Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktsikkerhed 1)

(Lovens anvendelsesområde, styrkelse af markedskontrollen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed, som ændret ved § 4 i lov nr. 458 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1)   Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed, (EF-Tidende 2002 nr. L 11, s. 4-17).«

2. § 1, stk. 5 , affattes således:

»Stk. 5. §§ 6 og 7 og § 8, stk. 1, finder ikke anvendelse, i det omfang der ved eller i henhold til anden lov er fastsat bestemmelser til gennemførelse af specifikke unionsforskrifter om sikkerhedsaspekter eller risikokategorier i forbindelse med et produkt.«

3. I § 1 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Lovens øvrige bestemmelser om forpligtelser for producenter og distributører, markedskontrol, lovens administration m.v. finder ikke anvendelse, i det omfang der ved eller i henhold til anden lov er fastsat bestemmelser til gennemførelse af specifikke unionsforskrifter om disse aspekter.«

4. § 7, stk. 2 og 3 , ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Et produkt formodes at være sikkert, i det omfang det er i overensstemmelse med de sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i nationale standarder, som gennemfører europæiske standarder, hvis referencer Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed har offentliggjort i EF-Tidende.

Stk. 3. Er der ikke fastsat sundheds- og sikkerhedskrav efter stk. 1 eller 2, vurderes et produkts eller en tjenesteydelses sikkerhed i forhold til

1)   en dansk standard, der er baseret på andre europæiske standarder end dem, der er omhandlet i stk. 2,

2)   en dansk standard,

3)   henstillinger fra Europa-Kommissionen, som fastlægger retningslinjer for vurdering af produktsikkerhed,

4)   adfærdskodekser for produktsikkerhed inden for den pågældende sektor eller

5)   andre relevante forhold, herunder den aktuelle viden og teknologi samt den sikkerhed, som brugerne med rette kan forvente.

Stk. 4. I det omfang der i EU-retten eller med hjemmel heri er fastsat harmoniserede sikkerhedskrav til produkter eller tjenesteydelser, træder disse i stedet for tilsvarende sikkerhedskrav i de i stk. 1-3 anførte forskrifter.«

5. Efter § 7 indsættes i kapitel 2 :

»Tilbagetrækning og tilbagekaldelse

§ 7 a. Ved tilbagetrækning forstås enhver foranstaltning med henblik på at forhindre, at et farligt produkt distribueres, udstilles og tilbydes forbrugeren.

Stk. 2. Ved tilbagekaldelse forstås enhver foranstaltning med henblik på returnering af et farligt produkt, som producenten eller distributøren tidligere har leveret eller stillet til rådighed for forbrugeren.«

6. § 9, stk. 3 , ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Det påhviler enhver, der bringer et produkt i omsætning eller udfører en tjenesteydelse, at tilvejebringe og opbevare den dokumentation, der er nødvendig for at spore produkternes oprindelse, herunder navn og adresse på det foregående omsætningsled.

Stk. 4. Den i stk. 3 anførte dokumentation skal opbevares i hele produktets sædvanlige levetid, dog højst i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori produktet er erhvervet.

Stk. 5. Såfremt foranstaltninger efter stk. 1 og 2 ikke er tilstrækkelige, påhviler det producenten og distributøren inden for rammerne af deres virksomhed at trække produktet tilbage eller tilbagekalde produktet.

Stk. 6. Producenter og distributører, der får eller burde få kendskab til, at et produkt, som de har markedsført, udgør en risiko for forbrugeren, skal straks underrette kontrolmyndigheden herom samt oplyse om indholdet af de trufne foranstaltninger for at forebygge risici over for forbrugerne.«

7. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kontrolmyndigheden skal som led i sit tilsyn, jf. stk. 1, tage behørigt hensyn til en formodet risiko for en skades indtræden.«

8. I § 11, nr. 1, og i § 12, stk. 1, nr. 1 , indsættes efter »oplysninger « : »affattet på dansk «.

9. I § 12, stk. 1 , indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4)   at tilbagekalde produktet og «.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

10. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I tilfælde, hvor der meddeles påbud om, at et produkt skal tilbagekaldes efter stk. 1, nr. 4, eller destrueres i medfør af stk. 1, nr. 5, gælder fristen i §§ 54 og 83 i lov om køb ikke.«

11. I § 13, stk. 3 , ændres »§ 7, stk. 1 og 2« til: »§ 7, stk. 1-3 « .

12. § 24 affattes således:

» § 24. Kontrolmyndigheden skal straks underrette Sikkerhedsstyrelsen om forbud og påbud, forholdsregler, henstillinger og frivillige foranstaltninger vedrørende produkters sikkerhed truffet i medfør af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller anden lov, i det omfang Kommissionen skal underrettes efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed. Sikkerhedsstyrelsen videresender denne underretning til Europa-Kommissionen. «

13. I § 2 5 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for indholdet af underretningspligten efter § 9, stk. 6, og samarbejdet mellem producent, distributør og kontrolmyndighed. For så vidt angår produkter eller særlige aspekter ved produkter, der henhører under andre ministeriers ressort, fastsættes reglerne af den pågældende minister.«

14. I § 27 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Overtrædelse af § 9, stk. 3, 4 og 6, straffes med bøde.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

15. § 27, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For overtrædelse af regler, der udstedes i medfør af §§ 13 og 15 og § 25, stk. 3 og 4, kan der fastsættes straf af bøde.«

16. § 28 affattes således:

» § 28. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. «

§ 2

Loven træder i kraft den 15. januar 2004.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed, (EF-Tidende 2002, nr. L 11, s. 4-17).