Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0308
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 1)

 

Hermed bekendtgøres lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 734 af 30. august 2002 med de ændringer, der følger af lov nr. 1171 af 19. december 2003.

§ 1. Denne lov finder anvendelse på følgende virksomheder:

1)   fysiske personer eller kredit- og finansieringsinstitutter, der udøver en eller flere af de i bilag 1 nævnte aktiviteter som deres hovedaktivitet,

2)   livsforsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed,

3)   udenlandske kredit- og finansieringsinstitutter, der gennem en filial her i landet driver virksomhed efter nr. 1 og 2,

4)   Danmarks Nationalbank, i det omfang den udøver tilsvarende virksomhed som de i nr. 1 nævnte institutter.

Stk. 2. Endvidere finder loven anvendelse på

1)   advokater, når de

a)   deltager med bistand eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af selskaber, oprettelse, drift eller ledelse af investeringsforeninger, selskaber eller lignende strukturer, anden forretningsmæssig rådgivning eller

b)   på deres klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom,

2)   revisorer og skatterådgivere,

3)   ejendomsmæglere,

4)   forsikringsmæglere,

5)   forhandlere af genstande samt auktionsholdere, hvis beløbet, der omsættes, er på 15.000 euro eller derover og der betales med kontanter,

6)   personer eller virksomheder, der mod betaling yder tilsvarende ydelser som nævnt i nr. 1-4.

Stk. 3. §§ 4-6, 9 og 10-10 b gælder endvidere for virksomheder, der

1)   er omfattet af lov om postvirksomhed,

2)   erhvervsmæssigt driver virksomhed med overførsel af penge og andre værdier,

3)   erhvervsmæssigt driver pengetransportvirksomhed,

4)   er vekselkontorer.

Stk. 4. Virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 1-3, og stk. 3, skal, i det omfang de udøver virksomhed med overførsel af penge og andre værdier, lade sig registrere ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at kunne drive denne form for virksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser, at de pågældende virksomheder overholder de forpligtelser, som de er underlagt efter denne lov. Dette gælder ikke virksomheder, som er under tilsyn af Finanstilsynet.

§ 2. Ved hvidvaskning af penge forstås i denne lov konvertering, overførsel, erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder eller fortielse eller tilsløring af deres art, oprindelse, lokalisering, bevægelser og ejerforhold samt forsøg herpå eller medvirken hertil med viden eller formodning om, at formuegoderne stammer fra overtrædelse af straffeloven.

§ 2 a. Ved terrorisme skal i denne lov forstås terrorisme som defineret i straffelovens § 114.

§ 3. De af § 1 omfattede virksomheder skal udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne, jf. §§ 4, 5, 6, 9 og 10 -10 b.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 5, og § 1, stk. 3. Virksomheder omfattet af 1. pkt. skal drage omsorg for, at deres ansatte er bekendte med de pligter, som fremgår af denne lov.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om interne kontrolprocedurer og interne retningslinjer samt uddannelse af ansatte m.v. for de indberetningspligtige i henhold til § 1, stk. 2, nr. 1-4 og 6.

§ 4. De af § 1 omfattede virksomheder skal kræve, at deres kunder legitimerer sig, når der optages forretningsmæssig forbindelse med dem, herunder når der åbnes en konto eller et depot. Legitimationen skal omfatte navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har CPR- eller CVR-nummer.

Stk. 2. Betalingsformidling, der foretages uden personlig kontakt mellem afsender og betalingsformidler eller af en betalingsformidler, der ikke samtidig er kontoførende institut for afsender, skal i samtlige formidlingsled være ledsaget af oplysninger om afsender, jf. stk. 1. Betalingsformidleren er ansvarlig for, at oplysningerne om afsender er tilstrækkelige og meningsfulde.

Stk. 3. Clearings- og afviklingssystemer, som gennemfører betalinger mellem de af § 1, stk. 1, omfattede virksomheder eller tilsvarende virksomheder inden for EU, samt systemer til afvikling af værdipapirer er dog undtaget fra kravet om afsenderidentifikation i stk. 2.

Stk. 4. For fysiske eller juridiske personer, der ikke omfattes af stk. 1, gælder kravet om legitimation enhver transaktion på beløb svarende til modværdien af 15.000 euro eller derover. Legitimationskravet gælder, uanset om transaktionen udføres i en eller i flere operationer, hvis der synes at være en indbyrdes forbindelse.

Stk. 5. Såfremt transaktionens størrelse ikke kendes på det tidspunkt, hvor den påbegyndes, skal der kræves legitimation, så snart virksomheden får formodning om, at der er tale om en transaktion af den i stk. 3 nævnte art. 2 2)

Stk. 6. Uanset transaktionsbeløbets størrelse skal der kræves legitimation, når der er mistanke om, at transaktionen har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

§ 5. Livsforsikringsselskaber og pensionskasser kan uanset bestemmelsen i § 4 undlade at kræve legitimation i forbindelse med forsikringsaftaler, hvis den årlige præmie er på et beløb svarende til modværdien af 1.000 euro eller derunder, eller hvis en engangspræmie er på et beløb svarende til modværdien af 2.500 euro eller derunder, jf. dog § 6. For pensionsforsikringsaftaler, der indgås i medfør af arbejdskontrakt eller den forsikredes erhvervsmæssige virksomhed, kan legitimationskrav ligeledes undlades, forudsat at aftalerne ikke indeholder en tilbagekøbsklausul eller kan anvendes som sikkerhed for lån.

Stk. 2. Uanset transaktionsbeløbets størrelse skal der kræves legitimation, når der er mistanke om, at transaktionen har tilknytning til hvidvaskning af penge.

§ 6. Har en virksomhed viden eller formodning om, at transaktionen sker på vegne af tredjemand, skal tredjemands identitet kræves oplyst, jf. § 4, stk. 1.

§ 7. Legitimationskravene i §§ 4, 5 og 6 gælder ikke, når transaktionen gennemføres til en konto, hvis indehaver allerede er legitimeret, medmindre der er mistanke om, at transaktionen har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

§ 8. Er kunden en virksomhed omfattet af § 1, stk. 1 eller af direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, gælder legitimationskravene i §§ 4, 5 og 6 ikke.

§ 9. Identitetsoplysninger skal opbevares i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Stk. 2. Dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner opbevares i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse.

§ 10. Såfremt der er mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge, skal virksomheden undersøge den nærmere.

Stk. 2. Såfremt mistanken ikke kan afkræftes, skal transaktionen sættes i bero, indtil Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet er underrettet. I tilfælde, hvor det ikke forekommer muligt at undlade at gennemføre transaktionen eller en sådan undladelse synes at kunne hindre retsforfølgning af de personer, der drager fordel af en formodet hvidvaskningstransaktion, underrettes politiet umiddelbart efter gennemførelsen, jf. dog § 10 a.

Stk. 3. Politiet kan forlange de oplysninger, der er nødvendige i sagen, i henhold til retsplejelovens regler.

§ 10 a. Såfremt der er mistanke om, at transaktionen har eller har haft tilknytning til finansiering af terrorisme, skal virksomheden undersøge transaktionen nærmere. Såfremt mistanken ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet underrettes. Der må kun gennemføres transaktioner fra den aktuelle konto eller person efter aftale med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet træffer hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter underretningens modtagelse beslutning om, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Stk. 2. Politiet kan forlange de oplysninger, der er nødvendige i sagen, i henhold til retsplejelovens regler.

§ 10 b. Finanstilsynet kan, når det følger af Financial Action Task Force's anbefalinger, fastsætte nærmere regler om de i § 1 nævnte fysiske og juridiske personers systematiske underretningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om finansielle transaktioner med usamarbejdsvillige lande i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Det kan i den forbindelse fastsættes, at indberetningspligten skal ske systematisk, og uden at der foreligger mistanke.

§ 10 c. Medlemmer af Advokatsamfundet kan foretage indberetning om mistanke som nævnt i §§ 10 - 10 b til sekretariatet for Advokatsamfundet, der videregiver indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet efter en konkret vurdering.

§ 10 d. Kreditinstitutter samt andre institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, har pligt til at tage alle sedler og mønter, som de ved eller har tilstrækkelig grund til at tro er falske, ud af omløb. De overgiver dem straks til politiet.

§ 11. Såfremt Finanstilsynet får kendskab til forhold, der formodes at have tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, underretter tilsynet politiet herom.

§ 12. Virksomhedens ansatte og ledelsen samt revisorer eller andre, der udfører særlige hverv for virksomheden, er forpligtet til at hemmeligholde, at der er givet politiet oplysninger eller er iværksat en undersøgelse om hvidvaskning af penge.

Stk. 2. Oplysninger, der i god tro gives til politiet i medfør af §§ 10 -11, anses ikke som et brud på den tavshedspligt, der er fastsat i lovgivning eller i medfør af lov eller i henhold til kontrakt. Videregivelse af sådanne oplysninger påfører ikke virksomheden, dens ansatte eller medlemmer af dens ledelse nogen form for ansvar.

Stk. 3. Advokater er, når de repræsenterer en klient før, under og efter en retssag, undtaget fra pligten til indberetning af oplysninger i henhold til denne lov.

Stk. 4. Revisorer og andre indberetningspligtige i henhold til § 1, stk. 2, nr. 1-4 og 6, er, når de bistår en advokat før, under og efter en retssag, undtaget fra pligten til indberetning af oplysninger i samme omfang som den advokat, der bistås, jf. stk. 3.

Stk. 5. Stk. 3 og 4 gælder endvidere sager, der føres i Landsskatteretten, og sager ved en voldgiftsret. Endvidere er revisorer, når de repræsenterer en klient ved Landsskatteretten, undtaget fra pligten til indberetning af oplysninger i henhold til denne lov.

Stk. 6. Tilsynslovgivningens særlige bestemmelser om tavshedspligt gælder for de i Finanstilsynet ansatte og eksperter, der handler eller har handlet på tilsynets vegne.

§ 13. Overtrædelse af § 1, stk. 4, §§ 3 og 4, § 5, stk. 2, §§ 6 og 9, § 10, stk. 2, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., § 10 c, § 10 d, 2. pkt., og § 12, stk. 1, samt undladelse af at opfylde politiets krav efter § 10, stk. 3, og § 10 a, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af Finanstilsynet i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 1993.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan sættes i kraft ved kgl. anordning med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1056 af 23. december 1998, der ændrer i §§ 4 og 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2 . (Udeladt)

Stk. 3 . (Udeladt)

§ 17

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-3 og 10-12 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 295 af 2. maj 2000, der ændrer i § 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Loven træder i kraft den 15. maj 2000.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1, 3 og 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland, og §§ 3 og 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

 

Lov nr. 422 af 6. juni 2002, der ændrer i § 1, indsætter § 2 a, ændrer i §§ 3, 4, 7, 8 og 10, indsætter § 10 a-10 d, ændrer i §§ 11, 12 og 13 samt i bilag 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3)

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 6, træder i kraft 1. august 2002.

§ 3

§ 3 i lov nr. 348 af 9. juni 1993 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge finder anvendelse på kredsen af personer og virksomheder som nævnt i den foreslåede § 1, stk. 2, nr. 1-4 og 6, jf. denne lovs § 1, nr. 3, fra den 1. august 2002.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1171 af 19. december 2003, der ændrer i § 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-3. (Udeladt).

§§ 7-9. (Udeladt).

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvis for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt).

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 23. februar 2004

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen


Bilag 1

 

1.   Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler.

2.   Udlånsvirksomhed, herunder bl.a. - forbrugerkreditter - realkreditlån - factoring og diskontering - handelskreditter (inkl. forfaitering).

3.   Finansiel leasing.

4.   Betalingsformidling.

5.   Udstedelse og administration af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler).

6.   Sikkerhedsstillelse og garantier.

7.   Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende:

a.   Pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.)

b.   Valutamarkedet

c.   Finansielle futures og options

d.   Valuta- og renteinstrumenter

e.   Værdipapirer.

8.   Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

9.   Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder.

10.   Money broking'.

11.   Porteføljeadministration og -rådgivning.

12.   Opbevaring og forvaltning af værdipapirer.

13.   Boksudlejning.

14.   Investeringsinstitutter (investeringsforeninger eller specialforeninger).

 

Officielle noter

1) Loven gennemfører Rådets direktiv nr. 91/308/EØF, EF-Tidende, 1991 L 166, s. 77.

2) Henvisningen burde rettelig have været til stk. 4.

3) Loven er trådt i kraft den 8. juni 2002.