Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31971L0316
 
31972L0427
 
31983L0575
 
31987L0354
 
31987L0355
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation 1)

(Fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder)

 

I medfør af § 11, § 13, stk. 2, § 14 og § 16, stk. 1 og stk. 3 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Afgrænsning og definitioner

§ 1. Ved »medlemsstater« forstås i denne bekendtgørelse EU/EØS-medlemslandene.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omhandler under betegnelsen »instrumenter« måleinstrumenter, dele af sådanne måleinstrumenter, supplerende anordninger samt måleanlæg.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omhandler ligeledes måleenheder, harmonisering af målemetoder og metoder for måleteknisk kontrol samt eventuelt de til anvendelse heraf nødvendige midler.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omhandler ligeledes for så vidt angår varemængden i færdigpakninger, fastsættelsen og fremgangsmåden ved målingen deraf samt den måletekniske kontrol dermed og mærkningen.

§ 2. EØF-typegodkendelse, jf. kap. 2, for en instrumenttype meddeles af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond i overensstemmelse med bestemmelser udfærdiget for den pågældende instrumenttype eller af den kompetente måletekniske tjeneste i en anden medlemsstat.

§ 3. EØF-førstegangsverifikation, jf. kap. 3, foretages af laboratorier, der af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond er bemyndiget til at udføre verifikation i overensstemmelse med bestemmelser udfærdiget for den pågældende instrumenttype eller af den kompetente måletekniske tjeneste i en anden medlemsstat.

§ 4. EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangsverifikation har samme retsvirkning her i landet som tilsvarende danske foranstaltninger med hensyn til måleudstyr, der er underkastet obligatorisk måleteknisk kontrol.

§ 5. I måletekniske direktiver, som udstedes i tilslutning til denne bekendtgørelse, fastsættes bestemmelser om måletekniske egenskaber, teknisk udførelse, materiale, funktion, nøjagtighed, anvendelsesområde samt afprøvningsmetode for instrumenter, måleenheder, målemetoder og måling af færdigpakninger.

Kapitel 2

EØF-typegodkendelse

§ 6. EØF-typegodkendelse af instrumenter er en godkendelse af disse til EØF-førstegangsverifikation, og såfremt der ikke kræves førstegangsverifikation, en tilladelse til markedsføring og/eller anvendelse heraf. Fritages en kategori af instrumenter for EØF-typegodkendelse ved specialdirektiv(er), der vedrører den pågældende kategori, er disse instrumenter direkte godkendt til EØF-førstegangsverifikation.

§ 7. EØF-typegodkendelse meddeles til ethvert instrument, som opfylder forskrifterne i denne bekendtgørelse og i de specielle bekendtgørelser, som vedrører det pågældende instrument.

Stk. 2. Kun fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant kan ansøge om EØF-typegodkendelse. Ansøgningen vedrørende en og samme instrumenttype kan kun foretages i en enkelt medlemsstat.

Stk. 3. EØF-typeprøvning udføres af et akkrediteret laboratorium i henhold til laboratoriets akkreditering efter DS/EN ISO/IEC 17025, og hvor laboratoriet er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan bemyndige sådanne laboratorier til at modtage ansøgning om, samt udstede attest for, EØF-typegodkendelse.

§ 8. Ved ansøgning om og meddelelse af EØF-typegodkendelse følges reglerne i bilag 1, nr. 1 og 2, samt forskrifterne for den pågældende instrumenttype.

§ 9. Ændringer i eller tilføjelser til en godkendt instrumenttype kræver en supplerende EØF-typegodkendelse, hvis ændringen eller tilføjelsen har eller kan have indflydelse på instrumentets måleresultater eller på dets normale anvendelsesbetingelser. Den supplerende typegodkendelse skal søges hos den samme måletekniske tjeneste, som har udstedt typegodkendelsen.

Stk. 2. I stedet for tillæg til den oprindelige EØF-typegodkendelsesattest gives der imidlertid ny EØF-typegodkendelse for den ændrede type, såfremt denne er ændret efter at denne bekendtgørelse eller den pågældende specielle bekendtgørelse er blevet ændret eller tilpasset på en sådan måde, at den ændrede type ellers kun kunne godkendes i henhold til de nye bestemmelser.

§ 10. I en EØF-typegodkendelse for en supplerende anordning fastsættes:

1)   De instrumentkonstruktioner, den supplerende anordning må tilsluttes eller indbygges i.

2)   De almindelige betingelser for den samlede funktion af instrumentet med den supplerende anordning, for hvilke det er godkendt.

§ 11. Fører EØF-typeprøvningen til et tilfredsstillende resultat for et instrument, udstedes attest herom til ansøgeren. Denne har pligt til at anbringe attestens godkendelsesmærke på alle instrumenter, der er i overensstemmelse med den godkendte konstruktion, såfremt dette foreskrives i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype, eller såfremt EØF-førstegangsverifikation ikke er foreskrevet for den pågældende instrumenttype. I alle andre tilfælde har ansøgeren ret til at anbringe godkendelsesmærket på instrumenterne.

Stk. 2. Med hensyn til attester, godkendelsesmærker, deponering af en instrumentmodel og bekendtgørelse af EØF-typegodkendelse følges reglerne i bilag 1, nr. 3, 4, 5 og 6.

§ 12. EØF-typegodkendelsen gælder i 10 år. Dens gyldighed kan forlænges for ti år ad gangen. Antallet af instrumenter, der kan fremstilles i overensstemmelse med den godkendte type, er ikke begrænset. Forlænges gyldigheden af en EØF-typegodkendelse ikke, gælder den dog fortsat for de EØF-godkendte instrumenter, der allerede er i brug.

Stk. 2. EØF-typegodkendelser, som er udstedt på grundlag af forskrifter i denne bekendtgørelse og i en specialbekendtgørelse, kan ikke forlænges efter den dato, hvor en ændring eller tilpasning af disse fællesskabsforskrifter er trådt i kraft, såfremt disse EØF-typegodkendelser ikke ville kunne udstedes på grundlag af disse nye forskrifter.

Stk. 3. For instrumenter, der ikke kan opnå godkendelse eller forlængelse i henhold til stk. 1, kan Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond udstede en begrænset godkendelse eller forlængelse. Godkendelsen kan indeholde begrænsning af gyldighedstiden, af antallet af godkendte instrumenter, af anvendelsesområdet samt forpligtelse til at meddele Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond installationsstedet i det enkelte tilfælde.

Stk. 4. Ved anvendelse af en ny teknik, som ikke er beskrevet i en bestemmelse i henhold til § 5, kan Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond efter forudgående høring af de øvrige medlemsstater udstede en EØF-typegodkendelse med begrænset virkning. Godkendelsen kan indeholde begrænsninger, jf. stk. 3, og særlige betingelser med hensyn til den anvendte teknik. En sådan godkendelse kan dog kun udstedes, når de i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype fastsatte maksimale tolerancer ikke overskrides. Godkendelsens gyldighedsperiode er begrænset til højst to år, men kan forlænges med yderligere tre år.

§ 13. Kræves der ikke EØF-typegodkendelse for en instrumenttype, der opfylder forskrifterne i de for den pågældende instrumenttype udstedte bestemmelser, jf. § 5, kan sådanne instrumenter af fabrikanten forsynes med et særligt mærke i henhold til bilag 1, nr. 3.3.

§ 14. En EØF-typegodkendelse kan tilbagekaldes, når instrumenterne ikke er i overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller de herom udstedte bestemmelser, jf. § 5, eller når de i godkendelsesattesten eller de i § 12, stk. 2 og 3, nævnte måletekniske krav ikke overholdes.

Stk. 2. EØF-typegodkendelse tilbagekaldes af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, såfremt instrumenter af den godkendte konstruktion ved anvendelsen udviser en fejl af generel karakter, der gør dem uegnede til deres formål.

Stk. 3. Når de i stk. 2 nævnte forhold er konstateret, kan salg og anvendelse af instrumentet indtil videre forbydes. Det samme gælder for instrumenter, for hvilke der ikke kræves EØF-førstegangsverifikation, når fabrikanten, efter at påtale har fundet sted, ikke har tilvejebragt overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller med de derom meddelte bestemmelser, jf. § 5.

Kapitel 3

EØF-førstegangsverifikation

§ 15. EØF-førstegangsverifikation består i afprøvning og bekræftelse af et nyt eller renoveret instruments overensstemmelse med den typegodkendte konstruktion og/eller de i henhold til § 5 fastsatte bestemmelser; denne verifikation markeres med EØF-verifikationsstemplet, jf. § 17.

Stk. 2. Denne EØF-førstegangsverifikation af instrumenter kan i de tilfælde, som er nævnt i de specielle bekendtgørelser, og på de deri omhandlede betingelser, foretages på anden vis end ved enhedsverifikation.

Stk. 3. EØF-førstegangsverifikation, udføres af laboratorier, som er særligt bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, og som har den fornødne akkreditering fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller fra et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 4. Forudsætningen for EØF-førstegangsverifikation er, at fabrikanten dokumenterer, at instrumenterne besidder de måletekniske egenskaber og opfylder de tekniske forskrifter om udførelse og funktion, der er nærmere fastlagt i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype, jf. § 5.

Stk. 5. Instrumenter, der er forsynet med stemplet for EØF-førstegangsverifikation, er godkendt til salg og anvendelse indtil det tidspunkt, der særligt måtte være blevet fastlagt i bestemmelserne herom, jf. § 5, dog mindst indtil udgangen af året efter det år, hvor stemplet for EØF-førstegangsverifikation er blevet anbragt.

§ 16. Når et instrument indleveres til EØF-førstegangsverifikation, undersøges, om instrumentet tilhører en kategori, der ikke kræver EØF-typegodkendelse og, såfremt dette er tilfældet, om det er i overensstemmelse med de forskrifter om teknisk udførelse og funktion, der er fastlagt i de særlige bestemmelser herom, jf. § 5. Endvidere undersøges, om instrumentet har fået tildelt EØF-typegodkendelse, og, såfremt dette er tilfældet, om det er i overensstemmelse med den godkendte type.

Stk. 2. Afprøvningen gennemføres i øvrigt efter de herom fastsatte regler, jf. § 5.

§ 17. Er resultatet af afprøvningen af et instrument i henhold til § 16 og i henhold til bilag 2, nr. 1 og 2, tilfredsstillende, anbringes EØF-stemplet for den delvise eller fuldstændige EØF-førstegangsverifikation i henhold til bilag 2, nr. 3, på instrumentet.

Stk. 2. Modeller og beskrivelser af stemplet er angivet i bilag 2, nr. 3.

§ 18. Det er forbudt at anbringe stempler eller påskrifter, der kan medføre forveksling med EØF-mærker eller EØF-stempler, på instrumenter, der ikke opfylder denne bekendtgørelses bestemmelser.

Kapitel 4

Kontrol af ibrugværende instrumenter

§ 19. Når ibrugværende EØF-stemplede eller -mærkede instrumenter afprøves, og der ikke i de for den pågældende instrumenttype udstedte bestemmelser er fastsat regler for afprøvning og brugstolerancer, anvendes de i øvrigt her i landet gældende forskrifter for tilsvarende udstyr.

§ 20. Her i landet ibrugværende instrumenter, der er forsynet med EØF-stempel eller -mærke, omfattes med hensyn til overskridelse af foreskrevne brugstolerancer af de i øvrigt for kontrolpligtige instrumenter gældende regler.

Kapitel 5

Anke, straf m.v.

§ 21. Afgørelser, hvorved EØF-typegodkendelse afslås, ikke forlænges eller tilbagekaldes, eller ved hvilke EØF-førstegangsverikation afslås, eller salg eller anvendelse af et instrument forbydes, skal nøje begrundes over for rekvirenten.

§ 22. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 23. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en afgørelse afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagen.

Stk. 2. Overtrædelse af §§ 11, 14 og 18 straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 154 af 10. marts 1995 om EØF-typegodkendelse og -verifikation, idet dog de i henhold til denne bekendtgørelse udstedte godkendelser vedbliver at have gyldighed, indtil de udløber eller tilbagekaldes.

§ 26. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Sikkerhedsstyrelsen, den 15. december 2003

Søren Krøigaard

/Susanne Rosbach


Bilag 1

EØF-typegodkendelse

1. Ansøgning om EØF-godkendelse

1.1. Ansøgning og korrespondance skal være affattet på det officielle sprog i den stat, i hvilken ansøgningen indgives.

Denne medlemsstat kan kræve, at vedlagte dokumenter ligeledes er affattet på dette officielle sprog.

Ansøgeren skal samtidig tilsende hver medlemsstat et eksemplar af sin ansøgning.

1.2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

–   fabrikantens eller firmaets, den befuldmægtigedes eller ansøgerens navn og adresse,

–   måleinstrumentets kategori,

–   påtænkt anvendelse,

–   måletekniske data,

–   eventuel handelsbetegnelse eller typebetegnelse.

1.3. Sammen med ansøgningen skal i to eksemplarer vedlægges de dokumenter, der er nødvendige for dens behandling, særlig:

1.3.1. en beskrivelse af:

–   instrumentets udførelse og funktion,

–   anordninger, der garanterer en sikker funktion,

–   regulerings- og justeringsindretninger,

–   stederne for anbringelse af:

–   verifikationsstemplet,

–   (eventuel) plombering.

1.3.2. Samlingstegning for instrumentet samt eventuelt detailtegninger af vigtige konstruktionsdele.

1.3.3. Principdiagram samt eventuelt en fotografisk gengivelse.

1.4. Er der allerede meddelt nationale godkendelser, skal sådanne vedlægges ansøgningen.

2. EØF-godkendelsesprøve

2.1. EØF-godkendelsesprøven består af:

2.1.1. En gennemgang af konstruktionsdokumenterne og en prøvning af de måletekniske data foretaget på et akkrediteret laboratorium eller på produktions-, leverings- eller installationsstedet.

2.1.2. En gennemgang alene af de indleverede dokumenter, når de måletekniske data kendes i enkeltheder.

2.2. Afprøvningen omfatter hele instrumentets funktion under normale anvendelsesbetingelser. Under disse betingelser skal instrumentet bevare de krævede måletekniske egenskaber.

2.3. Art og omfang af afprøvningen i henhold til nr. 2.1. fastsættes i de for den pågældende instrumenttype udstedte bestemmelser.

2.4. Det laboratorium, som udfører godkendelsesprøven (typeprøvningen) kan kræve, at ansøgeren stiller de normalinstrumenter samt det kvalificerede personale, som måtte være nødvendigt ved prøvens gennemførelse, til dets rådighed.

3. EØF-godkendelsesattest og godkendelsesmærke

3.1. EØF-godkendelsesattesten angiver resultaterne af konstruktionsprøvningen og fastsætter de øvrige krav, der skal overholdes. Der skal vedlægges beskrivelser, tegninger og diagrammer, der er nødvendige til identifikation af konstruktionen og til forklaring af funktionen. Godkendelsesmærket i henhold til § 11 i denne bekendtgørelse har form af et stiliseret E. Dette mærke indeholder:

–   i den øverste del kendingsbogstavet for den stat, der tildeler godkendelsen (A for Østrig, B for Belgien, DK for Danmark, D for Tyskland, F for Frankrig, FI for Finland, EL for Grækenland, I for Italien, IRL for Irland, IS for Island, L for Luxembourg, N for Norge, NL for Nederlandene, E for Spanien, P for Portugal, S for Sverige, UK for Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) samt de to sidste cifre i godkendelsesåret;

–   i den nederste del en betegnelse, der fastsættes af den kompetente måletekniske tjeneste (kendingsnummer). Et eksempel på dette godkendelsesmærke findes under nr. 6.1.

3.2. Ved en begrænset EØF-godkendelse suppleres dette mærke ved, at der foran det stiliserede E anbringes et P af samme størrelse. Et eksempel på dette godkendelsesmærke findes under nr. 6.2.

3.3. Det mærke, der er nævnt i § 13 i denne bekendtgørelse, svarer til et EØF-godkendelsesmærke, hvori det stiliserede E er erstattet med sit spejlbillede symmetrisk om en lodret akse. Et eksempel på dette godkendelsesmærke findes under nr. 6.3.

3.4. Mærket i henhold til § 11 i denne bekendtgørelse for de tilfælde, hvor et instrument er fritaget for EØF-verifikation, svarer til et EØF-godkendelsesmærke omskrevet med en sekskant. Et eksempel på dette mærke findes under nr. 6.4.

3.5. De i foranstående punkter nævnte mærker, der er anbragt af fabrikanten i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal på ethvert måleinstrument og enhver supplerende anordning, der indleveres til verifikation, være anbragt på et synligt sted, være let læselige og må ikke kunne slettes. Er der tekniske vanskeligheder forbundet med anbringelsen, kan der dispenseres herfor i de for den pågældende instrumenttype udstedte bestemmelser, eller sådan dispensation kan indrømmes efter aftale med medlemsstaternes måletekniske tjenester.

4. Deponering af instrumentmodel

I de i bestemmelserne for de pågældende instrumenttyper nævnte tilfælde kan Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, når det anses for påkrævet, bestemme, at der deponeres en model af den godkendte måleinstrumentkonstruktion. I stedet for denne instrumentmodel kan Den Danske akkrediterings- og Metrologifond også bestemme, at der deponeres dele af måleinstrumentet, prototyper, eller tegninger, hvilket i så fald angives på EØF-godkendelsesattesten.

5. Godkendelsens bekendtgørelse

5.1. EØF-typegodkendelserne og EØF-typegodkendelserne med begrænset virkning bekendtgøres i et særtillæg til De Europæiske Fællesskabers Tidende. Det samme gælder for godkendelsen af supplerende anordninger til instrumenter.

5.2. På tidspunktet for meddelelsen til den interesserede tilsendes der Kommissionen og de andre medlemsstater genparter af godkendelsesattesterne; efter ønske kan disse også få genparter af prøvningsrapporterne.

5.3. Tilbagekaldelse af en EØF-typegodkendelse samt andre meddelelser om EØF-typegodkendelsens omfang og gyldighed sker ligeledes i overensstemmelse med fremgangsmåden i henhold til nr. 5.1. og 5.2.

5.4. En medlemsstat, der afviser en EØF-typegodkendelse, underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

6. Mærker med relation til EØF-typegodkendelser

6.1. Mærke for EØF-typegodkendelse:

Eksempel:

AU1354_1.GIF Size: (115 X 239)

EØF-typegodkendelse, udstedt af Physikalisch-technische Bundesanstalt (PTB) i Forbundsrepublikken Tyskland i 1971 (jf. nr. 3.1., første led). EØF-typegodkendelsens kendingsnummer (jf. nr. 3.1., andet led).

6.2. Mærke for EØF-typegodkendelse med begrænset virkning (jf. nr. 3.2.):

Eksempel:

AU1354_2.GIF Size: (232 X 248)

EØF-typegodkendelse med begrænset virkning, udstedt af Physikalisch-technische Bundesanstalt i Forbundsrepublikken Tyskland i 1971. Kendingsnummeret for EØF-typegodkendelsen med begrænset virkning.

6.3. Mærke for fritagelse for EØF-typegodkendelse (jf. nr. 3.3.):

Eksempel:

AU1354_3.GIF Size: (119 X 246)

6.4. Mærke for typegodkendelse i tilfælde af, at instrumentet er fritaget for førstegangsverifikation (jf. nr. 3.4.):

Eksempel:

AU1354_4.GIF Size: (360 X 340)

EØF-typegodkendelse, udstedt af Physikalisch-technische Bundesanstalt i Forbundsrepublikken Tyskland i 1971. EØF-typegodkendelsens kendingsnummer.


Bilag 2

EØF-førstegangsverifikation

1. Almindeligt

1.1. EØF-førstegangsverifikation kan gennemføres i et eller flere afsnit (i almindelighed to afsnit).

1.2. Under forbehold af de for den pågældende instrumenttype fastsatte bestemmelser;

1.2.1. gennemføres EØF-førstegangsverifikation i et afsnit ved instrumenter, der når de forlader fabrikken, udgør en enhed, dvs. som principielt kan overføres til anvendelsesstedet uden forinden at skilles ad;

1.2.2. gennemføres EØF-førstegangsverifikation i to eller flere afsnit ved instrumenter, hvis korrekte funktion afhænger af installations- eller anvendelsesbetingelserne;

1.2.3. skal det første afsnit af verifikationen navnlig tjene til at sikre instrumentets overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller - for instrumenter, der ikke kræver typegodkendelse - med de pågældende forskrifter.

2. Stedet for EØF-førstegangsverifikation

2.1. Er verifikationsstedet ikke fastlagt i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype, udføres verifikationen for sådanne instrumenter, som afprøves i et afsnit, på det af det bemyndigede laboratorium hertil bestemte sted.

2.2. For de instrumenters vedkommende, der afprøves i to eller flere afsnit, udføres verifikationen af det bemyndigede laboratorium eller dettes lokale repræsentant.

2.2.1. Det sidste verifikationsafsnit finder sted på installationsstedet.

2.2.2. For de øvrige verifikationsafsnit gælder forskrifterne i nr. 2.1.

2.3. Specielt i sådanne tilfælde, hvor verifikationen foretages på andet sted end ved det bemyndigede laboratorium, kan dette kræve, at ansøgeren

–   stiller de normalinstrumenter samt det prøvningsudstyr og det kvalificerede personale, der kræves til verifikationen, til dets rådighed,

–   forelægger et eksemplar af EØF-godkendelsesattesten.

3. Verifikationsstemplet for EØF-førstegangsverifikation

3.1. Beskrivelse af stemplet for EØF-førstegangsverifikation.

3.1.1. Under forbehold af bestemmelserne udstedt for den pågældende instrumenttype benyttes til EØF-førstegangsverifikation følgende stempler i henhold til nr. 3.3.:

3.1.1.1. Det endelige EØF-verifikationsstempel, der består af to mærker:

a.   Det første mærke, udført i form af et lille »e«, der

–   i den øverste halvdel bærer kendingsbogstavet for den stat, i hvilken den første verifikation er foretaget (A for Østrig, B for Belgien, DK for Danmark, D for Tyskland, F for Frankrig, FI for Finland, EL for Grækenland, I for Italien, IRL for Irland, IS for Island, L for Luxembourg, N for Norge, NL for Nederlandene, E for Spanien, P for Portugal, S for Sverige, UK for Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) samt om nødvendigt et eller to cifre, der angiver en opdeling efter området;

–   i den nederste halvdel bærer kendingsnummeret for den person eller det bemyndigede laboratorium, der har foretaget verifikationen.

b.   Det andet mærke, der består af de to sidste cifre i verifikationsåret i en sekskantet ramme.

3.1.1.2. Stemplet for den delvis gennemførte EØF-førstegangsverifikation, der kun består af det første mærke. Det tjener også som plomberingsmærke.

3.2. Stemplernes form og dimensioner.

3.2.1. Form, dimensioner og konturer af bogstaver og tal til stemplerne for EØF-førstegangsverifikation i henhold til nr. 3.1. er bestemt i de bilagte tegninger; de to første tegninger specificerer stemplets enkeltdele, medens den tredje viser et eksempel på stemplets hele udførelse. De på tegningerne angivne dimensioner er normaliseret i relation til diameteren i den cirkel, der omskriver det lille bogstav »e« og det sekskantede felt. De faktiske diametre i den omskrevne cirkel i stemplerne er 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm og 12,5 mm.

3.2.2. Medlemsstaternes måletekniske tjenester udveksler gensidigt originaltegninger til deres stempler for EØF-førstegangsverifikation udført efter de vedlagte modeltegninger.

3.3. Stemplernes anbringelse.

3.3.1. Det endelige EØF-verifikationsstempel anbringes på det hertil bestemte sted på instrumentet, når det er fuldstændigt afprøvet og godkendt som værende i overensstemmelse med EØF-forskrifterne.

3.3.2. EØF-stemplet for del-verifikationen anbringes

3.3.2.1. ved verifikation i flere afsnit på det instrument eller den instrumentdel, der opfylder betingelserne for de afsnit, der ikke er foreskrevet gennemført på anvendelsesstedet, nærmere bestemt hvor stempelskiltets skruer fastgøres eller på et vilkårligt andet sted, der er foreskrevet i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype;

3.3.2.2. som plomberingsmærke i alle tilfælde, nærmere bestemt på de i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype fastsatte steder

AU1354_5.GIF Size: (283 X 359)


AU1354_6.GIF Size: (269 X 581)


AU1354_7.GIF Size: (397 X 545)


AU1354_8.GIF Size: (283 X 248)

 

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører rådsdirektiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EF-Tidende 1971, nr. L 202, s. 1), som ændret ved rådsdirektiverne 72/427/EØF af 19. december 1972 om ændring af Rådets direktiv af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EF-Tidende 1972, nr. L 291, s. 156), 83/575/EØF af 26. oktober 1983 om ændring af direktiv 71/316/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EF-Tidende 1983, nr. L 332, s. 43), 87/354/EØF af 25. juni 1987 om ændring af visse direktiver om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om industriprodukter for så vidt angår medlemsstaternes kendingsbogstaver (EF-Tidende 1987, nr. L 192, s. 43) og 87/355/EØF af 25. juni 1987 om ændring af direktiv 71/316/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EF-Tidende 1987, nr. L 192, s. 46), herefter rådsdirektiverne.