Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for den
teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og
godkendte kompetente virksomheder

 

I medfør af § 7, stk. 7, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Gyldighedsområde

§ 1. Som vilkår for udstedelse af autorisation som VVS-installatør, autorisation som kloakmester samt godkendelse som godkendt kompetent virksomhed på gasområdet stilles krav om, at virksomhedens teknisk ansvarlige person har bestået en godkendt prøve, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Ved godkendelse som godkendt kompetent virksomhed kan der dog i visse særlige tilfælde som teknisk ansvarlig person ansættes en person med andre personlige faglige kvalifikationer, jf. lovens § 7, stk. 3.

Stk. 2. Som grundlag for udførelse af arbejder som autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om udøvelse af virksomhed som henholdsvis autoriseret VVS-installatør og godkendt kompetent virksomhed og autoriseret kloakmester, kan der stilles uddannelseskrav til de medarbejdere i virksomheden, som udfører de specifikke arbejdsfunktioner.

§ 2. I Gasreglementet, udstedt i medfør af lovens § 15, kan der ud over kravene i denne bekendtgørelse fastsættes supplerende uddannelseskrav til medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer.

Kapitel 2

Autoriserede VVS-installatører

§ 3. Den teknisk ansvarlige hos en autoriseret VVS-installatør skal have bestået en gas-, vand- og sanitetsmestereksamen, ved en af følgende kompetencegivende prøver:

1)   autorisationsprøve for VVS, afholdt efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation,

2)   prøve afholdt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1161 af 15. december 1992 om gas-, vand- og sanitetsmesteruddannelsen,

3)   prøve afholdt i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 856 af 5. december 1986 om uddannelse som gas-, vand- og sanitetsmester i årene 1986 til 1992, eller

4)   prøve afholdt i perioden før 1986 på Teknologisk Institut eller andre undervisningssteder, som er godkendt af Trafikministeriet som grundlag for autorisation som VVS-installatør i medfør af den dagældende lovgivning.

Stk. 2. Såfremt der er gået mere end 5 år fra prøvens beståelse til der ansøges om autorisation, skal den teknisk ansvarlige kunne dokumentere at have haft relevant arbejde inden for VVS-området i sammenlagt mindst 1 år inden for de sidste 5 år.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan i ganske ekstraordinære tilfælde godkende personlige kvalifikationer hos den teknisk ansvarlige, uanset denne ikke har bestået de i stk. 1 nævnte prøver.

§ 4. Medarbejdere, der udfører autorisationskrævende arbejde hos autoriserede VVS-installatører, skal have erhvervet et fagligt grundlag ved en relevant erhvervsuddannelse, erhvervsfaglig grunduddannelse eller en lærlingeuddannelse inden for VVS-området. Til visse arbejder ved eftersyn og vedligeholdelse kan de autoriserede VVS-installatører tillige anvende medarbejdere med erhvervsfaglig grunduddannelse eller lærlingeuddannelse inden for elområdet.

Stk. 2. Den relevante erhvervsuddannelse, erhvervsfaglige grunduddannelse eller lærlingeuddannelse skal være anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 3

Autoriserede kloakmestre

§ 5. Den teknisk ansvarlige hos en autoriseret kloakmestervirksomhed skal have bestået en kloakmestereksamen ved en af følgende kompetencegivende prøver:

1)   kloakmesterprøve, afholdt efter reglerne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmesterprøve,

2)   prøve afholdt på godkendte uddannelsessteder under kontrol og overvågning af den i henhold til § 14 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 nedsatte eksamenskommission for kloakmesterprøven, eller

3)   prøve, afholdt i perioden før 1978 på Teknologisk Institut eller andre undervisningssteder, som er godkendt af Trafikministeriet som grundlag for autorisation som kloakmester i medfør af den dagældende lovgivning.

Stk. 2. Såfremt der er gået mere end 5 år fra prøvens beståelse til der ansøges om autorisation, skal den teknisk ansvarlige kunne dokumentere at have haft relevant arbejde inden for kloakområdet i sammenlagt mindst 1 år inden for de sidste 5 år.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan i ganske ekstraordinære tilfælde godkende personlige kvalifikationer hos den teknisk ansvarlige, uanset denne ikke har bestået de i stk. 1 nævnte prøver.

§ 6. Medarbejdere i en autoriseret kloakmestervirksomhed, der i den teknisk ansvarliges fravær kan varetage dennes funktioner ved selve arbejdernes udførelse, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om udøvelse af virksomhed som autoriseret kloakmester, skal enten have kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og trin 2, have bestået kloakmesterprøvens praktiske del, have svendebrev som struktør eller brolægger eller have andre personlige kursusbeviser, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 4

Godkendte kompetente virksomheder

§ 7. Den teknisk ansvarlige i en godkendt kompetent virksomhed skal have bestået en prøve som angivet i § 3, med mindre den teknisk ansvarlige person har andre personlige kvalifikationer, jf. stk. 2 og stk. 3 og §§ 8-11.

Stk. 2. Såfremt godkendelsen af den godkendte kompetente virksomhed omfatter arbejder inden for de autoriserede VVS-installatørers arbejdsområde og primært er baseret på den teknisk ansvarliges uddannelse, skal den teknisk ansvarlige have personlige kvalifikationer, der opfylder kompetencekravene på gasområdet som anført i den særlige studieordning i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere gøre sin godkendelse af personlige kvalifikationer betinget af en beståelse af en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 3. Såfremt godkendelsen af den godkendte kompetente virksomhed er baseret på virksomhedens ansattes samlede kompetence, foretager Sikkerhedsstyrelsen til bedømmelse af de personlige faglige kvalifikationer en samlet vurdering af kvalifikationerne hos den teknisk ansvarlige og virksomhedens montører, set i relation til det beskrevne virksomhedsområde inden for installation, kontrol og service af gasfyrede anlæg samt behovet for særligt installations- og produktkendskab.

§ 8. For virksomheder, der udfører indregulering og service på større gasfyrede brænderanlæg, skal den teknisk ansvarlige kunne dokumentere sine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas-, vand- og sanitetsmester eller lignende, og have særlig ekspertise i sikkerhedsforhold for større gasfyrede brænderanlæg.

Stk. 2. De udførende montører skal ud over den faglige grunduddannelse have bestået den af Sikkerhedsstyrelsen godkendte kompetencegivende prøve vedrørende indregulering af større gasfyrede anlæg.

Stk. 3. Såfremt den teknisk ansvarlige person selv deltager i udførelsen af de konkrete opgaver, skal vedkommende ligeledes have bestået den kompetencegivende prøve.

§ 9. For virksomheder, der udfører indregulering og service på gasdrevne motoranlæg, skal den teknisk ansvarlige kunne dokumentere sine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas, vand- og sanitetsmester eller tilsvarende samt særlig ekspertise i sikkerhedsforhold for gasmotoranlæg.

Stk. 2. De udførende montører skal ud over den faglige grunduddannelse have bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kompetencegivende prøve vedrørende indregulering og service af gasmotoranlæg.

§ 10. For virksomheder, der udfører installationsarbejde, udfører kontrol og eftersyn samt service af F-gasinstallationer i campingvogne, skal den teknisk ansvarlige have bestået den af Sikkerhedsstyrelsen godkendte kompetencegivende prøve vedrørende F-gasinstallationer i campingvogne.

§ 11. For øvrige kompetente virksomheder, der falder ind under virksomhedsbeskrivelsen, jf. § 2 i bekendtgørelse om vilkår for autorisation og godkendelse som kompetent virksomhed, kan Sikkerhedsstyrelsen gøre godkendelse af den teknisk ansvarlige eller de udførende personer betinget af beståelse af særligt tilrettelagte prøver, fastsat af Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse m.v.

§ 12. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1397 af 20. december 2000 om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 8. december 2003

Søren Krøigaard

/Susanne Rosbach