Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme

 

Hermed bekendtgøres lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 5. august 2002, som ændret ved § 6 i lov nr. 458 af 10. juni 2003.

§ 1. Formålet med denne lov er at styrke udviklingen af dansk erhvervsliv gennem fremme af konkurrenceevne og globalisering ved anvendelse af foranstaltninger, der sigter mod

1)   at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel,

2)   at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt, og

3)   at fremme den regionale erhvervsudvikling.

§ 2. Inden for de bevillinger, der afsættes på de årlige finanslove, kan økonomi- og erhvervsministeren til opfyldelse af lovens formål gennemføre aktiviteter, der bl.a. omfatter

1)   analyser og evalueringer af erhvervspolitisk relevans, herunder vedrørende potentielle indsatsområder og eksisterende initiativer, samt regionale, nationale og internationale rammevilkår,

2)   rådgivning om erhvervsfremmende tiltag, herunder om udvikling af såvel den nationale som den regionale og lokale erhvervsstruktur,

3)   rådgivning om danske erhvervspolitiske interesser i forbindelse med forhandlinger om og implementering af internationale vilkår for erhvervslivet og om dansk erhvervslivs udfordringer i forbindelse med globaliseringen,

4)   initiativer til fremme af udviklingen af nye samarbejdsformer, herunder offentligt-privat samarbejde og samarbejde mellem virksomheder, organisationsudvikling samt udnyttelse af ledelsesmæssig og markedsmæssig viden,

5)   initiativer til fremme af etablering af nye virksomheder,

6)   initiativer til fremme af virksomhedernes opbygning af kompetence til design, markedsføring og eksport,

7)   initiativer til fremme af regional erhvervsudvikling, og

8)   initiativer til fremme af akkreditering og metrologi.

Stk. 2. Denne lov finder dog ikke anvendelse, for så vidt angår medfinansiering af Regionalfondens aktiviteter, jf. lov om administration af tilskud fra den Europæisk regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering.

§ 3. Med henblik på opfyldelse af lovens formål kan økonomi- og erhvervsministeren iværksætte erhvervsfremmende initiativer, herunder inden for rammerne af de i § 2 opregnede aktiviteter.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan yde hel eller delvis finansiering og tilbyde andre økonomiske incitamenter til aktiviteter, som omfattes af lovens formål.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for tilbagebetaling af ydet finansiering.

§ 3 a. Ophævet.

§ 4. Til bistand ved gennemførelsen af lovens formål nedsætter økonomi- og erhvervsministeren Danmarks Erhvervsråd.

Stk. 2. Danmarks Erhvervsråd har til opgave inden for rammerne af § 2, stk. 1, at rådgive om tilrettelæggelsen og udviklingen af indsatsen for

1)   at forbedre og udbygge rammevilkårene for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel,

2)   at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt,

3)   at fremme den regionale erhvervsudvikling.

Stk. 3. Danmarks Erhvervsråd kan anbefale økonomi- og erhvervsministeren og selv foranstalte gennemførelse af analyser af potentielle indsatsområder og evalueringer af eksisterende initiativer inden for sit arbejdsområde. Med udgangspunkt heri kan Danmarks Erhvervsråd rådgive regeringen om forbedringsmuligheder inden for de erhvervsmæssige rammevilkår og stille forslag herom.

Stk. 4. Danmarks Erhvervsråd træffer afgørelse i sager vedrørende de erhvervsfremmeaktiviteter, som af økonomi- og erhvervsministeren er henlagt til Danmarks Erhvervsråd, og hvortil der ydes hel eller delvis finansiering. Danmarks Erhvervsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Danmarks Erhvervsråd kan delegere sin beslutningskompetence i bevillingssager til sit sekretariat. Danmarks Erhvervsråd fastsætter i så tilfælde en sekretariatsbemyndigelse.

Stk. 6. Danmarks Erhvervsråd kan nedsætte et forretningsudvalg og ad hoc-udvalg til bistand ved gennemførelse af sine arbejdsopgaver.

§ 5. Danmarks Erhvervsråd består af en formand og 14 medlemmer. Danmarks Erhvervsråds formand og medlemmer, heriblandt en næstformand, udpeges af økonomi- og erhvervsministeren. Danmarks Erhvervsråd sammensættes således, at der er repræsenteret bred erhvervsmæssig indsigt vedrørende forbedring og udbygning af rammevilkårene for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel, for fremme af tilpasningen af erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold, nye perspektivrige teknologier, industrielt design og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt og for fremme af den regionale erhvervsudvikling.

Stk. 2. 11 af Danmarks Erhvervsråds medlemmer udpeges efter indstilling fra organisationer med indsigt i de i stk. 1 nævnte forhold.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne udpeges for indtil 3 år ad gangen og kan genudnævnes 1 gang.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter en forretningsorden for Danmarks Erhvervsråd.

§ 6. Økonomi- og erhvervsministeren udsteder i nødvendigt omfang nærmere regler om gennemførelse af de af ministeren iværksatte erhvervsfremmende aktiviteter. Økonomi- og erhvervsministeren kan tillige fremsætte nærmere bestemmelser om Danmarks Erhvervsråds virke.

Stk. 2. For initiativer, der iværksættes efter denne lov, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler for administration, herunder for behandlingen af ansøgninger om medfinansiering til organisationer, institutter, virksomheder, enkeltpersoner m.v., regler for godkendelse, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber.

Stk. 3. For erhvervsfremmende initiativer, iværksat i henhold til denne lov, og som af økonomi- og erhvervsministeren er henlagt til administration i Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan økonomi- og erhvervsministeren bestemme, at Erhvervs- og Boligstyrelsen i nærmere bestemt omfang, når styrelsens erfaringer eller særlige faglige forhold taler herfor, kan henlægge styrelsens sagsforberedende opgaver ved administrationen af konkrete initiativer til anden offentlig myndighed eller privat institution.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan henlægge administrationen af initiativer iværksat efter § 3, stk. 1, til Erhvervs- og Boligstyrelsen, jf. dog stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang for afgørelser truffet af Erhvervs- og Boligstyrelsen efter denne bestemmelse, herunder at afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet.

Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen administrerer initiativer iværksat efter § 2, stk. 1, nr. 8, jf. § 3, stk. 1, herunder regler udstedt i medfør af § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1.

Stk. 6. Det Tekniske Sikkerhedsråd, som nedsættes i henhold til kapitel 2 i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, rådgiver økonomi- og erhvervsministeren om fastsættelse af regler vedrørende metrologi og akkreditering. Det Tekniske Sikkerhedsråd rådgiver endvidere Sikkerhedsstyrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed på metrologi- og akkrediteringsområdet.

§ 7. Ophævet.

§ 8. Ophævet.

§ 9. Ophævet.

§ 9 a. Ophævet.

§ 9 b. Ophævet.

§ 9 c. Ophævet.

§ 10. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fastsætter inden for rammerne af § 2, stk. 1, nr. 8, regler om akkreditering af laboratorier til prøvning og kalibrering, samt af virksomheder til certificering, inspektion, attestering og miljøverifikation. Det kan herunder bestemmes, at laboratorier og virksomheder i udlandet kan akkrediteres ved særskilt kontrakt. Endvidere kan det bestemmes, at akkrediteringsorganet, jf. stk. 4, kan påtage sig godkendelsesopgaver m.v. for andre myndigheder, institutioner og virksomheder.

Stk. 2. Såfremt en akkreditering tilbagekaldes, kan afgørelsen af den, den vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Begæring herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Begæringen har ikke opsættende virkning, medmindre retten træffer anden afgørelse.

Stk. 3. Begæring efter stk. 2 skal fremsættes over for Sikkerhedsstyrelsen eller den private organisation, som efter bemyndigelse, jf. stk. 4, har truffet afgørelse i den pågældende sag.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil, kan henlægge administrationen af de i stk. 1 og stk. 2 nævnte opgaver helt eller delvist til anden offentlig myndighed eller privat organisation. Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil, indgår i så tilfælde nødvendige aftaler herom.

Stk. 5. Henlægger Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil, opgaver som nævnt i stk. 4 til en privat organisation, finder forvaltningsloven anvendelse for organisationens virksomhed.

Stk. 6. Henlæggelse efter stk. 4 skal fremgå af de regler, økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, udsteder i medfør af stk. 1.

§ 11. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fastsætter inden for rammerne af § 2, stk. 1, nr. 8, regler om metrologi, dvs. hvilke måleenheder, der finder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler, regler om måleteknik, måleinstrumenter og deres anvendelse samt om måleteknisk kontrol. Der kan herunder foreskrives anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter. Endvidere fastsætter økonomi- og erhvervsministeren regler om, hvilke varer der skal sælges i bestemte enheder i henseende til mål eller vægt, herunder regler om klassificering, sortering og lignende.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil, udpeger primærlaboratorier og nationale referencelaboratorier til at etablere og vedligeholde primær- og referencenormaler inden for afgrænsede metrologiske felter.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil, kan henlægge administrationen af de i stk. 1 og stk. 2 nævnte opgaver helt eller delvist til anden offentlig myndighed eller privat organisation. Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil, indgår i så tilfælde nødvendige aftaler herom.

Stk. 5. Henlægger Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil, opgaver som nævnt i stk. 4 til en privat organisation, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse for organisationens virksomhed.

Stk. 6. Henlæggelse efter stk. 4 skal fremgå af de regler, økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, udsteder i medfør af stk. 1.

§ 12. Ophævet.

§ 13. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer til dækning af udgifterne ved administration af loven.

Stk. 2. Henlægger Sikkerhedsstyrelsen administrationen af de i § 10, stk. 1 og 2, nævnte opgaver, jf. § 10 stk. 4, eller de i § 11, stk. 1 og 2, nævnte opgaver, jf. § 11, stk. 4, til en privat organisation, skal rammerne for prisudviklingen for organisationens ydelser aftales mellem styrelsen og den private organisation.

§ 13 a. Ophævet.

§ 13 b. Ophævet.

§ 13 c. Økonomi- og erhvervsministeren kan fra personer og virksomheder, der ydes midler til efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for administrationen m.v. Regnskaber omfatter årsregnskaber med eventuelle koncernregnskaber og årsberetninger, periode- og delregnskaber samt relevant regnskabsmateriale, herunder bogføringsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v., samt andet materiale og oplysninger, som skønnes af betydning for udførelsen af kontrol og tilsyn.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige finansstyrelsen til at træffe afgørelser efter nærmere fastsatte regler i forbindelse med administrationen af midler, bevilget efter denne lov.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan mod behørig legitimation uden retskendelse til brug for den i stk. 1 nævnte administration m.v.

1)   få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler og transportmidler og

2)   på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmateriale, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data.

§ 13 d. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs bestemmelser om informationsprocedurer.

§ 13 e. Den inddrivende myndighed kan med tillæg af renter og omkostninger efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven inddrive tilgodehavender, herunder ved lønindeholdelse, som staten i forbindelse med finansiering af de i § 2, stk. 1, nævnte aktiviteter måtte få hos individuelle personer her i landet.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for inddrivelse af statskassens tilgodehavender, der hidrører fra indfriede statsgarantier og misligholdte statslån i henhold til denne lov, i henhold til lov nr. 221 af 13. april 1988 om egnsudvikling og den tidligere egnsudviklingslovgivning samt i henhold til lov nr. 211 af 28. maj 1975 om lån til håndværk og mindre industri med senere ændringer.

Stk. 3. Den inddrivende myndighed kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om skyldneren, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1 og 2, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 13 f. Op til 20 pct. af ydet finansiering til aktiviteter efter § 2 eller § 3 kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering, tilskud m.v.

1)   afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller

2)   fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 15. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 16. De i henhold til tidligere lovgivning om mål og vægt (metrologi) udstedte forskrifter og typegodkendelser, meddelte tilladelser og bemyndigelser vedbliver at have gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog beslutte, at styrelsens afgørelser kan indbringes for Klagenævnet for Udbud, når der er tale om afslag på eller begrænsning af ansøgt akkreditering, suspendering eller begrænsning af givet akkreditering samt afgørelser om sletning i register over laboratorier, der udfører laboratoriearbejde i henhold til principperne om god laboratoriepraksis (GLP).

Stk. 3. Henlægger Sikkerhedsstyrelsen sine beføjelser efter § 10, stk. 1, jf. § 10, stk. 4, eller efter § 11, stk. 1 og 2, jf. § 11, stk. 4, til en privat organisation, kan afgørelser truffet af den private organisation indbringes for styrelsen. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog bestemme, at afgørelser om akkreditering efter § 10, stk. 1, truffet af en privat organisation kan indbringes for Klagenævnet for Udbud, når der er tale om afslag på eller begrænsning af ansøgt akkreditering, suspendering eller begrænsning af givet akkreditering samt afgørelser om sletning i register over laboratorier, der udfører laboratoriearbejde i henhold til principperne om god laboratoriepraksis (GLP).

§ 17. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 458 af 10. juni 2003 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 10

Stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen indtræder ved lovens ikrafttræden i samtlige Danmarks Gasmateriel Prøvnings og Elektricitetsrådets rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Danmarks Gasmateriel Prøvning, Elektricitetsrådet, Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen eller Beredskabsstyrelsen efter henholdsvis lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, lov om autorisation af elinstallatører m.v., lov om produktsikkerhed, §§ 10 og 11 i lov om erhvervsfremme og lov om fyrværkeri færdigbehandles af Sikkerhedsstyrelsen efter de hidtil gældende regler. Det samme gælder sager, som er modtaget til behandling efter § 12 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger i det nævn, som er nedsat efter § 13 i samme lov.

Stk. 3. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsministeriet efter de love, som er nævnt i stk. 2, eller i det nævn, som er nedsat i henhold til § 13 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, og som behandles efter samme lovs § 8, stk. 4 og 5, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet, samt regler, der er fastsat efter love, som i medfør af denne lov overføres til Sikkerhedsstyrelsen, bevarer deres gyldighed, indtil der i medfør af loven eller regler udstedt med hjemmel i loven træffes nye afgørelser.

§ 11

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. Dog kan § 8 sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. december 2003

Bendt Bendtsen

/Henning Steensig