Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse
af fordringer m.v.

(Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Justitsministeriet

§ 1

I lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Bestemmelsen i § 54, stk. 4, kan ikke fraviges til skade for en senere erhverver, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv.«

2. § 54, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis salgsgenstanden i henhold til et påbud fra en offentlig myndighed skal tilbagekaldes eller destrueres, fordi den udgør en fare.«

3. I § 54 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder heller ikke anvendelse ved køb af byggematerialer.

Stk. 4. En aftale om en kortere frist for at påberåbe sig en mangel end efter stk. 1 eller en aftale om en frist for at påberåbe sig en mangel ved køb omfattet af stk. 2 eller 3 kan ikke gøres gældende over for en senere erhverver, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, i det omfang denne i øvrigt vil kunne kræve erstatning for mangler ved salgsgenstanden.«

4. § 83, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis salgsgenstanden i henhold til et påbud fra en offentlig myndighed skal tilbagekaldes eller destrueres, fordi den udgør en fare. Stk. 1 finder heller ikke anvendelse ved køb af byggematerialer.«

§ 2

I lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 24 affattes således:

»§ 24. Forsikringsydelsen kan kræves betalt 14 dage efter, at selskabet har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse. Er det, forinden endelig opgørelse kan finde sted, givet, at selskabet i alt fald skal betale en del af det krævede beløb, kan denne del forlanges udbetalt efter bestemmelsen i 1. pkt.

Stk. 2. Beløbet forrentes fra det tidspunkt, hvor det kan kræves betalt efter stk. 1, med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år. Justitsministeren kan hvert andet år efter forhandling med Nationalbanken og økonomi- og erhvervsministeren ændre renten, dog således at tillægget ikke kan fastsættes til mindre end 7 pct.

Stk. 3. Det kan ikke med retsvirkning aftales, at tidspunktet efter stk. 1 skal være afhængigt af en beslutning, der træffes af selskabet, eller af, at selskabet ved dom tilpligtes at betale.

Stk. 4. Ved ansvarsforsikring gælder stk. 1-3 ikke for den skadelidtes krav mod selskabet.«

2. § 29 affattes således:

»§ 29. Krav i anledning af forsikringsaftalen forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Bestemmelsen i forældelseslovens § 2, stk. 2, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor betalingsfristen for forsikringsydelsen fastsættes i medfør af § 24, stk. 1.

Stk. 3. Ved personforsikring, hvor forsikringsbegivenheden er skadens indtræden eller konstatering, indtræder forældelse af krav på forsikringsydelsen senest 10 år fra den dag, da ydelsen kunne kræves betalt, jf. dog forældelseslovens § 8, 1. pkt.

Stk. 4. Hvis en skadelidt inden udløbet af forældelsesfristen for et krav mod en sikret indtræder i den sikredes ret imod selskabet i medfør af § 95, forældes skadelidtes krav mod selskabet tidligst 1 år efter indtrædelsen.

Stk. 5. Er en skade inden forældelsesfristens udløb anmeldt til selskabet, indtræder forældelse af krav, som skaden giver anledning til, tidligst 1 år efter selskabets meddelelse om, at det helt eller delvis afviser kravet. Hvis selskabet anerkender, at der foreligger en dækningsberettiget skade, men anmoder om yderligere oplysninger med henblik på opgørelse af kravets størrelse, indtræder forældelse 3 år efter selskabets meddelelse herom.

Stk. 6. Ved forbrugerforsikring kan stk. 1-5 ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for forsikringstageren eller sikrede. Det kan dog aftales, at en forsikring alene dækker skader anmeldt inden for en nærmere angivet frist efter forsikringens ophør. Fristen må ikke være kortere end 6 måneder.«

3. § 30 ophæves.

§ 3

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. november 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 395 af 30. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 361, stk. 4, ændres », afbrydelse af frister for sagsanlæg og afbrydelse af forældelse« til: »og afbrydelse af frister for sagsanlæg«.

2. I § 490 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Er udlægsforretning afskåret efter reglen i stk. 1, men har fordringshaveren anmodet om, at forretningen alligevel gennemføres med henblik på afbrydelse af forældelse, giver fogedretten skyldneren skriftlig meddelelse om det af fogedretten opgjorte krav inklusive renter og omkostninger og om formålet med kravets fremsættelse. Fremkommer skyldneren ikke med skriftlige indsigelser inden for en af fogedretten fastsat frist, har fogedrettens meddelelse samme virkning med hensyn til afbrydelse af forældelse som afholdelse af udlægsforretning. Fremkommer skyldneren med skriftlige indsigelser inden for den fastsatte frist, afholdes udlægsforretning efter de almindelige regler.«

3. § 527 ophæves.

§ 4

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 16 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Afgiftspligten bortfalder endvidere, hvis sagen behandles efter retsplejelovens § 490, stk. 3, og skyldneren ikke fremkommer med indsigelser, som giver anledning til, at der afholdes udlægsforretning efter de almindelige regler.«

§ 5

I lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader, som ændret ved § 11 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Erstatningskrav efter loven forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forældelse indtræder senest 30 år efter den hændelse, der har forvoldt skaden.«

§ 6

I lov om produktansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 20. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. § 14 affattes således:

»§ 14. Erstatningskrav for produktskade efter denne lov eller efter almindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt, jf. § 13, forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Forældelse af krav mod producenten i henhold til § 6, stk. 1, indtræder senest 10 år efter den dag, da producenten bragte det skadevoldende produkt i omsætning.

Stk. 3. Forældelseslovens § 12, stk. 2, og kapitel 6 gælder kun for erstatningskrav for produktskade efter denne lov, i det omfang forældelse ikke forinden indtræder eller er indtrådt efter stk. 2.«

§ 7

I lov nr. 332 af 19. juni 1974 om erstatning for atomskader, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 1, affattes således:

»Krav på erstatning hos indehaveren af et nukleart anlæg i medfør af §§ 7-11 og 19 forældes efter forældelsesloven, jf. dog stk. 2-4.«

2. I § 25 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Er indtrædelse i medfør af § 19 sket, inden den skadelidendes krav mod anlægsindehaveren er forældet, forældes det i § 19 nævnte krav dog tidligst 1 år efter indtrædelsen. «

3. § 34, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Kravet forældes efter reglerne i forældelsesloven. Forældelse indtræder dog senest 30 år efter den nukleare ulykke, der har forvoldt skaden.«

§ 8

I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005, som ændret ved § 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 16 affattes således:

»Betaling, forrentning og forældelse«.

2. I § 16 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Krav på godtgørelse og erstatning forældes efter forældelsesloven, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov. Forældelseslovens § 2, stk. 2, finder dog ikke anvendelse på betalingsfristen efter stk. 1.«

§ 9

I lov om gældsbreve, jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 23. september 1986, som ændret ved § 5 i lov nr. 389 af 14. juni 1995 og § 2 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 2, 2. pkt., og § 49, 2. pkt. , affattes således:

»Kravet forældes efter forældelsesloven, dog finder forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 1, ikke anvendelse.«

2. § 47 ophæves.

§ 10

I lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. september 1986, som ændret ved § 3 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 10 i lov nr. 280 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. § 16 ophæves.

§ 11

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 4. februar 1997, som ændret senest ved lov nr. 396 af 30. april 2007, foretages følgende ændring:

1. § 241 ophæves.

§ 12

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 42 ophæves.

§ 13

I lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 82, stk. 5, udgår », afbrydelse af forældelse«.

§ 14

I lov om renter ved forsinket betaling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for aftaler, der indgås af et godkendt pengeinstitut, realkreditinstitut eller kreditinstitut.«

2. I § 9 b, stk. 2, udgår »inkl. moms«.

3. I § 9 b, stk. 3, udgår »inkl. moms.«

§ 15

I lov nr. 398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 2, ændres »har tilladelse til at drive virksomhed efter lov om banker og sparekasser m.v. eller realkreditloven« til: »er et godkendt pengeinstitut, realkreditinstitut eller kreditinstitut«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 16

I lov om arbejdsløshedsforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 176 af 27. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 85 c, stk. 9, § 85 d, stk. 7, og § 85 e, stk. 4, ændres »stk. 2-5 og 7« til: »stk. 2-4 og 6«.

2. § 85 c, stk. 19, ophæves.

Stk. 20 og 21 bliver herefter stk. 19 og 20.

§ 17

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret ved § 1 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og § 3 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 66, stk. 12, ophæves.

Stk. 13 og 14 bliver herefter stk. 12 og 13.

2. I § 67, stk. 4, ændres »stk. 2-5 og 7« til: »stk. 2-4 og 6«.

§ 18

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 379 af 25. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 80 a, stk. 3, ændres »stk. 2-5 og 7« til: »stk. 2-4 og 6«.

2. I § 95, stk. 4, ændres »5 år« til: »3 år«.

§ 19

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1043 af 28. oktober 2005, som ændret ved § 7 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 10, ophæves.

Stk. 11 og 12 bliver herefter stk. 10 og 11.

§ 20

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 397 af 30. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

2. I § 17, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-4«.

§ 21

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 397 af 30. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Anmeldelse, sagsbehandling og forældelse«.

2. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Krav efter loven eller mod arbejdsgiveren på erstatning eller godtgørelse i anledning af en arbejdsskade, jf. § 5, forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 3-5.«

3. I § 36 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Fristen efter forældelseslovens § 3, stk. 1, er 5 år for krav som nævnt i stk. 2. Denne forældelsesfrist regnes først fra den dag, da fordringshaveren blev bekendt med fordringen og skyldneren, eller fra den dag, da fordringshaverens manglende kendskab kan tilregnes denne som groft uagtsomt.

Stk. 4. Er en arbejdsskade anmeldt inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav efter loven tidligst 3 år efter, at Arbejdsskadestyrelsen eller den, der efter regler fastsat i medfør af § 15, stk. 6, eller § 35, stk. 3, træffer afgørelse eller tager stilling, har givet meddelelse om sin afgørelse eller stillingtagen. Indbringes sagen for Ankestyrelsen inden for de i § 44, stk. 3, fastsatte frister, regnes fristen på 3 år fra meddelelsen om Ankestyrelsens afgørelse. Det samme gælder, når Ankestyrelsen behandler sagen, selv om klagefristerne er overskredet, jf. § 44, stk. 4.

Stk. 5. Stk. 3 og forældelseslovens § 3, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på krav på erstatning eller godtgørelse i sager omfattet af § 41, stk. 2. Det samme gælder ved genoptagelse på andet grundlag end §§ 41-43.«

4. § 56, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

5. I § 57, stk. 6, ændres »§ 56, stk. 5« til: »§ 56, stk. 4«.

§ 22

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 176 af 27. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 114, stk. 6, og § 115, stk. 4, ændres »stk. 2-5 og 7« til: »stk. 2-4 og 6«.

2. § 114, stk. 16, ophæves.

Stk. 17 og 18 bliver herefter stk. 16 og 17.

§ 23

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 292 af 27. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, ændres »og 7« til: »og 6«.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

§ 24

I lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1556 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 59, stk. 1, ændres »5 år« til: »3 år«.

Miljøministeriet

§ 25

I lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove, som ændret senest ved § 14 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 58 indsættes:

»§ 58 a. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.«

§ 26

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 55 indsættes:

»§ 55 a. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.«

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

§ 27

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Det offentliges ret hertil forældes efter forældelsesloven, dog er forældelsesfristen 10 år.«

§ 28

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 483 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. §§ 26 og 27 ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 29

I lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, som ændret bl.a. ved § 37 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 73 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 19 a indsættes:

»§ 19 b. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.«

§ 30

I lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 23 a indsættes:

»§ 23 b. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.«

§ 31

I lov nr. 1081 af 22. december 1993 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, som ændret bl.a. ved § 36 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 9 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 12 a indsættes:

»§ 12 b. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.«

§ 32

I lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) foretages følgende ændring:

1. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.«

§ 33

I lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) foretages følgende ændring:

1. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.«

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 34

I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som ændret ved § 50 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 7 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 17 ophæves.

Socialministeriet

§ 35

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1083 af 3. november 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 103 a indsættes:

»§ 103 b. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.«

§ 36

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 43, stk. 6, ændres »stk. 2-5 og 7« til: »stk. 2-4 og 6«.

Skatteministeriet

§ 37

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, nr. 7, og to steder i § 32, stk. 1, nr. 1, ændres »5 år« til: »3 år«.

2. § 27, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. § 32, stk. 4, ophæves.

4. Efter § 34 indsættes:

»Kapitel 12 a

Forældelse

§ 34 a. Krav afledt af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. §§ 26 og 27, og fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, jf. §§ 31 og 32, forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Er varsel om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. §§ 26 og 27, eller om fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, jf. §§ 31 og 32, afsendt inden forældelsesfristens udløb, eller er ansættelsen henholdsvis fastsættelsen foretaget inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav afledt af ansættelsen henholdsvis fastsættelsen tidligst 1 år efter, at told- og skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen. Dette gælder, uanset om kravet gøres gældende af told- og skatteforvaltningen eller den skattepligtige.

Stk. 3. Fristen efter forældelseslovens § 3, stk. 1, er 5 år for krav afledt af en ansættelse vedrørende kontrollerede transaktioner, jf. § 26, stk. 5.

Stk. 4. Forældelsesfristen er 10 år for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. § 27, stk. 1, og ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, jf. § 32, stk. 1.

§ 34 b. Udløb af forældelsesfristen er ikke til hinder for, at det under en straffesag, i hvilken tiltalte findes skyldig, kan pålægges tiltalte at betale unddragne skatter i anledning af det strafbare forhold, der er indtalt under straffesagen, jf. skattekontrollovens § 19 A. En sådan fordring kan også gøres gældende efter udløb af forældelsesfristen, hvis varsel om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat eller fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift afsendes inden 1 år efter endelig afgørelse i en straffesag, i hvilken tiltalte er fundet skyldig, eller inden 1 år efter skyldnerens vedtagelse af bøde eller anden strafferetlig sanktion.«

Undervisningsministeriet

§ 38

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 1538 af 20. december 2006 og lov nr. 1596 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 30 ophæves.

§ 39

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 18. august 2005, som ændret ved § 16 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 7 i lov nr. 176 af 27. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 10, og § 14, stk. 4, ændres »stk. 2-5 og 7« til: »stk. 2-4 og 6«.

2. § 13, stk. 20, ophæves.

Stk. 21 og 22 bliver herefter stk. 20 og 21.

§ 40

I lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 20. marts 2006, som ændret ved § 20 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 3, udgår », § 30 om forældelse«.

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 41

I lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed, som ændret bl.a. ved lov nr. 1170 af 19. december 2003 og senest ved § 38 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 3, ophæves.

§ 42

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. oktober 2005, som ændret ved § 11 i lov nr. 108 af 7. februar 2007 og § 1 i lov nr. 398 af 30. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 9 ophæves.

2. § 66 b, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) Den, der mener at have et krav, der er begrundet i pensionsløftet.«

§ 43

I lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 29. august 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 udgår », 12«.

2. I § 9, stk. 1, ændres to steder »eller 10-12« til: », 10 eller 11«.

3. I § 10 ændres », 11 eller 12« til: »eller 11«.

4. § 12 ophæves.

§ 44

I lov om arbejdstageres opfindelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986, som ændret ved § 51 i lov nr. 130 af 26. februar 1992, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 45

I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 15. juni 2004, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 349 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 501, stk. 5, indsættes som 3. pkt. :

»Når forældelsen af fordringer omfattet af stk. 1 afbrydes, uden der etableres et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, løber en ny frist af samme længde fra det tidspunkt, som er angivet i forældelseslovens § 19, eller, hvis afbrydelsen er sket ved anmeldelse for en dispachør, fra dispachørens afgørelse.«

§ 46

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 8. august 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 9 indsættes:

»Kapitel 9 a

Civilretlig forældelse

§ 25. En fordringshavers krav på erstatning som følge af en overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller EF-traktatens artikel 81 og artikel 82 forældes efter reglerne i forældelsesloven.

Stk. 2. Forældelseslovens § 21, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på fordringer som omhandlet i stk. 1, hvis fordringshaver har indgivet klage til Konkurrencerådet i en sag om overtrædelse af bestemmelser som anført i stk. 1 og klagen indgår i rådets behandling af sagen.

Stk. 3. Indbringes sagen for Konkurrenceankenævnet, finder forældelseslovens § 21, stk. 2, tilsvarende anvendelse på fordringer som omhandlet i stk. 1, hvis fordringshaver

1) har indbragt sagen for Konkurrenceankenævnet eller

2) er indtrådt som biintervenient i ankesagen.«

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3. Købelovens § 54, stk. 2 og 3, og § 83, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2-4, finder alene anvendelse på aftaler om køb, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Købelovens § 54, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, finder alene anvendelse på krav, som fremsættes af en senere erhverver (forbruger) i anledning af en aftale, som denne har indgået efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Forsikringsaftalelovens § 29, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, finder alene anvendelse på aftaler, der indgås eller forlænges efter lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Landdistriktsstøttelovens § 23 b som indsat ved denne lovs § 30, nr. 1, finder i overensstemmelse med stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse ved tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er udbetalt i medfør af de i landdistriktsstøttelovens § 28, stk. 2, nævnte love.

Stk. 7. Krav mod en hustru, der er omfattet af § 11, stk. 1, i lov om ægteskabets retsvirkninger, og som er stiftet inden lovens ikrafttræden, forældes i løbet af 1 år, når manden tillige hæfter for gælden. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis hustruen har påtaget sig et videregående ansvar.

Stk. 8. Produktsikkerhedslovens § 12, stk. 3, som ophæves ved denne lovs § 41, nr. 1, finder dog fortsat anvendelse på aftaler om køb, der er indgået før lovens ikrafttræden.

§ 49

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1, 2, 5-11, 13-15, 24, 28, 44 og 45 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1, 2, 5-9, 11, 13-15, 19, 21, 28, 44 og 45 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen