Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion og lov om elforsyning

(Ophør af tilskud til nye industrielle kraft-varme-anlæg, forsyningssikkerhed)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 13. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 2 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilskud til industriel kraft-varme-produktion efter stk. 1 ydes kun til værker, der er idriftsat inden den 1. januar 2004. «

2. I § 2 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Der ydes et tilskud på 2 øre pr. kWh efter udløbet af den periode, hvor der efter stk. 1 ydes et tilskud på 7 øre pr. kWh, ved udskiftning af et eksisterende industrielt kraft-varme-anlæg, hvor dette anlæg er idriftsat inden den 1. januar 2004. «

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 2 a, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«.

4. I § 2 a, stk. 5, som bliver stk. 6, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 3-5«.

5. I § 2 a indsættes efter stk. 6, der bliver stk. 7, som stk. 8:

»Stk. 8. Økonomi- og erhvervsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om idriftsættelsestidspunktet i stk. 2 og 3.«

6. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang hos en af loven omfattet elproducent eller netvirksomhed med henblik på kontrol af de oplysninger, som virksomheden er pligtig til at afgive efter loven eller efter regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 2. Virksomhedens indehaver og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelse af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal efter anmodning udleveres til de statslige told- og skattemyndigheder. «

7. I § 5, stk. 1, 1. pkt ., indsættes efter »statslige told- og skattemyndigheder«: »eller Energistyrelsen«.

§ 2

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 452 af 10. juni 2003 og § 7 i lov nr. 458 af 10. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 27 b indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Såfremt den systemansvarlige virksomhed vurderer, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at forsyningssikkerheden kan opretholdes med de anlæg, som forventes holdt driftsklare ifølge stk. 2, kan den systemansvarlige virksomhed kræve, at yderligere elproduktionsanlæg holdes driftsklare, således at anlæggene kan producere elektricitet med et varsel fastsat af den systemansvarlige virksomhed. Meromkostninger, der knytter sig til at holde et anlæg driftsklart, betales af den systemansvarlige virksomhed. «

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen