Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af søloven

(Oprettelse af Den Supplerende Fond for Olieskadeerstatning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998, som ændret ved bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, § 35 i lov nr. 900 af 16. december 1998, § 1 i lov nr. 901 af 16. december 1998, lov nr. 228 af 21. april 1999 og § 1 i lov nr. 106 af 13. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»Om ansvar og erstatning for olieskader efter 1992-ansvarskonventionen, 1992-fondskonventionen og 2003-fondsprotokollen « .

2. I § 191, stk. 8, indsættes som 2. pkt . :

»Ved 1992-fonden forstås Den Internationale Erstatningsfond (1992) oprettet i medfør af 1992-fondskonventionen. «

3. I § 191 indsættes som stk. 9 :

» Stk. 9. Ved 2003-fondsprotokollen forstås protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen om oprettelse af en supplerende international fond for erstatning af skader ved olieforurening. Ved den supplerende fond forstås Den Supplerende Internationale Erstatningsfond (2003) oprettet i medfør af 2003-fondsprotokollen. «

4. I § 201, stk. 1, indsættes efter »1992-fondskonventionen « : »og 2003-fondsprotokollen «, og »dens« ændres til: »deres« .

5. I § 201, stk. 2 , ændres »fondens « til: »1992-fondens og den supplerende fonds « .

6. § 201, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Såfremt den samlede erstatningsgrænse efter 1992-fondskonventionens artikel 4, stk. 4, forhøjes efter proceduren i konventionens artikel 33, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om den nye samlede erstatningsgrænse.«

7. I § 201 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Den samlede erstatningsgrænse efter 2003-fondsprotokollens artikel 4, stk. 2, udgør 750 mio. SDR. Såfremt dette beløb forhøjes efter proceduren i protokollens artikel 24 eller artikel 25, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om den nye samlede erstatningsgrænse.«

8. § 202, stk. 1, affattes således:

»Den, som i danske havne eller olieterminaler i alt pr. år modtager mere end 150.000 t råolie, tung brændselsolie eller tunge destillater som bestemt i 1992-fondskonventionens artikel 1, stk. 3, skal betale bidrag til 1992-fonden og til den supplerende fond samt stille sikkerhed for disse bidrag efter regler, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Afgørelse af, om det modtagne kvantum overstiger 150.000 t olie, træffes i overensstemmelse med 1992-fondskonventionens artikel 10, stk. 2. Den nævnte olie omfatter olie, som ad søvejen transporteres til eller inden for Danmark. «

9. I § 202 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

» Stk. 2. Bidragspligten til 1992-fonden omfatter tillige olie, som kommer til Danmark på anden måde end nævnt i stk. 1, men som har været transporteret ad søvejen til en stat, der ikke har tilsluttet sig 1992-fondskonventionen, og derfra er blevet videretransporteret til Danmark uden omlastning i modtagelsesanlæg i en anden stat, der har tilsluttet sig konventionen.

Stk. 3. Bidragspligten til den supplerende fond omfatter tillige olie, som kommer til Danmark på anden måde end nævnt i stk. 1, men som har været transporteret ad søvejen til en stat, der ikke har tilsluttet sig 2003-fondsprotokollen, og derfra er blevet videretransporteret til Danmark uden omlastning i modtagelsesanlæg i en anden stat, der har tilsluttet sig protokollen. «

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

10. I § 202, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt . :

»Såfremt virksomheden drives i selskabsform, påhviler det medlemmerne af direktionen eller dem, der må sidestilles hermed, at påse, at oplysningspligten overholdes. Ved manglende rettidig opfyldelse af oplysningspligten kan økonomi- og erhvervsministeren skønsmæssigt fastsætte og indberette de formodede importerede mængder. «

11. I § 204, stk. 1 , indsættes som 2. pkt. :

»Sag om erstatning efter 2003-fondsprotokollen kan kun anlægges ved dansk domstol i de i § 203, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde, og kun dersom sag i anledning af samme forureningsskade mod skibets ejer eller forsikringsgiveren ikke er rejst i en anden stat, der er tilsluttet 2003-fondsprotokollen. «

12. I § 204 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Når en sag om erstatning er anlagt mod 1992-fonden for en domstol i en stat, som er tilsluttet 1992-fondskonventionen, men ikke 2003-fondsprotokollen, kan sag om erstatning efter 2003-fondsprotokollen vedrørende samme hændelse, uanset stk. 1, anlægges her i landet i de i § 203, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde. «

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

13. I § 204, stk. 2 , der bliver stk. 3, ændres »Den Internationale Erstatningsfond (1992) « til: »1992-fonden og den supplerende fond « .

14. I § 204, stk. 3, 1. pkt. , der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »Den Internationale Erstatningsfond (1992) « til: »Såvel 1992-fonden som den supplerende fond «, og i 2. pkt. ændres »fonden « til: »den pågældende fond « .

15. I § 204, stk. 4, 1. pkt. , der bliver stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »anlagt « : »her i landet «, og »Den Internationale Erstatningsfond (1992) « ændres til: »1992-fonden respektive den supplerende fond «, og i 2. pkt. ændres »fonden « to steder til »den pågældende fond « .

16. I § 205, stk. 2 , ændres »Den Internationale Erstatningsfond (1992) « til: »1992-fonden « .

17. I § 205 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Tilsvarende gælder endvidere for domme afsagt mod den supplerende fond i en stat, som har tilsluttet sig 2003-fondsprotokollen, eller i den stat, hvor fonden har sit hovedsæde, af en domstol, der er kompetent i henhold til 2003-fondsprotokollens artikel 7, nr. 1 og 2. «

18. I § 502, stk. 1 og 2, ændres »Den Internationale Erstatningsfond (1992) « til: »1992-fonden eller den supplerende fond «, og i stk. 1 ophæves 2. pkt.

19. I § 502, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 204, stk. 4« til: »§ 204, stk. 5«.

20. I § 502, stk. 2, ophæves 2. pkt.

21. I § 502 ophæves stk. 3.

22. Efter § 514 a indsættes:

» § 514 b. Den modtager, som er omfattet af § 202, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, såfremt der ikke gives oplysninger, eller disse ikke gives rettidigt i overensstemmelse med § 202, stk. 4, og de forskrifter, der er udstedt i medfør af denne bestemmelse. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 202, stk. 4, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel i indtil 2 år, jf. stk. 2, for overtrædelse af reglerne.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 3. Undlader nogen rettidigt at opfylde den oplysningspligt, der påhviler dem efter § 202, stk. 4, eller efter regler udstedt i medfør heraf, kan økonomi- og erhvervsministeren som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder. «

§ 2

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen

Redaktionel note
  • Dokumentet er markeret historisk i retsinformation.dk, da det er sammenskrevet af bekendtgørelse af søloven nr. 856 af 1. juli 2010