Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31999L0092
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel III C Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære, 1. april 2003

 

 

Kapitel III

Fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger

 

 

Afsnit C   Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære

 

Regel 1   Anvendelse

1   Bestemmelserne i dette afsnit angiver minimumskrav til sikkerhed og sundhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidhørende fra eksplosiv atmosfære, som defineret i regel 2.

2   Disse bestemmelser gælder ikke for:

.1   Områder, der anvendes direkte i forbindelse med samt under medicinsk behandling,

.2   anvendelse af gasapparater i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe,

.3   fremstilling, håndtering, brug, oplagring og transport af sprængstoffer eller ustabile kemiske stoffer,

.4   udvindingsindustri, som falder ind under direktiv 92/91/EØF eller 92/104/EØF, og

.5   benyttelse af søtransportmidler, for hvilke de relevante bestemmelser i internationale konventioner og aftaler finder anvendelse.

  Transportmidler til brug i potentiel eksplosiv atmosfære er ikke undtaget.

3   Forskriften indeholder bestemmelser, som er udformet på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidhørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

 


Regel 2   Definitioner

  Ved »eksplosiv atmosfære« forstås en blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv, i hvilke forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den brændbare blanding.

Regel 3   Vurdering af risikoen for eksplosion

1   En arbejdsgiver, der lader udføre arbejde omfattet af disse bestemmelser, skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen, jf. regel 4 og 6 i kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse. Områder, som gennem åbninger er eller kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme, skal også inddrages i vurderingen.

2   Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en kortlægning og vurdering af de risici, der hidrører fra eksplosiv atmosfære med særlig hensyntagen til følgende:

.1   Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme, samt varigheden heraf.

.2   Sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og være en potentiel antændelseskilde.

.3   Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.

.4   De forventede konsekvensers omfang.

3   Endvidere skal det fremgå af vurderingen, hvilke foranstaltninger der er truffet eller skal iagttages til imødegåelse af særlige risici. Vurderingen skal desuden indeholde angivelse af, hvilke områder der er klassificeret i zoner, jf. bilag I.

4   Vurderingen skal findes på arbejdsstedet tilgængelig for alle, der er beskæftiget på stedet.

5   Vurderingen skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, og efter væsentlige uheld og ulykker på arbejdsstedet, dog senest hver tredje år.

Regel 4   Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosioner

1   Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, at der træffes tekniske eller administrative foranstaltninger eller en kombination af begge dele i tilstrækkeligt omfang i forhold til det arbejde, der er tale om, i prioriteret rækkefølge og på grundlag af følgende generelle principper:

.1   Forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer, eller at det på grund af aktivitetens art ikke er muligt,

.2   undgå antændelse af eksplosive atmosfærer, og

.3   begrænse de skadelige virkninger af en eksplosion for at sikre arbejdstagerens sikkerhed og sundhed.

2   Foranstaltningerne jf. stk. 1 skal kombineres og om nødvendigt suppleres med foranstaltninger, der hindrer, at eksplosionen breder sig.

3   Foranstaltningerne skal jævnligt tages op til revision og skal under alle omstændigheder revideres, hvis der sker væsentlige ændringer.

Regel 5   Almindelige forpligtigelser

  Arbejdsområder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for arbejdstagernes eller andres sundhed og sikkerhed,

.1   skal indrettes på en sådan måde, at arbejdet kan udføres uden risiko,

.2   skal etableres med passende overvågning ved anvendelsen af tekniske hjælpemidler.

Regel 6   Koordineringspligt

1   Hvis ansatte fra en eller flere fremmede virksomheder udfører arbejde på skibet, skal det i tillæg til vurderingen i regel 3 fastlægges, hvorledes samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres. Det skal herunder sikres, at der sker koordination af sikkerhedsforanstaltningerne, og om nødvendigt skal der fastsættes fælles arbejdsforskrifter og forholdsregler. Endvidere skal beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner efter regel 5 i kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse samordnes i nødvendigt omfang.

2   I tillægget til vurderingen skal endvidere gives sådanne oplysninger om arbejdsstedets indretning og drift, at de fremmede arbejdsgivere kan tilrettelægge og udføre arbejdet under overholdelse af deres pligter efter disse bestemmelser og arbejdslovgivningen i øvrigt.


Regel 7   Områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme

1   Arbejdsgiveren klassificerer de områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, i zoner i overensstemmelse med bilag 1.

2   Arbejdsgiveren sikrer, at de i bilag 2 anførte minimumsforskrifter finder anvendelse for de under stk. 1 omhandlede områder.

3   Om fornødent skal områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, mærkes med skilte ved deres indgange i overensstemmelse med kapitel VIII om sikkerhedsskiltning mv.

Regel 8   Særlige bestemmelser om tekniske hjælpemidler og arbejdssteder

1   Tekniske hjælpemidler, der anvendes i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære,

.1   som allerede er i brug eller stilles til rådighed for første gang i virksomheden eller bedriften inden den 30. juni 2003, skal fra denne dato være i overensstemmelse med de minimumskrav, der er anført i bilag 1, del A,

.2   som udleveres første gang i virksomheden eller bedriften efter den 30. juni 2003, skal opfylde minimumsforskrifterne i bilag 2.

2   Arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære,

.1   som tages i brug for første gang efter den 30. juni 2003, skal være i overensstemmelse med minimumskravene i disse bestemmelser,

.2   som allerede anvendes før den 30. juni 2003, skal senest tre år efter denne dato opfylde minimumskravene i disse bestemmelser.

3   Såfremt der efter den 30. juni 2003 foretages ændring, udvidelse eller ombygning af arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal arbejdsgiveren træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ændringen, udvidelsen eller ombygningen opfylder minimumskravene i disse bestemmelser.

 

 

 


BILAG 1

 

Klassificering af områder, hvor der
forekommer eksplosiv atmosfære

 

1   Klassificeringssystemet finder anvendelse på områder, hvor der i henhold til regel 3 og 4 skal træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger.

2   Eksplosionsfarlige områder klassificeres i zoner på grundlag af hyppigheden, varigheden og forekomsten af eksplosiv atmosfære. Denne klassificering er bestemmende for omfanget af de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til bilag 2, del A.

3   Klassificeringen skal udføres som følger:

Zone O   –   Områder, hvor der uafbrudt, i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft.

Zone 1   –   Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft.

Zone 2   –   Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft eller, hvis dette sker, da kun i korte perioder.

Zone 20 –   Områder, hvor der uafbrudt, i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 21 –   Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 22 –   Område , hvor det ikke forventes, at der ved drift forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, eller hvor forekomsten, hvis det sker, kun er af kort varighed.

 

Bemærkninger:

1   Aflejringer, ophobninger og bunker af brændbart støv behandles som enhver anden kilde, der kan skabe en eksplosiv atmosfære.

2   Normal drift betyder den tilstand, hvor et anlæg anvendes inden for dets beregnede anvendelsesområde.

 

 

 


Bilag 2

 

Arbejdssteder og tekniske hjælpemidler

Kravene i dette bilag gælder:

.1   For områder, der er klassificeret som farlige i henhold til bilag 1, når det er påkrævet som følge af karakteren af arbejdssteder, arbejdspladser, det anvendte udstyr, og

.2   for tekniske hjælpemidler, som befinder sig i et ikke-eksplosionsfarligt område, men som er nødvendigt for eller medvirker til sikker drift af tekniske hjælpermidler, der er placeret i et eksplosionsfarligt område.

 

A   Minimumskrav til forbedring af sikkerhed og sundhed for de ansatte, der kan blive udsat for fare hidhørende fra eksplosiv atmosfære

 

1   Administrative foranstaltninger

.1   Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte, der arbejder i områder , hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring med hensyn til eksplosionsbeskyttelse.

.2   Hvis det kræves i henhold til arbejdspladsvurderingen, jf. regel 3, skal:

.1   arbejde i eksplosionsfarlige områder udføres på grundlag af skriftlige instrukser udarbejdet af arbejdsgiveren,

.2   der anvendes et system med arbejdstilladelse for såvel arbejde, der medfører særlig fare, som for arbejde, der kan få indvirkning på andet arbejde og medføre fare. Arbejdstilladelsen udstedes af en person med særskilt ansvar herfor forud for påbegyndelsen af arbejdet.

2   Foranstaltninger til beskyttelse mod eksplosioner

.1   Ethvert udslip og/eller enhver frigørelse af brændbare gasser, dampe, tåge eller brændbart støv, som sker forsætligt eller af anden årsag, og som kan medføre eksplosioner, skal afledes eller bortledes til et sikkert sted, eller, hvis dette ikke er muligt, indesluttes eller uskadeliggøres på anden passende måde.

.2   Hvis en eksplosiv atmosfære indeholder flere typer antændelige og/eller brændbare gasser, dampe, tåger eller støv, skal beskyttelsesforanstaltningerne være tilpasset den største risiko.

.3   Ved forebyggelse af faren for antændelse i henhold til regel 4 skal der også tages hensyn til mulig antændelse hidrørende fra udladninger af statisk elektricitet fra de ansatte eller arbejdsstedet. De ansatte skal udstyres med passende personlige værnemidler, som skal bestå af materialer, der ikke kan medføre elektrostatiske udladninger, der kan antænde eksplosive atmosfærer.

.4   Anlæg, materiel, sikringssystemer og eventuelle tilhørende tilslutningsanordninger må kun tages i brug, hvis det fremgår af arbejdspladsvurderingen, jf. regel 3, at de kan bruges på en sikker måde i eksplosiv atmosfære. Dette gælder også for tekniske hjælpermidler og tilhørende tilslutningsanordninger, som ikke er materiel eller sikringssystemer i henhold til ovenstående, hvis disse tekniske hjælpemidler og anordningers driftstekniske tilslutning til et anlæg i sig selv kan medføre, at der opstår fare for antændelse. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå forveksling af tilslutningsanordninger.

.5   Der bør træffes alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arbejdsstedet, arbejdsudstyret og enhver tilhørende tilslutningsanordning, som stilles til rådighed for arbejdstagere, er udformet, konstrueret, samlet og installeret samt vedligeholdes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for eksplosioner bliver så lille som mulig, og at en eksplosion, hvis en sådan forekommer, ikke breder sig eller breder sig mindst muligt på arbejdsstedet og/eller i arbejdsudstyret. For sådanne arbejdssteder skal der træffes passende foranstaltninger med henblik på at minimere risikoen for skader hidrørende fra en eksplosions fysiske konsekvenser.

.6   Om nødvendigt skal arbejdstagerne i sådanne tilfælde advares optisk og/eller akustisk og forlade arbejdsstedet, inden betingelserne for en eksplosion er til stede.

.7   Hvis det ifølge eksplosionssikringsdokumentet er påkrævet, skal der forefindes vedligeholdte flugtfaciliteter, så det sikres, at arbejdstagerne i tilfælde af fare hurtigt og sikkert kan forlade det farlige område.

.8   Før arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, tages i brug første gang, skal anlæggets eksplosionssikkerhed som helhed kontrolleres. Alle forhold, der er nødvendige for at sikre eksplosionsbeskyttelsen, skal opretholdes. En sådan kontrol skal udføres af personer med fornøden kompetence på eksplosionssikringsområdet hidrørende fra erfaring og/eller faglig uddannelse.

.9   Når arbejdspladsvurderingen viser, at det er nødvendigt,

.1   skal materiel og sikringssystemer kunne holdes i sikker drift uafhængigt af det øvrige driftssystem i tilfælde af afbrydelse af energitilførslen, hvis en afbrydelse af energitilførslen kan medføre, at der opstår nye farer,

.2   skal materiel og sikringssystemer med automatisk drift kunne standses manuelt, hvis der opstår afvigelser fra den normale drift, forudsat at det ikke mindsker sikkerheden. Sådanne indgreb må kun udføres af sagkyndige ansatte,

.3   skal akkumuleret energi ledes bort så hurtigt og sikkert som muligt eller isoleres, således at det ikke længere udgør nogen fare, hvis nødstopsystemet aktiveres.

 

B   Kriterier for valg af tekniske hjælpemidler og sikringssystemer

Tekniske hjælpemidler og sikringssystemer i alle områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme, skal opfylde relevante IEC-standarder baseret på en vurdering af forholdene.

Tilsvarende kan CE-mærkede tekniske hjælpemidler anvendes i overensstemmelse med nedennævnte, forudsat at de er egnede for gasser, dampe eller tåge og/eller støv afhængigt af forholdene.

1   I zone 0 eller 20, udstyr fra kategori 1,

2   I zone 1 eller 21, udstyr fra kategori 1 eller 2, og

3   I zone 2 eller 22, udstyr fra kategori 1,2 eller 3.

 

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort indledende forskrift samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a".