Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Civilretsdirektoratet fandt ikke grundlag for nedsættelse af et børnebidrag, selvom bidragspligtige oplyste, at han havde udgifter til samværet, herunder udgifter til tøj under samværet.
Den fulde tekst

Børnebidrag. Bidragspligtige afholdte udgifter under samvær

 

Fastholdt forhøjet børnebidrag, selvom bidragspligtige afholdt tøjudgifter under samvær.

    Børnelovens § 13 og § 14.

    Civilretsdirektoratets afgørelse af 29. september 1998, j.nr. 1998-550-99:

    Bidragspligtige søgte nedsættelse af børnebidrag, der var fastsat til normalbidraget med tillæg af 100 %. Han henvist bl.a. til, at han ikke kunne betale forhøjet børnebidrag, når han samtidig skulle afholde alle udgifterne til barnet, når hun var hos ham. Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afslag på nedsættelse af bidraget. Direktoratet anførte bl.a.:

    "... Det er således fortsat opfattelsen, at Deres indtægtsforhold giver grundlag for fastsættelse af forhøjet børnebidrag, uanset størrelsen af Deres udgifter.

    Vi kan dog tilføje, at De alene er forpligtet til at afholde sædvanlige udgifter i forbindelse med, at B kommer på besøg.

    Det er således den af forældrene, som modtager bidraget til barnets underhold, og som har barnet boende, der har pligt til at sørge for, at barnet har tilstrækkeligt tøj med til samvær. Den pågældende forælder bestemmer selv, hvor meget og hvilket tøj barnet skal have med.

    Hvis barnet afleveres til den samværsberettigede forælder uden nødvendigt tøj til samværsperioden, vil den samværsberettigede forælder efter omstændighederne kunne få fradrag i bidraget til barnets underhold for dokumenterede udgifter til nødvendigt indkøb af tøj til barnet.

    Det er dog en betingelse for at opnå fradragsret i det fastsatte bidrag, at udgiften var af uopsættelig karakter eller blev afholdt efter aftale med den bidragsberettigede ...".