Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0059
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sejlads
gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1)

 

I medfør af § 1, stk. 3, § 6 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 som ændret af lov nr. 1231 af 27. december 2003, fastsættes efter samråd med Forsvarsministeriet:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser for sejlads, radiomeldetjeneste m.v. i området omkring Østbroen og Vestbroen i Storebælt.

Kapitel 1

Brobeskrivelse

Østbroen over Østerrenden

§ 2. Østbroen er en højbro, der forbinder Sprogø og Sjælland. Broens tilslutningsfag hviler på to landfæster, to ankerblokke og 19 bropiller, 12 mod Sjælland og 7 mod Sprogø. Bropillerne er betegnet med numrene 2 til 26 regnet fra Sjællandssiden.

Stk. 2. I gennemsejlingsfaget mellem de to brotårne, nr. 16 og 17, er etableret et trafiksepareringssystem, jf. bilag 1. Den fri gennemsejlingshøjde mellem brotårnene er 65 m ved middelvandstand. Indsejlingen til den N.-gående og S.-gående trafikrute i trafiksepareringssystemet er hver afmærket med et radarsvarefyr (racon).

Vestbroen over Vesterrenden

§ 3. Vestbroen er en fast lavbro, der forbinder Fyn og Sprogø. Broen hviler på 62 bropiller, der er betegnet med numrene 2 til 63 regnet fra Sprogøsiden.

Stk. 2. Vestbroens østlige gennemsejlingsfag er etableret mellem bropillerne 34 og 35, og det vestlige gennemsejlingsfag er etableret mellem bropillerne 37 og 38. De to gennemsejlingsfag er adskilt af to uafmærkede brofag. Begge gennemsejlingsfag er afmærket med racon. Gennemsejlingsfagene har en bredde på 104 m, og den fri gennemsejlingshøjde er 18 m ved middelvandstand i en bredde på 70 m omkring midten af brofagene, jf. bilag 3.

Stk. 3. Gennemsejlingshøjden i de øvrige brofag aftager gradvist fra gennemsejlingsfagene til 5,50 m ved brofaget nærmest Sprogø og til 7,50 m ved brofaget nærmest Fyn. Den mindste frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand i de enkelte brofag er vist i tabellen, jf. bilag 3.

Kapitel 2

Sejladsregler og forbud

Østerrenden

§ 4. Skibe på 20 m i længde og derover skal bruge trafikruterne i trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø.

Stk. 2. Skibe under 20 m i længde og sejlskibe anbefales at undgå sejlads i trafiksepareringens trafikruter mellem Østbroens to brotårne og i stedet benytte broens øvrige gennemsejlingsfag. Den mindste frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand i de enkelte brofag er vist i tabellen, jf. bilag 2.

Stk. 3. Fiskeri er forbudt i den N.-gående og S.-gående trafikrute i trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø.

Vesterrenden

§ 5. Sejlads gennem Vestbroen er kun tilladt for skibe med en dødvægtstonnage under 1000 tons. Skibe med en dødvægtstonnage på 1000 tons og derover skal bruge de relevante trafikruter i trafiksepareringen i Østerrenden.

Stk. 2. Alle skibe på 50 BT og derover, der ønsker at sejle igennem Vestbroen, skal benytte de to afmærkede gennemsejlingsfag. Det østlige gennemsejlingsfag må kun benyttes af nordgående skibe, og det vestlige gennemsejlingsfag må kun benyttes af sydgående skibe.

Stk. 3. Ankring og fiskeri er forbudt i de afmærkede sejlløb gennem Vestbroen samt over en strækning på 500 m i disse sejlløbs forlængelse på den anden side af broen.

Stk. 4. Inden for en afstand af 500 m fra Vestbroen er sejlads på tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene forbudt.

Stk. 5. Opmærksomheden henledes på, at strømmen i Vesterrenden almindeligvis ikke løber parallelt med gennemsejlingsretningen.

Generelle forbud

§ 6. Fortøjning til og opankring under begge broer er forbudt.

Kapitel 3

Skibstrafiksystem (VTS)

§ 7. Til sikring af skibsfarten og den faste forbindelse over Storebælt i Østerrenden og Vesterrenden er der etableret et skibstrafiksystem, VTS (Vessel Traffic Service)-system med en radiomeldetjeneste. VTS-systemet, der dækker den centrale del af Storebælt, kaldes »Great Belt Traffic«, herefter benævnt »GBT«. GBT er baseret på og udfører sin tjeneste i overensstemmelse med den Internationale Maritime Organisations (IMO) Resolution »Guidelines for Vessel Traffic Services«.

Stk. 2. Meldesystemet er godkendt af IMO, og skibes deltagelse i meldesystemet er obligatorisk.

§ 8. VTS-området er begrænset af følgende linier:

1)   Nordlige begrænsning:
En linie mellem Sjælland og Fyn følgende breddeparallellen 55 ° 35'N.

2)   Sydlige begrænsning:

a)   En linie, der forbinder følgende punkter:
Stigsnæs: 55 ° 12,0'N, 11 ° 15,4'E (Gulfs oliepier);
Omø: 55 ° 08,4'N, 11 ° 09,0'E (Ørespids, Omø);
Hov: 55 ° 08,8'N, 10 ° 57,3'E (Hov Iso. Fyr);

b)   Desuden en linie mellem følgende punkter:
Langeland W: 55 ° 00,0'N, 10 ° 48,7'E (Syd for Korsebølle Rev);
Thurø Rev: 55 ° 01,2'N, 10 ° 44,0'E (Thurø Revbøjen).
(se kortskitse, bilag 4)

§ 9. VTS-systemets kaldesignal er »Great Belt Traffic« (GBT), og ved kommunikationen med skibene anvendes VHF, kanal 11, 10 og 16.

Stk. 2. VTS-systemets arbejdsperiode er 24 timer.

§ 10. Nedenstående procedure for deltagelse i meldesystemet skal anvendes:

1)   Følgende skibe, som skal melde sig til GBT ved indsejling i VTS-området, skal deltage i meldesystemet inden for VTS-området:

(a)   Alle skibe på 50 BT og derover.

(b)   Alle skibe med en mastehøjde på 15 m og derover.

2)   Opkaldet til GBT skal fortrinsvis foretages på VHF, kanal 11, og den efterfølgende radiomelding fra skibet afsendes på denne kanal eller en anden af GBT anvist disponibel VHF-kanal.

3)   Radiomeldingen skal indeholde følgende oplysninger:

–   skibets navn og kendingssignal,

–   position,

–   kurs (N.- el. S.-gående),

–   skibets fart,

–   lods om bord,

–   ruten, som skibet vil følge (Østerrenden eller Vesterrenden),

–   fejl og mangler, samt

–   dødvægtstonnage og mastehøjde.

4)   Radiomeldingerne udfærdiges i overensstemmelse med bilag 5.

5)   Skibe, som er omfattet af meldepligten, skal forinden afgang fra en havn beliggende i VTS-området melde sig til GBT.

6)   Et skib, der ikke kan benytte VHF, skal to timer før passage af broområderne sende sin melding til GBT. Meldingen, der skal sendes over dansk kystradiostation som telegram med angivelse af kodeordet »GBT«, skal også indeholde oplysning om, hvilken kommunikationsmetode GBT kan anvende til skibet. Denne telegramkorrespondance er afgiftsfri.

7)   GBT kan rådgive skibe, som på grund af deres kurs, størrelse (DWT) eller mastehøjde udgør en fare for Vestbroen. Desuden kan skibe, der ønsker at passere Øst- eller Vestbroen, indhente oplysninger fra GBT over VHF, kanal 11, eller en anden af GBT anvist disponibel VHF-kanal om de herskende forhold i broområderne, for eksempel om afmærkning, fyr, vind- og strømforhold og trafiksituationen.

8)   Informationer om særlige forhold vedrørende sejladssikkerheden i området vil af GBT blive udsendt på kanal 11 efter en forudgående annoncering over kanal 16. Alle skibe, der sejler i VTS-området, bør aflytte disse udsendelser.

9)   Kommunikationssproget er dansk eller engelsk.

Kapitel 4

Generelle bestemmelser

§ 11. Skibe uden ajourførte sejladsoplysninger anbefales at tage lods før passage af broområderne.

Stk. 2. Opmærksomheden henledes på IMO Resolution MSC.138(76) om anbefalinger vedrørende sejlads gennem indsejlingerne til Østersøen. Resolutionen anbefaler blandt andet under sejlads i Rute T anvendelse af lods for skibe med en dybgang på 11 m og derover og for skibe uanset størrelse med en last bestående af bestrålet nukleart brændsel, plutonium eller højradioaktivt affald jævnfør IMO publikationen ”INF Code”. Ovennævnte skibe anbefales yderligere at deltage i radiomeldesystemet SHIPPOS.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 12. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 55 af 28. januar 1999 om sejlads gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt ophæves.

 

Søfartsstyrelsen, den 12. februar 2004

Anne Skov Strüver

/Aksel Møller Christensen


Bilag 1

AU1485_1.GIF Size: (553 X 643)


Bilag 2

AU1485_2.GIF Size: (530 X 790)


Bilag 3

AU1485_3.GIF Size: (543 X 777)


Bilag 4

AU1485_4.GIF Size: (420 X 787)


Bilag 5

UDFÆRDIGELSE AF RADIOMELDINGER
TIL GREAT BELT TRAFFIC (GBT)

 

Designator

Oplysning

Tekst

Kodeord

 

GBT

A

  Skib

Navn/kendingssignal

B

  Tid (UTC)

Kun hvis melding er sendt over
kystradiostation

C

  Position

Geografisk position med 2 4-tals grupper, eller

D

  Position

Retvisende pejling og afstand fra et klart identificeret punkt (anfør navnet)

E

  Kurs

N.- eller S.-gående

F

  Fart

Angives i knob (2-tals gruppe)

J

  Lods

Anfør om der er lods om bord

L

  Rute

Anfør Øster- eller Vesterrenden

Q

  Fejl/mangler

Opståede fejl, mangler, skader eller begrænsninger i manøvreevnen

U

  Tonnage el. mastehøjde

Anfør skibets dødvægtstonnage og mastehøjde (i meter)

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, EF-Tidende 2002 L 208 s. 10.