Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om transport til søs af levende dyr 1)  

 

I medfør af § 1, stk. 3, § 3, § 17, stk. 5, § 22 ) og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Reglerne i denne forskrift finder anvendelse på transport af levende dyr i skibe.

Stk. 2. Reglerne finder ikke anvendelse på:

1)   Transport af dyr, der er indladet i godsvogne, lastbiler eller containere om bord på færger og lignende skibe2).

2)   Rejsende, som transporterer selskabsdyr i ikke-kommercielt øjemed.

3)   Transport af dyr, der foretages af opdrætteren eller opfederen i egne fartøjer, når forholdene nødvendiggør sæsonbetonet græsskifte for visse dyrearter, i ikke-kommercielt øjemed.

4)   Indtogtning til slagtning af lam, får, heste og rensdyr i grønlandske skibe i Grønland.

5)   Transport af slædehunde med skib i Grønland.

§ 2 . Skibet skal efter sin bygning, størrelse, indretning og udrustning være egnet til den pågældende transport, således at dyr under transporten bedst muligt er beskyttet mod skade og lidelse.

Stk. 2. Forinden et skib bygges eller indrettes til transport af levende dyr, skal arrangementstegninger over alle rum bestemt til dyr samt beregninger over luftfornyelsen i disse godkendes af Søfartsstyrelsen.

§ 3. Skibe, der i dansk havn indlader dyr, skal være forsynet med et bevis (kreaturbevis) udfærdiget af Søfartsstyrelsen. Dyrene må kun transporteres i overensstemmelse med de i beviset fastsatte vilkår, herunder antallet af dyr, der må medføres, hvor i skibet dyrene må anbringes, samt i hvilket fartsområde transporten må foregå.

Stk. 2. Kreaturbeviset udstedes med gyldighed i indtil 2 år. I særlige tilfælde kan bevisets gyldighed forlænges for et tidsrum af højst 3 måneder. Beviset skal forefindes om bord.

Stk. 3. Kreaturbevis kræves ikke for skibe i indenrigsfart på rejser af 3 timers varighed og derunder, såfremt der ikke transporteres flere end 4 dyr i båse eller som løsgående, eller såfremt der kun transporteres enkelte kasser med dyr. Kreaturbevis kræves ej heller for skibe i indenrigsfart på rejser af og over den nævnte varighed, når transporten sker i særligt dertil indrettede kasser eller i motorkøretøjer og vogne, der er godkendt dertil.

§ 4 . En transportvirksomhed, der udfører transport af hvirveldyr, skal være autoriseret hertil.

Stk. 2. Autorisation meddeles af:

1)   Fødevaredirektoratet for så vidt angår transportvirksomheder etableret i Danmark,

2)   den kompetente myndighed i etableringsstaten for så vidt angår transportvirksomheder etableret i andre EU-lande, og

3)   Fødevaredirektoratet eller tilsvarende kompetent myndighed i et andet EU-land for så vidt angår transportvirksomheder etableret uden for EU.

Stk. 3. Autorisation er betinget af, at den ansvarlige for transportvirksomheden over for den kompetente myndighed skriftligt har afgivet erklæring i overensstemmelse med bilag 4.

§ 5. Fødevaredirektoratet meddeler autorisation efter § 4 for højst 5 år ad gangen. Såfremt den, der har afgivet erklæring efter § 4, stk. 3, ophører med at være ansvarlig for transportvirksomheden, bortfalder autorisationen.

§ 6. Den, som er ansvarlig for transportvirksomheden, har pligt til at sørge for, at kopi af gyldig autorisation medbringes under enhver transport.

§ 7. En autorisation, som i henhold til § 4, stk. 2, er meddelt af Fødevaredirektoratet, kan tilbagekaldes af direktoratet i tilfælde af gentagne overtrædelser af EU-regler om beskyttelse af dyr under transport, herunder nationale regler udstedt i medfør heraf, eller i tilfælde af en sådan overtrædelse, som har medført alvorlig lidelse for dyrene. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre.

Stk. 2. Tilbagekaldelse af en autorisation kan til enhver tid efter ansøgning ophæves. Ansøgning herom kan dog ikke imødekommes tidligere end 1 år efter, at tilbagekaldelse er meddelt, eller ophævelse ved seneste endelige afgørelse er nægtet.

§ 8. Såfremt en meddelt autorisation bortfalder eller tilbagekaldes, skal autorisationen inden 4 uger tilbageleveres til Fødevaredirektoratet. Fristen regnes fra datoen for den begivenhed, som har medført autorisationens bortfald, jf. § 5, eller fra datoen for afgørelsen om tilbagekaldelse, jf. § 7.

§ 9. Såfremt en transportvirksomhed, der i henhold til § 4, stk. 2, nr. 2 eller 3, er meddelt autorisation af en anden kompetent myndighed end Fødevaredirektoratet, overtræder EU-regler om beskyttelse af dyr under transport, herunder nationale regler udstedt i medfør heraf, indberettes dette af Veterinær- og Fødevaredirektoratet til den pågældende myndighed. Hvis der konstateres gentagne eller alvorlige overtrædelser, og den kompetente myndighed ikke iværksætter sanktioner over for transportvirksomheden, kan Fødevaredirektoratet efter kontakt med den kompetente myndighed og Europa-Kommissionen midlertidigt forbyde transportvirksomheden at udføre dyretransporter i Danmark.

§ 10. Fødevaredirektoratet fører et register over de transportvirksomheder, som direktoratet har meddelt autorisation.

Stk. 2. I registeret anføres bl.a. transportvirksomhedens navn og adresse, den for transportvirksomheden ansvarlige samt perioden, hvori autorisation er meddelt.

§ 11. Den i bilagets artikel 5, pkt. 2, litra b, krævede ruteplan skal, når dyr indlades i Danmark, forelægges embedsdyrlægen til godkendelse. For embedsdyrlægens godkendelse af en ruteplan betales et gebyr på 320 kr.

§ 12. De nærmere regler om beskyttelse af dyr under transport, herunder skibets indretning, lastetæthed, vanding, fodring, forsendelsestider, hvileperioder, ruteplan, transportvirksomhedens registrering og autorisation, kontrol mv., fremgår af bilagene til forskriften.

§ 13. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller

2)   opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 14. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 13, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 15. Forskriften træder i kraft den 1. februar 2004.

Stk. 2. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 5 af 7. december 1992 om transport til søs af levende dyr ophæves.

 

 

Bilag 1 til teknisk forskrift om transport til søs af levende dyr

 

Følgende er en konsolideret udgave af Rådets direktiv nr. 91/628/EØF og Rådets direktiv nr. 95/29/EF

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

 

1.   Dette direktiv finder anvendelse på transport af:

a)   enhovede husdyr og husdyr af kvæg-, fåre-, gede- og svinearter

b)   fjerkræ samt andre fugle og kaniner, der holdes som husdyr

c)   hunde og katte, der holdes som husdyr

d)   andre pattedyr og fugle

e)   andre hvirveldyr og koldblodede dyr.

2.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a)   ‑   transport af dyr i ikke‑kommercielt øjemed og af enkeltdyr ledsaget af en fysisk person, der er ansvarlig for dyret under transporten

  ‑   transport af selskabsdyr, som ledsager deres herre på en privat rejse.

b)   transport af dyr, med forbehold af de gældende nationale bestemmelser

-   over en afstand af højest 50 km regnet fra begyndelsen af transporten af dyrene til bestemmelsesstedet, eller

-   som foretages af opdrætteren eller opfederen i landbrugskøretøjer eller i egne transportmidler, når geografiske forhold nødvendiggør sæsonbetonet græsningsskifte for visse dyrearter, i ikke-kommercielt øjemed.

Artikel 2

 

1.   I dette direktiv gælder i relevant omfang definitionerne i artikel 2 i direktiv 89/662/EØF

) , 90/425/EØF, 90/675/EØF ) og 91/496/EØF.

2.   Herudover forstås ved:

a)   »transportmiddel«: de til last og transport af dyr anvendte dele af motorkøretøjer, skinnekøretøjer, skibe og luftfartøjer og containere til land-, sø- eller lufttransport

b)   »transport«: enhver flytning af dyr, som foretages ved hjælp af et transportmiddel, og som indbefatter pålæsning og aflæsning af dyrene

c)   »mellemstation«: et sted, hvor transporten afbrydes, for at dyrene kan hvile, blive fodret eller vandet

d)   »omladningsstation«: et sted, hvor transporten afbrydes, for at dyrene kan omlades fra et transportmiddel til et andet

e)   »afgangssted«: det første sted, hvor et dyr med forbehold af artikel 1, stk. 2, litra b), anbringes på et transportmiddel, men ikke en mellemstation eller en omladningsstation, samt alle steder, hvor dyrene er blevet aflæsset og opstaldet i 24 timer, vandet, fodret og i givet fald plejet

  Som afgangssted kan endvidere betragtes markeder og opsamlingscentre, som er autoriseret i overensstemmelse med EF-bestemmelserne

-   når det første sted, hvor dyrene pålæsses, ligger mindre end 50 km fra de nævnte markeder og opsamlingscentre

-   når dyrene, i det tilfælde hvor den i første led omhandlede afstand er større end 50 km, har fået hvile i et tidsrum, der skal fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 17, og er blevet vandet og fodret inden pålæsning

f)   »bestemmelsessted«: det sted, hvor den endelige aflæsning af et dyr fra et transportmiddel finder sted, men ikke en mellemstation eller en omladningsstation

g)   »forsendelse«: transport fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet.

h)   »hvileperiode«: en sammenhængende periode under forsendelsen, i løbet af hvilken dyrene ikke flyttes ved hjælp af et transportmiddel

i)   »transportvirksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, der transporterer dyr

‑   for egen regning, eller

‑   for tredjemands regning, eller

‑   ved overladelse af et transportmiddel til tredjemand med henblik på transport af dyr, idet der skal være tale om kommerciel transport med fortjeneste for øje.

KAPITEL II

Transport og kontrol på Fællesskabets område

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne drager omsorg for,

a)   at transport af dyr inden for samt til og fra en medlemsstat finder sted i overensstemmelse med dette direktiv og, når det gælder dyr som omhandlet i

-   artikel 1, stk. 1, litra a), med bestemmelserne i bilagets kapitel I

-   artikel 1, stk. 1, litra b), med bestemmelserne i bilagets kapitel II

-   artikel 1, stk. 1, litra c), med bestemmelserne i bilagets kapitel III

-   artikel 1, stk. 1, litra d), med bestemmelserne i bilagets kapitel IV

-   artikel 1, stk. 1, litra e), med bestemmelserne i bilagets kapitel V

aa)   -   at arealkravene (lastetætheden) mindst er i overensstemmelse med tallene i bilagets kapital VI for de dyr og de transportmidler, der omhandles i dette kapital

-   at køretiden og hvileperioderne samt fodrings‑ og vandingshyppigheden for visse typer dyr med forbehold af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3820/85

) , er i overensstemmelse med dem, der er fastsat i bilagets kapitel VII for de dyr, der omhandles i det pågældende kapitel.

b)   at dyr kun transporteres, hvis de kan tåle det, og hvis der er sørget for pasning af dem under forsendelsen og ved ankomsten til bestemmelsesstedet. Syge eller tilskadekomne dyr betragtes ikke som egnede til transport. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse

i)   på lettere tilskadekomne eller syge dyr, som ikke påføres unødig lidelse på grund af transporten

ii)   på dyr, som transporteres med henblik på videnskabelig forskning, som er godkendt af de kompetente myndigheder

c)   at der snarest muligt ydes førstehjælp til dyr, der bliver syge eller kommer til skade under transport. De skal i givet fald undergives passende behandling og om nødvendigt nødslagtes, hvorved det skal undgås, at der påføres dem unødig lidelse.

2.   Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne tillade, at dyr transporteres til dyrlægebehandling eller til nødslagtning under forhold, som ikke opfylder kravene i dette direktiv. Medlemsstaterne drager omsorg for, at en sådan transport kun tillades, hvis de pågældende dyr ikke påføres unødig lidelse eller udsættes for dårlig behandling. Om nødvendigt vedtages der særlige regler for anvendelse af dette stykke efter fremgangsmåden i artikel 17.

3.   Med forbehold af kravene i stk. 1, litra a) og b), og i bilaget fastsætter Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, passende supplerende betingelser for at beskytte visse dyrearter såsom enhovede dyr, vilde fugle og havpattedyr under transporten.

  Indtil disse bestemmelser er iværksat, kan medlemsstaterne under overholdelse af Traktatens almindelige bestemmelser anvende passende supplerende nationale regler på området.


Artikel 4

 

Medlemsstaterne drager omsorg for, at dyr under hele forsendelsen identificeres og registreres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 90/425/EØF og ledsages af de dokumenter, der er fastsat i EF-forskrifterne eller den nationale lovgivning, således at den kompetente myndighed kan kontrollere:

-   hvor de stammer fra, og hvem der ejer dem

-   deres afgangssted og bestemmelsessted

-   afgangsdato og -tidspunkt.

Artikel 5

 

A.   Medlemsstaterne drager omsorg for,

1)   at enhver transportvirksomhed

a)   er blevet

i)   registreret, således at den kompetente myndighed hurtigt kan identificere den pågældende, hvis kravene i dette direktiv ikke overholdes

ii)   tildelt en autorisation, der gælder al transport af hvirveldyr på et af de i bilag I til direktiv 90/675/EØF omhandlede områder, og som er godkendt af den kompetente myndighed i etableringsmedlemsstaten, eller ‑ hvis der er tale om en virksomhed etableret i et tredjeland ‑ af en kompetent myndighed i en medlemsstat, på betingelse af, at der foreligger et skriftligt tilsagn fra transportvirksomhedens ansvarlige om, at han vil overholde kravene i den gældende fællesskabsveterinærlovgivning.

  I dette tilsagn skal det præciseres

‑   at den i nr. 2) nævnte transportvirksomhed har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde kravene i dette direktiv indtil bestemmelsesstedet og specielt ‑ i tilfælde af udførsel til tredjelande ‑ indtil bestemmelsesstedet som defineret i den relevante fællesskabslovgivning

‑   at det i nr. 2), litra a), omhandlede personale har modtaget en særlig uddannelse inden for virksomheden

  eller i en uddannelsesinstitution, eller at det besidder en tilsvarende faglig erfaring, således at det kan håndtere og transportere hvirveldyr samt om nødvendigt give dyrene den nødvendige pleje under transporten, jf. dog bilagets kapitel 1, afsnit A, punkt 6, litra b).

b)   ikke transporterer eller lader dyr transportere under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller påføres unødig lidelse

c)   ved transport af dyr som omhandlet i dette direktiv benytter transportmidler, der gør det muligt at overholde fællesskabsbestemmelserne om dyrs velfærd under transport, navnlig kravene i bilaget og de krav, der skal fastsættes i henhold til artikel 13, stk. 1

2)   at transportvirksomheden

a)   overdrager transporten af de levende dyr til et personale, der har de faglige kvalifikationer og den nødvendige viden som anført i nr. 1), litra a)

b)   for dyr som omhandlet i artikel 1, litra a), der skal indgå i samhandelen mellem medlemsstaterne, eller som skal eksporteres til tredjelande, og når forsendelsens varighed overstiger otte timer, opstiller en ruteplan i overensstemmelse med modellen i bilagets kapital VIII, der vedlægges sundhedscertifikatet under forsendelsen og angiver eventuelle mellem‑ eller omladningsstationer.

  Der skal i overensstemmelse med litra c) udarbejdes en samlet ruteplan for hele forsendelsens varighed

c)   forelægger den i litra b) omhandlede ruteplan for den kompetente myndighed, for at denne kan udarbejde sundhedscertifikatet, hvorefter nummeret eller numrene på certifikaterne skal anføres på planen sammen med et stempel fra dyrlægen på afgangsstedet; dyrlægen anmelder endvidere planen over ruten via ANIMO-systemet

d)   forvisser sig om, at

i)   originaleksemplaret af den i litra b) omhandlede ruteplan

‑   udfyldes behørigt og rettidigt af de rette personer

‑   vedlægges det sundhedscertifikat, der ledsager dyrene under hele forsendelsen

ii)   det personale, der varetager transporten

‑   anfører på ruteplanen, hvornår og hvor de dyr, der transporteres, er blevet fodret og vandet under forsendelsen

‑   hvis dyr eksporteres til tredjelande, og transportens varighed på Fællesskabets område overstiger otte timer, sørger for, at ruteplanen efter at være kontrolleret påregnes (stempel og underskrift) af den kompetente myndighed på det godkendte grænsekontrolsted eller det af en medlemsstat udpegede udførselssted, efter at dyrene er blevet behørigt kontrolleret af embedsdyrlægen og fundet i stand til at fortsætte forsendelsen.

  Medlemsstaterne kan fastsætte, at udgifterne ved nævnte veterinærkontrol afholdes af eksportøren af dyrene

‑   returnerer ved tilbagekomsten ruteplanen til den kompetente myndighed på oprindelsesstedet.

  Hvis dyr eksporteres til tredjelande med skib, og forsendelsens varighed overstiger otte timer, finder samme bestemmelser anvendelse

e)   opbevarer i en periode, der fastsættes af den kompetente myndighed, en kopi af den i litra b) nævnte ruteplan, som på begæring kan forevises den kompetente myndighed til eventuel kontrol

f)   bevidner, at der under hensyn til de arter, der skal transporteres, og når bestemmelserne i kapitel VII, punkt 4, skal overholdes i betragtning af de pågældende afstande, er truffet foranstaltninger med henblik på at kunne vande og fodre dyrene under forsendelsen selv i tilfælde

  af ændring af ruteplanen eller afbrydelse af forsendelsen af uforudsigelige årsager

  sikrer sig, at dyrene uden forsinkelse transporteres til bestemmelsesstedet

h)   med forbehold af bestemmelserne i bilagets kapital III sikrer sig, at dyr af arter, som ikke er omfattet af kapitel VII, vandes og fodres på tilfredsstillende måde med passende mellemrum under transporten

3)   at mellemstationerne, som den under nr. 2) omhandlede ansvarlige har udpeget, kontrolleres regelmæssigt af den kompetente myndighed, som ligeledes skal sikre sig, at dyrene er i stand til at fortsætte transporten

4)   at de omkostninger, der er forbundet med overholdelsen af kravene til dyrenes fodring, vanding og hvile, dækkes af de erhvervsdrivende, der er omhandler i nr. 1).

B.   Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til denne artikel fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 17.

Artikel 6

 

1.   Direktiv 90/425/EØF ændres således:

a)   artikel 1, stk. 3, affattes således:

  »Dette direktiv berører ikke den kontrol, der foretages under de inspektioner, som på ikke-diskriminerende vis gennemføres af de myndigheder, der har ansvaret for den generelle anvendelse af lovene i en medlemsstat;«

b)   i bilag A, punkt I, tilføjes følgende henvisning:

  »Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF (EFT nr. L 340 af 11.12.1991, s.17).«

2.   De i artikel 3 i direktiv 90/425/EØF omhandlede certifikater eller dokumenter suppleres efter fremgangsmåden i artikel 17 for at tage hensyn til kravene i nærværende direktiv.

3.   Udvekslingen af oplysninger mellem myndighederne med henblik på overholdelsen af dette direktiv skal integreres i det i artikel 20 i direktiv 90/425/EØF omhandlede edb-system (ANIMO) og for indførsler fra tredjelande i SHIFT-projektet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i direktiv 91/496/EØF.

  Gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17.


Artikel 7

 

1.   Medlemsstaterne drager omsorg for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at der opstår forsinkelser under transporten, eller, hvis forsinkelser er uundgåelige, at de bliver længere end højst nødvendigt, eller at der påføres dyr lidelser i tilfælde af strejker eller andre situationer, som forhindrer anvendelsen af dette direktiv. Der skal navnlig træffes særlige foranstaltninger i havne og lufthavne, på jernbanestationer, rangerbanegårde og ved grænsekontrolsteder som omhandlet i artikel 6 i direktiv 91/496/EØF med henblik på at fremskynde transporten af dyr, i overensstemmelse med kravene i nærværende direktiv.

2.   Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser om dyresundhed, må ingen sending dyr holdes tilbage under transport, medmindre det er strengt nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd. Hvis en sending dyr under transport må holdes tilbage i over to timer, skal der træffes de fornødne foranstaltninger, så dyrene kan få pasning og om nødvendigt aflæsses og opstaldes.

Artikel 8

 

Medlemsstaterne drager under overholdelse af de i direktiv 90/425/EØF fastsatte principper og kontrolbestemmelser omsorg for, at de kompetente myndigheder kontrollerer, at kravene i dette direktiv er opfyldt ved ikke‑diskriminerende kontrol af:

a)   transportmidler og dyr under vejtransporten

b)   transportmidler og dyr ved ankomsten til bestemmelsesstedet

c)   transportmidler og dyr på markeder, afgangssteder samt på mellemstationer og omladningsstationer

d)   oplysninger i ledsagedokumenterne.

Disse inspektioner skal foretages på en passende prøve af dyr, som hvert år transporteres inden for hver enkelt medlemsstat, og kan foretages samtidig med anden kontrol.

Den kompetente myndighed i hver medlemsstat forelægger Kommissionen en årlig rapport med angivelse af det antal inspektioner, der er foretaget i det forudgående kalenderår for hvert enkelt af litra a), b), c) og d), herunder nærmere enkeltheder om alle konstaterede overtrædelser og de foranstaltninger, den kompetente myndighed har truffet som følge heraf.

Der kan ligeledes foretages kontrol under dyrenes transport på den pågældende medlemsstats område, når de kompetente myndigheder ligger inde med oplysninger, som tyder på, at der er sket en overtrædelse.

Denne artikel berører ikke den kontrol, der foretages under de inspektioner, som på ikke‑diskriminerende vis foretages af de myndigheder, der har ansvaret for den generelle anvendelse af lovene i en medlemsstat.


Artikel 9

 

1.   Hvis det under transporten konstateres, at bestemmelserne i dette direktiv ikke overholdes eller ikke er blevet overholdt, skal den kompetente myndighed på det sted, hvor en sådan konstatering er gjort, kræve, at de for transportmidlet ansvarlige træffer enhver foranstaltning, som den kompetente myndighed finder nødvendig for at sikre de pågældende dyrs velfærd.

  Afhængigt af omstændighederne kan disse foranstaltninger omfatte:

a)   afslutning af forsendelsen eller tilbagesendelse af dyrene til afgangsstedet ad den mest direkte rute, hvis denne fremgangsmåde ikke bevirker, at der påføres dyrene unødige lidelser

b)   passende anbringelse og nødvendig pasning, indtil problemet er løst

c)   slagtning af dyrene på en human måde. Anvendelsen af disse dyrs slagtekroppe er underlagt bestemmelserne i direktiv 64/433/EØF

) .

  Den kompetente myndighed anmelder alle foranstaltninger, der træffes i henhold til andet afsnit, via ANIMO‑nettet i henhold til bestemmelser, herunder finansielle bestemmelser, der fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 17.

2.   Hvis den, der er ansvarlig for transporten, ikke efterkommer den kompetente myndigheds instrukser, lader denne omgående de pågældende foranstaltninger gennemføre og sørger på passende måde for, at udgifterne hertil godtgøres.

3.   De klagemuligheder, der i henhold til gældende lovgivning i medlemsstaterne kan anvendes over for de afgørelser, der træffes af de kompetente myndigheder, berøres ikke af dette direktiv.

  De afgørelser, der træffes af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder, skal med afgivelse af grundene dertil meddeles afsenderen eller dennes repræsentant samt de kompetente myndigheder i afsendermedlemsstaten.

  På anmodning af afsenderen eller dennes repræsentant skal de begrundede afgørelser meddeles ham skriftligt med angivelse af de klagemuligheder, der efter gældende lov står til hans rådighed i bestemmelsesmedlemsstaten, samt af form og frister for indgivelse af klage.

  Såfremt der opstår tvister, og hvis de to parter er enige herom, kan de inden for en frist på en måned forelægge tvistemålet for en sagkyndig, som er opført på en af Kommissionen opstillet liste over sagkyndige i Fællesskabet.

  Den sagkyndige skal afgive udtalelse inden for en frist på højst 72 timer. Parterne følger den sagkyndiges udtalelse under overholdelse af Fællesskabets veterinærlovgivning.


Artikel 10

 

1.   Sagkyndige fra Kommissionen kan, i det omfang det er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv, foretage kontrol på stedet. De kan med henblik herpå via stikprøvekontrol og uden forskelsbehandling sikre sig, at den kompetente myndighed kontrollerer, om kravene i dette direktiv er overholdt.

  Kommissionen underretter medlemsstaterne om resultatet af den foretagne kontrol.

2.   Den i stk. 1 nævnte kontrol udføres i samarbejde med den kompetente myndighed.

3.   Den medlemsstat, på hvis område der foretages kontrol, yder de sagkyndige al den hjælp, der er nødvendig for gennemførelsen af deres opgave.

4.   Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17.

KAPITEL III

Indførsel fra tredjelande

Artikel 11

 

1.   Bestemmelserne i direktiv 91/496/EØF finder anvendelse, herunder også for så vidt angår tilrettelæggelse og opfølgning af kontrollen.

2.   Indførsel, transit og transport af levende dyr fra tredjelande som omhandlet i dette direktiv til og gennem fællesskabsområdet er kun tilladt, hvis transportvirksomheden

‑   skriftligt forpligter sig til at opfylde kravene i nærværende direktiv, særlig kravene i artikel 5 og har truffet de nødvendige foranstaltninger til at overholde disse

‑   forelægger en ruteplan, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 5.

3.   Endvidere undersøger embedsdyrlægen på grænseovergangsstedet ved kontrollen af, om kravene i stk. 2 er opfyldt; om kravene til dyrenes velfærd er overholdt. Konstateres det, at kravene om vanding og fodring af dyrene ikke er overholdt, træffer han for transportørens regning de i artikel 9 nævnte foranstaltninger.

4.   Det certifikat eller de dokumenter, der er omhandler i artikel 4, stk. 1, tredje led, i direktiv 91/496/EØF suppleres efter fremgangsmåden i artikel 17 i nærværende direktiv for at tage hensyn til kravene heri.

  Indtil disse foranstaltninger er vedtaget, finder de relevante nationale regler anvendelse under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser.


KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 12

 

De i direktiv 89/608/EØF

) omhandlede regler og informationsprocedurer finder tilsvarende anvendelse på nærværende direktiv.

Artikel 13

 

1.   Kommissionen forelægger inden den 31. december 1995 Rådet forslag med henblik på fastsættelse af normer, som transportmidlerne skal opfylde. Rådet træffer afgørelse om disse forslag med kvalificeret flertal.

2.   Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, fastsætter inden den 30. juni 1996 de fællesskabskriterier, som mellemstationerne skal opfylde med hensyn til modtagefaciliteter, fodring, vanding, lastning, losning, eventuelt overnatningsmuligheder for visse dyrearter og med hensyn til de dyresundhedsmæssige krav, der gælder for sådanne mellemstationer.

3.   Kommissionen forelægger inden den 31. december 1999 Rådet en rapport om de erfaringer, medlemsstaterne har indhøstet efter direktivets gennemførelse, ledsaget af eventuelle forslag, som Rådet træffer afgørelse om med kvalificeret flertal.

4.   Indtil de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser er iværksat, finder de relevante nationale regler anvendelse under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser.

Artikel 14

 

Bilaget til dette direktiv ændres af Rådet, som træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, navnlig med henblik på dets tilpasning til den teknologiske og videnskabelige udvikling.

Artikel 15

 

Efter fremgangsmåden i artikel 17 kan de ledsagecertifikater eller -dokumenter, der er foreskrevet i fællesskabsbestemmelserne for de i artikel 1 omhandlede dyr, suppleres med en attest fra den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 2, nr. 6, i direktiv 90/425/EØF, som bevidner, at kravene i nærværende direktiv er opfyldt.


Artikel 16

 

1.   Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra bestemmelserne i dette direktiv for transport af dyr i visse dele af områder, der er nævnt i bilag I til direktiv 90/675/EØF, for at tage hensyn til deres fjerne geografiske beliggenhed i forhold til den kontinentale del af fællesskabsområdet.

2.   De medlemsstater, der gør brug af denne mulighed, underretter i Den Stående Veterinærkomité de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet i denne forbindelse.

Artikel 17

 

1.   Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden omgående sagen for Den Stående Veterinærkomité, nedsat ved afgørelse 68/361/EØF

) , i det følgende benævnt “komitéen”, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.

2.   Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden fastsætter under hensyn til, hvor meget sagen haster. Udtalelsen vedtages med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastsat i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3.   Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

4.   Når de påtænkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller når der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgående Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

  Såfremt Rådet ikke har truffet nogen afgørelse inden udløbet af en frist på tre måneder fra den dato, på hvilken det har fået sagen forelagt, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Rådet med simpelt flertal har udtalt sig imod de pågældende foranstaltninger.

Artikel 18

 

1.   Medlemsstaterne vedtager passende sanktioner for overtrædelser af dette direktiv, hvad enten de er begået af fysiske eller af juridiske personer.

2.   I tilfælde af gentagne overtrædelser af dette direktiv, eller en overtrædelse, som har medført alvorlige lidelser for dyrene, skal den pågældende medlemsstat, uden' at dette berører de øvrige fastsatte sanktioner, træffe de nødvendige foranstaltninger til at skride ind mod de konstaterede overtrædelser, eventuelt ved suspension eller inddragelse af den autorisation, der er omhandlet i artikel 5, punkt A, stk. 1, litra a), nr. ii).

  Ved gennemførelsen i deres nationale lovgivning skal medlemsstaterne fastsætte, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af, at der er konstateret overtrædelser.

3.   Når den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten eller bestemmelsesmedlemsstaten konstaterer, at en transportvirksomhed ikke overholder bestemmelserne i dette direktiv, tager myndigheden straks kontakt til den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har meddelt autorisationen. Sidstnævnte træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder navnlig de i stk. 2 nævnte. Den meddeler den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor overtrædelsen er konstateret, samt Kommissionen den beslutning, som er truffet, og begrundelsen herfor.

  Kommissionen underretter jævnligt de øvrige medlemsstater herom.

4.   Medlemsstaterne yder i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 89/608/EØF

) hinanden gensidig bistand ved anvendelsen af nærværende direktiv, især med henblik på at sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne artikel.

  Såfremt der konstateres alvorlige eller gentagne overtrædelser, og for så vidt alle muligheder via den gensidige bistand er blevet opbrugt, og efter kontakt mellem parterne og Kommissionen, kan den medlemsstat, hvor overtrædelserne er konstateret, midlertidigt forbyde den pågældende transportvirksomhed at udføre dyretransport på sit område.

5.   Denne artikel griber ikke ind i medlemsstaternes strafferetlige forskrifter.

 

Artiklerne 19 - 22 retter sig til administrationen og er udeladt.


Bilag 2 til teknisk forskrift om beskyttelse af dyr under transport i skibe

 

KAPITEL I

 

ENHOVEDE HUSDYR OG HUSDYR AF KVÆG-, FÅRE-, GEDE- OG SVINEARTERNE

A.   Almindelige bestemmelser

1.   Drægtige dyr, der påregnes at skulle føde under transporten, eller som har født inden for de nærmeste foregående 48 timer, samt nyfødte dyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet, anses ikke for egnet til transport.

2.   a)   Dyrene skal have tilstrækkelig plads til, at de kan stå op i deres naturlige stilling, og der skal om fornødent opsættes skillevægge, der beskytter dem imod transportmidlets bevægelser. Medmindre særlige forhold i forbindelse med dyrenes beskyttelse taler herimod, skal de have plads til at ligge ned.

b)   Transportmidler og containere skal være konstrueret og kunne håndteres på en sådan måde, at dyrene beskyttes mod barske vejrforhold og væsentlige klimatiske forandringer. Ventilation og luftmængde skal afpasses efter transportforholdene og efter den dyreart, der transporteres. Der skal i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette, være så meget plads, at der er mulighed for god ventilation oven over dyrene, når de står op i normal stilling, og deres naturlige bevægelser under ingen omstændigheder hindres.

c)   Transportmidler og containere skal være lette at rengøre, være indrettet således, at dyrene ikke kan slippe ud, være konstrueret på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres unødige lidelser, og være udstyret på en sådan måde, at dyrenes sikkerhed tilgodeses. Containere til transport af dyr skal være mærket med et symbol, der viser tilstedeværelsen af levende dyr, og med et tegn, der viser, hvilken retning dyrene er anbragt i. De skal muliggøre tilsyn med og pasning af dyrene og anbringes således, at ventilation ikke hæmmes. Containernes top skal altid vende opad under transport og ved håndtering, og de må ikke udsættes for hårde stød eller rystelser.

d)   under transporten skal dyrene vandes og fodres med de mellemrum, der er fastsat med henblik herpå i kapitel VII.

e)   Enhovede dyr skal have grime på under transporten. Denne bestemmelse kan fraviges for utæmmede føl og for dyr, der transporteres i individuelle bokse.

f)   Når dyr er bundet, skal tøjret være så stærkt, at det ikke kan briste under normale transportforhold, og så langt, at dyrene i påkommende tilfælde kan lægge sig ned samt æde og drikke, og tøjringen skal være sådan, at der ikke er risiko for kvælning eller for, at dyr på anden måde kommer til skade. Dyr må ikke bindes ved hornene eller ved næsering.

g)   Enhovede dyr skal under transporten være anbragt i individuelle båse eller bokse, der er udformet således, at de yder dyr beskyttelse mod stød. Disse dyr kan dog transporteres i grupper: i så fald skal der drages omsorg for, at dyr, der er fjendtlige over for hinanden, ikke transporteres sammen. Når de transporteres i grupper, skal skoene fjernes fra dyrenes baghove.

h)   Enhovede dyr, må ikke transporteres i køretøjer i flere niveauer.

3.   a)   Når dyr af forskellige arter transporteres i samme transportmiddel, skal hver dyreart anbringes for sig, medmindre det gælder dyr, der er vant til at være sammen, og som ville lide ved at være adskilt. Der skal endvidere træffes særlige foranstaltninger for at undgå eventuelle uheldige følger af, at dyrearter, der af naturen er fjendtlige over for hinanden, transporters i samme sending. Når dyr af forskellig alder transporteres med samme transportmiddel, skal voksne dyr og unge dyr holdes adskilt fra hinanden; denne begrænsning gælder dog ikke hundyr, der befordres sammen med deres diende afkom. Voksne, ukastrerede handyr skal holdes adskilt fra hundyrene. Avlsorner skal ligesom hingste holdes adskilt fra hinanden. Disse bestemmelser gælder kun, hvis dyrene ikke er opdrættet i kompatible grupper, eller hvis de ikke er vant til hinanden.

b)   I de rum, hvori dyr transporteres, må ikke anbringes gods, som kan være til skade for dyrenes velfærd.

4.   Ved pålæsning og aflæsning af dyr skal anvendes egnet udstyr såsom broer, ramper eller landgange, hvis gangbaner skal være således indrettet, at dyrene ikke glider, og udstyret skal om fornødent være forsynet med sidebeskyttelse. Under transporten må dyrene ikke holdes løftet ved hjælp af mekaniske midler eller løftes op eller trækkes ved hoved, horn, ben. hale eller pels. Desuden skal brug af elektrisk udstyr så vidt muligt undgås.

5.   Gulvet i et transportmiddel eller en container skal være stærkt nok til at bære vægten af de transporterede dyr; det må ikke være glat; hvis gulvet har mellemrum eller huller, skal det være konstrueret uden ujævnheder, således at dyrene ikke kommer til skade. Gulvet skal være dækket af tilstrækkelig strøelse til at absorbere ekskrementer, medmindre der træffes andre foranstaltninger, der er mindst lige så hensigtsmæssige, eller ekskrementerne bortskaffes med regelmæssige mellemrum.

6.   For at sikre den nødvendige pasning af dyrene under transport skal de transporteres under ledsagelse, undtagen:

a)   når dyrene transporteres i sikre containere, der har tilstrækkeligt god ventilation og om nødvendigt indeholder tilstrækkeligt med foder og vand i spildsikre automater til en forsendelse på to gange den forventede tid

b)   når fragtføreren påtager sig ledsagerens opgaver

c)   når afsenderen har udpeget en repræsentant til at sørge for dyrene på passende mellemstationer

7.   a)   Dyrenes ledsager eller afsenderens repræsentant skal sørge for dyrene, fodre og vande dem og om fornødent malke dem.

b)   Køer, som er i malkeperioden, skal malkes med mellemrum på ca. tolv timer, men højst 15 timer.

c)   For at kunne udføre den nævnte pasning skal dyrenes ledsager om fornødent have egnede lyskilder til rådighed.

8.   Dyr må kun pålæsses transportmidler, som er grundigt rengjort og om fornødent desinficeret. Døde dyr, strøelse og ekskrementer skal fjernes så hurtigt som muligt.

B.   Særlige bestemmelser for jernbanetransport

(punkterne 9-13 er reguleret af Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af dyr).

C.   Særlige bestemmelser for landevejstransport

(punkterne14-16 er reguleret af Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af dyr).

D.   Særlige bestemmelser for søtransport

17.   Skibe skal være udstyret således, at dyr kan transporteres uden at udsættes for skade og unødvendige lidelser.

18   Dyr må ikke transporteres på åbne dæk, medmindre de er anbragt i forsvarligt sikrede containere eller andre tilladte konstruktioner, der er godkendt af den kompetente myndighed, og som yder fyldestgørende beskyttelse mod sø og dårligt vejr.

19.   Dyr skal være bundet eller forsvarligt anbragt i bokse eller containere.

20.   Der skal vare hensigtsmæssige gange med adgang til alle bokse, containere eller køretøjer, hvori dyr er anbragt. Passende lyskilder skal forefindes.

21.   Antallet af ledsagere skal være tilstrækkeligt i forhold til antallet af de transporterede dyr samt til rejsens varighed.

22.   Alle dele af skibet, hvor dyr er anbragt, skal være forsynet med afløb og holdes i god renlig stand.

23.   Et instrument af en type, som er godkendt af den kompetente myndighed, skal forefindes om bord til aflivning af dyr i påkommende tilfælde.

24.   Skibe, der anvendes til transport af dyr, skal før afsejlingen indtage tilstrækkelige forsyninger af drikkevand - hvis der ikke forefindes et eget anlæg til fremstilling heraf - og egnede fordringsmidler i forhold til arten og antallet af de transporterede dyr samt til rejsens varighed.

25.   Der skal træffes foranstaltninger til isolering af syge eller tilskadekomne dyr under rejsen, og førstehjælp skal ydes, når det er nødvendigt.

26.   Punkt 17 til 19 finder ikke anvendelse på transport af dyr i godsvogne eller lastbiler, som indlades på færger eller lignende fartøjer:

a)   hvis dyr transporteres i godsvogne eller lastbiler om bord på skibe, skal det omhyggeligt sikres, at dyrene har tilstrækkelig ventilation under hele rejsen.

b)   hvis dyrene transporteres i lastbiler om bord på skibe, finder følgende foranstaltninger anvendelse:

i)   det rum, dyrene anbringes i, skal være forsvarligt fastgjort til køretøjet; køretøjet og rummet med dyrene skal være forsynet med passende fastgørelsesanordninger, så de kan fastgøres til skibet. På et lukket dæk på et ro-ro skib skal der opretholdes en tilstrækkelig ventilation i forhold til det antal køretøjer, der transporteres. Når der er mulighed derfor, skal køretøjer, der transporterer dyr, anbringes i nærheden af en frisklufttilførsel.

ii)   det rum, dyrene opholder sig i, skal have et tilstrækkeligt antal åbninger eller andre midler, der sikrer god ventilation under hensyn til den begrænsede lufttilførsel på et skibs lukkede vogndæk. Der skal inde i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette være så megen plads, at der er mulighed for god ventilation oven over dyrene, når de står op i normal stilling.

iii)   der skal være direkte adgang til den enkelte del af dyrenes rum, så disse i givet fald kan fodres og vandes under rejsen.

E.   Særlige bestemmelser for lufttransport

(punkterne 27-29 er reguleret af Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af dyr).

KAPITEL II

FJERKRÆ, FUGLE OG KANINER, DER HOLDES SOM HUSDYR

30.   Følgende bestemmelser i kapitel I finder med de fornødne ændringer anvendelse på transport af fjerkræ, fugle og kaniner, der holdes som husdyr: punkt 2, litra a), b) og c) , punkt 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 til 22, 24 og 26 til 29.

31.   Egnet foder samt vand skal forefindes i tilstrækkelig mængde, undtagen

i)   når en forsendelse varer mindre end tolv timer, eksklusive pålæsnings- og aflæsningstid

ii)   når en forsendelse varer mindre end 24 timer for fugleunger af alle arter, forudsat at den tilendebringes inden 72 timer efter udrugningen.

KAPITEL III

HUNDE OG KATTE, DER HOLDES SOM HUSDYR

32.   Med forbehold af direktivets artikel 1, stk. 2, litra c) , finder følgende bestemmelser i kapitel I tilsvarende anvendelse på transport af hunde og katte, der holdes som husdyr: punkt 1, punkt 2, litra a), b) og c), punkt 3, 5 og 6, punkt 7, litra a) og c), punkt 8, 9, 12,13,15 og 17 til 29.

33.   Dyr under transport skal fodres med ikke over 24 timers mellemrum og vandes med ikke over tolv timers mellemrum. En klart affattet skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding skal ledsage disse. Hundyr i løbetid skal holdes adskilt fra handyr.


KAPITEL IV

ANDRE PATTEDYR OG FUGLE

34.   a)   Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på transport af de pattedyr og fugle, som ikke omfattes af bestemmelserne i de foregående kapitler.

b)   Følgende bestemmelser i kapitel I finder tilsvarende anvendelse på transport af de dyrearter, der omfattes af nærværende kapitel: punkt 1, punkt 2, litra a), b) og c), punkt 3, litra b), punkt 4 til 6, punkt 7, litra a) og c), punkt 8, 9 og 13 til 29.

35.   Med forbehold af direktivets bestemmelser i artikel 3, stk. 1, litra b), må kun dyr, der kan tåle transport, og som er raske, transporteres. Dyr, som helt klart er langt henne i drægtighedsperioden, eller dyr, som for nylig har født, samt dyreunger, der ikke selv kan tage næring til sig, og som ikke ledsages af moderdyret, skal betragtes som uegnet til transport. Disse bestemmelser kan fraviges i undtagelsestilfælde, hvis hensynet til dyret kræver, at det transporteres til et sted, hvor fornøden behandling kan gives.

36.   Der må kun anvendes beroligende midler i undtagelsestilfælde og i så fald kun under direkte dyrelægetilsyn. De nærmere oplysninger om eventuel anvendelse af beroligende midler skal ledsage dyret til bestemmelsesstedet.

37.   Dyr må kun transporteres når, det sker i egnede transportmidler, hvorpå der i givet fald skal være anbragt en angivelse af, at de indeholder vilde dyr, som er sky eller farlige. En klart affattet skriftlig instruktion om dyrenes fodring og vanding og eventuelt om særlig pasning skal ledsage disse.

  Dyr, der er omfattet af CITES, skal transporteres efter bestemmelserne i CITES’ seneste retningslinier for transport og forberedelse til forsendelse af levende vilde dyr og planter. Ved transport med fly skal de transporteres i overensstemmelse med mindst de seneste IATA-regler for transport af levende dyr. De skal transporteres til bestemmelsesstedet så hurtigt som muligt.

38.   De dyr, der omfattes af dette kapitel, skal passes i overensstemmelse med bestemmelserne og retningslinierne i punkt 37.

39.   Der skal afsættes en passende periode, hvori dyrene holdes tilbage og konditioneres inden afsendelse, og hvori de om nødvendigt gradvis vænnes til deres containere.

40.   Dyr af forskellige arter må ikke anbringes i samme container. Desuden må dyr af samme art ikke anbringes i samme container, medmindre man ved, at de kan forliges.

41.   Dyr med gevir må ikke transporteres i den periode, i hvilken takkerne vokser ud.

42.   Fugle skal holdes i halvmørke.

43.   Med forbehold af de særlige bestemmelser, der skal træffes i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3, skal havpattedyr være under konstant tilsyn af en kvalificeret ledsager. Transportmidlerne må ikke stables.

44.   a)   For at sikre, at luftstrømmen til enhver tid er tilstrækkelig, skal der skabes mere ventilation ved hjælp af huller af passende størrelse i containerens vægge. Disse huller må dog ikke være større, end at dyrene hindres i at komme i kontakt med personer, der håndterer containerne, eller i at komme til skade.

b)   Der skal anbringes afstandsstykker af passende størrelse på alle containerens vægge og dens top og bund for at sikre, at dyrene ikke kommer til at mangle luft ved stabling eller sammenstuvning af en ladning.

45.   Dyr må ikke anbringes nærheden af levnedsmidler eller på steder, som uvedkommende har adgang til.

KAPITEL V

ANDRE HVIRVELDYR OG KOLDBLODEDE DYR

46.   Andre hvirveldyr og koldblodede dyr skal transporteres i passende beholdere under hensyntagen til de pågældende dyrearters behov, især hensyn til plads, ventilation, temperatur og sikkerhed samt tilførsel af vand og ilt. Dyr, der er omfattet af CITES, skal transporteres efter bestemmelserne i CITES’ retningslinier for transport og forberedelse til afsendelse af levende vilde dyr og planter. Ved transport med fly skal de transporteres i overensstemmelse med mindst de seneste IATA-regler for transport af levende dyr. De skal transporteres til bestemmelsesstedet så hurtigt som muligt.

KAPITEL VI

47.   LASTETÆTHED

(Transport med jernbane, lastbil og fly reguleres af Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af dyr og er udeladt her).

A)   ENHOVEDE HUSDYR

Dyrets vægt i kilogram

Minimum areal pr. dyr i kvadratmeter

200-300

0,90 - 1,175

300-400

1,175 - 1,45

400-500

1,45 - 1,725

500-600

1,725 - 2

600-700

2 - 2,25

 

For en vægt mellem de angivne beregnes minimum areal til det enkelte dyr ved lineær interpolation.

 


B)   KVÆG

Dyrets vægt i kilogram

Minimum areal pr. dyr i kvadratmeter

200-300

0,81 - 1,0575

300-400

1,0575 - 1,305

400-500

1,305 - 1,5525

500-600

1,5525 - 1,8

600-700

1,8 - 2,025

 

For en vægt mellem de angivne beregnes minimum areal til det enkelte dyr ved lineær interpolation.

Drægtige hundyr skal have 10% mere plads.

C)   FÅR/GEDER

Dyrets vægt i kilogram

Minimum areal pr. dyr i kvadratmeter

20-30

0,24 - 0,265

30-40

0,265 - 0,290

40-50

0,290 - 0,315

50-60

0,315 - 0,34

60-70

0,34 - 0,39

 

For en vægt mellem de angivne beregnes minimum areal til det enkelte dyr ved lineær interpolation.

D)   SVIN

Levende vægt i kilogram

Minimum areal pr. dyr i kvadratmeter

10 eller mindre

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

 

For en vægt mellem de angivne beregnes minimum areal til det enkelte dyr ved lineær interpolation.


E)   FJERKRÆ

Lastetæthed ved transport af fjerkræ i container  

Dyrets vægt i kilogram

Minimum areal pr. dyr i kvadratcentimeter

Daggamle kyllinger

21-25 cm 2 pr. kylling

Fjerkræ på under 1,6 kg

180-200 cm 2 /kg

Fjerkræ på 1,6-3 kg

160 cm 2 /kg

Fjerkræ på 3-5 kg

115 cm 2 /kg

Fjerkræ på over 5 kg

105 cm 2 /kg

 

Tallene kan variere afhængig af ikke blot fjerkræets vægt og størrelse, men også af dets fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

 

KAPITEL VII

 

48.   VANDINGS- OG FODRINGSHYPPIGHED OG FORSENDELSESTIDER OG HVILEPERIODER

1.   Kravene i dette bilag finder anvendelse på transport af de i artikel 1, stk. 1, litra 1), nævnte dyrearter, bortset fra transport med fly hvor kravene findes i kapitel I, under E, nr. 27-29.

2.   Forsendelsestiden må for de i punkt 1 omhandlede dyrearter ikke overstige otte timer.

3.   Den maksimale forsendelsestid i punkt 2 kan forlænges, når transportmidlet opfylder supplerende krav:

-   der er tilstrækkeligt med strøelse på køretøjets gulv

-   transportmidlet medfører tilstrækkeligt foder under hensyn til de dyrearter, der transporteres, og forsendelsens varighed

-   chaufføren har direkte adgang til dyrene

-   der er mulighed for tilstrækkelig ventilation, som kan afpasses efter temperaturen (indendørs og udendørs)

-   der forefindes flytbare skillevægge, så der kan indrettes separate båse

-   transportmidlerne skal være udstyret med en anordning, som muliggør tilslutning til vandforsyning

-   svinetransportkøretøjer medfører tilstrækkeligt vand til vanding af dyrene under forsendelsen.

4.   Når der anvendes et vejkøretøj, som opfylder kravene i stk. 3, gælder følgende vandings- og fodringshyppighed samt forsendelses- og hvileperioder:

a)   Kalve, lam, gedekid og føl, der ikke er fravænnet, og som modtager mælkeernæring, samt pattegrise, der ikke er fravænnet, skal efter ni timers transport have en hvileperiode på mindst en time, hvor de kan blive vandet. Efter denne hvileperiode kan transporten fortsætte i endnu ni timer.

b)   Forsendelsestiden for svin må ikke overstige 24 timer. Under forsendelsen skal dyrene hele tiden have adgang til vand.

c)   Forsendelsestiden for hovdyr (bortset fra registrerede dyr af hestefamilien efter direktiv 90/426/EØF)

) , må ikke overstige 24 timer. Dyrene skal vandes og fodres hver ottende time i denne periode.

d)   Alle andre dyr af de i stk. 1 nævnte arter skal efter 14 timers transport have en hvileperiode på mindst en time, hvor de fodres og vandes. Efter denne hvileperiode kan de transporteres i endnu 14 timer.

5.   Efter den fastsatte forsendelsestid skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer.

6.   Dyrene må ikke transporteres med tog, såfremt den maksimale forsendelsestid overstiger den, der er fastsat i punkt 2. Imidlertid gælder de forsendelsestider, der er fastsat i punkt 4, såfremt betingelserne i punkt 3 og 4, med undtagelse af hvileperioderne, overholdes.

7.   a)   Dyrene må ikke transporteres med skib, såfremt den maksimale forsendelsestid overstiger den, der er fastsat i punkt 2, medmindre betingelserne i punkt 3 og 4, med undtagelse af forsendelsen og hvileperioderne, overholdes.

b)   Ved transport med skib i fast direkte rutefart mellem to forskellige steder i Fællesskabet ved hjælp af køretøjer, der indskibes uden aflæsning af dyrene, skal dyrene have en hvileperiode på tolv timer efter aflæsning i bestemmelseshavnen eller i umiddelbar nærhed heraf, medmindre det med søtransporten er muligt at lade transporten indgå i den generelle model i punkt 2-4.

8.   De i punkt 3 og 4 nævnte forsendelsestider kan af hensyn til dyrene forlænges med to timer, navnlig hvis bestemmelsesstedet ligger i nærheden.

9.   Medlemsstaterne kan med forbehold af bestemmelserne i punkt 3-7 fastsætte en maksimal transporttid på otte timer, der ikke kan forlænges, for transport af slagtedyr, der foretages udelukkende fra et afrejsested til et bestemmelsessted, der begge er beliggende på medlemsstatens eget område.


KAPITEL VIII

RUTEPLAN

Transportør (Navn, adresse, firmanavn)

 

 

Transportmiddel

 

Transportørens underskrift 1)

 

 

Indregistrerings- eller identifikationsnummer 1)

 

Dyreart:

 

Antal:

 

Afgangssted:

 

Bestemmelsessted og -land 1) :

Rute:

 

 

 

Forventet forsendelsestid 1) :

 

Stempel

Nummer på sundhedscertifikat eller ledsagedokument 2)

Påført af dyrlægen på afgangsstedet 2)

 

Påført af den kompetente myndighed på udførselsstedet eller ved godkendt grænsekontrol 4)

Afgangsdato og -tidspunkt:

 

Mellem- eller omladningsstationer:

 

Navnet på den ansvarlige under forsendelsen 3)

Sted og adresse

Dato og tidspunkt

Pausens varighed

Begrundelse

a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

d)

 

 

 

 

e)

 

 

 

 

f)

 

 

 

 

1) Udfyldes af transportøren inden forsendelsen

2) Udfyldes af dyrlægen

3) Udfyldes af transportøren under forsendelsen

Ankomstdato og -tidspunkt

 

4) Udfyldes af den kompetente myndighed på udførselsstedet eller ved det godkendte grænsekontrolsted

Underskrift fra den ansvarlige under
forsendelsen

 


Bilag 3 til teknisk forskrift om transport til søs af levende dyr

Konstruktion af bokse, opbygninger og kasser, ventilation og belysning

Konstruktion af bokse

1.1   Bokse til heste og kvæg kan indrettes ved hjælp af langskibs og tværskibs låger, forsvarligt fastgjort til solide støtter af passende dimensioner.

1.2   Hver låge skal udføres af en ramme af rør mindst 64 mm (2 1/2") i diameter med 2 vandrette rør mindst 51 mm (2") i diameter. Lågernes overkant skal være mindst 1,20 m over dækket, og afstanden mellem dæk og ramme, mellem ramme og stænger og mellem stængerne indbyrdes skal være højst 30 cm. Lågerne skal være forsynet med passende lodret afstivning. Den omhandlede rørkonstruktion skal udføres af galvaniseret stål, aluminium eller andre materialer med tilsvarende styrke og egenskaber. Der skal anvendes så lidt træ i konstruktionen som muligt. Konstruktionerne skal være glatte og afrundede.

1.3   Såfremt heste skal anbringes med halerne mod hinanden eller mod en gang, skal der ved halerne anbringes tæt langskibsgarnering fra dækket og op til en højde af ca. 1,20 m.

1.4   Bokse, der er bestemt for kalve, får, lam, geder, svin eller dyr af lignende størrelse, skal udføres solidt på en for Søfartsstyrelsen tilfredsstillende måde af galvaniseret stålrør, aluminium, træ eller tilsvarende egnet materiale. Alle konstruktionerne skal være glatte og afrundede. Såfremt dyr af den førnævnte størrelse anbringes i bokse bestemt til heste og kvæg, skal der træffes sådanne foranstaltninger, at dyrene ikke kan komme ud af boksene under transporten.

1.5   Bokse til heste og kvæg skal have en fri højde på mindst 2,10 m. For andre dyrearter kan tillades en mindre fri højde, dog skal samtlige dyr, der transporteres, frit kunne stå oprejst.

1.6   Bokse skal have følgende indvendige dimensioner:

  Tværskibs mål: Højst 4,5 m og mindst 2,0 m.

  Langskibs mål: Højst 2 gange den indvendige afstand målt tværskibs, og mindst 2,0 m. Bokse til enkelte dyr skal være mindst 0,90 m.

  Flademålet i bokse må i almindelighed ikke overstige 18,0 kvadratmeter.

1.7   Dækket i boksene skal være af cementbeton eller af et andet hensigtsmæssigt materiale med tilsvarende skridsikker overflade. I bokse til heste og kvæg skal der på dækket være riller, forsænkede V-formede skridlister eller anden lige så effektiv form for skridsikring til støtte for dyrene.

1.8   For at undgå beskadigelse af dyrene skal alle konstruktioner, der kan udgøre en fare for dyrene, afskærmes med passende materiale op til en højde af mindst 2,10 m.

1.9   Mellem boksene skal indrettes langskibs gange af mindst 90 cm bredde. Findes flere langskibs gange, skal disse forbindes indbyrdes ved en tværskibs gang mindst 90 cm bred for hver 36 m eller derunder.

 

Konstruktion af opbygninger og kasser

2.1   Opbygninger på åbent dæk skal udføres af stål eller andet hensigtsmæssigt materiale. Taget skal være båret af en langskibs forsvarligt støttet drager, og højden over dækket ved dyrets hoved skal for heste og kvæg være mindst 2,10 m.

2.2   Taget lægges med fald ca. 1:10 og skal, hvis det er udført af træ, være af høvlede og pløjede brædder af mindst 2,5 cm tykkelse, hvilende på bjælker anbragt i en indbyrdes afstand af ca. 2,5 m. Er afstanden mindre, kan tagets tykkelse reduceres. Hvis drageren og bjælkerne er af træ, bør dragerens dimensioner være ca. 13 x 13 cm og bjælkernes dimensioner ca. 10 x 6,5 cm. Såfremt taget lægges i flager, skal bjælkerne forsynes med vandløb, taget belægges med tagpap eller sejldug og føres ca. 2,5 cm ud over sideskærmene. Til tagdækning kan anvendes andre vandtætte materialer med tilsvarende styrke og øvrige egenskaber.

2.3   Sideskærmene (sider, for- og agterkant) bygges op fra dækket eller, hvis der er fast skanseklædning, fra lønningen. Hvis sideskærmene udføres af træ, skal dette være mindst 3 cm høvlede og pløjede brædder afstivet ved støtter ca. 9 gange 4 cm, anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,65 m. Støtterne skal fastgøres solidt til dæk eller lønning.

2.4   Kasser skal have de fornødne dimensioner for transport af den pågældende dyreart, og er de beregnet til mere end et stort dyr, skal de godkendes af Søfartsstyrelsen. Kasser skal konstrueres og anbringes således, at dyrenes sikkerhed tilgodeses under alle vejrforhold samt således, at ventilationen ikke vanskeliggøres. De skal altid være tilgængelige for tilsyn, rengøring og pasning af dyrene.

2.5   Hver kasse skal mærkes med et symbol, der angiver tilstedeværelse af levende dyr, og et tegn, der viser dyrenes opretstående stilling. Indeholder kassen vilde dyr, skal der på kassen være anbragt opslag herom.

Ventilation

3.1   Alle lukkede rum bestemte til transport af dyr, herunder lukkede kasser, skal ud over den naturlige ventilation kunne ventileres effektivt ved kunstig ventilation med luftfornyelse mindst 20 gange i timen - i fart mellem 30 grader n. bredde og 30 grader s. bredde samt i fart på Middelhavet og på Marokkos atlanterhavskyst dog mindst 30 gange i timen.

Belysning

4.1   Rummene til transport af dyr skal kunne oplyses ved elektrisk lys, således at det altid er muligt at tilse dyrene. Belysningsstyrken målt 1,5 m over dækket skal overalt være mindst 100 lux.

4.2   Ud over den i punkt 5.1 nævnte belysning skal der forefindes fornøden orienteringsbelysning, som skal forsynes fra en af skibets hovedenergikilde uafhængig nødenergikilde.


Bilag 4 til teknisk forskrift om transport til søs af levende dyr

Erklæring fra den ansvarlige for transportvirksomheden:

 

Undertegnede ansvarlige for ovennævnte transportvirksomhed erklærer hermed,

-   at der ved enhver forsendelse

) af dyr træffes de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde EU's regler om beskyttelse af dyr under transport, herunder nationale regler udstedt i medfør heraf,

-   at transport af dyrene kun overdrages til personer, der har modtaget særlig uddannelse eller besidder tilsvarende faglig erfaring, således at de kan håndtere og transportere dyrene og give dyrene den nødvendige pleje under transporten.

Jeg har modtaget kopi af de gældende EU-regler om beskyttelse af dyr under transport samt af de nationale regler udstedt i medfør heraf.

 

 

 

 

 

AU1434_1.GIF Size: (203 X 2) Dato:     Sted:

AU1434_2.GIF Size: (231 X 2)  

 

 

AU1434_3.GIF Size: (520 X 2)
 


Underskrift, den ansvarlige for transportvirksomheden


DANMARK

 

 

TILLADELSE TIL TRANSPORT AF LEVENDE DYR

(KREATURBEVIS)

 


AU1434_4.JPG Size: (67 X 111)

 

Udfærdiget i henhold til bestemmelserne i teknisk forskrift om transport til søs af levende dyr

 

Skibets navn

Kontrolnr. og kendingssignal

Hjemsted

 

 

 

 

 

Søfartsstyrelsen har efter syn afholdt _______________________________________________________

meddelt tilladelse til, at nævnte skib i fart

 

 

 

i nedennævnte rum medfører det antal dyr, som fremkommer ved at dividere arealet anført ud for dækket/
rummet med det minimumsareal pr. dyr, der er anført i teknisk forskrift om transport til søs af levende dyr.

 

Dækkets/rummets betegnelse

Areal i kvadratmeter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal i alt

 

Som bilag til tilladelsen skal der om bord forefindes en kapacitetsplan med Søfartsstyrelsens påtegning.

 

 

Denne tilladelse er gyldig til den _________________________________________

 

 

Udstedt i  

 

AU1434_5.GIF Size: (243 X 2) 5.GIF Size: (243 X 2)
 


  (Dato)   (Underskrift)


DENMARK

 

 

PERMISSION TO CARRY LIVE ANIMALS

 

 

 

4.JPG Size: (67 X 111)

 

Issued in accordance with the provisions of technical regulation for the Carriage of live animals

 

Name of ship

Distinctive No. or letters

Port of registry

 

 

 

 

 

The Danish Maritime Authority certifies that after a survey held on ________________________________

the said ship may in the trading area

 

 

 

in the following spaces carry the number of animals of one or more species which is derived at by dividing the area listed for each space by the area required for each animal in Technical Regulation for the Carriage of Live Animals at Sea.

 

Designation of deck/space

Area in square metres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total area

 

 

As a part of this permit a capacity plan endorsed by the Danish Maritime Authority shall be available on board the ship.

 

This permit is valid until ____________________________________

 

Issued at

 

AU1434_6.GIF Size: (243 X 3)
AU1434_7.GIF Size: (243 X 2)
 


  Date   Signature

 

Søfartsstyrelsen, den 2. december 2003

Anne Skov Strüver

/Peter Lauridsen

Officielle noter

1) Forskriften indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/628/EØF, EF-Tidende 1991 L 340 s. 17 og Rådets direktiv nr. 95/29/EF, EF-Tidende 1995 L 148 s. 52.