Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om hjemmeservice

 

Herved bekendtgøres lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 418 af 10. juni 2003 og lov nr. 1175 af 19. december 2003.

§ 1. Økonomi- og erhvervsministeren kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, etablere en permanent hjemmeserviceordning.

Omfattede serviceydelser

§ 2. Bidrag kan ydes til forbrugeres køb til privatforbrug af hjemmeservice i form af rengøring, som en virksomhed, jf. § 4, udfører på eller i direkte tilknytning til husstandens bopæl eller anden bolig, som husstanden jævnligt benytter, når mindst én person i husstanden er

1)   fyldt 65 år,

2)   tilkendt førtidspension efter § 20 i lov om social pension eller

3)   tilkendt førtidspension efter § 14, stk. 1-3, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indhente oplysninger i elektronisk form fra kommunerne til samkøring med styrelsens data til kontrol af, om en forbruger er omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3.  

Stk. 3. Følgende former for rengøring er ikke omfattet:

1)   Rengøring, som en virksomhed udfører for virksomhedens ejere og for husstande, der er nærtstående i forhold til virksomhedens ejere.

2)   Rengøring i forbindelse med anlægs-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

3)   Rengøring i forbindelse med udlejning af sommerhuse.

Stk. 4. Ved husstand forstås en eller flere personer, der bor sammen på en og samme adresse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der præciserer begrebet husstand.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorved arten og omfanget af det arbejde, der er omfattet, indskrænkes eller udvides.

Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der nærmere definerer det arbejde, som er omfattet af begrebet rengøring i stk. 1 og stk. 3.

Bidrag

§ 3. Bidraget ydes til husstanden. Bidraget udbetales til den virksomhed, der har udført arbejdet. Det er en betingelse, at arbejdet er udført af en virksomhed, der ved arbejdets udførelse er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. § 4.

Stk. 2. Til hjemmeservice som nævnt i § 2, stk. 1, udgør bidraget 40 pct. Bidraget beregnes af det fakturerede beløb inklusive moms fratrukket udgifter inklusive moms til materialer. Bidraget kan ikke overstige det beløb, hvormed virksomheden har foretaget fradrag for bidrag i regningen til forbrugeren.

Stk. 3. En husstand kan højst få 6.000 kr. pr. kvartal i bidrag til hjemmeservice udført af en enkelt virksomhed.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorved de i stk. 2 og 3 angivne bidragsstørrelser kan ændres for de enkelte ydelser.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte et loft over, hvor meget en husstand maksimalt kan få ydet i samlet bidrag og i bidrag pr. ydelse under hjemmeserviceordningen.

Optagelse af virksomheder under hjemmeserviceordningen

§ 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen optager efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori den pågældende hjemmeservicevirksomhed er beliggende, virksomheden under hjemmeserviceordningen.

Stk. 2. Virksomheder kan optages, hvis

1)   virksomheden er registreret efter lov om merværdiafgift (momsloven),

2)   virksomheden har tegnet ansvarsforsikring mod skader påført husstandens personer eller ting under arbejdets udførelse,

3)   virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

4)   virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke er udelukket, jf. § 7, stk. 1,

5)   virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke tidligere har været dømt for et strafbart forhold, jf. dog stk. 6, og

6)   virksomheden har miljømål for sine aktiviteter inden for hjemmeservice.

Stk. 3. Selskaber med begrænset ansvar kan ikke optages under hjemmeserviceordningen, hvis personer med en bestemmende indflydelse på selskabet har haft bestemmende indflydelse på et andet selskab med begrænset ansvar, som er blevet tvangsopløst, er kommet under konkurs eller i øvrigt har efterladt en samlet uerholdelig gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Selskabet kan dog optages, hvis der er forløbet mere end 5 år efter opløsningen af det selskab, som de pågældende personer har haft bestemmende indflydelse på.

Stk. 4. Hvis der sker hel eller delvis udskiftning af en godkendt virksomheds ejer, ledelse eller personer med bestemmende indflydelse på virksomheden, skal virksomheden senest 4 uger efter ændringerne godtgøre over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at de nye personer opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 3-5, og stk. 3.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvem der betragtes som personer med bestemmende indflydelse, hvilke oplysninger virksomhederne skal afgive efter stk. 2 og 3 samt fastsætte krav til ansvarsforsikringens omfang og art samt dens tidsmæssige udstrækning.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte yderligere betingelser for virksomheders optagelse under hjemmeserviceordningen.

Stk. 7. Uanset stk. 2, nr. 5, kan virksomheden optages, hvis det strafbare forhold ikke begrunder en risiko for misbrug af adgangen til at udøve hjemmeservicevirksomhed.

Stk. 8. Uanset bestemmelsen i stk. 3 kan selskabet optages, hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skønner, at optagelsen ikke indebærer en risiko for misbrug af hjemmeserviceordningen.

Udbetaling af bidrag m.v.

§ 5. Bidraget udbetales på grundlag af en registrering af husstandens betaling og en indberetning af det udførte arbejde.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af bidrag, at indberetningen indeholder oplysninger til identifikation af virksomhed, husstand og ydelse. Husstanden og virksomheden er ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om lovens administration, herunder hvilke oplysninger der skal afgives om det bidragsberettigede arbejde, og hvordan de skal afgives. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om virksomhedernes fakturering af hjemmeserviceydelser.

Stk. 4. Formidles kundens betaling af bidragsberettiget arbejde elektronisk via et finansielt institut eller lignende, kan dette videregive oplysninger, herunder CPR-nummer, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til identifikation af husstanden, som skal modtage bidraget.

Kontrol

§ 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgør, om husstanden og det udførte arbejde er berettiget til bidrag, samt om bidragets størrelse er i overensstemmelse med § 3, stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at en virksomhed skal tilbagebetale bidrag, virksomheden uretmæssigt har fået udbetalt.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan af husstandene og virksomhederne samt ledelsen i disse forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om betingelserne for udbetaling af bidrag er opfyldt, samt kræve, at der indsendes dokumentation for de givne oplysninger. Erhvervs- og Boligstyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere af virksomhederne kræve de oplysninger, der er nødvendige for at kunne følge udviklingen inden for hjemmeserviceerhvervet. Afgiver en husstand ikke de krævede oplysninger, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen træffe afgørelse om, at husstanden ikke er bidragsberettiget, så længe de krævede oplysninger ikke er afgivet.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder og kommunalbestyrelserne kan til kontrolbrug indhente de oplysninger, der registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om hjemmeservice. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan til kontrolbrug indhente moms- og skatteoplysninger fra de statslige told- og skattemyndigheder og kommunalbestyrelserne, for så vidt angår virksomheder, der er eller har været omfattet af denne lov, og sammenligne dem med egne registrerede oplysninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ligeledes til kontrolbrug indhente oplysninger om virksomheder, der er eller har været omfattet af denne lov, fra andre offentlige myndigheder samt indhente oplysninger om hjemmeservicevirksomheders indbetaling af ATP-bidrag m.v. til ordninger, der administreres af ATP. Erhvervs- og Boligstyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udveksle oplysninger til brug for overvågningen af hjemmeserviceerhvervet.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller en af styrelsen udmeldt regnskabskyndig har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmaterialer samt korrespondance m.v.

Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og kommunalbestyrelserne kan undersøge virksomhedernes forhold med henblik på at føre tilsyn med, om denne lov er overholdt. Finder kommunalbestyrelsen, at en virksomhed ikke har overholdt loven, kan kommunalbestyrelsen indstille til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at virksomheden skal udelukkes fra hjemmeserviceordningen, jf. § 7, stk. 1. Bestemmelserne i stk. 3, 1. pkt., og stk. 5 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår den af kommunalbestyrelsen udøvede undersøgelsesvirksomhed.

Stk. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan forlange, at der for en af loven omfattet virksomhed udarbejdes en erklæring af en registreret eller statsautoriseret revisor. Erklæringens nærmere indhold fastsættes af styrelsen. I særlige tilfælde kan det endvidere forlanges, at en virksomhed underkastes revision af en af styrelsen udpeget registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 8. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan forlange, at virksomheder, der udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter end hjemmeservice, skal indsende et særskilt regnskab for hjemmeserviceaktiviteterne. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om det særskilte regnskab og dets indsendelse.

Stk. 9. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan videregive oplysninger til virksomheder omfattet af denne lov om de husstande, der ikke er berettiget til at modtage bidrag.

Udelukkelse

§ 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan, eventuelt tidsbegrænset, udelukke en virksomhed, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, fra hjemmeserviceordningen, hvis

1)   virksomheden pålægges at tilbagebetale bidrag, som virksomheden uretmæssigt har fået udbetalt, jf. § 6, stk. 2,

2)   virksomheden undlader at afgive de i § 4, stk. 4 og 5, samt § 6, stk. 3, 6 og 8, krævede oplysninger eller virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang har afgivet mangelfulde eller urigtige oplysninger eller virksomheden nægter adgang til at foretage det i § 6, stk. 5, nævnte eftersyn eller virksomheden nægter revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendige for udførelsen af dennes opgaver i henhold til § 6, stk. 7,

3)   virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger til brug for merværdiafgiftskontrollen eller skattekontrollen,

4)   virksomheden har anvendt personale eller andre virksomheder som anført i § 8, stk. 1 og 3, til at udføre bidragsberettiget arbejde,

5)   virksomheden ikke er registreret efter lov om merværdiafgift (momsloven) eller ikke er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring som nævnt i § 4, stk. 2, nr. 2,

6)   virksomheden i en ansættelseskontrakt med en person, der udfører bidragsberettiget arbejde, og som ikke indtager en særlig betroet stilling, aftaler en konkurrenceklausul,

7)   virksomheden tilsidesætter god skik inden for branchen i forbindelse med ansættelsesforholdene eller ikke følger bestemmelserne i de kollektive overenskomster,

8)   virksomheden har ansatte og virksomheden ikke overholder gældende lovgivning, der har til formål at sikre de ansattes arbejdsvilkår, eller

9)   virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, oparbejder forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

10) virksomheden ved hel eller delvis udskiftning af sin personkreds ikke inden 4 uger efter ændringen godtgør over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at de nye personer opfylder betingelserne i § 4, stk. 2, nr. 3-5, og stk. 3.

Stk. 2. Fra hjemmeserviceordningen kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udelukke personer med en bestemmende indflydelse på et selskab med begrænset ansvar, hvis selskabet tvangsopløses, går konkurs eller efterlader en uerholdelig gæld på 50.000 kr. eller mere til det offentlige.

Stk. 3. Hvis en husstand giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forkerte oplysninger om virksomhed, husstand eller ydelse, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udelukke husstanden fra hjemmeserviceordningen.

Stk. 4. En udelukkelse fra hjemmeserviceordningen gælder fra det tidspunkt, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har meddelt beslutningen til den pågældende, og har virkning for arbejde udført herefter.

§ 8. Bidragsberettiget arbejde må ikke udføres af arbejdstagere, som

1)   er under 18 år, medmindre dette sker som led i et offentligt anerkendt uddannelsesforløb,

2)   er ansat med offentlige løntilskud,

3)   er i virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller

4)   modtager folkepension.

Stk. 2. Arbejde udført af de i stk. 1 anførte personer er ikke bidragsberettiget.

Stk. 3. Hjemmeservicevirksomheder må ikke lade bidragsberettiget arbejde udføre af andre virksomheder, herunder af andre hjemmeservicevirksomheder.

Klageadgang

§ 9. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter § 4, stk. 1, 2 og 3, § 6, stk. 2, og § 7, stk. 1 og 2, kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for Erhvervsankenævnet. Indbringelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser efter § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 1, 2 og 3, har ikke opsættende virkning.

Straffebestemmelser m.v.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til regnskabskyndige, jf. § 6, stk. 5, eller til en kommunalbestyrelse, jf. § 6, stk. 6, eller til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Med bøde straffes overtrædelser af § 8, stk. 1 og 3.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

§ 11. (Udeladt)

§ 12. (Udeladt)

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren 1) . Bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 3, § 9, § 10, stk. 1, 3 og 4, samt § 12 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende 2) .

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte tidspunktet for ophævelse af lov nr. 455 af 30. juni 1993 om statstilskud til hjemmeservice 1) .

Stk. 3-4. (Udeladt)

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 980 af 17. december 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 42

Loven træder i kraft den 1. juli 1998, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2-5. (Udeladt)

 

Lov nr. 1091 af 29. december 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000 og finder anvendelse for ydelser udført fra denne dato.

 

Lov nr. 120 af 18. marts 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 20. marts 2002 og finder anvendelse på ydelser udført fra denne dato.

 

Lov nr. 399 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2002. 2.-3. pkt. (Udeladt)

Stk. 2. (Udeladt)

 

Lov nr. 418 af 10. juni 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-5. (Udeladt)

 

Lov nr. 1175 af 19. december 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004 og finder anvendelse på ydelser udført fra denne dato.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 23. januar 2004

Bendt Bendtsen

/Ole Blöndal

Officielle noter

1) Lov nr. 463 af 12. juni 1996: Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december 1996 satte loven i kraft den 1. januar 1997 og ophævede samtidig lov nr. 455 af 30. juni 1993.

2) Lov nr. 463 af 12. juni 1996: Bekendtgjort i Lovtidende 13. juni 1996.