Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Faderen betalte forhøjet børnebidrag til et barn, der boede hos moderen, mens moderen betalte normalbidraget til et andet barn, der boede hos faderen. Civilretsdirektoratet udtalte, at faderen ikke kunne modregne. Sagen indeholder udtalelse fra Socialministeriet om muligheden for at udligne parternes mellemværende gennem forskudsvis udbetalte børnebidrag.
Den fulde tekst

Børnebidrag. Modregning i krydsende bidrag

 

Ikke hjemmel til modregning ved krydsende børnebidrag.

Børneloven, §18, stk. 1 og 2.

Civilretsdirektoratets udtalelse af 10. august 1998, j.nr. 1998-553-6:

"X Kommune har forelagt et spørgsmål om modregning i børnebidrag for Civilretsdirektoratet.

Det fremgår af sagen, at faderen betaler normalbidraget + 200% til et barn, der bor hos moderen, og at moderen betaler normalbidraget til et andet barn, der bor hos faderen.

Faderen har på et tidspunkt undladt at betale hele det forhøjede bidrag til moderen, idet han har gjort gældende, at han har ret til at modregne overfor moderen med det krav, som han har mod hende på betaling af normalbidraget. Han har således reelt kun betalt procenttillægget.

I den anledning skal Civilretsdirektoratet udtale følgende:

Det er i dansk ret almindeligt antaget, at der kun kan ske modregning mellem fordringer, der er gensidige, dvs. at debitor efter den ene fordring er kreditor efter den anden fordring.

 Efter børnelovens § 18, stk. 2, er det den, der afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, der ret til at kræve bidrag fastsat og til at indkræve dette, men ifølge bestemmelsens stk. 1 tilkommer bidraget barnet.

Det er således barnet, der reelt er kreditor i henhold til bidragsdokumentet, mens kun den, der forsørger barnet, kan inddrive bidraget.

Bidragsskyldneren kan derfor ikke bringe krav mod den, der forsørger barnet, til modregning i børnebidrag, da disse tilkommer barnet.

Dette er dog ikke til hinder for, at parterne indgår aftale om modregning.

Der henvises til Niels Chr. Bitsch og Hanne Ekstrand, Lov om børns retsstilling, 3. udg, side 157f.

Socialministeriet har ved cirkulæreskrivelse nr. 183 af 23. juni 1972 orienteret kommunerne om børnebidrag i tilfælde, hvor forældremyndigheden over flere børn er fordelt mellem forældre. Denne skrivelse indeholder bl.a. følgende:

"... Da bidraget efter reglerne i lov om børns retsstilling tilkommer barnet, er betingelserne for at modregne beløb, der skal udbetales til hver af forældrene, ikke opfyldt.

Det sociale udvalg (magistraten) kan dog efter anmodning fra en bidragspligtig anvende bidragsforskud, det tilkommer den pågældende som bidragsberettiget, til dækning af bidrag, der er forskudsvis udlagt for den pågældende som bidragsskyldig, således at der i det omfang, det er muligt, sker en udligning af kravene.

..."

Da ovennævnte modregning er gjort gældende i forbindelse med forskudsvis udbetaling af børnebidrag, har direktoratet i dag videresendt sagen til Socialministeriet til afklaring af, om faderen i den konkrete situation har haft mulighed for "udligning" af kravene.".

Socialministeriet (j.nr. 5112-23) udtalte den 19. august 1998 følgende:

"Socialministeriet har noteret sig, at det af Civilretsdirektoratets brev, hvorom X Kommune er bekendt, fremgår, at børnebidrag tilkommer barnet. Dette forhold er da også fremtrukket i Socialministeriets cirkulæreskrivelse af 23. juni 1972 med i Socialministeriets vejledning om børnetilskud af 30. januar 1996, pkt. 42] og begrunder, at der ikke kan være grundlag for at foretage en modregning i tilfælde, hvor der er tale om krydsende bidrag. Det er de respektive børn, for eksemplets skyld barn 1 og barn 2, der er kreditorer.

I en sag om krydsende bidrag vil faderen være debitor over for barn 1 og moderen debitor over for barn 2. Den grundliggende betingelse om gensidighed for at kunne gennemføre modregning er således ikke opfyldt.

Socialministeriet finder, at kommunen efter anmodning fra en bidragspligtig kan forestå en betalingsformidling ved at anvende et forskudsvis udbetalt bidrag, der tilkommer barnet, men som udbetales til den pågældende som berettiget til at indkræve bidrag, til dækning af bidrag, der er forskudsvis udlagt for den pågældende som bidragsskyldig.

I den udstrækning der ved en bidragsresolution er fastsat et normalbidrag fra en mor til et barn, der har ophold hos faderen, og bidraget ikke er betalt på forfaldsdagen, kan bidraget udbetales forskudsvis af kommunen til faderen. Bidragsforskud udbetales kun efter ansøgning.

Hvis faderen søger om (og der træffes afgørelse om) bidragsforskud, kan han i denne situation som bidragspligtig anmode kommunen om at anvende dette beløb (normalbidraget) til dækning af bidrag, der forskudsvis er udlagt for ham som bidragsskyldig. Der vil i et sådant tilfælde være tale om, at kommunen forestår en betalingsformidling, men det indebærer ikke en modregning af krav. En sådan fremgangsmåde vil kunne indebærer en begrænsning i pengestrømmene.

Er der ikke (1) ansøgt om (og truffet afgørelse om) bidragsforskud samt (2) efterfølgende truffet aftale med kommunen om betalingsformidling, jf. foranstående afsnit, må bidrag indkræves efter den sædvanlige fremgangsmåde.".