Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om hjemmeservice

(Ændring af den bidragsberettigede persongruppe m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved § 23 i lov nr. 418 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Bidrag kan ydes til forbrugeres køb til privatforbrug af hjemmeservice i form af rengøring, som en virksomhed, jf. § 4, udfører på eller i direkte tilknytning til husstandens bopæl eller anden bolig, som husstanden jævnligt benytter, når mindst én person i husstanden er

1)   fyldt 65 år,

2)   tilkendt førtidspension efter § 20 i lov om social pension eller

3)   tilkendt førtidspension efter § 14, stk. 1-3, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

2. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indhente oplysninger i elektronisk form fra kommunerne til samkøring med styrelsens data til kontrol af, om en forbruger er omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

3. I § 2, stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

4. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En husstand kan højst få 6.000 kr. pr. kvartal i bidrag til hjemmeservice udført af en enkelt virksomhed.«

5. I § 4, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »stk. 6,«: »og«, og § 4, stk. 2, nr. 6, ophæves.

Nr. 7 bliver herefter nr. 6.

6. I § 4, stk. 4, ændres »nr. 3-6« til: »nr. 3-5«.

7. I § 7, stk. 1, nr. 10, ændres »nr. 3-6« til: »nr. 3-5«.

8. I § 10, stk. 1, udgår »eller hæfte«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004 og finder anvendelse på ydelser udført fra denne dato.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen