Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven og straffuldbyrdelsesloven

(Adgang til oplysninger i indkomstregisteret)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 181 af 20. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 808 indsættes:

»§ 808 a. Politiet og anklagemyndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for behandling af straffesager.«

§ 2

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, som ændret senest ved lov nr. 1558 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 21 indsættes:

» Kapitel 21 a

Adgang til indkomstregisteret

§ 110 a. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for fuldbyrdelse af straf.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 30. april 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen