Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i
forsamlingslokaler

 

I medfør af § 6, nr. 2, § 7, stk. 4, § 11, § 14 og § 24, stk. 2 og 3, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, fastsættes:

§ 1. Den, der som ejer, lejer, forpagter eller på anden måde driver et forsamlingslokale, som er beregnet til over 150 personer, skal sikre, at de elektriske installationer, herunder nød- og panikbelysningsanlægget, og det tilhørende elmateriel, i forsamlingslokalerne og de tilstødende adgangs- og flugtveje, hver 12. måned kontrolleres af en autoriseret elinstallatør.

Stk. 2. Hvis der ved kontrollen efter stk. 1 konstateres fejl i installationen eller det tilhørende elmateriel, skal den, der driver forsamlingslokalet, sikre, at fejlene rettes.

Stk. 3. Pligten i stk. 1 omfatter også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne benyttes samlet af over 150 personer, og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan på baggrund af en vurdering af personrisikoen eller hyppigheden af foretagne ændringer i installationerne undtage enkelte forsamlingslokaler eller kategorier af forsamlingslokaler fra pligten i stk. 1.

Stk. 5. Ved forsamlingslokaler forstås i denne bekendtgørelse: Teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål, med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

§ 2. Som dokumentation for, at kontrol af installationen og det tilhørende elmateriel er gennemført og forholdene er fundet i orden eller eventuelle fejl er rettet, udfylder og underskriver den autoriserede elinstallatør en attest efter Sikkerhedsstyrelsens formular.

Stk. 2. Den, der er forpligtet til at sikre kontrollen efter § 1, stk. 1, gennemført, skal opsætte attesten i forsamlingslokalet på et for publikum synligt sted og indsende genpart af attesten til Sikkerhedsstyrelsen. Indsendelse af genpart kan dog undlades, såfremt den autoriserede elinstallatør, der har udført kontrollen, foretager digital indberetning heraf til Sikkerhedsstyrelsen efter styrelsens retningslinjer.

§ 3. Sikkerhedsstyrelsen fastsætter regler for omfang og indhold af den autoriserede elinstallatørs kontrol af installationen og det tilhørende elmateriel og udarbejder formular til den i § 2 nævnte attest.

§ 4. Udgifterne i forbindelse med gennemførelse af kontrol efter denne bekendtgørelse påhviler den, som har pligt til at sikre kontrollen efter § 1, stk. 1, gennemført.

§ 5. Med bøde straffes den, der

1)   i strid med § 1, stk. 1, undlader at foranstalte kontrol,

2)   i strid med § 1, stk. 2, undlader at sikre, at fejl i installationerne eller det tilhørende elmateriel rettes, eller

3)   i strid med § 2, stk. 2, undlader at opsætte attest eller indsende genpart af attest til Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 632 af 30. juni 2000 om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 8. december 2003

Søren Krøigaard

/Michael Borring Andersen