Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om krigsforsikring af skibe

(Definition af krigsskade samt skærpelse af tidsfrister i forbindelse med anmeldelse af erstatningskrav og erstatningskravs bortfald)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved krigsskade forstås skade opstået som følge af krig eller krigslignende handlinger mellem Danmark og en fremmed magt eller som følge af stormagtskrig, hvorved forstås indbyrdes krig mellem to eller flere stormagter (Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA ), samt oprør eller borgerlige uroligheder under eller i forbindelse med sådanne krige, uanset hvor de måtte finde sted.«

2. § 10 affattes således:

»§ 10. Anmeldelse af krigsskade skal ske uden ugrundet ophold og senest 1 måned efter, at skadelidte er blevet vidende om skadens opståen og har haft mulighed for at foretage anmeldelse.

Stk. 2. Erstatningskrav bortfalder, hvis en skade ikke er anmeldt til Krigsforsikringsinstituttet inden for den i stk. 1 nævnte frist. Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse kan i særlige tilfælde forlænge fristen.

Stk. 3. Tidligst 2 måneder efter forsikringstidens ophør kan Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse ved offentliggørelse i Statstidende og i et passende antal dagblade/aviser opfordre dem, der har fordringer mod instituttet, til inden et nærmere fastsat tidspunkt skriftligt at anmelde fordringerne til Krigsforsikringsinstituttet. Fordringer, der anmeldes efter det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt, bortfalder.

Stk. 4. § 18, stk. 1 og 3, § 19, stk. 3, § 37, § 38, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2, og §§ 39-42, 44 og 45 i lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre med senere ændringer finder anvendelse på erstatningskrav omfattet af denne lov med de tilpasninger, der følger af Krigsforsikringsinstituttets særlige karakter.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen