Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel I Almindelige bestemmelser, 1. november 2003

 

 

KAPITEL I

 

Dette kapitel er udformet på baggrund af artiklerne og bilag I, kapitel I i Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF og Kommissionens direktiv 2003/75/EF. Direktivet henvender sig til medlemsstaterne, mens dette regelværk først og fremmest henvender sig til borgerne. En række bestemmelser vedrørende medlemsstaternes forpligtelser fremgår derfor kun af direktivets artikler, der er gengivet i kapitel XXX, mens bestemmelser vedrørende borgernes forpligtelser også fremgår af dette kapitel. Tekst fra direktivets artikler kan i dette kapitel være bearbejdet med henblik på at gøre den lettere tilgængelig. I så fald har den status af en vejledning og er derfor trykt i kursiv. Tekst, der uændret gengiver tekst fra direktivets artikler eller tekst fra direktivets bilag I, er ikke trykt i kursiv.

Regel 1   Anvendelsesområde

.1   Regelværket finder anvendelse på passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer , når de er i indenrigsfart, uanset hvilket flag de fører.

.2   Regelværket finder ikke anvendelse på:

.1   Passagerskibe, som er:

-   krigsskibe og troppetransportskibe,

-   skibe, der ikke fremdrives ved mekaniske midler,

-   træskibe af primitiv konstruktion,

-   originale og kopierede historiske passagerskibe, der er konstrueret før 1965 og fortrinsvis er bygget af de oprindelige materialer,

-   fritidsfartøjer, medmindre de er eller bliver bemandet og befordrer mere end 12 passagerer i erhvervsmæssigt øjemed,

-   skibe, der udelukkende er i fart i havneområder.

.2   Højhastighedspassagerfartøjer, som er:

-   krigsskibe og troppetransportskibe,

-   fritidsfartøjer, medmindre de er eller bliver bemandet og befordrer mere end 12 passagerer i erhvervsmæssigt øjemed,

-   skibe, der udelukkende er i fart i havneområder.

Regel 2   Definitioner

Ved anvendelsen af regelværket gælder, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, følgende definitioner:

.1   »Internationale konventioner«: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 1974, i det følgende benævnt SOLAS-konventionen af 1974, og den internationale konvention om lastelinjer af 1966, med protokoller og ændringer, i den gældende affattelse.

.2   »Regler for intakt stabilitet«: Code on Intact Stability for all types of ships covered by IMO Instruments, som er indeholdt i IMO-forsamlingens resolution A.749(18) af 4. november 1993 i den gældende affattelse.

.3   »Kode for højhastighedsfartøjer«: den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer, som er indeholdt i IMO's Maritime Sikkerhedskomités resolution MSC.36(63) af 20. maj 1994, i den gældende affattelse.

.4   »GMDSS«: det globale maritime nød‑ og sikkerhedssystem som omhandlet i kapitel IV i SOLAS-konventionen af 1974, i den gældende affattelse.

.5   »Passagerskib«: et skib, som befordrer flere end 12 passagerer.

.6   »Højhastighedspassagerfartøj«: et fartøj som defineret i kapitel X, regel 1, i SOLAS-konventionen af 1974 i den gældende affattelse, og som befordrer flere end 12 passagerer. Passagerskibe i indenrigsfart i havområder af klasse B, C og D anses ikke for højhastighedspassagerfartøjer, hvis deres deplacement ved konstruktionsvandlinjen er under 500 m 3 , og deres største hastighed som defineret i punkt 1.4.30 i koden for højhastighedsfartøjer er mindre end 20 knob.

.7   »Nyt skib«: et skib, hvis køl er lagt, eller som befinder sig på et tilsvarende konstruktionsstadium den 1. juli 1998 eller senere . Et tilsvarende konstruktionsstadium betyder det stadium, hvor:

-   konstruktion, der kan identificeres med et bestemt skib/fartøj, er påbegyndt, og

-   samling af dette skib/fartøj er påbegyndt og udgør ikke under 50 tons eller, hvis det er mindre, mindst 1% af den anslåede samlede skrogvægt .

.8   »Eksisterende skib«: et skib, der ikke er et nyt skib.

.9   »Passager«: enhver person, bortset fra

-   skibsføreren og besætningsmedlemmerne eller andre personer, der er forhyret eller beskæftiget i en hvilken som helst egenskab om bord på et skib, og

-   børn under 1 år.

.10   »Skibslængde«: – medmindre andet udtrykkeligt er angivet – længden fra stævnens forside til rorstammens akse på vandlinjen, dog mindst 96% af den totale længde på en vandlinje ved 85% af den mindste sidehøjde fra kølens overkant målt fra toppen af kølen. Er skibet konstrueret med styrlastighed, skal den vandlinje, hvorpå dette måles, være parallel med konstruktionsvandlinjen.

.11   »Bovhøjde«: den højde, der er defineret i regel 39 i lastelinjekonventionen af 1966, dvs. den lodrette afstand fra den vandlinje, der svarer til det tildelte sommerfribord og konstruktionstrimmet, til oversiden af det udsatte dæk i borde, målt ved den forreste perpendikulær.

.12   »Skib med heldæk«: et skib, som har et fuldt dæk, der er udsat for vejrlig og sø, hvis åbninger i den udsatte del alle har faste lukkemidler, og hvor alle åbninger i yderklædningen derunder har fast udstyr, hvormed de mindst kan lukkes vejrtæt. Heldækket kan være et vandtæt dæk eller en tilsvarende struktur bestående af et ikke-vandtæt dæk, der er helt dækket af en vejrtæt struktur af tilstrækkelig styrke til at forblive vejrtæt og udstyret med vejrtætte lukkemidler

.13   »Udenrigsfart«: en rejse over hav fra en havn i et land til en havn uden for det pågældende land eller omvendt. Rejser mellem Danmark og Færøerne eller mellem Danmark og Grønland eller mellem Færøerne og Grønland anses for udenrigsfart.

.14   »Indenrigsfart«: en rejse i havområder fra en havn i et land til samme havn eller en anden havn i samme land.

.15   »Havområde«: et område som defineret i regel 3 . Ved anvendelse af bestemmelserne om radiokommunikation gælder dog definitionerne af havområder i regel 2 i kapitel IV i SOLAS-konventionen af 1974.

.16   »Havneområde«: et område, som ikke er et havområde, og som strækker sig ud til de fjernest beliggende faste anlægsdele, som udgør en integrerende del af havnen, eller til grænser defineret ud fra naturlige geografiske karakteristika, som beskytter en flodmunding eller et lignende afskærmet område. I Danmark og Grønland begrænses havneområder almindeligvis af havnemolerne.

.17   »Nødhavn«: et naturligt eller kunstigt afskærmet område, hvor et skib eller fartøj i en situation, hvor der er fare for dets sikkerhed, kan søge læ.

.18   »Flagstatens administration«: de kompetente myndigheder i den stat, hvis flag skibet eller fartøjet har ret til at føre. For danske skibe betyder flagstatens administration Søfartsstyrelsen.

.19   »Værtsstat«: en medlemsstat fra eller til hvis havne et skib eller fartøj, der fører en anden medlemsstats flag, er i indenrigsfart.

.20   »Anerkendt organisation«: en organisation, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

.21   »En sømil«: 1852 meter.

.22   »Signifikant bølgehøjde«: den gennemsnitlige højde af den største tredjedel af de observerede bølger i et givet tidsrum.

.23   »Organisationen« betyder Den internationale Søfartsorganisation (IMO).

Regel 3   Klasser af passagerskibe i danske og grønlandske havområder

Passagerskibe inddeles i følgende klasser, efter hvilket havområde de er i fart i:

Klasse A   omfatter passagerskibe i anden indenrigsfart end fart, der er omfattet af klasse B, C og D.

Klasse B   omfatter passagerskibe i indenrigsfart, hvorunder de på intet tidspunkt er mere end 20 sømil fra kystlinjen, og hvor skibbrudne kan bringes i land ved middeltidevandshøjde.

Klasse C   omfatter passagerskibe i indenrigsfart i havområder, hvor sandsynligheden for en signifikant bølgehøjde på over 2,5 m er mindre end 10% beregnet på årsbasis for helårsdrift eller over en bestemt mindre del af året for drift i denne periode (f.eks. drift i sommerhalvåret); skibene må på intet tidspunkt være mere end 15 sømil fra en nødhavn eller mere end 5 sømil fra kystlinjen, hvor skibbrudne kan bringes i land ved middeltidevandshøjde.

Klasse D   omfatter passagerskibe i indenrigsfart i havområder, hvor sandsynligheden for en signifikant bølgehøjde på over 1,5 m er mindre end 10% beregnet på årsbasis for helårsdrift eller over en bestemt mindre del af året for drift i denne periode (f.eks. drift i sommerhalvåret); skibene må på intet tidspunkt være mere end 6 sømil fra en nødhavn eller mere end 3 sømil fra kystlinjen, hvor skibbrudne kan bringes i land ved middeltidevandshøjde.

For højhastighedspassagerfartøjer gælder de kategorier, som er defineret i kapitel I, regel 1.4.10 og 1.4.11 i koden for højhastighedspassagerfartøjer.

Søfartsstyrelsen har på grundlag af direktivets kriterier klassificeret danske havområder som angivet på det følgende kort. Søfartsstyrelsen vil for et konkret skib på en given rute kunne tillade en anden klassificering, såfremt detaljerede bølgeundersøgelser eller en vurdering af skibets muligheder for at søge nødhavn giver belæg for det. Havområder omkring Grønland vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet.

 

 


 

AU1330_1.GIF Size: (454 X 575)

 


Regel 4   Regelværkets krav

Såvel nye som eksisterende passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer, som er i indenrigsfart, skal uanset flag opfylde de relevante sikkerhedsregler, der er fastsat i dette regelværk den 1. juli 1998. Dog er der for bestemmelserne i regel 4.2.4, 4.2.5 og 4.2.7 fastsat senere datoer for eksisterende skibe.

.1   For nye passagerskibe gælder følgende:

.1   Nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal opfylde bestemmelserne i Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder i passagerskibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF og Kommissionens direktiv 2003/75/EF.

.2   Nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal med hensyn til konstruktion og vedligeholdelse af skrog, hoved- og hjælpemaskineri samt elektriske og automatiske anlæg være i overensstemmelse med de standarder, der er specificeret for klassifikationen i reglerne fra en anerkendt organisation eller ækvivalente regler, som en administration anvender i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

.3   For nye passagerskibe i klasse A, B, C og D gælder det, at navigationsudstyr, som er opregnet i bilag A.1 til direktiv 96/98/EF om udstyr i skibe , og som opfylder nævnte direktivs bestemmelser, anses at opfylde typegodkendelseskravene i SOLAS V/12(r).

.4   Nye passagerskibe i klasse A skal opfylde samtlige krav i SOLAS konventionen af 1974 i den gældende affattelse. Hvad angår de regler, hvor SOLAS overlader fortolkningen til administrationen, lægger Søfartsstyrelsen den fortolkning, der fremgår af kapitel II-1, II-2 og III, til grund.

.5   Nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal, når det i hver enkelt regel udtrykkeligt er anført for den pågældende klasse af passagerskibe, opfylde kravene i kapitel II-1, II-2, II-5 og III. Nye skibe i klasse B, C og D med en længde på under 24 meter skal opfylde kravene i regel II-1/B/2 til og med II-1/B/8 og II-1/B/10, medmindre det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at de opfylder regler, der garanterer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Idet der er taget hensyn til de specifikke lokale driftsforhold i de havområder, de pågældende skibe må sejle i, kan nye skibe med en længde mindre end 24 m godkendes til sejlads i havområder af klasse D, såfremt de opfylder kravene til lækstabilitet og flydeevne i Søfartsstyrelsens seneste tekniske forskrift om passagerskibe, der udelukkende er i fart i havneområder.

.6   I nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal skrog, overbygninger, styrkeskotter, dæk og dækshuse være udført af stål eller andet tilsvarende materiale.

.7   Nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal opfylde bestemmelserne i kapitel II-3, IV, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXIII og XXIV.

.2   For eksisterende passagerskibe med en længde på 24 m og derover gælder følgende:

.1   Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal opfylde bestemmelserne i Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder i passagerskibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF og Kommissionens direktiv 2003/75/EF.

.2   Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal med hensyn til konstruktion og vedligeholdelse af skrog, hoved- og hjælpemaskineri samt elektriske og automatiske anlæg være i overensstemmelse med de standarder, der er specificeret for klassifikationen i reglerne fra en anerkendt organisation eller ækvivalente regler, som en administration anvender i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

.3   For eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover gælder det, at navigationsudstyr, som er opregnet i bilag A.1 til direktiv 96/98/EF om udstyr i skibe, og som opfylder nævnte direktivs bestemmelser, anses at opfylde typegodkendelseskravene i SOLAS V/12(r).

.4   Eksisterende passagerskibe i klasse A med en længde på 24 m og derover skal på den dato, der fremgår af nedenstående tabel, opfylde de regler for eksisterende passagerskibe, der fremgår af SOLAS konventionen af 1974 i den gældende affattelse, medmindre der fastsættes tidligere datoer i SOLAS konventionen. Hvad angår de regler, hvor SOLAS overlader fortolkningen til administrationen, lægger Søfartsstyrelsen den fortolkning, der fremgår af kapitel II-1, II-2 og III, til grund.


Køllægningsdato:

Dato for opfyldelse:

Før 1/1-1940

1/7-2006

1/1-1940 til og med 31/12-1962

1/7-2007

1/1-1963 til og med 31/12-1974

1/7-2008

1/1-1975 til og med 31/12-1984

1/7-2009

1/1-1985 til og med 30/6-1998

1/7-2010

 

.5   Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal, når det i hver enkelt regel udtrykkeligt er anført for den pågældende klasse af passagerskibe, opfylde kravene i kapitel II-1 og II-2 . Bestemmelserne skal opfyldes på den dato, der fremgår af tabellen i regel 4.2.4 , medmindre der fastsættes tidligere datoer i kapitel II-1 eller II-2.

.6   Eksisterende skibe i klasse C og D med en længde på 24 m og derover behøver ikke at opfylde reglerne i kapitel II-1 og II-2, såfremt det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at de opfylder regler, der garanterer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Idet der er taget hensyn til de specifikke lokale driftsforhold i de havområder, de pågældende skibe må sejle i, kan eksisterende skibe med hensyn til forhold omfattet af kapitel II-1 og II-2 godkendes til sejlads i havområder af klasse D, såfremt de opfylder bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. (hovedbekendtgørelsen), afdeling A samt Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter nr. 2 af 9. februar 1994 om supplerende krav til intakt stabilitet og vandtæt inddeling m.v. for passagerskibe i indenrigsfart, nr. 5 af 3. august 1995 om ekstra brandsikring af passagerskibe i indenrigsfart og nr. 8 af 12. oktober 1995 om særlige krav til placering, styrke og sikring af porte i yderklædningen samt vejrtætte ramper m.v. på ro-ro-skibe. Endvidere kan de med hensyn til forhold omfattet af kapitel II-1 og II-2 godkendes til sejlads i havområder af klasse C, såfremt de tillige opfylder Skibstilsynets Meddelelser D, kapitel II-1 og II-2.

.7   I eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m eller derover skal skrog, overbygninger, styrkeskotter, dæk og dækshuse være udført af stål eller andet tilsvarende materiale.


.8   Eksisterende skibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal, når det i hver enkelt regel udtrykkeligt er anført for den pågældende klasse af passagerskibe, opfylde kravene i kapitel III. Bestemmelserne skal opfyldes på den dato, der fremgår af tabellen i regel 4.2.4, medmindre der fastsættes tidligere datoer i kapitel III.

.9   Når det i kapitel II-1, II-2 og III kræves, at et eksisterende skib med en længde på 24 m og derover skal opfylde en IMO-resolution, behøver skibe, der er bygget inden to år efter datoen for vedtagelsen af den pågældende resolution, ikke at opfylde denne under forudsætning af, at de opfylder den eventuelle tidligere, endnu gældende resolution.

.10   Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal opfylde bestemmelserne i kapitel IV, V, VI , VII, IX, XX, XXI, XXIII og XXIV.

.3   For eksisterende passagerskibe med en længde mindre end 24 m gælder følgende:

.1   Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m skal med hensyn til konstruktion og vedligeholdelse af skrog, hoved- og hjælpemaskineri samt elektriske og automatiske anlæg være i overensstemmelse med de standarder, der er specificeret for klassifikationen i reglerne fra en anerkendt organisation eller ækvivalente regler, som en administration anvender i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

.2   I eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m og en bruttotonnage på 20 eller derover skal skrog, overbygninger, styrkeskotter, dæk og dækshuse være udført af stål eller andet tilsvarende materiale.

.3   For eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m gælder det, at navigationsudstyr, som er opregnet i bilag A.1 til direktiv 96/98/EF om udstyr i skibe, og som opfylder nævnte direktivs bestemmelser, anses at opfylde typegodkendelseskravene i SOLAS V/12(r).

.4   Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m skal være udrustet med en radartransponder (SART) og et bærbart VHF-radioanlæg senest på den dato, der fremgår af tabellen i regel 4.2.4.

.5   Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m skal opfylde bestemmelserne i kapitel IV, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXIII og XXIV.

.4   For højhastighedspassagerfartøjer gælder følgende:

.1   Højhastighedspassagerfartøjer, som er bygget, eller som har undergået større reparationer, ombygninger eller forandringer efter 1. januar 1996, skal opfylde kravene i koden for højhastighedsfartøjer, medmindre kølen var lagt, eller et tilsvarende konstruktionsstadium var nået, senest 4. juni 1998, og aflevering og indsætning i fart skete senest 4. december 1998, og fartøjet fuldt ud opfyldte kravene i DSC-koden indeholdt i IMO resolution A.373(X) af 14. november 1977, som ændret ved Komitéen for Sikkerhed på Søens resolution MSC.37(63) af 19. maj 1994.

.2   Højhastighedspassagerfartøjer, som er bygget inden 1. januar 1996, og som opfylder kravene i koden for højhastighedsfartøjer, skal fortsat være i drift som certificeret efter denne kode.

.3   Højhastighedspassagerfartøjer, som er bygget inden 1. januar 1996, og som ikke opfylder kravene i koden for højhastighedsfartøjer, må ikke være i indenrigsfart, medmindre de allerede var i indenrigsfart i Danmark den 4. juni 1998, i hvilket tilfælde de kan få tilladelse til fortsat at være i indenrigsfart i Danmark . Sådanne fartøjer skal opfylde kravene i DSC-koden som ændret.

.4   Konstruktion og vedligeholdelse af højhastighedspassager-fartøjer og deres udstyr skal være i overensstemmelse med en anerkendt organisations regler for klassifikation af højhastighedsfartøjer eller ækvivalente regler, som en administration anvender i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2 i direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

.5   Højhastighedspassagerfartøjer skal opfylde bestemmelserne i kapitel V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXIII og XXIV.

Regelværkets krav er på de efterfølgende sider sammenfattet i en række tabeller. For et konkret skib finder man den aktuelle kolonne ved at overveje følgende spørgsmål: Er skibet nyt eller eksisterende? – Hvilken klasse tilhører skibet? – Er skibets længde 24 m eller derover? Regelværkets regler er opført i venstre kolonne, og i den aktuelle kolonne til højre er de regler, der er gældende for det konkrete skib, markeret med et x. Man skal dog være opmærksom på, at gyldigheden af visse regler tillige afhænger af andre parametre, f.eks. om skibet har et ro-ro-lastrum, om det transporterer farligt gods, om det befordrer 400 personer eller derover, om det befordrer højst 36 passagerer, etc.


 
 

Nye passagerskibe

Eksisterende passagerskibe

Krav

Klasse ®

A

B

C

D

A

B

C

D

¯

Længde ®
24 m

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

Rådets direktiv 98/18/EF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

Klassifikation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SOLAS/II for nye skibe

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLAS/II for eks. skibe

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

II-1/A

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/1 første

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/1 sidste

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/2 - 7.5

 

 

x

x

x

x

x

x 1)

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/7.6 - 7.9

 

 

x

x

x

x

x

x 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/8

 

 

x

x

x

x

x

x 1)

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/8-2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/8-3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/9

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/10

 

 

x

x

x

x

x

x 1)

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/11 - 13.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/13.5.1 første

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/13.5.1 sidste

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/13.5.2 første

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/13.5.2 sidste

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/13.5.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/13.5.4 – 13.5.5

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/13.5.6 – 13.6.1

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/13.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/13.7.1 – 13.7.3

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/13.7.4 første

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/13.7.4 sidste

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/13.7.5 – 13.8.3

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/13.9.1 – 13.9.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/13.10.1 - 13.11

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/14 - 15.5

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/15.5.1 – 15.5.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/15.6 – 17

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/17-1.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/B/17-1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/17-2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

II-1/B/17-3 – 19

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

II-1/B/21 – 22

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/B/23 – 25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

1) Se regel 4.1.5

 


 

Nye passagerskibe

Eksisterende passagerskibe

Krav

Klasse ®

A

B

C

D

A

B

C

D

¯

Længde ®
24 m

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

II-1/C/1.1 - 1.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/C/1.4

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/1.5

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/C/1.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/2 - 3.1.5

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/C/3.1.6 - 3.1.6.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/3.1.6.3 - 3.1.6.4

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/3.2 - 6.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/C/6.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/6.5

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/C/6.6 - 6.12

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/7.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/C/7.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/7.3 første

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/C/7.3 sidste - 7.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/8 - 11

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/C/12 - 15

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/C/16

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/D/1 – 3.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/D/3.7

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/D/4 – 5.5.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/D/5.5.3 - 5.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/D/5.7.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/D/5.7.2 - 5.9

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/E/1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/E/2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/E/3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/E/4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1/E/5

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-1/E/6 - 9

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/1.1 - 1.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/2 - 3.1.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/3.1.2 - 3.1.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/3.2 - 3.8

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/3.9

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/4.1.1 - 4.1.12

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/4.1.13 - 4.3.2

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/4.3.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/4.4.1 - 4.4.4

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/4.4.5

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/4.5.1 - 4.5.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/4.5.7 - 4.5.8

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/5.1 - 5.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/5.5 - 5.9

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/5.10 - 5.15

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/6.1 - 6.3

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/6.4 - 6.5

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/6.6 - 6.7

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/6.8

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/6.9

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/7.1 - 7.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/7.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/7.4 - 8.21

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/8.22 - 8.23

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/9.1 - 9.3.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/9.4.1. - 9.4.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/9.5

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/10.1 - 10.2.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/10.2.6.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/10.2.6.2 - 10.2.8

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/10.2.9 - 10.2.11

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/10.2.12 - 10.2.15

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/10.2.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/10.3 - 10.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/11

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/12.1 - 12.8 første

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/12.8 sidste

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/12.9

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/12.10

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/12.11

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/A/12.12

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/A/13 - 16

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/2.1.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/2.1.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/2.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/2.3 - 2.5

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/3.1.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/3.1.2 - 3.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/5 - 6.1.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/6.1.5

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/6.1.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/6.1.6a - 6.1.9

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/6.2 - 6.3.1.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/6.3.1.3 - 6.3.1.4

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/6.3.2 - 6-1.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/6-1.2 - 6-1.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/7.1 - 7.4.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/7.4.2 - 7.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/7.7 - 7.7.1.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/7.8

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/7.9

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/8 – 8.1.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/8.2 første

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/8.2 sidste

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/8.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/9.1.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/9.1.2 - 9.1.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/9.1.4 - 9.1.5

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/9.1.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/9.1.7 - 9.2.8

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/9.2.9

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/9.2.10

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/10.1 - 10.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/10.3

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/10.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/11

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/12

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/13

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/14.1 - 14.1.5a

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/14.1.5b

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/14.1.6

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/14.2.1.1

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/14.2.1.2

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/14.2.2 - 15.4

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/15.5

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/15.6 - 15.7

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2/B/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/17 første

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

II-2/B/17 sidste - 18

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-3

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-5/1

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nye passagerskibe

Eksisterende passagerskibe

Krav

Klasse ®

A

B

C

D

A

B

C

D

¯

Længde ®
24 m

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

II-5/2

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-5/3

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II-5/4

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Skibstilsynet D/II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

FSK. nr. 2 af 9/2-1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

FSK. nr. 5 af 3/8-1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

FSK. nr. 8 af 12/10-1995