Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og
konkursloven

(Visse ændringer af regler om forenklet inkassoproces, forbud mod mobiltelefoner m.v. i retslokaler og ophævelse af regler om rettergangsbøder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Det er endvidere forbudt under retsmøder at transmittere tekst, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. «

2. I § 32, stk. 1, 4. pkt., som bliver 5. pkt., indsættes efter »afgørelse«: »efter 1. og 4. pkt.«

3. I § 32 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Retten kan på ethvert tidspunkt forbyde, at apparater, der kan optage eller transmittere billeder, lyd eller tekst, medbringes eller anbringes i lokaler, hvor der afholdes retsmøder.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 32 b, stk. 1, ændres »§ 32, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 3 og 4« til: »§ 32, stk. 1, 1.-3. pkt., og stk. 4 og 5«, og »§ 32, stk. 1, 3. pkt.« ændres til: »§ 32, stk. 1, 4. pkt., og stk. 3«.

5. I § 151, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »§§ 32, stk. 1«: »og 3«.

6. I § 151 udgår i stk. 2 »og kan endvidere ved en kendelse, der afsiges straks, pålægge straf af bøder«, og stk. 3 ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

7. I § 477 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Er der angivet flere skyldnere i samme betalingspåkrav, anvendes reglerne i §§ 477 d- 477 f for hver skyldner for sig.«

8. I § 477 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »22«: »og 23«.

9. I § 477 b, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »og stk. 2, 1. pkt.«

10. § 477 b, stk. 3, nr. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»3) fordringshaverens krav og

4) en kort fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå kravet støttes.«

11. I § 477 b, stk. 4, nr. 1, og § 477 d, stk. 1, indsættes efter »§ 490«: »eller konkurslovens §§ 16, 16 a, 31, 171 eller 207«.

12. I § 477 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fordringshaveren«: », jf. dog stk. 3«.

13. I § 477 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Fremgår det af det foreliggende, hvilken fogedret der er kompetent, kan der i stedet for afvisning ske henvisning til denne fogedret.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

14. I § 477 d, stk. 1, indsættes efter »lader betalingspåkravet«: »vedhæftet den i stk. 3 nævnte vejledning«.

15. I § 477 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Domstolsstyrelsen udarbejder en vejledning til skyldneren om retsvirkningerne af betalingspåkravet og om, hvad skyldneren bør foretage sig til varetagelse af sine interesser.«

16. I § 501, stk. 3, nr. 4, ændres »§ 1, stk. 2-4,« til: »§ 3«.

17. I § 785, stk. 2, ændres »kapitlerne 91 og 92 om sagsomkostninger og rettergangsbøder« til: »kapitel 91 om sagsomkostninger«.

18. I § 968, stk. 3, ændres »§§ 1013 og 1016« til: »§ 1013«.

19. Overskriften til fjerde bog, ottende afsnit, affattes således:

»Ottende afsnit. Sagsomkostninger m.v. i straffesager«.

20. Overskriften til kapitel 92 affattes således:

»Kapitel 92

Offentlig omtale m.v. af straffesager«.

21. §§ 1015 og 1016 ophæves.

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret ved § 7 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, § 12 i lov nr. 1563 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »§ 16, stk. 6«: », medmindre der indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.«

2. I § 15 a, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »100 kr.«: », medmindre der har været iværksat tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., uden at der har været tale om et tilfælde som nævnt i § 16, stk. 6.«

3. I § 15 a, stk. 5, indsættes efter »§ 490«: »eller konkurslovens §§ 16, 16 a, 31, 171 eller 207«.

§ 3

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 4. februar 1997, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 141, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Er skyldneren på fristdagen eller senere blevet dømt som udebleven, kan boet kræve sagen genoptaget, når boet skriftligt indgiver anmodning herom til retten inden 4 uger efter, at boet blev bekendt med dommen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når et betalingspåkrav på fristdagen eller senere har fået påtegning efter retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 1. pkt.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 7-15, og § 2 finder anvendelse på betalingspåkrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Lovens § 3 finder anvendelse i sager, hvor konkursdekret er afsagt efter lovens ikrafttræden.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 3 kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen