Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hjemmeservice

 

I medfør af § 2, stk. 4, § 2, stk. 6, § 4, stk. 5, § 5, stk. 3 og § 10, stk. 4 i lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003 som ændret ved lov nr. 1175 af 19. december 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Bidragsberettigede husstande og hjemmeserviceopgaver

§ 1. Der kan ydes bidrag til forbrugeres køb af hjemmeservice, som en virksomhed udfører på private husstandes boliger i Danmark, når mindst én person i husstanden opfylder betingelserne for at være tilskudsberettiget, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved en bidragsberettiget person forstås en person, der er

1)   fyldt 65 år,

2)   tilkendt førtidspension efter § 20 i lov om social pension eller

3)   tilkendt førtidspension efter § 14, stk. 1-3, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 3. Ved private husstandes boliger forstås boliger, der benyttes som fast bopæl af husstanden i en periode af mindst en måneds varighed, samt fritidsboliger, både, campingvogne og lignende, som husstanden normalt benytter i mindst 3 uger om året.

Stk. 4. Ved hjemmeservice forstås almindelig rengøring, som husstande normalt selv udfører. Rengøring omfatter bl.a. ikke følgende ydelser:

1)   Vask og strygning.

2)   Vinduespudsning, skorstensfejning og skadedyrsbekæmpelse.

3)   Nedpakning eller udpakning af indbo.

4)   Oprydning i forbindelse med anlægs-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

§ 2. Rengøring af fritidshuse og lignende i forbindelse med udlejning er ikke bidragsberettiget. Der ydes derfor ikke hjemmeservicebidrag til ydelser udført umiddelbart før og umiddelbart efter udlejning af fritidsbolig og lignende, medmindre husstanden selv benytter boligen i en periode umiddelbart før eller efter rengøringen.

§ 3. Hjemmeservicebidrag udbetales i tilknytning til en afdød bidragsberettiget persons husstand, såfremt rengøringen er bestilt, medens den bidragsberettigede var i live, og rengøringen er udført senest 4 uger efter dødsdagen. I forbindelse med betaling skal den bidragsberettigedes CPR- eller identifikationsnummer påføres girokortet, jf. § 6.

Stk. 2. Hjemmeservice bestilt og betalt af bobestyrere og af professionelle boligadministratorer, herunder boligforeninger, viceværter, ejendomsfunktionærer o.lign., er ikke bidragsberettiget.

§ 4. Hjemmeservice, der udføres i kollektiver og bofællesskaber med institutionspræg - herunder plejehjem og bofællesskaber for handicappede - er ikke bidragsberettiget.

Stk. 2. Der kan dog ydes bidrag til hjemmeservice, der udføres hos den enkelte beboer, hvis ansvaret for at udføre rengøring påhviler den pågældende selv. Der ydes ikke bidrag til hjemmeservice på fællesarealer.

Stk. 3. Hvis beboere i bofællesskaber og i institutioner har samme folkeregisteradresse, kan de tilsammen højst få 6000 kr. pr. kvartal i bidrag til hjemmeservice udført af en enkelt hjemmeservicevirksomhed, jf. hjemmeservicelovens § 3, stk. 3.

§ 5. I ejendomme, der af vurderingsmyndighederne er opdelt efter vurderingslovens § 33, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, ydes der ikke bidrag til hjemmeservice udført på den del af ejendommen, som benyttes til erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. Der ydes ikke hjemmeservicebidrag til arbejde udført på fællesarealer såsom trapper, gange og gårdspladser, der kan betegnes som adgangsområde til den del af ejendommen, der benyttes til erhvervsvirksomhed.

Identifikation af husstanden

§ 6. Udbetalingen af bidrag forudsætter, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager oplysninger til identifikation af husstanden. Identifikation af husstanden sker ved, at der i forbindelse med betaling for hjemmeservice afgives oplysning om CPR-nummer på en bidragsberettiget person i husstanden, jf. dog stk. 2. Oplysningerne skal afgives i overensstemmelse med den gældende vejledning herom fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Hvis den bidragsberettigede person ikke har modtaget et dansk CPR-nummer, eller er meldt fraflyttet Danmark i folkeregistret, skal et særligt identifikationsnummer benyttes ved betaling. Identifikationsnummeret anvendes i stedet for CPR-nummeret og tildeles af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter skriftlig ansøgning fra husstanden.

Stk. 3. Ansøgning om identifikationsnummer skal indeholde følgende oplysninger:

1)   ansøgers fulde navn,

2)   ansøgers faste bopæl og evt. kontaktperson i Danmark, og

3)   ansøgers CPR-nummer eller fødselsdato med angivelse af dag, måned og år.

Stk. 4. Som bilag til ansøgningen skal vedlægges kopi af pas samt for førtidspensionisters vedkommende kopi af seneste pensionsmeddelelse.

Stk. 5. Identifikationsnumre tildelt i henhold til tidligere regler kan ikke anvendes ved hjemmeservice udført fra og med 1. januar 2004.

Kapitel 2

Ansøgning om optagelse under hjemmeserviceordningen

§ 7. Ved ansøgning om optagelse under hjemmeserviceordningen skal den af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejdede blanket benyttes.

Stk. 2. Den udfyldte ansøgningsblanket med tilhørende bilag indleveres til den kommune, hvori hjemmeservicevirksomheden er beliggende.

§ 8. Ansøgning om optagelse under hjemmeserviceordningen skal være underskrevet af følgende personer:

1)   virksomhedens ejer, når der er tale om en personligt ejet virksomhed,

2)   personer i ledelsen, og

3)   personer med en bestemmende indflydelse på virksomheden, jf. § 9.

Stk. 2. Personer, der efter stk. 1 og § 10 skal anføres på ansøgningen, giver med deres underskrift deres samtykke til, at der fra andre offentlige myndigheder kan indhentes de nødvendige oplysninger med henblik på afgørelse af, om optagelsesbetingelserne er opfyldt, jf. hjemmeservicelovens § 4, stk. 2 og stk. 3.

Stk. 3. Ansøgninger fremsendt med fyldestgørende digital signatur er i enhver henseende ligestillede med dokumenter med personlig underskrift.

§ 9. Ved personer med bestemmende indflydelse på en hjemmeservicevirksomhed forstås i denne bekendtgørelse:

1)   Formanden for en eventuel bestyrelse.

2)   Personer, der ejer halvdelen eller mere af virksomhedens kapital eller eventuelle stemmerettigheder.

3)   Personer, der hæfter ubegrænset for selskabets gæld, fx interessenterne i et interessentskab og komplementarerne i et kommanditselskab.

4)   Personer, der reelt driver virksomheden uden formelt at være ejer af virksomheden eller medlem af virksomhedens ledelse.

Anmeldelse af ændringer

§ 10. Hvis der sker ændringer i de forhold, som virksomheden har oplyst i forbindelse med ansøgning om optagelse under hjemmeserviceordningen, skal virksomheden skriftligt anmelde ændringen. Anmeldelse af ændringer fremsendt med fyldestgørende digital signatur er ligestillet hermed.

Stk. 2. Hvis der sker hel eller delvis udskiftning af en godkendt hjemmeservicevirksomheds ejer, ledelse eller personer med bestemmende indflydelse, jf. § 9, skal virksomheden godtgøre over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at de nye personer opfylder betingelserne i § 4, stk. 2, nr. 3-5 og § 4, stk. 3, i lov om hjemmeservice.

Stk. 3. Anmeldelsen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at ændringen er sket.

Stk. 4. Undlader virksomheden at anmelde ændringer i henhold til stk. 1 eller at godtgøre de i stk. 2 nævnte betingelser, kan virksomheden henholdsvis personerne udelukkes fra hjemmeserviceordningen, jf. hjemmeservicelovens § 7.

§ 11. Såfremt virksomheden skifter ejerform eller selskabsform, skal det nye selskab søge om optagelse.

Udbetaling af bidrag

§ 12. Forbrugerens betaling for hjemmeservice skal indgå på en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anvist konto.

§ 13. Virksomheden skal have eller oprette en konto i et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen godkendt pengeinstitut, hvortil forbrugernes betaling for hjemmeservice kan overføres. Denne konto er en forudsætning for udbetaling af bidrag.

§ 14. Udbetaling af bidrag sker direkte til virksomhedens konto, jf. § 13, eller en anden af virksomheden anvist konto i et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen godkendt pengeinstitut.

Girokort og fakturaer

§ 15. Ved betaling for hjemmeservice skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsens girokort anvendes. Girokortene må kun anvendes til betalinger, der helt eller delvist omfatter hjemmeservice.

Stk. 2. Ved betaling for hjemmeservice, der er udført før den 1. januar 2004, skal de hidtil benyttede girokort dog anvendes.

§ 16. Når hjemmeservicevirksomheden udsteder et girokort til en forbruger, skal virksomheden samtidig udstede en faktura.

Stk. 2. Ved fakturering af hjemmeservice skal virksomheden anvende Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortrykte faktura, jf. dog § 17.

§ 17. I stedet for at anvende den i § 16, stk. 2, foreskrevne faktura kan virksomheden udarbejde sin egen faktura. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

1)   virksomhedens SE-nummer, navn og adresse,

2)   forbrugerens navn og adresse,

3)   beløb inkl. moms,

4)   dato for udstedelse af fakturaen,

5)   dato for udførelse af det hjemmeservicearbejde, som fakturaen vedrører,

6)   fakturanummer eller tilsvarende anden talidentifikation,

7)   det samlede beløb inkl. moms af bidragsberettigede og ikke bidragsberettigede ydelser (bruttobeløb inkl. moms), og

8)   bruttobeløbet inkl. moms fratrukket bidraget (nettobeløb inkl. moms).

Kapitel 3

Erhvervsansvarsforsikring

§ 18. Hjemmeservicevirksomhederne er ifølge hjemmeservicelovens § 4, stk. 2, nr. 2, forpligtet til at tegne en erhvervsansvarsforsikring.

Stk. 2. Virksomheden må ikke ved tegningen af erhvervsansvarsforsikringen påtage sig en selvrisiko, medmindre virksomheden til enhver tid utvivlsomt kan dække beløbet med egne midler.

§ 19. Virksomheden må ikke pålægge husstanden en selvrisiko for skader påført husstandens personer eller ting under arbejdets udførelse.

Kapitel 4

Bestemmelser om straf

§ 20. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 10, 11, 15 og § 18, stk. 2 kan straffes med bøde.

Kapitel 5

Bestemmelser om ikrafttrædelse

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 121 af 12. marts 2002 om hjemmeservice ophæves.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 12. december 2003

Ole Blöndal

/Lone Sneholt