Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0006
 
31996L0010
 
31998L0033
 
32000L0012
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om store engagementer 1)

 

I medfør af § 148 og § 373, stk. 2, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

1)   pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber,

2)   filialer af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, samt

3)   koncerner, hvor en af de under nr. 1 nævnte virksomheder eller en finansiel holdingvirksomhed, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, er modervirksomhed, og hvor der, i henhold til §§ 171-174 i lov om finansiel virksomhed skal foretages en konsolideret opgørelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutter og selskaber benævnes i det følgende virksomheder.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved

1)   modervirksomheder : Virksomheder som defineret i § 5, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed,

2)   finansielle holdingvirksomheder : Virksomheder som defineret i § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed,

3)   markedsværdi af et afledt finansielt instrument :

  For pengeinstitutter m.v. er det værdien opgjort efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter.

  For realkreditinstitutter er det værdien opgjort efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for realkreditinstitutter og realkreditkoncerner.

  For fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber er det værdien opgjort efter reglerne i kapitel 7 i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber.

4)   zone A : Den landegruppe, der er defineret i § 5, stk. 1, nr. 18, i lov om finansiel virksomhed,

5)   zone B : Alle lande uden for zone A,

6)   nulvægtning : En vægtning af fordringer på debitorer, som de kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater i Den Europæiske Union eller i de lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, har vurderet kan tillægges vægten 0,

7)   andre obligationer : Obligationer som defineret i artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv af 20. december 1985 om investeringsinstitutter (85/611/EØF som ændret ved direktiv 88/220/EØF og ved direktiv 2001/108/EF),

8)   multilaterale udviklingsbanker : Banker som defineret i § 6 i bekendtgørelserne om kapitaldækning,

9)   noterede værdipapirer : Værdipapirer noteret på et marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden,

Kapitel 2

Opgørelse

§ 3. Engagementet opgøres før fradrag af eventuelle hensættelser/ nedskrivninger, jf. i øvrigt bilag 2, afsnit 3.

Stk. 2. Rente-, valutakurs-, aktie- og råvarerelaterede poster m.v. indgår med markedsværdien plus et tillæg for det potentielle fremtidige engagement. Tillægget opgøres i henhold til bilag 1.

Stk. 3. Efter opgørelsen af engagementet i henhold til stk. 1 og 2 kan der foretages fradrag i henhold til § 4.

§ 4. Ved opgørelsen af et engagement i forhold til grænserne i § 145, stk. 1 og 3, i lov om finansiel virksomhed, kan der foretages fradrag for

1)   engagementer med eller garanteret af centralregeringer eller centralbanker i zone A, eller Den Europæiske Union,

2)   engagementer med centralregeringer eller centralbanker i zone B i disses nationale valuta, såfremt virksomheden har finansieret sig i samme valuta,

3)   engagementer med eller garanteret af danske amtskommuner, danske kommuner, Grønlands Hjemmestyre, Færøernes Landsstyre eller regionale og lokale myndigheder i andre lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægtning,

4)   engagementer sikret ved pant i indlån i den långivende virksomhed eller i et kreditinstitut, der er långiverens moder- eller dattervirksomhed,

5)   fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers engagementer sikret ved pant i indbetalt margin,

6)   engagementer sikret ved pant i indlånsbeviser udstedt af den långivende virksomhed eller et kreditinstitut, der er moder- eller dattervirksomhed til den långivende virksomhed, og deponeret hos en af disse virksomheder, uanset hvilken,

7)   engagementer sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af en centralregering eller en centralbank i zone A eller EU-institutioner inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi,

8)   engagementer sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af de under nr. 3 nævnte myndigheder inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi,

9)   90 pct. af realkreditinstitutters engagementer med kreditinstitutter i zone A lande, i form af tinglysningsgarantier, jf. § 8, stk. 1-4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., med en løbetid på højest et år, og hvor frigivelsen af garantien alene afhænger af kreditinstituttet,

10) krav over for et realkreditinstitut bestående af virksomhedens egenbeholdning af realkreditobligationer inden for 90 pct. af den officielt noterede kursværdi. Tilsvarende gælder andre obligationer, jf. § 2, stk. 1, nr. 7,

11) 80 pct. af engagementer med kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, fondsbørser, autoriserede markedspladser og clearingcentraler i zone A dog eksklusive efterstillede tilgodehavender og kapitalandele,

12) engagementer sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af kreditinstitutter i zone A, herunder realkreditobligationer, inden for 2/3 af værdipapirets officielt noterede kursværdi. Værdipapirer, der er efterstillet andre tilgodehavender samt kapitalandele, giver dog ikke fradrag,

13) engagementer sikret ved pant i obligationer udstedt af Den Europæiske Investeringsbank eller multilaterale udviklingsbanker inden for 2/3 af værdipapirets officielt noterede kursværdi,

14) 50 pct. af engagementer, der består af garantier, stillet over for Danmarks Nationalbank eller en clearingcentral i forbindelse med betalingsafvikling ved afviklingen af værdipapirtransaktioner,

15) 50 pct. af emissionsgarantier med en oprindelig løbetid på under 1 år, idet der herved forstås alle forpligtelser, som virksomheden har til at købe værdipapirer,

16) 50 pct. af garantier stillet for Værdipapircentralens kapitalgrundlag,

17) den del af realkredit- og reservefondslån, for hvilke der er stillet pantsikkerhed i beboelsesejendomme, jf. § 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., herunder stuehuse til landbrugsejendomme, der ligger indenfor 50 pct. af værdien af den pågældende faste ejendom. Værdiansættelsen skal ske efter bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdiansættelsen skal foretages mindst en gang om året. Realkreditinstitutterne kan dog alternativt anvende den seneste offentlige ejendomsvurdering samt

18) pengeinstitutters engagementer sikret ved pant i låntagers beboelsesejendom inden for halvdelen af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Kapitel 3

Indberetning

§ 5. Engagementer, der før fradrag overstiger grænsen i § 145, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, skal indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal.

Stk. 2. Modervirksomheder foretager indberetning af de engagementer, der på koncernniveau overstiger de i stk. 1 nævnte grænser.

Stk. 3. Indberetningerne skal ske på skema SE for virksomheden og skema SV for koncernen i den form, som er angivet i bilag 3 og 4.

Stk. 4. Indberetningerne foretages pr. ultimo kvartalet og skal være Finanstilsynet i hænde senest 20 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet. Indberetning ultimo året skal dog være Finanstilsynet i hænde senest 30 arbejdsdage efter årets udløb.

Stk. 5. Indberetning skal ske på maskinlæsbart medium.

Stk. 6. Indberetningerne skal være godkendt af virksomhedens direktion.

Kapitel 4

Straffebestemmelser, ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 6. Overtrædelse af §§ 3 og 5 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 964 af 2. december 2002 om opgørelse og indberetning af store engagementer for pengeinstitutter m.v., bekendtgørelse nr. 994 af 9. december 2002 om opgørelse og indberetning af realkreditinstitutters store engagementer og bekendtgørelse nr. 1105 af 12. december 2002 om opgørelse og indberetning af store engagementer for fondsmæglerselskaber.

§ 8. I 2004 skal de indberetninger, der foretages af realkreditinstitutter efter § 5, stk. 4, 1. pkt., være Finanstilsynet i hænde senest 30 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet.

Finanstilsynet, den 13. december 2003

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørgen S. Jørgensen


Bilag 1

Tillæg for potentielt fremtidigt engagement på rente- og valutakursrelaterede poster og aktie- og råvarerelaterede poster (poster med modpartsrisiko).

Ved engagementsopgørelsen indgår den enkelte kontrakt med den positive markedsværdi af kontrakten plus det i tabellen angivne tillæg, der er angivet som en procentdel af kontraktens hovedstol. Det potentielle fremtidige engagement skal beregnes selv om markedsværdien er negativ. Kontrakterne medtages i øvrigt i henhold til retningslinierne i bilag 2, afsnit 3.4.

Spotforretninger indgår ikke i engagementsopgørelsen.

Poster

Tillæg

(pct. af

hovedstol)

Renterelaterede poster, restløbetid til og med 1 år

0,5

Renterelaterede poster, restløbetid over 1 år til og med 5 år

1,0

Renterelaterede poster, restløbetid over 5 år

1,5

Aktierelaterede poster, restløbetid til og med 1 år

6,0

Aktierelaterede poster, restløbetid over 1 år til og med 5 år

8,0

Aktierelaterede poster, restløbetid over 5 år

10,0

Valutakursrelaterede poster, restløbetid til og med 1 år

1,0

Valutakursrelaterede poster, restløbetid over 1 år til og med 5 år

5,0

Valutakursrelaterede poster, restløbetid over 5 år

7,5

Råvarerelaterede poster, restløbetid til og med 1 år

10,0

Råvarerelaterede poster, restløbetid over 1 år til og med 5 år

12,0

Råvarerelaterede poster, restløbetid over 5 år

15,0

Obligationsbaserede repo-/reverseforretninger, restløbetid til og med 1 år

0,5

Obligationsbaserede repo-/reverseforretninger, restløbetid over 1 år

1,0

Aktiebaserede repo-/reverseforretninger, restløbetid til og med 1 år

6,0

Aktiebaserede repo-/reverseforretninger, restløbetid over 1 år

8,0


Bilag 2

Udfyldelse af indberetningsskemaerne

1. Branche

For pengeinstitutter og realkreditinstitutter fordeles engagementerne på brancher efter nedenstående kategorier:

1.   Offentlige myndigheder.

2.   Erhverv:

2.1   Landbrug, jagt og skovbrug.

2.2   Fiskeri.

2.3   Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, el-, gas-, vand- og varmeværker.

2.4   Bygge- og anlægsvirksomhed.

2.5   Handels, restaurations- og hotelvirksomhed.

2.6   Transport, post og telefon.

2.7   Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed.

2.8   Ejendomsadministration og -handel samt forretningsservice.

2.9   Øvrige erhverv.

3.   Private

2. Kunde

Ved en kunde forstås enhver fysisk eller juridisk person, der har et engagement med virksomheden. Som eksempler på kunder kan nævnes privatpersoner, selskaber, staten, kommuner, foreninger m.v.

Begrebet indbyrdes forbundne (»samhørige«) kunder er i artikel 1 i kreditinstitutdirektivet (2000/12/EF) beskrevet som enten

a.   to eller flere fysiske/juridiske personer, der – indtil det modsatte er godtgjort – udgør en helhed, fordi en af dem udøver direkte eller indirekte kontrol med den anden eller de andre, eller

b.   to eller flere fysiske/juridiske personer, hvoraf ingen udøver kontrol med den anden eller de andre, men hvor der er sådanne indbyrdes forbindelser, at der er sandsynlighed for, at hvis den ene kommer i økonomiske vanskeligheder, vil den anden eller de andre også få vanskeligheder med tilbagebetalingen.

Finanstilsynet har i sin hidtidige praksis dog også tillagt andre momenter vægt ved afgørelse af, om der forelå samhørighed f.eks. fælles ledelse.

Som eksempler på grupper af indbyrdes forbundne (»samhørige«) kunder kan nævnes:

1.   Selskaber i samme koncern.

2.   Samlevende personer, uanset om de er gift eller ej.

3.   Et interessentskab og de enkelte interessenter.

4.   En hovedaktionær (hovedanpartshaver) og den pågældendes selskab.

5.   De enkelte afdelinger i et boligselskab og boligselskabet samt afdelingerne indbyrdes.

Ved opgørelsen af størrelsen af engagementet i relation til § 145 i lov om finansiel virksomhed kan engagementet reduceres med de fradrag, der fremgår af bekendtgørelsen.

Engagementsgrænserne i loven gælder både i forhold til en enkelt kunde og til en gruppe af indbyrdes forbundne kunder.

Undtaget fra engagementsgrænserne er selskaber, som konsolideres fuldt ud med virksomheden (moder-, søster- og datterselskaber). Engagementerne skal dog indberettes alligevel. Opmærksomheden henledes på, at engagementer med moder- og søsterselskaber er omfattet af § 182 i lov om finansiel virksomhed.

Hvis der alene foretages en pro rata konsolidering, gælder engagementsgrænserne stadig overfor det pågældende selskab, og engagementet (ejerandele plus eventuelle tilgodehavender m.v.) skal indberettes, hvis engagementet udgør mindst 10 pct. af basiskapitalen.

3. Engagement

Ved et engagement med en kunde eller kundegruppe forstås summen af de kreditrisici, som virksomheden har med den pågældende kunde eller kundegruppe.

Engagementet opgøres som summen af følgende poster:

1.   Udlån, andre tilgodehavender samt kundens uudnyttede trækningsrettigheder.

2.   Garantier og andre poster under stregen.

3.   Kapitalandele og andre værdipapirer.

4.   Rente- og valutakursrelaterede poster.

5.   Aktie- og råvarerelaterede poster.

6.   Andre mellemværender, der indebærer en kreditrisiko for virksomheden.

Det bemærkes, at der er tale om et engagement, uanset det samlede mellemværende med kunden kun omfatter en enkelt af de ovenstående poster.

Når et fondsmæglerselskab eller et investeringsforvaltningsselskab skal beregne et engagement med et pengeinstitut, er den endelige retserhvervelse det afgørende tidspunkt for, hvornår fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskaber skal medregne et beløb, der overføres til virksomhedens konto i (engagement med) et pengeinstitut.

Et tilsagn indgår i engagementet fra det tidspunkt, hvor det bevilgede tilsagn er kommet til kundens kendskab.

En betinget bevilling indgår først i engagementet, når betingelsen er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis tilsagnet er gjort betinget af forhold, hvis opfyldelse den bevilgende virksomhed ingen direkte indflydelse har på.

Virksomhedens udstedte lånetilbud, der erstatter eksisterende lån i virksomheden, indgår dog ikke i engagementet. I tilfælde af flere alternative lånetilbud er det alene det største lånetilbud, der indgå i opgørelse af engagementet.

Rente-, valutakurs-, aktie- og råvarerelaterede poster mv. indgår først i engagementet fra det tidspunkt, hvor der er sket udnyttelse af en trækningsret.

Hvis en kunde helt eller delvis har fået sit engagement garanteret af et kreditinstitut i zone A, reduceres kundens engagement med den garanterede del af engagementet. Den garanterede del af engagementet skal tillægges det øvrige engagement med kreditinstituttet, jf. § 145, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed.

Garantier stillet overfor virksomheden af andre virksomheder, herunder forsikringsselskaber, på vegne af en kunde medfører ikke en reduktion af kundens engagement i forhold til grænserne i § 145.

Særligt for realkreditinstitutter kan nævnes, at det kun er de modtagne lovpligtige garantier, der er påkrævet i henhold til § 155 i lov om finansiel virksomhed, det vil sige garantier, der træder i stedet for den lovbestemte pantsikkerhed, som skal tillægges det øvrige engagement med kreditinstituttet. Det vil sige

1.   forhåndslånegarantier,

2.   pantebrevs- eller tinglysningsgarantier,

3.   skødegarantier, og

4.   garantier, der stilles til sikkerhed for, at der opnås den forudsatte pris eller leje for pantet.

Ad 1:

Forhåndslånegarantier kræves i henhold til § 8, stk. 5, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., i de tilfælde, hvor lån ydes på grundlag af ejendommens forventede værdi (forhåndslån). Garantien skal sikre, at lånet bliver indfriet eller nedbragt, hvis det ikke efter udløbet af fristen for byggeriets færdiggørelse kunne være ydet med det bevilgede beløb.

Ad 2:

Pantebrevs- eller tinglysningsgarantier, herunder konverteringsgarantier, kræves i henhold til § 8, stk. 1-4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., i de tilfælde, hvor der ydes lån uden registreret pantebrev, eller hvor pantebrevet er behæftet med præjudicerende retsanmærkninger, men hvor betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt.

Ad 3:

Skødegarantier kræves i henhold til § 11, stk. 1, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., i de tilfælde, hvor et realkreditinstitut udbetaler lån til en debitor, der endnu ikke har endeligt tinglyst skøde på ejendommen. Garantien skal sikre, at lånet bliver indfriet, hvis debitor ikke får adkomst til ejendommen inden for en vis frist.

Ad 4:

Garantier der i henhold til realkreditlovgivningen stilles til sikkerhed for, at der opnås den forudsatte pris eller leje for pantet, jf. § 30, stk. 3, i værdiansættelsesbekendtgørelsen. Garantierne skal sikre mulighed for at udbetale lån i de tilfælde, der er omfattet af § 30, stk. 1 og 2, i værdiansættelsesbekendtgørelsen, enten ved etablering af depot for hele provenuet eller ved selvskyldnergaranti.

Engagementet opgøres før fradrag af eventuelle regnskabsmæssige nedskrivninger/hensættelser og afskrivninger. Hvis en virksomhed udover regnskabsmæssigt at have afskrevet på et tilgodehavende ligeledes civilretligt har reduceret sit krav overfor debitor, kan engagementet i relation til § 145 i lov om finansiel virksomhed kun reduceres med det beløb, som tilgodehavendet civilretligt er reduceret med.

3.1. Udlån, andre tilgodehavender og kundens uudnyttede trækningsrettigheder

Alle udlån og tilgodehavender indgår i opgørelsen af engagementet.

Ved kreditter med variabel udnyttelse omfatter engagementet tillige den uudnyttede kreditramme.

Eksempler på tilgodehavender:

a)   Alle typer udlån, herunder pantebreve, reservefondslån samt amortisationskontoen vedrørende kontantlån.

b)   Indlånskonti i debet.

c)   Leasingkontrakter.

d)   Lange remburser.

e)   Tilgodehavender opstået i forbindelse med handel med værdipapirer og afledte finansielle instrumenter. Det skal bemærkes, at der i denne forbindelse kun forstås tilgodehavenderne på modparterne i forretningerne (f.eks. modparten i en obligationsterminsforretning). Tilgodehavenderne omfatter renter, kurtage, marginer og lignende.

f)   Tilgodehavender for udført porteføljepleje og

g)   Tilgodehavender i pengeinstitutter. Tilgodehavender i pengeinstitutter opgøres som de aktuelle tilgodehavender. Hvis der er tale om et bevilget likviditetstilsagn overfor et pengeinstitut, skal maksimum medregnes i engagementet.

Kaution for tredjemands gæld til virksomheden medregnes kun til kautionistens engagement, hvis mindst en af følgende 3 betingelser er opfyldt

1.   kautionen er blevet gjort effektiv,

2.   kreditten/lånet reelt finansierer kautionisten eller

3.   kreditten/lånet udelukkende er bevilget på baggrund af kautionen.

3.2. Garantier og andre poster under stregen

Eksempler på garantier og andre poster under stregen:

a)   Emissionsgarantier.

b)   Finansgarantier.

c)   Arbejdsgarantier.

Afgivne garantier og indeståelser skal medtages i engagementet med det fulde nominelle beløb før fradrag af eventuelle regnskabsmæssige afskrivninger og nedskrivninger/hensættelser. Dette gælder, uanset at risikoen på garantien vurderes at være lille.

Der er følgende afvigelser fra denne hovedregel:

1.   Indeståelse for sletning af retsanmærkning, hvor det alene beror på den garanterende virksomhed at fjerne hindringer for tinglysning på den forudsatte plads, medtages ikke i engagementet med kunden.

2.   Konverteringsgarantier kan ansættes til 1 kr. i følgende tilfælde:

a.   Garantien er tillige en indfrielsesgaranti, dvs. en garanti for at lån, der skal omlægges, bliver indfriet.

b.   Garantien er tillige en margingaranti, dvs. en garanti der dækker forskellen mellem restgælden på det gamle lån og hovedstolen på det nye lån samt omkostningerne til reetablering af den oprindelige panteretsstilling inden for rammerne af §§ 40-41 i tinglysningsloven.

  Det er i alle tilfælde en forudsætning, at afslutningen af sagen og hermed en ophævelse af konverteringsgarantien alene afhænger af virksomheden.

3.3. Kapitalandele og andre værdipapirer

Som eksempler på kapitalandele og andre værdipapirer kan nævnes:

1.   Aktier, anparter og investeringsbeviser.

2.   Kapitalandele i associerede selskaber mv.

3.   Kapitalandele i tilknyttede selskaber.

4.   Obligationer samt pantebreve.

Kapitalandelene og de andre værdipapirer, herunder belånte kapitalandele og andre værdipapirer, indgår ved opgørelsen af virksomhedens engagement med udstederen af kapitalandelene og værdipapirerne. Dette gælder også, når værdipapirerne indgår i en puljeordning.

Vedrørende aktier og kapitalandele bemærkes:

Posterne indgår med deres værdi ifølge kvartalsregnskabet eller årsrapporten for det kvartal eller år, som engagementsopgørelsen vedrører.

Det er uden betydning for opgørelsen af engagementet, om virksomheden besidder eller ikke besidder de til kapitalandelene hørende stemmerettigheder.

Ved belåning af kapitalandele og andre værdipapirer medregnes kapitalandelene og andre værdipapirer til deres regnskabsmæssige værdi, dog maksimalt det beløb, hvortil de er pantsat.

Hvis indehaveren af et selskab har deponeret kapitalandele i selskabet til sikkerhed for selskabets engagement, skal disse kapitalandele ikke medregnes i pengeinstituttets engagement med indehaveren eller selskabet.

Ved beregning af fradraget i basiskapitalen anvendes bogført værdi i henhold til § 139 i lov om finansiel virksomhed, mens den nominelle værdi anvendes ved beregning af kapitalandelen.

Vedrørende obligationer bemærkes:

Obligationer optages i engagementsopgørelsen med deres nominelle værdi. Årsagen er, at virksomhedens krav i en konkurssituation vil være obligationernes nominelle værdi.

Vedrørende termins-, futures-, og optionskontrakter bemærkes:

De værdipapirer, der ligger til grund for termins-, futures-, og optionskontrakter, medregnes ved opgørelsen af virksomhedens engagement med den, der har udstedt værdipapiret. Hvis en virksomhed har købt realkreditobligationer på termin, medregnes de købte obligationer således med obligationens aktuelle kursværdi ved opgørelsen af engagementet med det pågældende realkreditinstitut. Når obligationerne indgår i virksomhedens egenbeholdning medregnes de i engagementet til nominel værdi, jf. ovenfor.

Værdipapirerne indgår således i engagementet efter dispositionsprincippet, dvs. at de indgår fra det øjeblik, de er købt, det være sig ved en spothandel eller på en terminskontrakt, eller der er taget en position i værdipapirerne via futures- eller optionskontrakter. Omvendt fragår værdipapirerne fra det øjeblik, der er indgået en aftale om salg. Der er således her en forskel sammenlignet med den regnskabsmæssige behandling, hvor værdipapirerne først indgår i/ fragår egenbeholdningen på afviklingsdagen.

Udover engagementet med udstederen af værdipapiret har virksomheden et engagement med kontraktmodparten. Dette engagement opgøres som anført nedenfor under afsnit 3.4. nr. III.

3.4. Rente-, valutakurs-, aktie- og råvarerelaterede poster

Hovedprincippet er, at hvis en kontrakt ikke skal kapitaldækkes, jf. bekendtgørelse om kapitaldækning, skal den heller ikke indgå i engagementsopgørelsen.

I. Følgende poster indgår i engagementet:

1.   Afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer og renter (renterelaterede poster). Dette omfatter bl.a. swaps, FRA'er og optioner på swaps og FRA'er samt terminsforretninger, futures og optioner baseret på obligationer, andre gældsinstrumenter og renter.

2.   Afledte finansielle instrumenter baseret på aktier og aktieindeks (aktierelaterede poster). Dette omfatter terminsforretninger, futures og optioner baseret på aktier og aktieindeks samt warrants.

3.   Afledte finansielle instrumenter baseret på valuta (valutakursrelaterede poster). Dette omfatter terminsforretninger, futures og optioner baseret på valutaer og guld.

4.   Afledte finansielle instrumenter baseret på råvarer (råvarerelaterede poster). Dette omfatter terminsforretninger, futures og optioner baseret på bl.a. metaller (bortset fra guld), landbrugsvarer og energi.

5.   Repoforretninger (ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger) der er indgået med obligationer eller aktier som underliggende aktiv, og som enten er indgået med en markedsdeltager , jf. definitionen i § 8, stk. 5, i bekendtgørelse om kapitaldækning eller opfylder følgende betingelser

a.   mellemværenderne værdiansættes dagligt til markedsværdi,

b.   sikkerheden justeres ved væsentlige ændringer i værdien af de pågældende værdipapirer,

c.   virksomhedens fordringer kan modregnes med modpartens fordringer, såfremt modparten misligholder, og

d.   forudsætningerne nævnt under pkt. a og b fremgår af den indgåede kontrakt med den pågældende modpart.

6.   Reverseforretninger (ægte købs- og tilbagesalgsforretninger) der er indgået med obligationer eller aktier som underliggende aktiv, og som enten er indgået med en markedsdeltager, jf. definitionen i § 8, stk. 5, i bekendtgørelse om kapitaldækning eller opfylder følgende betingelser:

a.   mellemværenderne værdiansættes dagligt til markedsværdi,

b.   sikkerheden justeres ved væsentlige ændringer i værdien af de pågældende værdipapirer,

c.   virksomhedens fordringer kan modregnes med modpartens fordringer, såfremt modparten misligholder, og

d.   forudsætningerne nævnt under pkt. a og b fremgår af den indgåede kontrakt med den pågældende modpart.

Repoforretninger der ikke opfylder betingelserne i pkt. 5, betragtes som belåning af værdipapirer.

Reverseforretninger, der ikke opfylder betingelserne i pkt. 6, betragtes som udlån mod sikkerhed.

For realkreditinstitutter er det er uden betydning for medregningen i engagementet om de afledte finansielle instrumenter afdækker forskelle mellem betalingsrækker, jf. obligationsbekendtgørelsen eller de afdækker indgåede fastkursaftaler.

Forretningerne, som nævnt ovenfor, indgår altid i engagementet.

II. Følgende poster indgår ikke i engagementet:

1.   Spotforretninger.

2.   Følgende kontrakter, der er undtaget i henhold til bilag 6, afsnit XI, nr. 3, i bekendtgørelse om kapitaldækning:

a.   Garanterede rente-, aktie-, råvare- og valutakursrelaterede kontrakter, jf. § 10 i bekendtgørelsen om kapitaldækning.

b.   Kontrakter, der indgås alene for at opgøre en tidligere indgået kontrakt (lukke forretningen). Begge kontrakter kan udelades, hvis de er indgået med samme modpart, med samme hovedstol, i samme valuta samt med samme udløbsdag. Såfremt hovedstolene ikke er identiske, men de øvrige betingelser er opfyldt, kan den del af kontrakterne, som fuldt ud dækker hinanden, udelades.

c.   Udstedte rente-, aktie-, råvare-, og valutaoptioner.

d.   Valutakurskontrakter med en oprindelig løbetid på 14 dage eller derunder.

III. Opgørelsen af engagementet

Ved opgørelse af et engagement medtages alle de af de under I nævnte poster, der er indgået med den pågældende modpart. Hver kontrakt indgår med summen af kontraktens markedsværdi og et tillæg for det potentielle fremtidige engagement.

Markedsværdien for hver enkelt kontrakt beregnes i henhold til reglerne i kapitel 6, i regnskabsbekendtgørelsen for realkreditinstitutter, kapitel 7 i bekendtgørelsen om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber og kapitel 6 i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter .

Markedsværdien indgår dog kun i engagementet, hvis denne er positiv.

Tillægget for det potentielle fremtidige engagement beregnes som en procentdel af kontraktens hovedstol. Tillægget afhænger af det underliggende instrument samt kontraktens restløbetid. Tillæggene fremgår af bilag 1 for hver af de ovenfor nævnte kontrakter. Tillægget beregnes også i de tilfælde, hvor kontraktens markedsværdi er negativ. Engagementet består da alene af tillægget.

Repoforretninger behandles som spotsalg og terminskøb. Dette indebærer, at de værdipapirer, der indgår i repoforretningen, forbliver i den overdragende virksomhed, og skal dermed medregnes i engagementet med udstederen af værdipapiret, på samme måde som hvis værdipapirerne var forblevet i egenbeholdningen. Engagementet med modparten opgøres på samme måde, som hvis der var tale om terminsforretninger.

Reverseforretningerne opgøres som spotkøb og terminssalg. Dette indebærer, at værdipapirerne ikke indgår i virksomhedens engagement med udstederen af værdipapirerne. Engagementet med modparten opgøres, som hvis der var tale om terminsforretninger.

Aktielåneforretninger på standardvilkår udarbejdet af Finansrådet, Børsmæglerforeningen og Københavns Fondsbørs behandles som repo- eller reverseforretninger afhængigt af, om virksomheden udlåner aktier eller låner aktier. For fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber gælder det alene mod fuld sikkerhed.

Har virksomheden indgået aftale om netting med en modpart, og opfylder aftalen betingelserne for aftaler om netting angivet i underafsnit 4.2 i bilag 6, afsnit XI i bekendtgørelse om kapitaldækning, kan virksomheden foretage netting af kontrakter med modpartsrisiko i overensstemmelse med reglerne i bilag 6, afsnit XI, underafsnit 4.1 til bekendtgørelsen om kapitaldækning. Netting kan kun foretages for de kontrakter med modpartsrisiko, der er omfattet af aftalen.

3.5. Andre mellemværender, der indebærer en kreditrisiko for virksomheden

Der er tale om mellemværender, der ikke er omfattet af de ovenstående kategorier. Hvorledes et konkret mellemværende skal indgå i engagementet, må afhænge af det nærmere indhold af mellemværendet.

4. Fradragene

4.1 Definitioner

Zone A

Ved lande i zone A forstås medlemsstaterne i Den Europæiske Union, andre lande, der er fulde medlemmer af OECD, samt andre lande, der har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den almindelige Låneoverenskomst (GAB). Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på fem år.

En oversigt over landene i zone A, findes i bilag 1 til bekendtgørelse om kapitaldækning.

Nulvægtning

Artikel 44 i kreditinstitutdirektivet giver medlemsstaterne i Den Europæiske Union mulighed for at fastsætte en vægtning på 0 for egne regionale og lokale myndigheder, såfremt der ikke er nogen forskel på risikoen ved fordringer på disse og fordringer på centralregeringen.

I Danmark anerkendes de øvrige medlemsstaters meddelelse af nulvægtning vedrørende egne regionale og lokale myndigheder. Ligeledes anerkendes de kompetente myndigheders meddelelse af nulvægtning i lande som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område (EØS-landene).

Andre obligationer

Der er tale om obligationer, som er underkastet en særlig regulering med henblik på at beskytte indehaverne af disse obligationer. Alle danske realkreditobligationer og obligationer udstedt af KommuneKredit og Danmarks Skibskreditfond omfattes af direktivbestemmelsen. Herudover er obligationer fra en del tyske og italienske obligationsudstedere omfattet, jf. den fuldstændige liste på kommissionens hjemmeside (www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/ucits/index.htm).

Multilaterale udviklingsbanker

Herved forstås følgende banker: Verdensbanken (Den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling), Den Internationale Finansieringsinstitution, Den Interamerikanske Udviklingsbank, Den Asiatiske Udviklingsbank, Den Afrikanske Udviklingsbank, Europarådets Bosættelsesfond, Den Nordiske Investeringsbank, Den Caraibiske Udviklingsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Investeringsfond og Det Interamerikanske Investeringsselskab og Organisationen for Multilaterale Garantier.

Noterede værdipapirer

Herved forstås værdipapirer, der enten er noteret på en børs, eller er faktisk omsættelige og regelmæssigt noteret på andre regulerede markeder, jf. artikel 16 i investeringsservicedirektivet (93/22/EØF).

4.2. Fradragene

De fradrag, der er opregnet i § 4 i bekendtgørelsen, er baseret på bestemmelser i kreditinstitutdirektivet, og de kan opfattes som en risikomæssig korrektion til engagementerne.

Der er ikke pligt til at anvende fradragene. En undladelse af anvendelse af fradragene medfører dog ikke ændring af engagementsgrænserne eller af indberetningspligten.

Inden, der foretages fradrag, skal det samlede engagement med den pågældende debitor opgøres som beskrevet i afsnit 3.

Fradragene opdeles i:

1.   Fradrag i engagementet med kunden som følge af kundens bonitet.

2.   Fradrag i engagementet med kunden som følge af, at de stillede sikkerheder giver fradrag (sikkerhedernes bonitet).

Ved opgørelsen af engagementet foretages der fradrag i henhold til pkt. 1 og/eller i henhold til pkt. 2. Hvis både kundens bonitet og de stillede sikkerheder giver fradrag opgøres engagementet efter følgende retningslinier: Engagementet reduceres først med fradraget for de stillede sikkerheder. Det eventuelle resterende engagement reduceres herefter med den procentsats, som kundens bonitet giver mulighed for.

1. Fradrag i engagementet med kunden som følge af kundens bonitet

I. Fradrag på 100 pct.:

1.   Engagementer med Den Europæiske Union.

2.   Engagementer med centralregeringer eller centralbanker i zone A.

3.   Engagementer med regionale og lokale myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. En forudsætning for fradraget er, at debitorerne har fået nulvægtsstatus.

4.   Engagementer med centralregeringer og/eller centralbanker i zone B giver fradrag på 100 pct., såfremt engagementet er i den nationale valuta, og såfremt virksomheden har finansieret sig i samme valuta.

II. Fradrag på 90 pct.:

1.   Den del af engagementet med et realkreditinstitut, der består af virksomhedens egenbeholdning af realkreditobligationer udstedt af det pågældende realkreditinstitut.

2.   Den del af engagementet med andre obligationsudstedere (jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelsen), der består af virksomhedens egenbeholdning af obligationer udstedt af den pågældende udsteder.

I begge tilfælde er udgangspunktet for engagementsopgørelsen, at obligationerne er opgjort til nominel værdi. Fradraget beregnes på grundlag af obligationernes officielt noterede kursværdi.

For realkreditinstitutter gælder tillige:

3.   Den del af engagementet med andre kreditinstitutter i zone A, der består af tinglysningsgarantier med en løbetid på maksimalt 1 år, og hvor garantiens frigivelse alene afhænger af kreditinstituttet.

Det tredje 90 pct. fradrag omfatter de tilfælde, hvor frigivelse af tinglysningsgarantier alene afhænger af kreditinstituttet. Der kan være tale om nogle formelle forhold, som ikke er faldet på plads, f.eks. aflysning af et gammelt pantebrev eller sletning af andre retsanmærkninger, men hvor kreditinstituttet har opnået de nødvendige respektpåtegninger, og det/de gamle lån i øvrigt kan dokumenteres indfriet. Sådanne tinglysningsgarantier kan bogføres med 1 kr. hos garantistiller.

Det er herudover en betingelse, at garantierne har en oprindelig løbetid på højest et år, jf. artikel 49, stk. 7, litra i, i kreditinstitutdirektivet. Dette indebærer, at garantierne skal være udformet således, at kreditinstitutterne forpligter sig til at indfri lånet, hvis der ikke er opnået tinglyst pantebrev uden retsanmærkninger inden for et år. Hvis det skønnes, at det vil tage længere tid, må garantien være udformet med længere løbetid, og i så fald er fradraget kun på 80 pct.

Endelig er det en betingelse, at realkreditinstituttet har modtaget en erklæring fra kreditinstituttet om, at der er tale om 1 kr.-garantier. Først på dette tidspunkt kan realkreditinstituttet fradrage 90 pct. af engagementet.

III. Fradrag på 80 pct.:

Engagementer med kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, fondsbørser, autoriserede markedspladser og clearingcentraler i zone A kan reduceres med 80 pct.

Dette gælder dog ikke den del af engagementet, der

1.   består af kapitalandele og efterstillede tilgodehavender (intet fradrag), eller

2.   er omfattet af nr. II ovenfor (90 pct. fradrag).

IV. Fradrag på 50 pct.:

1.   Engagementer bestående af garantier stillet over for Danmarks Nationalbank eller en clearingcentral i forbindelse med afvikling af betalinger ved værdipapirtransaktioner.

2.   Engagementer bestående af ikke-balanceførte poster med mellemliggende/lav risiko, jf. klassificeringen i bekendtgørelse om kapitaldækning bilag 6, afsnit V. Der er her tale om:

a.   Emissionsgarantier med en oprindelig løbetid på under 1 år. Herved forstås alle forpligtelser, som virksomheden har til at købe værdipapirer. Note Issuance Facilities (NIFs) og Revolving Underwriting Facilities (RUFs) og lignende, der indebærer en forpligtelse for virksomheden til at købe værdipapirer, er ikke omfattet af fradraget.

b.   Garantier stillet for Værdipapircentralens kapitalgrundlag.

2. Fradrag i engagementet med kunden som følge af, at de stillede sikkerheder giver fradrag

I. Fradrag på 100 pct.:

1.   Engagementer garanteret af Den Europæiske Union.

2.   Engagementer garanteret af centralregeringer eller centralbanker i zone A.

3.   Engagementer garanteret af regionale og lokale myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. En forudsætning for fradraget er, at de pågældende myndigheder har fået nulvægtsstatus.

4.   Engagementer sikret ved pant i

–   indlån i den långivende virksomhed eller i et kreditinstitut, der er långiverens moder- eller datterselskab.

–   indlånsbeviser udstedt af den långivende virksomhed eller et kreditinstitut, der er moder- eller datterselskab til den långivende virksomhed, og deponeret hos en af disse virksomheder.

5.   Fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers engagementer sikret ved pant i indbetalt margin.

For realkreditinstitutter gælder tillige:

6.   Engagementer sikret ved pant i beboelsesejendomme, herunder stuehuse til landbrugsejendomme, kan reduceres med den del af sikkerheden, der ligger indenfor 50 pct. af værdien af den pågældende faste ejendom.

Værdien skal altid opgøres i forhold til værdien på opgørelsestidspunktet og ikke på udbetalingstidspunktet. Værdien på udbetalingstidspunktet kan dog benyttes, hvis denne er lavere end værdien på opgørelsestidspunktet.

For så vidt angår andelen af samtlige landbrugsejendomme, der er til beboelse, ændres denne på baggrund af oplysninger fra Told og Skats ejendomsvurderinger og henholdsvis årsreguleringer.

Ved reguleringen eller ved ændrede almindelige ejendomsvurderinger benyttes disse værdier fra og med udgangen af det kvartal, hvorefter de foreligger.

Hvis låntagerdelen (den del af lånet, som ikke er sikret ved en garanti, jf. bilag 2, pkt. 3) er pantsikret inden for 50 pct. af værdien af den pågældende ejendom, vil låntagerdelen kunne reduceres til nul. Hvis en del af låntagerdelen er pantesikret uden for 50 pct. af ejendomsværdien, vil denne del skulle medregnes fuldt ud. Ved fradrag for den del af et engagement, der er pantsikret inden for 50 pct. af ejendomsværdien, skal der tages højde for foranstående hæftelser.

For pengeinstitutter gælder tillige:

7.   Engagementer sikret ved pant i låntagers beboelsesejendom kan reduceres med den del af pantet, der ligger inden for 50 pct. af den offentlige ejendomsvurdering. En ejendom kan medregnes som beboelse, såfremt mindst 80 pct. af ejendommens samlede bruttoareal anvendes til beboelse. For at få fradraget kræves identitet mellem låntager og ejendomsbesidder. Det er dog ikke nødvendigt, at ejeren bebor ejendommen. Pant i sommerhuse er ikke omfattet af fradraget.

For udenlandske beboelsesejendomme gælder, at værdiansættelsen skal være forsigtig og reguleret ved lov eller administrative bestemmelser. Der er kun fradrag for pant i beboelsesejendomme beliggende i medlemsstater, der anvender denne bestemmelse i direktivet (2000/12/EF artikel 49 stykke 7, litra p).

II. Fradrag på 90 pct.:

1.   Engagementer sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af en centralregering eller centralbank i zone A.

2.   Engagementer sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af EU-institutioner.

3.   Engagementer sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af regionale og lokale myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i lande som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. En forudsætning for fradraget er, at debitorerne har fået nulvægtsstatus.

I disse tilfælde udgør fradraget 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi.

Pant i noterede værdipapirer, der er garanterede af ovennævnte institutioner, men ikke udstedt af disse, giver ikke fradrag, medmindre udstederen henhører under nr. III nedenfor. Fradraget er i så fald på 2/3 af værdipapirets officielt noterede kursværdi.

III. Fradrag på 2/3:

1.   Engagementer sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af kreditinstitutter i zone A, herunder realkreditobligationer. Dette gælder dog ikke for værdipapirer, der har status som efterstillet andre tilgodehavender (intet fradrag) og kapitalandele (intet fradrag) i kreditinstituttet.

2.   Engagementer, der er sikret ved pant i obligationer udstedt af Den Europæiske Investeringsbank eller multilaterale udviklingsbanker.

I begge tilfælde gælder, at engagementet kan reduceres med 2/3 af værdipapirets officielt noterede kursværdi.

5. Indberetning

Alle virksomheder skal kvartalsvis indberette de engagementer, der før fradrag udgør mindst 10 pct. af virksomhedens basiskapital. Dette gælder også engagementer med koncernselskaber.

Basiskapitalen opgøres i overensstemmelse med reglerne i § 128 i lov om finansiel virksomhed og svarer til basiskapitalen ultimo kvartalet i solvensopgørelsen.

Løbende overskud medregnes ikke i basiskapitalen ultimo kvartalet. Årets overskud indgår først i basiskapitalen, når regnskabet er revideret og godkendt af bestyrelsen. Årets underskud modregnes løbende i basiskapitalen.

Indberetningen foretages på skema SE (virksomheder) og skema SV (koncerner). I skemaet angives engagementets løbenr., branche, kundens navn, det samlede engagement før fradrag, eventuelt fradrag og det samlede engagement efter fradrag i procent af basiskapitalen.

Engagementerne skal indberettes således, at de indgår i faldende orden. Det engagement, der er størst efter fradrag, anføres således som nr. 1 osv.

Engagementer med selskaber, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til §§ 171-174 i lov om finansiel virksomhed , skal indberettes med et fradrag svarende til engagementets størrelse. Disse engagementer indberettes nederst i skemaet.

I opgørelsen af engagement med datterselskaber, der driver forsikringsvirksomhed, medregnes summen af kapitalandele og efterstillede kapitalindskud efter fradrag af koncernens andel af forsikringsselskabets solvensmargin (jf. fradraget i basiskapitalen efter § 138 i lov om finansiel virksomhed.)

For alle engagementer gælder, at hvis det samlede engagement efter fradrag udgør under 10 pct. af basiskapitalen, skal der ikke anføres nogen procent i søjle 6.

Den samlede procent for de engagementer, der efter fradrag udgør mindst 10 % af virksomhedens (koncernens) basiskapital, anføres i søjle 6 under det sidst indberettede engagement.


Bilag 3

Opgørelse af store engagementer - Virksomhed

SE

Virksomhed

Dato:

Ch.reg.nr.

Engagementer, der før fradrag i henhold til bekendtgørelse om opgørelse af store engagementer, udgør 10 % eller mere af virksomhedens basiskapital, jf. FiL § 145. Sorteret efter faldende engagement (efter fradrag) i procent af basiskapitalen, FiL § 128.

Engagementer med selskaber, der indgår fuldt i konsolideringen, anføres dog nederst.

Nr.

Branche 1)

Kunde

Engagement før fradrag.

 

 

 

 

kr. 1.000

Fradrag

 

 

 

 

 

kr. 1.000

Engagement efter fradrag i pct. af basiskapitalen

(FiL § 145, stk. 3) 2)

Pct.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

Samlet procent for de engagementer der efter fradrag udgør 10 % eller mere af virksomhedens basiskapital (jf. FiL § 145, stk. 2)

 

1)   Brancheinddeling se bilag 2, afsnit 1.

2)   I søjlen anføres kun procenter ud for de engagementer, der efter fradrag udgør mindst 10 % af basiskapitalen.


Bilag 4

Opgørelse af store engagementer - Koncern

 

SV

Koncern

 

Dato:

Ch.reg.nr.

Engagementer, der før fradrag i henhold til bekendtgørelse om opgørelse af store engagementer, udgør 10 % eller mere af koncernens basiskapital, jf. FiL § 145. Sorteret efter faldende engagement (efter fradrag) i procent af basiskapitalen, FiL § 128. Engagementer med selskaber, der indgår fuldt i konsolideringen, anføres dog nederst

Nr.

Branche 1)

Kunde

Engagement før fradrag.

 

 

 

 

kr. 1.000

Fradrag

 

 

 

 

 

kr. 1.000

Engagement efter fradrag i pct. af basis kapitalen.

(FiL § 145, stk. 3) 2)

Pct.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

Samlet procent for de engagementer der efter fradrag udgør 10 % eller mere af koncernens basiskapital (jf. FiL § 145, stk. 2).

 

1)   Brancheinddeling se bilag 2, afsnit 1.

2)   I søjlen anføres kun procenter ud for de engagementer, der efter fradrag udgør mindst 10 % af basiskapitalen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der implementerer direktiv nr. 93/6/EØF af 15. marts 1993 (»kapitalkravsdirektivet«), direktiv 96/10/EØF af 21. marts 1996 (»nettingdirektivet«) direktiv 98/33/EF af 23. juni 1998 (»matrixdirektivet«) og direktiv nr. 2000/12/EF.