Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om skibes
besætning, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. og
forskellige andre love samt om ophævelse af lov om måling
af skibe

(Sammenlægning af klagenævn, regulering af klageadgang, nedlæggelse af Eksamenskommissionen for Dykkere samt regelforenkling vedrørende skibsmåling)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 4, ændres »Tilbageholdelsesnævnet« til: »Ankenævnet for Søfartsforhold« .

2. I § 17, stk. 1, ændres »§ 21, stk. 2« til: »§ 21, stk. 3 « .

3. § 17, stk. 7 , affattes således:

» Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om at Søfartsstyrelsens og andre offentlige myndigheders afgørelser truffet i medfør af loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

4. Kapitel 7 affattes således:

»Kapitel 7

Ankenævnet for Søfartsforhold

§ 21. Økonomi- og erhvervsministeren nedsætter et Ankenævn for Søfartsforhold, der behandler klager over tilbageholdelse af skibe og forbud imod anløb af dansk havn, påbud og forbud over for skibe, som er meddelt i henhold til § 43 eller § 43 a, stk. 1 eller 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet, fastsættelse af skibes besætning samt søfartslægers afgørelser om søfarendes og fiskeres helbredsmæssige egnethed til skibstjeneste.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan henlægge behandlingen af klager over andre afgørelser end de i stk. 1 nævnte til Ankenævnet for Søfartsforhold.

Stk. 3. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Nævnet består af en formand, der skal være dommer, samt et antal sagkyndige medlemmer. For formanden kan udpeges en stedfortræder. Nævnets sagkyndige medlemmer skal have kendskab til søfartsforhold, herunder tekniske, nautiske eller søfartsmedicinske forhold.

Stk. 5. Formanden og nævnets medlemmer samt stedfortræderen for formanden udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for en periode af 4 år med mulighed for genudnævnelse.

Stk. 6. Ved afgørelsen af den enkelte sag deltager et antal medlemmer udpeget af formanden efter regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om nævnets virksomhed, herunder udpegning af nævnets medlemmer og formandens sammensætning af nævnet i de enkelte sager, samt om klagefrister og sagsbehandling.

Stk. 8. Søfartsstyrelsen er sekretariat for Ankenævnet for Søfartsforhold.«

§ 2

I lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 465 af 14. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 3, ændres »besætningsnævnet« til: »det i medfør af lov om sikkerhed til søs nedsatte Ankenævn for Søfartsforhold.«

2. Overskriften til § 16 affattes således:

»Klager over besætningsfastsættelse«.

3. § 16 affattes således:

»§ 16. Afgørelse truffet af Søfartsstyrelsen i henhold til § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 3, § 9, stk. 2 og 3, § 10, stk. 2 og 3, § 12, § 15, stk. 1, og § 18, stk. 2, kan af vedkommende rederi eller søfarendes organisation indbringes for det i medfør af lov om sikkerhed til søs nedsatte Ankenævn for Søfartsforhold.«

4. § 26 affattes således:

»§ 26. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om, at klager over Søfartsstyrelsen s afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 3

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret bl.a. ved lov nr. 435 af 10. juni 1997 og senest ved § 1 i lov nr. 393 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 50, nr. 2, ændres »Tilbageholdelsesnævnet« til: »det i medfør af lov om sikkerhed til søs nedsatte Ankenævn for Søfartsforhold «.

2. I § 51, stk. 5, ændres »det Tilbageholdelsesnævn, der er nedsat i henhold til § 21 i lov om skibes sikkerhed m.v.« til: »Ankenævnet for Søfartsforhold, der er nedsat i medfør af lov om sikkerhed til søs«, og »Tilbageholdelsesnævnets « ændres til: »N ævnets «.

3. I § 51, stk. 6, ændres »Tilbageholdelsesnævnet« til: »Ankenævnet for Søfartsforhold « .

4. I § 51, stk. 7, ændres »Tilbageholdelsesnævnet« til: »Ankenævnet for Søfartsforhold «.

§ 4

I lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres »og omfang« til: », omfang og eksaminer, herunder om udstedelse af eksamensbeviser«.

2. § 5 ophæves.

3. § 22 affattes således:

»§ 22. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om, at klager over Søfartsstyrelsen s afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 5

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 277 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. § 75 a affattes således:

»§ 75 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om, at klager over Søfartsstyrelsen s afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 6

I lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 2. februar 1993, foretages følgende ændring:

1. § 10 a affattes således:

»§ 10 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om, at klager over Søfartsstyrelsen s afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 7

Lov om måling af skibe, jf. lovbekendtgørelse nr. 577 af 29. september 1988, ophæves.

§ 8

Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Tilbageholdelsesnævnet eller Besætningsnævnet, færdigbehandles af disse nævn efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. For skibe, der i medfør af den i § 7 nævnte lov har fået udstedt målebrev, som er gyldigt ved denne lovs ikrafttræden, finder § 8 i lov om skibsmåling tilsvarende anvendelse.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen