Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af
realkreditinstitutters største udlån og nedskrivninger

 

I medfør af § 36, nr. 2, og § 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på realkreditinstitutter.

Kapitel 2

Indberetning

§ 2. Realkreditinstituttets udlån i en enkelt eller enkelte sampantsatte ejendomme, som er større end eller lig med en ½ promille af instituttets balance, skal indberettes til Finanstilsynet. Dog skal der maksimalt indberettes de 20 største udlån.

Stk. 2. Instituttets nedskrivninger i en enkelt eller enkelte sampantsatte ejendomme, som er større end eller lig med ½ promille af instituttets basiskapital, skal indberettes til Finanstilsynet. Dog skal der maksimalt indberettes de 20 største nedskrivninger.

Stk. 3. Indberetningerne, jf. stk. 1 og 2, skal ske på skema RU og RH for instituttet i den i bilag 2 angivne form. Opgørelserne foretages pr. ultimo året, og indberetningerne skal være Finanstilsynet i hænde senest 4 mdr. efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 4. Udlånet omfatter realkreditudlån, jf. § 2, stk. 1, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., og udlånet opgøres før fradrag af eventuelle nedskrivninger.

Stk. 5. Udlån til almennyttige boligorganisationer og offentlige myndigheder er ikke omfattet af skema RU.

Stk. 6. Indberetningerne kan ske på maskinlæsbart medium.

Stk. 7. Indberetningerne skal være godkendt af instituttets direktion .

Kapitel 3

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 3. Overtrædelse af § 2, stk. 1-3 og 7, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Finanstilsynet, den 8. december 2003

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørn Andersen


Bilag 1

Udfyldelse af indberetningsskemaerne

1. Udlån

Alle institutter skal årligt indberette de største udlån med pant i en ejendom eller enkelte sampantsatte ejendomme, som er større end eller lig med ½ o/oo af instituttets balance, dog skal der maksimalt indberettes de 20 største udlån.

For de største udlån indberettes endvidere realkreditinstituttets samlede engagement til debitor. Ved samlet engagement forstås det samlede engagement, som debitor indgår i, dvs. den almindelige engagementsbetragtning.

Realkreditinstitutter skal ligeledes årligt indberette de største nedskrivninger på udlån i en ejendom eller enkelte sampantsatte ejendomme, som er større end eller lig med ½ o/oo af instituttets basis kapital, dog skal der maksimalt indberettes de 20 største nedskrivninger. For de største nedskrivninger indberettes endvidere realkreditinstituttets samlede engagement til debitor samt nedskrivninger på debitor.

Ved opgørelse af udlån med nedskrivninger i både RU og RH medregnes alle fordringer (restgæld, restancer og udlæg) under udlån.

Udlån til almennyttige boligorganisationer og offentlige myndigheder er ikke omfattet af indberetningerne af de største udlån (RU), men skal i givet fald medtages under indberetningen af de største nedskrivninger.

Lånetilbud er ikke omfattet af indberetningerne af de største udlån eller største nedskrivninger.

2. Branche

Udlånene og nedskrivningerne fordeles på brancher efter de ejendomskategorier, der anvendes i forbindelse med indberetningen af lånetilbud til CSC. Ejendomskategorierne er beskrevet i »Finanstilsynets udsøgningssystem – Databeskrivelser« af 28. januar 2003 med eventuelle senere ændringer. I skemaet anvendes oversættelsen af branchekoden.

3. Ejendomsværdi

Belåningsprocenten af udlånet til en ejendom eller sampantsatte ejendomme skal i skema RU opgøres i forhold til den seneste skønnede markedsværdi, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling.

Belåningsprocenten af udlånet til en ejendom eller sampantsatte ejendomme anføres i skema RH i forhold til den seneste skønnede realisationsværdi, jf. § 69 stk. 3, i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for realkreditinstitutter og realkreditkoncerner.

Ved beregning af belåningsprocenten skal der i den seneste skønnede realisationsværdi fratrækkes eventuelle fremmede foranstående prioriteter. Fremmede foranstående prioriteter kan medregnes med værdien ved instituttets seneste respekt heraf nedskrevet til værdien på opgørelsestidspunktet.

Da der ikke stilles krav om nybesigtigelse, jf. denne bekendtgørelse, skal der i skema RH og RU anføres datoen for den seneste udarbejdede skønnede markedsværdi og skønnede realisationsværdi.

4. Restancer

Restancer opgøres som summen af de restancer, der er 4 måneder og ældre. Restancerne opgøres for udlånet på den enkelte ejendom eller enkelte sampantsatte ejendomme.

5. Garantiprocent

Garantiprocent skal opgøres i forhold til udlånet på den enkelte ejendom eller enkelte sampantsatte ejendomme. Der kan medregnes yderstliggende horisontale garantier, der stilles af offentlige myndigheder, kreditinstitutter og forsikringsselskaber, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-2, i bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Ved opgørelse af garantiprocent skal der kun anvendes ikke lovpligtige garantier (supplerende garantier).

6. Indberetning

Udlånet o pgøres pr. ultimo året og skal indberettes til Finanstilsynet årligt senest 4 mdr. efter regnskabsårets afslutning.

Indberetningerne skal ske på skema RU og RH for instituttet i den i bilag 2 angivne form.

I skemaet RU angives der for instituttets største udlån: debitor/navn, branche, udlån i en ejendom eller sampantsatte ejendomme, samlet engagement, pant adresse, nedskrivninger, belåning i forhold til nuværende skønnede markedsværdi, restancer der er 4 måneder eller ældre og sikkerhedsprocent.

I skemaet RH angives der for instituttets største nedskrivninger: debitor/navn, branche, udlån i en ejendom eller sampantsatte ejendomme, samlet engagement, pant adresse, nedskrivninger, belåning i forhold til nuværende skønnede realisationsværdi, restancer der er 4 måneder eller ældre og sikkerhedsprocent.

Indberetningen foretages således, at de indgår i faldende orden. Det udlån, der er størst i en ejendom eller sampantsatte ejendomme, anføres således som nr. 1 osv.


Bilag 2

De største udlån.

Skema: RU Institutnavn___________ Reg. nr._____

Nr.

Debi-tor /Navn

Branche

Udlån 1)

Samlet engage-ment

Pant adres-se

Ned-skriv-ninger 2)

Belånings-procent i forhold til skønnet markeds-værdi 3)

Dato for senest skønnet markeds-værdi

Restancer (4. mdr.)

Sikkerheds-procent

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De største nedskrivninger.

Skema: RH Institutnavn___________ Reg. nr._____

 

Debitor /Navn

Branche

Udlån 1)

Samlet engage-ment

Pant adres-se

Ned-skriv-ninger 2)

Belånings-procent i forhold til skønnet realisations-værdi 3)

Dato for senest skønnet realisa-tionsværdi

Restancer (4. mdr.)

Sikkerheds-procent

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Udlån til en enkelt ejendom eller enkelte sampantsatte ejendomme.

2) Nedskrivninger på den enkelt ejendom eller enkelte sampantsatte ejendomme.

3) For sampantsatte ejendomme er det belåningsværdien i procent af disse ejendomme samlet.