Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes
til måling af forbrug af varmt og koldt vand

 

I medfør af § 11, § 13, stk. 2, § 14 og § 16, stk. 1 og stk. 3 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Afgrænsning

§ 1. Målere, der anvendes som grundlag for måling af forbruget af varmt og koldt vand, skal i den udstrækning, de er omfattet af bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug eller bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme, opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i denne bekendtgørelse og i de måletekniske direktiver, hvortil bekendtgørelsen henviser.

§ 2. Koldtvandsmålere, der er omfattet af § 1, skal opfylde EØF-direktiv 75/33/EØF af 17. december 1974 som rettet ved rådets meddelelse R/301/75 af 4. februar 1975 (gennemført ved det måletekniske direktiv om koldtvandsmålere) eller enhver anden teknisk standard eller forskrift, der opfylder samme krav til sikkerhed og brugbarhed som EØF-direktivet.

Stk. 2. Dokumentation for opfyldelse af de krav, der er nævnt i stk.1, skal foreligge i form af EØF- eller national typegodkendelse og førstegangsverifikation jf. dog § 8, stk. 3.

§ 3. Varmtvandsmålere, der er omfattet af § 1, skal opfylde EØF-direktiv 79/830/EØF af 11. september 1979 (gennemført ved det måletekniske direktiv om varmtvandsmålere) eller enhver anden teknisk standard eller forskrift, der opfylder samme krav til sikkerhed og brugbarhed som EØF-direktivet.

Stk. 2. Dokumentation for opfyldelse af de krav, der er nævnt i stk.1, skal foreligge i form af EØF- eller national typegodkendelse og førstegangsverifikation jf. dog § 8, stk. 3.

§ 4. Bekendtgørelsen angår:

1)   Producenter, importører og forhandlere af målere omfattet af § 1.

2)   Virksomheder m.v., der leverer koldt eller varmt vand til forbrugere mod betaling (i det følgende benævnt vandværker henholdsvis varmtvandsleverandører).

3)   Købere af koldt eller varmt vand (i det følgende benævnt vandforbrugere).

Kapitel 2

Definitioner

§ 5. Ved typegodkendelse forstås i denne bekendtgørelse den beslutning, som medfører anerkendelse af, at konstruktionen af et måleinstrument opfylder forskriftsmæssige krav. Ved EØF-typegodkendelse forstås en typegodkendelse meddelt af en kompetent myndighed i et af EU/EØS-medlemslandene i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv. Ved national typegodkendelse forstås en dansk typegodkendelse, der ikke er en EØF-typegodkendelse.

Stk. 2. Ved typeprøvning forstås i denne bekendtgørelse den undersøgelse af konstruktionen af et måleinstrument, som udføres med henblik på typegodkendelse af instrumentet. Undersøgelsen kan omfatte prøvning af et eller flere eksemplarer af konstruktionen og vurdering af den tilhørende dokumentation.

Stk. 3. Akkrediteret prøvning i denne bekendtgørelse er prøvning udført af et akkrediteret prøvningslaboratorium i henhold til laboratoriets akkreditering efter DS/EN ISO/IEC 17025, og hvor laboratoriet er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 6. Ved verifikation forstås i denne bekendtgørelse de operationer, som omfatter en identifikation, undersøgelse, kalibrering og mærkning/plombering, og som konstaterer og bekræfter, at måleren opfylder forskriftsmæssige krav specielt angående målenøjagtighed.

Stk. 2. Ved førstegangsverifikation forstås i denne bekendtgørelse verifikation af et måleinstrument, som ikke har været verificeret før. Ved EØF-førstegangsverifikation forstås førstegangsverifikation udført af en kompetent myndighed i et af EU/EØS-medlemslandene i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv. Ved national førstegangsverifikation forstås en dansk førstegangsverifikation, der ikke er en EØF-førstegangsverifikation.

Stk. 3. Ved reverifikation forstås en verifikation, som følger efter førstegangsverifikation.

§ 7. Ved kalibrering af et måleinstrument forstås i denne bekendtgørelse den fremgangsmåde, der under fastlagte betingelser kan vise, hvilken forskel der er mellem værdierne på instrumentet og de tilsvarende kendte, korrekte værdier.

Stk. 2. Akkrediteret kalibrering i denne bekendtgørelse er kalibrering udført af et akkrediteret kalibreringslaboratorium i henhold til laboratoriets akkreditering efter DS/EN ISO/IEC 17025, og hvor laboratoriet er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 3

Vandværker og varmtvandsleverandører

§ 8. Målere, der benyttes til de i § 1 anførte formål og har været i brug før 1. august 1998, kan fortsat anvendes, uanset at de ikke er typegodkendte og verificerede.

Stk. 2. Nedtages sådanne målere, herunder nedtagning som følge af turnusudskiftning, jf. § 10, stk. 2, må de ikke genanvendes til brug for måling af forbrug af koldt eller varmt vand efter § 1, før det ved akkrediteret kalibrering er konstateret, at målerens nøjagtighed overholder kravene til førstegangsverificerede koldt- henholdsvis varmtvandsmålere.

Stk. 3. Målere i henhold til stk. 2 verificeres på grundlag af den akkrediterede rapport for kalibreringen.

§ 9. Målere, der anvendes i henhold til § 1, og som er repareret eller på anden måde har været udsat for indgreb, der kan påvirke målerens nøjagtighed, skal reverificeres, før de på ny anvendes. Måleren skal ligeledes reverificeres, såfremt dens plombering er blevet brudt.

§ 10. Vandværket henholdsvis varmtvandsleverandøren skal etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige måleres nøjagtighed. Kontrolsystemet skal være således opbygget, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at de i drift værende målere ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation.

Stk. 2. Kontrolsystemet i henhold til stk. 1 kan baseres på statistisk stikprøvekontrol af givne partier af ensartede målere, eller på periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti med statistisk stikprøvekontrol af de udskiftede målere og variering af turnusperiode afhængigt af resultatet af kontrollen (sidstnævnte metode betegnes turnusudskiftning eller periodisk totalkontrol). Kontrolmåling skal foregå ved akkrediteret kalibrering. Nedtagne målere må ikke genanvendes før de er reverificerede.

Stk. 3. Kontrolsystemet skal foreligge fuldt dokumenteret i en kontrolmanual.

Stk. 4. Vandværket henholdsvis varmtvandsleverandøren er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandværket/varmtvandsforsyningen tilsluttede vandforbrugere, ligesom vandforbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer af kontrolsystemet.

Kapitel 4

Vandforbrugere

§ 11. Forbrugere af koldt eller varmt vand må ikke foretage indgreb i målere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 12. Tvister mellem vandforbruger og vandværk henholdsvis varmtvandsleverandør om kontrolsystemets effektivitet, jf. § 10, kan indbringes for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

Stk. 2. Til brug for klagens behandling er vandværket henholdsvis varmtvandsleverandøren forpligtet til efter anmodning at give Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond alle nødvendige oplysninger om kontrolsystemet og dets praktiske anvendelse.

Stk. 3. Kræver en klagebehandling i henhold til stk.1, indhentning af ekspertudtalelser, vil omkostningerne hertil blive pålagt vandværket hhv. varmtvandsleverandøren.

Stk. 4. Viser klagebehandlingen, at vandværkets henholdsvis varmtvandsleverandørens kontrolsystem ikke opfylder kravene i § 10, stk.1, kan Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond pålægge vandværket henholdsvis varmtvandsleverandøren at bringe forholdene i orden inden for en given tidsfrist.

Kapitel 6

Typegodkendelse, verifikation og tilsyn

§ 13. EØF-typegodkendelse kan søges hos og meddeles af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller kompetente myndigheder i andre EØS-lande. National typegodkendelse søges hos og meddeles af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at instrumentet overholder lovmæssige krav i form af en typeprøvningsrapport fra et akkrediteret laboratorium eller fra en kompetent myndighed i et af EU/EØS-medlemslandene.

Stk. 2. Hvor der ikke findes akkrediterede laboratorier med fornøden akkreditering til de prøvninger, der kræves for en given måler, godkender Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond andre egnede laboratorier.

§ 14. Verifikation, herunder førstegangsverifikation, udføres af laboratorier, der har fornøden akkreditering, og er bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

Stk. 2. Verifikation rekvireres direkte hos et bemyndiget laboratorium, der opkræver betaling herfor.

Stk. 3. Verificerede målere skal mærkes med verifikationsmærke og årsmærke som anført i bilag 1.

Stk. 4. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller heraf bemyndigede fører tilsyn med kontrolsystemets funktion og virkning.

§ 15. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond fastsætter priserne for typegodkendelser inden for de aftalte rammer mellem Sikkerhedsstyrelsen og Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

§ 16. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond bestemmer, hvilke udenlandske kalibreringscertifikater, der kan anerkendes her i landet.

Kapitel 7

Anke, straf mv.

§ 17. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Såvel vandværker og varmtvandsleverandører som vandforbrugere skal uden retskendelse give Sikkerhedsstyrelsen fri afgang til steder og lokaliteter i det omfang, det er nødvendigt for tilsynets gennemførelse.

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2. Overtrædelse af § 8, stk. 2, § 9, § 10, § 11 samt § 12,stk. 4, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse mv.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol med vandmålere der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, idet dog de i henhold til denne bekendtgørelse udstedte godkendelser og bemyndigelser vedbliver at have gyldighed indtil de udløber eller tilbagekaldes.

§ 21. Bekendtgørelsen gælder ikke på Færøerne og i Grønland.

Sikkerhedsstyrelsen, den 15. december 2003

Søren Krøigaard

/Susanne Rosbach


Bilag 1

Verifikationsmærker

Nedenstående verifikationsmærke anvendes til national verifikation:

I mærket angiver xxx kendingsnummeret for det bemyndigede laboratorium, der har foretaget verifikationen.

AU1392_1.GIF Size: (57 X 56)

Mærke for EØF-førstegangsverifikation og årsmærker udformes i henhold til skitse i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og verifikation.