Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til operatører af danske bulkterminaler om indførsel af et kvalitetsstyringssystem

 

  Baggrund

 

Rådets Direktiv nr. 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserende krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe blev gennemført i dansk ret ved Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 9. oktober 2002.

Direktivet er optrykt som bilag til ovennævnte tekniske forskrift og indeholder bestemmelser, der pålægger visse bulkterminaler at indføre et kvalitetsstyringssystem.

Anvendelse

Alle terminaler i Danmark, som anløbes af bulkskibe1), er omfattet af forskriften. Dog med følgende undtagelser.

Forskriften finder ikke anvendelse:

1.   På faciliteter, som kun i undtagelsestilfælde benyttes til at laste og losse massegods i bulk i eller fra bulkskibe. Dog gælder her regel VI/7 i International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS).

2.   I tilfælde, hvor kun det pågældende bulkskibs udstyr bruges til lastning eller losning. Dog gælder regel VI/7 i SOLAS.

3.   På bulkskibe, der laster eller losser kornprodukter2), som defineret i regel VI 8.2 i SOLAS.

Handlingsplan for implementering af
kvalitetssikringssystem

 

Berørte terminaler skal inden den 1. januar 2004 fremsende en handlingsplan til Søfartsstyrelsens ISM/Sikringsenhed, der redegør for, hvordan de i løbet af 2004 og inden den 5. februar 2005 vil sikre indførelse af et kvalitetsstyringssystem ved bulkterminalen samt certificering af samme inden den 5. februar 2006.

Det bemærkes, at dette kvalitetssikringssystem skal opfylde ISO 9001: 2000-standarderne eller en tilsvarende standard og være certificeret af en anerkendt organisation.

Søfartsstyrelsens ISM/Sikringsenhed vil herefter kontrollere, at handlingsplanen sikrer indførelse af kvalitetsstyringssystemet inden for den fastlagte tidsfrist.

Når en terminal er endeligt certificeret af et anerkendt klassifikationsselskab, skal en kopi af certifikatet ligeledes fremsendes til Søfartsstyrelsens ISM/Sikringsenhed.

Indhold

 

Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum indeholde procedurer i overensstemmelse med følgende artikler i Direktivet:

Artikel 5:   Vedrørende terminalernes egnethed.

Artikel 7:   Vedrørende skibsførerens og terminalrepræsentantens pligter.

Artikel 8:   Vedrørende procedurer mellem skib og terminaler.

Artikel 10: Vedrørende udbedring af skader, der er forvoldt under lastning eller losning.

Samt de til artiklerne hørende bilag.

Søfartsstyrelsens kontrolprocedure

 

Efter den 5. februar 2006 vil Søfartsstyrelsen løbende overvåge, at terminalerne opfylder kriterierne i de pågældende kvalitetsstyringssystemer, herunder kravene i artikel 5, nr. 1, artikel 7, nr. 2, og artikel 8. Overvågningsproceduren omfatter uanmeldte inspektioner under lastning og losning af bulkskibe.

__________

Som defineret i Direktivets artikel 3, stk. 4.

Som defineret i Direktivets artikel 3, stk. 6.

 

Søfartsstyrelsen, den 2. december 2003