Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
31986L0635
 
31989L0117
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om banker og sparekasser m.v. 1)

 

Herved bekendtgøres lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 214 af 25. marts 2003 med de ændringer, der følger af § 376, stk. 1, nr. 2, § 377 og § 378 i lov nr. 453 af 10. juni 2003.

§§ 1 – 28 . (Op (Ophævet).

Kapitel 7 /NREF/SN502/2)/

Regnskab, revision og konsolidering i koncernforhold

§ 29. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelse og direktion i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en helhed.

Stk. 2. Årsregnskab og årsberetning skal underskrives af direktionen og bestyrelsen. Mener en direktør eller et bestyrelsesmedlem, at årsregnskabet eller årsberetningen ikke bør godkendes, eller har han andre indvendinger mod disse, som han ønsker at gøre generalforsamlingen eller i sparekasser repræsentantskabet bekendt med, skal han gøre rede herfor i sin påtegning.

§ 30.  Regnskabsåret er kalenderåret. Dog kan et pengeinstituts første regnskabsperiode omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst atten måneder.

§ 31.  Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med denne lov og forskrifter i henhold til loven.

Stk. 2. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af pengeinstituttets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

Stk. 3. Såfremt en andelskasse er medlem af en sammenslutning efter kapitel 4 D, skal sammenslutningens årsregnskab optages som bilag til andelskassens årsregnskab.

Stk. 4. Hvis anvendelsen af bestemmelser i denne lov eller forskrifter i henhold til loven ikke er tilstrækkelige til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 2, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet.

Stk. 5. Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om retshandler af større betydning, som har fundet sted mellem pengeinstituttet og de virksomheder, som er direkte eller indirekte forbundne med pengeinstituttet.

Stk. 6. I en note til årsregnskabet skal der samlet gives oplysninger om pengeinstituttets engagementer med og sikkerhedsstillelser fra henholdsvis bestyrelsen og direktionen. Oplysningerne skal vedrøre samtlige engagementer og sikkerhedsstillelser i det pågældende regnskabsår.

§ 32.  Posterne i årsregnskabet værdiansættes i overensstemmelse med følgende almindelige principper:

1)   pengeinstituttet formodes at fortsætte sin virksomhed,

2)   værdiansættelsesmetoderne må ikke ændres fra det ene regnskabsår til det næste,

3)   værdiansættelsen skal i alle tilfælde ske under udvisning af behørig forsigtighed og især således:

a)   at kun den fortjeneste, der er konstateret på balancetidspunktet, medtages,

b)   at der tages hensyn til alle forudselige risici og eventuelle tab, som er opstået i løbet af det regnskabsår, årsregnskabet vedrører, eller i et tidligere regnskabsår, selv om disse risici eller tab først bliver kendt mellem balancetidspunktet og det tidspunkt, på hvilket årsregnskabet udarbejdes, og

c)   at der tages hensyn til enhver værdiforringelse, hvad enten årsregnskabet udviser tab eller fortjeneste,

4)   der skal tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som regnskabet omfatter, uanset betalingstidspunkt,

5)   aktiv- og passivposternes bestanddele skal værdiansættes hver for sig, og

6)   åbningsbalancen for hvert år skal svare til balancen for det foregående år.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler, hvorefter værdipapirer, der ikke er anlægsaktiver, finansielle instrumenter, gældsposter og hensættelser, opføres til markedsværdien.

Stk. 3. De almindelige principper i stk. 1 kan fraviges i undtagelsestilfælde. Eventuelle fravigelser skal anføres i noterne og behørigt begrundes tillige med angivelse af deres indvirkning på pengeinstituttets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet.

§ 33.  Årsberetningen skal indeholde en redegørelse for udviklingen i pengeinstituttets økonomiske aktiviteter og forhold. Hvis årsregnskabet i væsentlig grad er påvirket af usædvanlige forhold, samt hvis der er væsentlig usikkerhed ved opgørelsen af årsregnskabet, skal der gives oplysning herom i en særskilt del af beretningen. Oplysningerne skal gives hver for sig og om muligt med beløbsangivelse.

Stk. 2. Årsberetningen skal endvidere indeholde omtale af:

1)   betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning,

2)   pengeinstituttets forventede udvikling og

3)   væsentlige udviklingsaktiviteter.

Stk. 3. I pengeinstitutter, som har aktier optaget til notering på en fondsbørs skal årsberetningen desuden indeholde omtale af

1)   årets resultat i forhold til den forventede udvikling, som pengeinstituttet i årets løb har offentliggjort, og begrundelse for resultatets afvigelse i forhold hertil og

2)   de ledelseshverv, som pengeinstituttets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 pct. ejede datterselskaber.

Stk. 4. Bestyrelsen skal i årsberetningen eller i tilknytning til resultatopgørelsen eller balancen stille forslag til beslutning vedrørende anvendelse af pengeinstituttets overskud eller dækning af tab.

§§ 34-35.  (Ophævet).

§ 36.  Det reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab og årsberetningen skal senest 8 dage efter afholdelse af det bestyrelsesmøde, hvor regnskabet er godkendt, og senest 3 måneder efter regnskabsperiodens afslutning være modtaget i Finanstilsynet i to eksemplarer. En kopi af revisionsprotokollen skal samtidig indsendes til tilsynet.

Stk. 2. Dirigenten for generalforsamlingen eller i sparekasser det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet og årsberetningen er forelagt til godkendelse, skal straks efter generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet give Finanstilsynet oplysning, om årsregnskabet er vedtaget uden ændringer. Hvis generalforsamlingen eller repræsentantskabet foretager ændringer i det af bestyrelsen godkendte regnskab eller årsberetningen, skal det endelige regnskab samt årsberetningen som godkendt af generalforsamlingen eller repræsentantskabet og med angivelse af de ændringer, der er foretaget, være modtaget i to eksemplarer i Finanstilsynet senest 8 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet. Generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet skal finde sted senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Når Finanstilsynet modtager meddelelse om, at årsregnskabet og årsberetningen er godkendt af generalforsamlingen eller repræsentantskabet, fremsender Finanstilsynet årsregnskabet og årsberetningen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der bekendtgør modtagelsen i styrelsens edb-informationssystem. De modtagne årsregnskaber og årsberetninger er offentligt tilgængelige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 37.  Finanstilsynet fastsætter regler om pengeinstituttets regnskabsaflæggelse, herunder om årsregnskabets opstilling, indhold af resultatopgørelsens og balancens poster, ikke balanceførte poster, noter, værdiansættelser af de enkelte poster, årsberetning samt foreløbige årsregnskaber.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter endvidere regler om:

1)   månedlige balancer,

2)   kvartalsvise og halvårlige regnskaber,

3)   kapitaldækningsopgørelser ved udløbet af hvert kvartal og

4)   regnskaber for filialer af kreditinstitutter med hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

Stk. 3. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde bestemme, at et pengeinstitut skal indberette de i stk. 2 angivne oplysninger hyppigere.

Stk. 4. Finanstilsynet kan endvidere bestemme, at visse pengeinstitutter alene indsender balancer ved udløbet af hvert kvartal, og at de alene indsender halvårlige regnskaber og kapitaldækningsopgørelser.

Stk. 5. Den reviderede resultatopgørelse og balance skal af pengeinstituttet senest to uger efter afholdelse af generalforsamlingen eller for sparekasser det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet er godkendt, offentliggøres i et eller flere dagblade, der udkommer på pengeinstituttets hjemsted. Pengeinstituttets årsregnskab og årsberetning skal endvidere på forlangende kunne udleveres i pengeinstituttets filialer. Tilsvarende offentliggørelse og udlevering af regnskabet for første halvår skal ske senest 2 måneder efter halvårets udløb. Offentliggørelsen skal ske i en af tilsynet godkendt form.

Stk. 6. Ved regnskabsårets slutning skal ethvert pengeinstitut give Finanstilsynet alle oplysninger, som efter bestemmelse af Finanstilsynet er fornødne til tilvejebringelse af en pengeinstitutstatistik.

§ 37 a. Finanstilsynet fastsætter regler om udarbejdelse af koncernregnskaber for koncerner, hvor moderselskabet er et pengeinstitut eller en pengeinstitutholdingvirksomhed, jf. lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 7 og 11.

Stk. 2. For koncerner omfattet af stk. 1 finder §§ 29 og 30, § 31, stk. 1, 2, 4 og 5, §§ 32 og 33, § 36, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, og § 37, stk. 1 og 6, tilsvarende anvendelse på koncernen og de enkelte koncernselskaber. Endvidere finder § 37, stk. 2-5, anvendelse på koncernen, og § 36, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på pengeinstitutholdingselskabet.

Stk. 3. Hvis et pengeinstitut eller en pengeinstitutholdingvirksomhed alene eller sammen med andre virksomheder i koncernen besidder kapitalinteresser i et kredit- eller finansieringsinstitut, der ikke er en dattervirksomhed, og kredit- eller finansieringsinstituttet drives i fællesskab med andre virksomheder, der ikke indgår i koncernen, skal der foretages en pro rata-konsolidering af virksomheden i henhold til stk. 1 og 2 i forhold til koncernvirksomhedernes andel af egenkapital og resultat i den virksomhed, hvori kapitalinteressen besiddes. Hvis pengeinstituttets eller pengeinstitutholdingvirksomhedens ansvar for virksomheden ikke er begrænset til ejerandelen eller stemmerettighederne, skal der foretages en fuld konsolidering i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4. Finanstilsynet kan bestemme, at stk. 1 og 2 finder anvendelse i andre tilfælde, hvor pengeinstituttet alene eller i fællesskab har en sådan direkte eller indirekte tilknytning til en virksomhed, at det må anses for påkrævet at anvende de nævnte regler.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på selskaber, der er erhvervet af et pengeinstitut i henhold til § 25 i lov om finansiel virksomhed, og selskaber, der driver forsikringsvirksomhed. Finanstilsynet kan dog beslutte, at bestemmelsen finder anvendelse.

Stk. 6. Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 37 b. Finanstilsynet kan fastsætte regler om udarbejdelse af koncernregnskaber for koncerner, hvor moderselskabet er et finansielt holdingselskab, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed.

§ 37 c - 56. (Ophævet).

 

Lov nr. 199 af 2. april 1974 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 55

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1975.

Stk. 2-3. (Udeladt).

§ 56. (Udeladt).

 

Lov nr. 154 af 24. april 1985 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 8

Virksomheder, som hidtil har været omfattet af § 13, stk. 2, i lov nr. 156 af 2. maj 1934, og som har drevet virksomhed inden den 1. januar 1983, kan fortsætte virksomheden uden tilladelse, såfremt de anmeldes til tilsynet med banker og sparekasser 3)  senest den 1. oktober 1985 som

1)   andelskasser, jf. §§ 9-13, eller

2)   spare- og udlånsvirksomheder, jf. §§ 17-18.

Stk. 2-4. (Udeladt).

§ 9-10. (Udeladt).

§ 11. (Udeladt).

§ 12. (Udeladt).

§ 13

§ 1, nr. 8, gælder ikke for andelskasser, der er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1, eller som stiftes ved fusion af sådanne inden den 31. december 1987.

Stk. 2. En andelskasse, hvis andelskapital er lavere end 25 mio. kr., kan ikke nedsætte andelskapitalen uden tilladelse fra tilsynet.

§ 14. (Udeladt).

 

Lov nr. 1091 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

§ 3

Stk. 1. Uanset bestemmelsen i § 1, nr. 1, kan et engagement med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder indtil 31. december 1998 udgøre op til 35 pct. af pengeinstituttets ansvarlige kapital. I samme periode kan Finanstilsynet i særlige tilfælde tillade, at et engagement udgør op til 40 pct. af den ansvarlige kapital. Engagementet må dog ikke i disse særlige tilfælde overstige 50 pct. af pengeinstituttets kernekapital og opskrivningshenlæggelser.

Stk. 2. For engagementer, der den 5. februar 1993 oversteg 25 pct. af pengeinstituttets ansvarlige kapital, finder stk. 1 anvendelse indtil den 31. december 2001. Efter den 31. december 1998 må engagementet dog ikke overstige det beløb, som engagementet udgjorde den 5. februar 1993. Engagementer omfattet af 1. pkt. skal indberettes til Finanstilsynet opgjort pr. 5. februar 1993. Indberetningen skal ske senest 1. april 1994.

 

§ 119 i lov nr. 1072 af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v., som ændrer lov om banker og sparekasser m.v. er trådt i kraft den 1. maj 1996. Loven indeholder følgende overgangsbestemmelser: 4)

§ 130

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan med undtagelse af §§ 105-115, § 123 og § 125 ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 376 af 22. maj 1996 om ændring af lov om banker og sparekasser m.v., lov om investeringsforeninger og lov om forsikringsvirksomhed og forskellige andre love indeholder følgende overgangsbestemmelser:

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

Stk. 2. (Udeladt).

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-3 og 6-8 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. §§ 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

 

Lov nr. 475 af 10. juni 1997 om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om banker og sparekasser m.v., realkreditloven, lov om værdipapirhandel m.v., lov om fondsmæglerselskaber, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998. § 42 b, stk. 4, i lov om banker og sparekasser m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 17 har dog virkning for anskaffelser, der foretages fra og med den 9. april 1997. § 3, nr. 1-4, 7-12, 14 og 17, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. Bestemmelserne i § 91, stk. 2, 2. pkt., § 91 a, stk. 2, § 92, § 92 b, stk. 5, 2. pkt., og § 124, stk. 5 og 6, i lov om forsikringsvirksomhed, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5 og 7, § 19 a, stk. 2, 2. pkt., § 19 b, stk. 2 og 3, § 19 d, stk. 4, 2. pkt., og § 31, stk. 6 og 7, i lov om banker og sparekasser m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 8 og 10, § 18 b, stk. 2, 2. pkt., § 18 c, stk. 2 og 3, § 18 e, stk. 4, 2. pkt., og § 89, stk. 4 og 5, i realkreditloven, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 6 og 13, § 12 a, stk. 2, 2. pkt., § 12 b, stk. 2 og 3, § 12 d, stk. 4, 2. pkt., og § 14, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., som affattet ved denne lovs § 4, nr. 3 og 4, § 11 a, stk. 3, 2. pkt., og § 12 b, stk. 2 og 3, i lov om fondsmæglerselskaber, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 4 og 6, § 5 b, stk. 3, 2. pkt., § 5 c, stk. 2, § 5 d, § 5 g, stk. 3, 2. pkt., og § 8 a, stk. 9, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1 og 2, § 24 d, stk. 3, 2. pkt., § 24 e, stk. 2, § 24 f, § 24 i, stk. 3, 2. pkt., og § 25 b, stk. 9, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som affattet ved denne lovs § 8, nr. 1 og 2, finder anvendelse på regnskabsår, der begynder den 1. januar 1998 eller senere.

Stk. 4-12. (Udeladt).

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3, men §§ 2, 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2-3. (Udeladt).

 

Lov nr. 1051 af 23. december 1998 om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven) og lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om banker og sparekasser m.v., realkreditloven, lov om værdipapirhandel m.v., lov om fondsmæglerselskaber, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

I lov nr. 475 af 10. juni 1997 om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om banker og sparekasser m.v., realkreditloven, lov om værdipapirhandel m.v., lov om fondsmæglerselskaber, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægpension. (Ledelsesregler, placeringsregler m.v.) som ændret ved § 5 i lov nr. 414 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:

I § 9, stk. 7, indsættes efter »Grønlandsbanken A/S«: », Kongeriget Danmarks Fiskeribank«.

§ 3. (Udeladt).

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1 nr. 30 og 31.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 393 af 30. maj 2000 om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. (Koncernregler, virksomhedsområde for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 1, nr. 1, kan pengeinstitutter, der ved lovens ikrafttræden driver anden erhvervsvirksomhed sammen med pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitutter, der indgår i koncern med pengeinstituttet, fortsætte denne drift. Tilsvarende gælder for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S uanset bestemmelsen i § 1, nr. 4. Finanstilsynet skal inden 30. juni 2000 underrettes herom.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 79. Loven træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens §§ 4-9, § 10, stk. 1, 2 og 4, § 85, nr. 22, § 86, nr. 16, § 87, nr. 19, og § 88, nr. 15, træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 3. § 10, stk. 3, træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens kapitel 6, § 85, nr. 14, § 86, nr. 6, § 87, nr. 11, og § 88, nr. 11.

Stk. 5. På tidspunktet for ikrafttrædelsen af kapitel 6, jf. stk. 3, ophæves bank- og sparekasselovens §§ 37 a og 37 b som affattet ved § 85, nr. 15, lov om fondsmæglerselskaber § 23, stk. 1 og 2, som affattet ved § 86, nr. 5 og 7, samt realkreditlovens § 77, stk. 3-12, og § 77 a som affattet ved § 88, nr. 9.

Stk. 6. Uanset stk. 4 forbliver kravet om, at der skal være mindst 2 revisorer i visse finansielle virksomheder i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 1. januar 2004, jf. § 34, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v., § 23, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber, § 179, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed og § 90, stk. 1, i realkreditloven.

§ 80. (Udeladt).

§ 81. (Udeladt).

§ 82. (Udeladt).

§ 83. Bank- og sparekasselovens § 2, stk. 1, finder ikke anvendelse på Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk.

Stk. 2. Personer i Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, der ved lovens ikrafttræden lovligt varetog hverv omfattet af §§ 24-31 og aktieselskabslovens § 59, stk. 2, kan efter anmeldelse til Finanstilsynet fortsætte hermed.

Stk. 3. Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk skal senest 3 år efter lovens i krafttræden opfylde likviditetskravet i lov om banker og sparekasser § 28.

§ 84. (Udeladt).

§ 85. (Udeladt).

§ 86. (Udeladt).

§ 87. (Udeladt).

§ 88. (Udeladt).

§ 89. (Udeladt).

§ 90. (Udeladt).

§ 91. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2, men kan sættes i kraft for disse landsdele ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. Loven gælder dog umiddelbart for Grønland, for så vidt angår realkreditinstitutter. Finanstilsynet kan tillade, at lovens bestemmelser fraviges i forbindelse med långivning i Grønland, i det omfang de særlige forhold i denne landsdel tilsiger det.

 

Lov nr. nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 375. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens §§ 183-198.

Stk. 4. Uanset § 199, stk. 1, og § 376 forbliver kravet om, at visse finansielle virksomheder skal have mindst to revisorer, jf. § 34, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v., § 23, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber, § 179, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed samt § 90, stk. 1, i realkreditloven, i kraft for regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2004.

§ 376. Følgende love og bestemmelser ophæves:

1)   (Udeladt).

2)   Lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 214 af 25. marts 2003, jf. dog §§ 377 og 378.

3)-8)   (Udeladt).

Stk. 2. Bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af de i stk. 1 nævnte love, opretholdes, indtil de ophæves eller erstattes af bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov.

Overgangsbestemmelser

§ 377. §§ 29 og 30, § 31, stk. 1-6, § 32, stk. 1-3, og §§ 33, 36 og 37-37 b i lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 7. august 2002, finder fortsat anvendelse indtil tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 183-198, jf. § 375, stk. 2, men med de ændringer, der følger af denne lovs § 378. Bestemmelserne skal finde tilsvarende anvendelse på fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber.

§ 378. I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 214 af 25. marts 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 5, udgår », jf. § 1, stk. 2, nr. 5 og 8, i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab«.

2. I § 31, stk. 6, udgår », jf. § 19 a, stk. 1«.

3. § 37 a affattes således: (Udeladt).

4. § 37 b affattes således: (Udeladt).

§§ 379-437. (Udeladt).

Færøerne og Grønland

§ 438. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Loven kan ikke sættes i kraft for Færøerne, for så vidt angår forsikringsvirksomhed og realkreditvirksomhed.

Stk. 3. Tilsvarende gælder §§ 420 og 421.

Stk. 4. § 419 kan ikke sættes i kraft for Færøerne og Grønland.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 19. december 2003

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen

NPKT/SN502/2)/ Nu Finanstilsynet.

3) Loven er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 334 af 30. april 1996.

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 86/635/ EØF, EF-Tidende nr. L 372 s. 1 (årsregnskaber og konsoliderede regnskaber), Rådets direktiv nr. 89/117/EØF, EF-Tidende nr. L 44 s. 40 (offentliggørelse af årsregnskabsdokumenter for filialer fra ikke-medlemslande). Teksten til direktiverne kan søges via Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.DK.

2) I medfør af § 375, stk. 3, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelserne i kapitlet. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

3) Nu Finanstilsynet.

4) Loven er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 334 af 30. april 1996.