Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre
boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte, lov om
midlertidig regulering af boligforholdene og forskellige andre
love

(Konsekvensændringer som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 1

I lov nr. 934 af 20. december 1999 om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov), som ændret ved § 18 i lov nr. 1260 af 20. december 2000 og § 1 i lov nr. 447 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 6, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) Lejeforhøjelse og forbedringer efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.«

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

§ 2

I lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som ændret ved § 5 i lov nr. 1048 af 11. december 1996, § 6 i lov nr. 382 af 10. juni 1997, § 8 i lov nr. 970 af 17. december 1997 og § 10 i lov nr. 1090 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »i henhold til«: »lov om byfornyelse og udvikling af byer,«.

§ 3

I lov nr. 610 af 12. december 1984 om tvungen administration af udlejningsejendomme, som ændret ved § 5 i lov nr. 382 af 10. juni 1997 og § 6 i lov nr. 406 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 1, indsættes efter »lov om byfornyelse«: »samt kapitel 7 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.«

2. I § 2 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter »lov om byfornyelse«: »eller § 54, stk. 5, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.«

3. I § 5, stk. 1, 2. pkt., § 6, 2. pkt ., og § 12 indsættes efter »lov om byfornyelse«: »eller §§ 8 og 76 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.«

4. I § 15, stk. 1, ændres »og lov om byfornyelse« til: », lov om byfornyelse samt lov om byfornyelse og udvikling af byer.«

§ 4

I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 2. juli 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 137 af 20. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5 . Er der tinglyst deklaration på foreningens ejendom efter § 29 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, fradrages der ved opgørelsen af foreningens formue et beløb, der svarer til den ydede støtte efter kapitel 4 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Fradrag efter 1. pkt. skal kun foretages i den periode, hvor det i den tinglyste deklaration er angivet, at tilbagebetaling af støtte skal finde sted ved afhændelse af foreningens ejendom.«

Stk. 5-13 bliver herefter stk. 6-14.

2. I § 5, stk. 5 og 7, der bliver stk. 6 og 8, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-5«.

3. I § 5, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »5 eller« til: »5,«, og efter »boligforbedring« indsættes: »eller lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

4. I § 7 g ændres »§ 5, stk. 13« til: »§ 5, stk. 14«.

Socialministeriet

§ 5

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 896 af 5. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Boligudgiften efter stk. 1 opgøres som boligudgiften efter fradrag af indfasningsstøtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. «

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

2. I § 10, stk. 6 , der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

3. Kapitel 5 ophæves.

4. I § 60, stk. 1 , indsættes efter »rømme beboelseslejligheden efter«: »§ 58 i lov om byfornyelse og udvikling af byer eller efter«.

5. I § 60, stk. 2 , indsættes efter »der efter«: »§ 62, stk. 4, i lov om byfornyelse og udvikling af byer eller efter«.

6. I § 60, stk. 3, nr. 3 , indsættes efter »som ikke efter«: »§ 58 i lov om byfornyelse og udvikling af byer eller efter«.

7. § 75, stk. 1, nr. 3 og 5, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

§ 6

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 447 af 7. juni 2001, § 2 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, § 8 i lov nr. 1090 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 399 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 1, ændres »eller efter kapitel 5 i lov om byfornyelse« til: »eller efter kapitel 5 i den tidligere gældende lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003«.

2. I § 53 e, stk. 2, ændres »§ 146, stk. 8-11, og § 147 i lov om byfornyelse« til: »§ 65, stk. 1-3, og § 66 i lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

3. I § 59 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 96, stk. 1, nr. 2, i«: »den tidligere gældende«, og efter »lov om byfornyelse« indsættes: », jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003«.

4. I § 63 f, stk. 3, indsættes efter »jf. lov om byfornyelse«: »og udvikling af byer, den tidligere gældende lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003«.

5. I § 113 a, stk. 3, nr. 1, ændres »samt lov om byfornyelse« til: », og lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

§ 7

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. maj 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, og § 9 i lov nr. 1090 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes efter »lov om byfornyelse«: », lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

2. I § 22 e, stk. 2, indsættes efter »lov om byfornyelse«: », lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

3. I § 29, stk. 1, indsættes efter »i lov om byfornyelse«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003, af lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

4. I § 61 indsætes som stk. 4:

»Stk. 4. De udgifter, som staten har afholdt til støtte til vedligeholdelsesarbejder i udlejningsejendomme efter § 19, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan staten uanset bestemmelsen i stk. 1, sidste pkt., forlange refunderet af Grundejernes Investeringsfond, i et omfang der nærmere fastlægges i en aftale mellem staten og Grundejernes Investeringsfond. For 2004-2007 udgør refusionen fra Grundejernes Investeringsfond 50 mio. kr. årligt.«

5. I § 63 a, stk. 2, ændres »§ 42, stk. 7-10, og § 43 i lov om byfornyelse og boligforbedring« til: »§ 64, stk. 2, 2. pkt., § 65, stk. 1-3, § 66 og § 74, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

Skatteministeriet

§ 8

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 974 af 5. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 7 F, stk. 1, nr. 2 , indsættes efter »lov om byfornyelse«: »samt § 14, § 26, stk. 1, § 53, stk. 3, § 63, stk. 3, § 67, § 68, § 69, stk. 1, § 70, § 71, stk. 1, § 72, stk. 1, § 77, stk. 5 og 7, og § 78, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. § 5 gælder ikke for husstande i ejendomme, hvortil kommunen har hjemtaget bindende tilsagn til en byfornyelsesbeslutning inden den 1. januar 2004 eller inden denne dato har meddelt påbud efter kapitel 9 i lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003. Det samme gælder for husstande i kvarterløftsområder i ejendomme omfattet af en beslutning om byfornyelse i henhold til lov om byfornyelse, hvortil der er afsat midler på finanslov 2000 og hjemtaget bindende tilsagn om offentlig støtte inden den 1. januar 2009. Disse husstande er fortsat efter udgangen af 2003 berettiget til sanerings- og byfornyelsesboligsikring samt huslejetilskud efter de tidligere gældende regler.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen