Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0611
 
31988L0220
 
31995L0026
 
32001L0107
 
32001L0108
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger samt investeringsforvaltningsselskaber 1)

 

I medfør af § 102, stk. 2, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed og § 39, stk. 2, i lov nr. 1169 af 19. december 2003 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., fastsættes:

§ 1. Bestyrelsen i investeringsforeninger og specialforeninger kan ikke træffe beslutning om, at foreningen eller dens investeringsforvaltningsselskab kan uddelegere beslutninger om investering af foreningers midler og andre kerneopgaver.

Stk. 2. Dog kan investeringsbeslutninger for en begrænset del af porteføljen, som ønskes investeret på et geografisk fjernt marked eller i specielle instrumenter, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger § 3, stk. 1, nr. 1, delegeres, hvis modtageren af delegationen har en særlig viden vedrørende de ønskede investeringer.

Stk. 3. Som kerneopgaver anses udover investeringsbeslutninger

1)   den daglige ledelse af en forening,

2)   beregning og fastsættelse af den indre værdi samt af emissions- og indløsningskurser,

3)   kontrol med overholdelse af lovgivningen,

4)   kontrol med den daglige bogføring, og

5)   kontrol af periodiske indberetninger til Finanstilsynet.

§ 2. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 3, straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Finanstilsynet, den 5. december 2003

Henrik Bjerre-Nielsen

/Malene Louise Dijohn

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), (EF-Tidende 1985, nr. L 375, s. 3), som delvist ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter, (EF-Tidende 2002,   nr. L 41, s. 20), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 med hensyn til investeringsinstitutters investeringer, (EF-Tidende 2002, nr. L 41, s. 35), Rådets direktiv nr. 88/220/EØF af 22. marts 1988, (EF-Tidende 1988, nr. L 100, s 31) (ændret investeringspolitik), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/26/EF af 29. juni 1995, (EF-Tidende 1995, nr. L 168, s. 7) (styrkelse af tilsynet – "BCCI-direktivet").