

2784-94-3

 

N’ , N’ -Bis(2-hydroxyethyl)- N -nitro- p -phenylendiamin, se HC Blue No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

4,4’-Bi- o -toluidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede

0,1

 

 

 

 

|

Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]
methyl]-4 H -1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)
methylsilyl]methyl]-1 H -1,2,4-triazol

0,1

 

 

 

9041-93-4
11056-06-7
67763-87-5

 

Bleomyciner

0,1

 

 

1616
2291
n.o.s.

301-04-2
1335-32-6
6080-56-4

|

Blyacetat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

6080-56-4

 

Blyacetat, trihydrat, se Blyacetat

 

 

 

2291
n.o.s.

1344-37-2
1344-38-3
7758-97-6
12656-85-8
18454-12-1

 

Blychromat, se Chromforbindeser, hexavalente

 

 

 

 

7784-40-9

 

Blyhydrogenarsenat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

7446-27-7
15845-52-0

|

Blyphosphat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1616

1335-32-6

|

Blysubacetat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

75-27-4

 

Bromdichlormethan

0,1

 

 

1891

74-96-4

|

Bromethan

0,1

 

 

 

593-60-2

 

Bromethen, se Vinylbromid

 

 

 

 

138526-69-9

|

1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68553-00-4
68476-33-5
68476-32-4
92045-14-2

 

Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 271-384-7, 270-675-6, 270-674-0 og 295-396-7

0,1

 

se også Fyringsolier, tunge

 

68476-30-2
68476-31-3

 

Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5

0,1

 

Se også Fyringsolier, tunge


76-34-6
94114-59-7
94114-58-6

 

Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-695-9 og 302-694-3

0,1

 

Se også Dieselbrændstof til
marinemotorer

1010

106-99-0

 

1,3-Butadien

 

0,1

 

 

 

 

 

Butan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien

0,1

 

 

 

55-98-1

 

1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran

 

 

 

1993

96-29-7

|

2-Butanonoxim

0,1

 

 

1993

2426-08-6

|

n -Butylglycidylether, se 1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl)ether

0,1

 

 

 

88-32-4
121-00-6
25013-16-5

 

tert -Butyl-4-methoxy-phenol, se BHA

 

 

 

 

3068-88-0

 

b -Butyrolacton

0,1

 

 

 

7440-43-9

 

C admium

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2570
n.o.s.

10108-64-2

 

Cadmiumchlorid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2570
n.o.s.

542-83-6

 

Cadmiumcyanid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2570
n.o.s.

7790-79-6

 

Cadmiumfluorid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2570
n.o.s.

17010-21-8

 

Cadmiumfluorosilikat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

4464-23-7

 

Cadmiumformiat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2570
n.o.s.

7790-80-9

 

Cadmiumiodid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2570
n.o.s.

1306-19-0

 

Cadmiumoxid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2570
n.o.s.

10124-36-4

 

Cadmiumsulfat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2570 *
n.o.s.
3077

1306-23-6
12656-57-4
58339-34-7

|

Cadmiumsulfid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

12656-57-4
58339-34-7

|

Cadmiumsulfoselenid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

Cadmium, andre uorganiske forbindelser

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

13765-19-0

 

Calciumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

2761 *

8001-35-2

 

Camphechlor, se Polychlorerede camphener

 

 

 

 

2425-06-1

 

Captafol

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2773

133-06-2

 

Captan

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

6804-07-5

 

Carbadox

0,1

 

 

2757

63-25-2

|

Carbaryl

0,1

 

 

1361 *

1333-86-4

 

Carbon black

0,1

 

Carbon black og støvformige materialer med indhold af respirabelt carbon black ³ 0,1% er omfattet.

 

 

 

Carbon black-ekstrakter

0,1

 

 

 

97722-04-8

 

Carbonhydrider,
C 26-55 , aromatrige

0,1

 

 

 

492-80-8

 

4,4 | -Carbonimidoylbis ( N,N -dimethylanilin), se Auramin

 

 

 

 

 

 

4,4 | -Carbonimidoylbis ( N,N -dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf

 

 

 

1846

56-23-5

 

Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrageenan,
degraderet

0,1

 

 

 

13010-47-4

 

CCNU

0,1

 

 

2232

107-20-2

|

Cloracetaldehyd

0,1

 

 

 

85535-84-8

|

Chloralkaner, C 10-13

0,1

 

 

 

95-06-7

 

2-Chlorallyl- N,N-
diethyldithiocarbamat, se Sulfallat

 

 

 

 

305-03-3

 

Chlorambucil

0,1

 

 

 

56-75-7

 

Chloramphenicol

0,1

 

 

2018

106-47-8

 

p -Chloranilin

0,1

 

 

1991

126-99-8

|

2-Chlor-1,3-butadien

 

0,1

 

 

2761 *

57-74-9
5103-71-9
5103-74-2
5566-34-7
12789-03-6

 

Chlordan

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2761 *

143-50-0

 

Chlordecon

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2761 *

6164-98-3

 

Chlordimeform

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse


19750-95-9

 

Chlordimeformhydrochlorid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1239

107-30-2

 

Chlordimethylether

0,1

 

 

 

115-28-6

 

Chlorendinsyre

0,1

 

 

 

51594-55-9

|

( R )-1-Chlor-2,3-epoxypropan

0,1

 

 

 

 

 

Chlorerede C12-paraffiner (ca. 60% chloreret)

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

a -Chlorerede toluener:

 

 

 

1886

98-87-3

 

Benzalchlorid

0,1

 

 

1738

100-44-7

 

Benzylchlorid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2226

98-07-7

 

Trichlormethylbenzen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

75-00-3

 

Chlorethan

0,1

 

 

2232

107-20-0

|

2-Chlorethanal, se Chloracetaldehyd

 

 

 

 

13010-47-4

 

1-(2-Chlorethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU

 

 

 

1086

75-01-4

 

Chlorethylen, se
Vinylchlorid

 

 

 

 

13909-09-6

 

1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU

 

 

 

1063

74-87-3

 

Chlormethan, se Methylchlorid

 

 

 

1239

107-30-2

 

Chlormethylmetylether, se Chlordimetylether

 

 

 

 

513-37-1

 

1-Chlor-2-methylpropen

 

0,1

 

 

 

494-03-1

 

Chlornaphazin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1888

67-66-3

 

Chloroform

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1991

126-99-8

|

Chloropren, se 2-Chlor-1,2-butadien

 

 

 

 

54749-90-5

 

Chlorozotocin

0,1

 

 

 

150-68-5

 

3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof, se Monuron

 

 

 

 

140-41-0

 

3-(4-Chlorphenyl)-1,1- dimethyluroniumtrichloracetat, se Monuron-TCA

 

 

 

 

95-83-0

 

4-Chlor- o -phenylendiamin

0,1

 

 

 

 

 

4-Chlor- o -phenylendiamin, salte heraf

0,1

 

 

 

1897-45-6

 

Chlorthalonil

0,1

Reg. 6, stk. 20,
Reg. 7, stk. 2-4


Reg. 7, stk. 1

Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
Anden anvendelse

2239

95-69-2

 

4-Chlor-2-toluidin

0,1

 

 

 

3165-93-3

 

4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid

0,1

 

 

2761 *

6164-98-3

 

N | -(4-Chlor- o -tolyl)- N , N -dimethylformamidin, se Chlordimeform

 

 

 

 

19750-95-9

 

N | -(4-Chlor- o -tolyl)- N , N -dimethylformamidinhydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid

 

 

 

 

84332-86-5

|

Chlozoolinat

0,1

 

 

 

 

 

Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:

 

 

 

 

7789-09-5

 

Amnoniumdichromat

0,1

Reg. 7,
stk. 1

Anvendelse

 

 

 

Bariumchromat

 

0,1

 

 

2291
n.o.s.

1344-37-2
1344-38-3
7758-97-6
12656-85-8
18454-12-1

 

Blychromat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Reg. 7, stk. 1

Om- og nylakering af skibe, containere, kra ner og lig nen de store kon struktioner. Dog gæl der for reparationsma ling af nævnte emner kun reg. 1-4
Anden anvendelse

 

13765-19-0

|

Calciumchromat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

24613-89-6

|

Chrom(III)chromat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

4977-61-8

|

Chrom(VI)oxidchlorid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1758

14977-61-8

|

Chrom(VI)dichloriddioxid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1463

1333-82-0

|

Chromtrioxid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7789-00-6

|

Kaliumchromat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

3288

7778-50-9

|

Kaliumdichromat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

7775-11-3

|

Natriumchromat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1479

10588-01-9

|

Natriumdichromat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

7789-12-0

|

Natriumdichromat, dihydrat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

7789-06-2

 

Strontiumchromat

0,1
Reg. 7, stk. 1

Rustbeskyttende maling og fugemasse
Anden anvendelse

 

11103-86-9
13530-65-9
15930-94-6

 

Zinkchromat

0,1

Reg. 6, stk. 1


Reg. 7, stk. 1

Anvendelsen af produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder kun regel 1-4.
Anden anvendel se

 

 

|

Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

14977-61-8

|

Chrom(VI)dichloriddioxid, se chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

1758

14977-61-8

 

Chrom(VI)oxidchlorid, se Chromforbindelser, hexavalente (Chrom(VI)
dichloriddioxid)

 

 

 

1463

1333-82-0

 

Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

 

117-10-2

 

Chrysazin, se Dantron

 

 

 

 

6459-94-5

 

CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer (Acid Red 114)

 

 

 

 

569-61-9

 

CI Basic Red 9

0,1

 

 

 

2429-74-5

 

CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Blue 15)

 

 

 

 

2832-48-8

|

CI Disperse Yellow 3

0,1

 

 

 

59865-13-3
79217-60-0

 

Ciclosporin

0,1

 

 

 

842-07-9

|

CI Solvent Yellow 14, se 1-Phenylazo-2-naphthol

 

 

 

 

15663-27-1

 

Cisplatin

0,1

 

 

 

6358-53-8

 

Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (Solvent Red 80)

 

 

 

 

7440-48-4

 

Cobalt

0,1

Se Cobalt-forbin-delser, øvrige

Se Cobaltforbindelser, øvrige

 

7646-79-9

 

Cobaltdichlorid

0,1

Se Cobalt-forbindelser, øvrige

Se Cobaltforbindelser, øvrige

 

1307-96-6

 

Cobaltoxid

0,1

Se Cobalt-forbin-delser, øvrige

Se Cobaltforbindelser, øvrige

 

10124-43-3

 

Cobaltsulfat

0,1

Se Cobalt-forbindelser, øvrige

Se Cobaltforbindelser, øvrige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1317-42-6

 

Cobaltsulfid

0,1

Se Cobalt-forbin-delser, øvrige

Se Cobaltforbindelser, øvrige

 

 

|

Cobaltforbindelser, øvrige

0,1

Reg. 7, stk. 1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse af malervarer.
Ved anvendelse af maling, trykfarver m.m. med sikkativ i indhold med <10% cobaltforbindelse gælder dog kun regel 1-4 samt ved anvendelse af metallegeringer, plastgranulat o.lign. gælder kun regel 1-4.

Anden anvendelse

 

331-39-5

 

Coffeinsyre

0,1

 

 

 

573-58-0

 

Congo Red, se Benzidinbaserede azofarvestoffer (Direct Red 28)

 

 

 

 

8001-58-9

|

Creosot med indhold > 0,1% benzen eller > 0,005% benzo(a)pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

8001-58-9

|

Creosot med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

61789-28-4
70321-79-8
90640-84-9
90640-85-0

|

Creosotolie med indhold > 0,1% benzen eller > 0,005% benzo(a)pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61789-28-4
70321-79-8
90640-84-9
90640-85-0

|

Creosotolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

120-71-8

 

p -Cresidin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

p -Cresidin, salte heraf

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

14464-46-1

 

Christobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid

 

 

 

 

14901-08-7

 

Cycasin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

|

Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se
Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

 

 

 

 

50-18-0
6055-19-2

 

Cyclophosphamid

0,1

 

 

 

60-11-7

 

D AB, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 2)

 

 

 

 

4342-03-4

 

D acarbazin

0,1

 

 

 

1596-84-5

 

Daminozid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

117-10-2

 

Dantron

0,1

 

 

 

20830-81-3

 

Daunomycin

0,1

 

 

2761 *

50-29-3

 

DDT

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

62-73-7

 

DDVP, se Dichlorvos

 

 

 

 

613-35-4

 

N , N | -Diacetylbenzidin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

2303-16-4

 

Diallat

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

615-05-4

 

2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf

 

 

 

 

101-80-4

 

4,4 | -Diaminodiphenylether

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

4,4 | -Diaminodiphenylether, salte heraf

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2651

101-77-9

 

4,4 | -Diaminodiphenylmethan, se 4,4 | -Methylendianilin

 

 

 

 

 

 

4,4 | -Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4 | -Methylendianilin, salte heraf

 

 

 

1709

95-80-7
25376-45-8


|

Diaminotoluen

0,1

 

 

 

 

 

2,4-Diaminotoluen, salte heraf

0,1

 

 

2930 *
n.o.s.

119-90-4

 

o -Dianisidin

0,1

 

 

 

 

 

o -Dianisidin, salte heraf

0,1

 

 

 

 

|

o -Dianisidinbaserede azostoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

334-88-3

 

Diazomethan

0,1

 

 

 

226-36-8

 

Dibenz (a,h) acridin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

224-42-0

 

Dibenz (a,j) acridin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

53-70-3

 

Dibenz( a,h )anthracen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

194-59-2

 

7 H -Dibenzo( c,g )
carbazol

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

192-65-4

 

Dibenzo( a, e ) pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

189-64-0

 

Dibenzo( a,h )pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

189-55-9

 

Dibenzo( a,i )pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

191-30-0

 

Dibenzo( a,l )pyren

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2872

96-12-8

 

1,2-Dibrom-3-chlorpropan

0,1

 

 

1605

106-93-4

 

1,2-Dibromethan

0,1

 

 

 

6994-18-4

|

2,2-Dibrom-2-nitroethanol

0,1

 

 

 

96-13-9

|

2,3-Dibrom-1-propanol

 

 

 

 

924-16-3

 

N , N -Dibutylnitrosoamin, se N -Nitrosodibutylamin

 

 

 

 

7572-29-4

 

Dichloracetylen

0,1

 

 

 

2303-16-4

 

S -2,3-Dichlorallydiisopropylthiocarbamat, se Diallat

 

 

 

3077
n.o.s.

106-46-7

 

p -Dichlorbenzen

0,1

 

 

3077
n.o.s.
2811 *
n.o.s.

91-94-1

 

3,3 | -Dichlorbenzidin

0,1

 

 

 

 

 

3,3 | -Dichlorbenzidin, salte heraf

0,1

 

 

1993
n.o.s.

764-41-0

 

1,4-Dichlor-2-buten

0,1

 

 

 

28434-86-8

 

3,3 | -Dichlor-4,4 | -diaminodiphenylether

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

3,3 | -Dichlor-4,4 | -diaminodiphenylether, salte heraf

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1916

111-44-4

 

2,2 | -Dichlordiethylether

0,1

 

 

2761 *

50-29-3

 

Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT

 

 

 

1184

107-06-2

 

1,2-Dichlorethan

0,1

 

 

1303

75-35-4

 

1,1-Dichlorethen

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

7572-29-4

 

Dichlorethyn, se
Dichloracetylen

 

 

 

1593

75-09-2

 

Dichlormethan

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-75-2

 

2,2 | -Dichlor- N -methyldiethylamin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

126-85-2

 

2,2 | -Dichlor- N -methyldiethylamin- N -oxid

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

36734-19-7

|

3-(3,5-Dichlorphenyl)- N -isopropyl-2,4-dioxoimodazolidin-1-carboxamid, se Iprodion

 

 

 

 

50471-44-8

|

N -(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion, se Vinclozolin

 

 

 

 

1836-75-5

 

2,4-Dichlorphenyl-4-nitrophenylether, se Nitrofen

 

 

 

 

112281-77-3

|

2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1 H -1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether, se Tetraconazol

 

 

 

2750

96-23-1

 

1,3-Dichlor-2-propanol

0,1

 

 

2047

542-75-6
10061-01-5
10061-02-6

 

1,3-Dichlorpropen (teknisk vare)

0,1

 

 

1886

98-87-3

 

a , a -Dichlortoluen, se a -Chlorerede toluener (Benzalchlorid)

 

 

 

2783 *

62-73-7

 

(2,2-Dichlorvinyl)
dimethylphospat,
se Dichlorvos

 

 

 

2783 *

62-73-7

 

Dichlorvos

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

2995 *

60-57-1

 

Dieldrin

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

 

1464-53-5

 

Diepoxybutan

0,1

Reg. 7, stk. 1

Anvendelse

1202 *

 

 

Dieselbrændstof til marinemotorer

0,1

 

 

 

1116-54-7

 

N,N -Diethanolnitrosoamin, se N -Nitrosodiethanolamin

 

 

 

2922

88-10-8

 

Diethylcarbamoylchlorid

0,1

 

 

 

1615-80-1

 

1,2-Diethylhydrazin

0,1

 

 

 

55-18-5

 

N , N -Diethylnitrosoamin, se N -Nitrosodiethylamin

 

 

 

 

56-53-1

 

Diethylstilbøstrol

0,1

 

 

1594

64-67-5

 

Diethylsulfat

0,1

 

 

 

101-90-6

 

Diglycidylresorcinolether

0,1

 

 

 

85136-74-9

|

1,2-Dihydro-6-hydroxy-1- (3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]
pyridin-3-carbonitril

0,1

 

 

 

602-87-9 <