Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31986L0635
 
31989L0117
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af realkreditlov 1)

 

Herved bekendtgøres realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 20. januar 2003, med de ændringer, der følger af lov nr. 453 af 10. juni 2003 og lov nr. 454 af 10. juni 2003.

§§ 1 - 87. ( Ophævet).

Kapitel 15 /NREF/SN502/2)/

Regnskab, revision og konsolidering

§ 88. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelse og direktion i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes regler herom et årsregnskab. Årsregnskabet består af balance (status), resultatopgørelse, noter og årsberetning.

Stk. 2. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen og direktionen. Mener et medlem af bestyrelse eller direktion, at årsregnskabet ikke bør godkendes, eller ønsker et medlem at gøre instituttets øverste myndighed bekendt med andre indvendinger mod årsregnskabet, skal det fremgå af påtegningen på regnskabet, og en redegørelse herfor skal gives i årsregnskabet.

§ 89. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af realkreditinstituttets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter regler om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse, herunder om årsregnskabets opstilling, indhold af resultatopgørelsens og balancens poster, noter, værdiansættelse og årsberetning samt regler om aflæggelse af koncernregnskab for koncerner, hvor moderselskabet enten er et finansielt holdingselskab eller et realkreditinstitut, herunder regler om konsolidering samt om krav til årsregnskabets oplysninger om koncerninterne transaktioner.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter endvidere regler for regnskaber for filialer af kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler med.

Stk. 4. I en note til årsregnskabet skal der samlet gives oplysninger om realkreditinstituttets engagementer med henholdsvis bestyrelsen og direktionen. Oplysningerne skal vedrøre samtlige engagementer i det pågældende regnskabsår.

Stk. 5. (Ophævet).

§§ 90 - 91. (Ophævet).

§ 92. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab skal tillige med kopi af revisionsprotokollen og bestyrelsesprotokollen, såfremt denne er påtegnet af revisor, senest 8 dage efter afholdelse af det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen, dog senest 3 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, være modtaget af Finanstilsynet.

Stk. 2. Realkreditinstituttet skal straks efter generalforsamlingen eller det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet er forelagt til godkendelse, skriftligt meddele Finanstilsynet, om regnskabet er vedtaget uden ændringer. Hvis generalforsamlingen eller repræsentantskabet foretager ændringer i det af bestyrelsen godkendte regnskab, skal det endelige årsregnskab som godkendt af generalforsamlingen eller repræsentantskabet og med angivelse af de ændringer, der er foretaget, være modtaget af Finanstilsynet senest 8 dage efter generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet. Generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet skal finde sted senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Realkreditinstituttet skal indsende årsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 4. Den reviderede resultatopgørelse og balance skal af realkreditinstituttet senest to uger efter afholdelse af generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet, hvor årsregnskabet er godkendt, offentliggøres i et eller flere dagblade, der udkommer på realkreditinstituttets hjemsted. Tilsvarende offentliggørelse af regnskabet for første halvår skal ske senest 8 uger efter halvårets udløb.

§§ 93 - 105. (Ophævet).

Kapitel 18

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 103 i lov nr. 841 af 20. december 1989 er sålydende:

§ 103

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3)

Stk. 2-12. (Udeladt).

 

§ 3 i lov nr. 932 af 27. december 1991 er sålydende:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

 

§ 3 i lov nr. 1042 af 23. december 1992 er sålydende:

§ 3

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 18-27, træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 3. (Udeladt).

 

§ 3 i lov nr. 434 af 28. maj 1996 er sålydende:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

 

§§ 9 og 10 i lov nr. 475 af 10. juni 1997 er sålydende:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998. (Udeladelse).

Stk. 2-12. (Udeladt).

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3, men §§ 2, 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. § 3 gælder for Færøerne og Grønland.

 

§ 5 i lov nr. 1054 af 23. december 1998 er sålydende:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999. (Udeladelse).

Stk. 2-8. (Udeladt).

 

§§ 375, 376, 381 og 438 i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed er sålydende:

§ 375

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens §§ 183-198.

Stk. 4. Uanset § 199, stk. 1, og § 376 forbliver kravet om, at visse finansielle virksomheder skal have mindst to revisorer, jf. § 34, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v., § 23, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber, § 179, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed samt § 90, stk. 1, i realkreditloven, i kraft for regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2004.

Stk. 5. (Udeladt).

§ 376

Stk. 1. Følgende love og bestemmelser ophæves:

1)   - 4) (Udeladt).

5)   § 1, stk. 1-3, §§ 2, 4-20, 46, 50, 51, 53-53 i, 60-95, 98 a, § 100, stk. 1-3, §§ 100 a og 101 og § 102, stk. 1, i realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 20. januar 2003, jf. dog §§ 381 og 382.

6)   - 8) (Udeladt).

Stk. 2. Bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af de i stk. 1 nævnte love, opretholdes, indtil de ophæves eller erstattes af bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov.

§ 381

Stk. 1. § 88, § 89, stk. 1-4, og § 92 i realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 20. januar 2003, finder fortsat anvendelse indtil tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 183-198, jf. § 375, stk. 2, men med den ændring, der følger af denne lovs § 382.

§ 438

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Loven kan ikke sættes i kraft for Færøerne, for så vidt angår forsikringsvirksomhed og realkreditvirksomhed.

Stk. 3-4. (Udeladt).

 

§§ 41 og 43 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. er sålydende:

§ 41

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004. § 4 træder dog i kraft den 1. oktober 2003.

Stk. 2. Den 1. oktober 2003 ophæves § 25 i realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 20. januar 2003. Den 1. januar 2004 ophæves § 1, stk. 4 og 5, §§ 3, 24, 26-28, 40-45, 47-49, 52, 54-59 og 97, § 100, stk. 4, § 102, stk. 2, samt §§ 103, 103 a og 105 i realkreditloven.

Stk. 3-9.( Udeladt).

§ 43

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 5. december 2003

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986, om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, (EF-Tidende 1986 nr. L 372, s. 1) og Rådets direktiv 89/117/EØF, af 13. februar 1989 om de forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af årsregnskabsdokumenter, der påhviler de i en medlemsstat etablerede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for denne medlemsstat, (EF-Tidende 1989 nr. L 44, s. 40). Teksten til direktiverne kan søges via Finanstilsynets hjemmeside www.Finanstilsynet.dk.

2) § 88, § 89, stk. 1-4 og § 92 ophæves, jf. § 381 i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed, når økonomi- og erhvervsministeren bestemmer det.

3) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 21. december 1989.