Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Alkoholkoncentration i udåndingsluft, nulgrænse for euforiserende stoffer m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 53, stk. 1, indsættes efter »0,50 promille«: », eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft«.

2. Overskriften til § 54 affattes således:

»Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v.«

3. § 54, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse for stoffer, som den pågældende har indtaget i henhold til og i overensstemmelse med en lovlig recept.

Stk. 2. Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 54, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »af de foran nævnte grunde« til: »af de grunde, der er nævnt i stk. 2,«, og i § 54, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

5. § 55, stk. 1, affattes således:

»Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren af et køretøj eller en rytter afgiver udåndings-, spyt- eller svedprøve eller lader sine øjne besigtige. Politiet kan forlange, at en person afgiver udåndingsprøve på et andet sted, end hvor den pågældende er antruffet, hvis der er grund til at antage, at den pågældende har overtrådt § 53.«

6. I § 55, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 54, stk. 1 eller 2,« til: »§ 54, stk. 1, 2 eller 3,«.

7. I § 60 a, stk. 1, ændres »§ 125, stk. 1, nr. 1-3 eller 8,« til: »§ 125, stk. 1, nr. 1-3, 8 eller 9,«.

8. I § 60 a, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 126, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 126, stk. 1, nr. 5,«.

9. I § 60 a, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 126, stk. 1, nr. 6 eller 8« til: »§ 126, stk. 1, nr. 7 eller 9«.

10. § 117 affattes således:

»§ 117. Spirituskørsel med motorkøretøj, stor knallert, traktor eller motorredskab og overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, straffes med bøde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis

1) alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen har oversteget 2,00 promille eller alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen har oversteget 1,00 mg pr. liter luft,

2) føreren under særdeles skærpende omstændigheder har overtrådt § 54, stk. 2,

3) føreren findes skyldig i flere tilfælde af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2,

4) føreren tidligere er frakendt førerretten betinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 3 år efter, at den tidligere afgørelse blev endelig,

5) føreren tidligere er pålagt kørselsforbud efter § 127 som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 3 år efter, at afgørelsen om kørselsforbuddet blev endelig,

6) føreren tidligere er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 5 år efter udløbet af frakendelsestiden,

7) spirituskørslen eller overtrædelsen af § 54, stk. 1 eller 2, er foregået ved uberettiget brug af et motorkøretøj, en stor knallert, en traktor eller et motorredskab, jf. straffelovens § 293, stk. 1, og § 293 a, eller

8) føreren findes skyldig i forhold, der er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, eller § 126, stk. 1, nr. 3.«

11. § 117 b, stk. 1, affattes således:

»Bøder idømt efter § 117, stk. 1, udmåles under hensyntagen til den pågældendes indtægtsforhold på gerningstidspunktet. Ved udmåling af bøder for spirituskørsel skal der endvidere tages hensyn til alkoholkoncentrationen i blodet eller i udåndingsluften under eller efter kørslen.«

12. I § 117 d udgår »§ 54, stk. 1,«.

13. I § 118, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 54, stk. 2-4,« til: »§ 54, stk. 3-5,«.

14. I § 118, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 54, stk. 2-4,« til: »§ 54, stk. 3-5,«.

15. I § 118, stk. 6, ændres »§ 126, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 126, stk. 1, nr. 5,«.

16. § 119, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2. Domsmænd medvirker, jf. dog stk. 3, i sager,

1) hvor der bliver spørgsmål om højere straf end bøde,

2) hvor der bliver spørgsmål om ubetinget frakendelse af førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 5, og

3) som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse.

Stk. 3. Domsmænd medvirker uanset reglerne i stk. 2 ikke i sager, der

1) behandles efter reglerne i retsplejelovens § 831,

2) vedrører overtrædelse af § 53,

3) vedrører overtrædelse af § 54, stk. 1, eller

4) vedrører overtrædelse af § 117 a.

Stk. 4. Offentlig forsvarer beskikkes efter reglerne i retsplejelovens §§ 731 og 732. Hvis tiltalte fremsætter begæring herom, beskikkes i byretten tillige offentlig forsvarer

1) i sager, hvor der bliver spørgsmål om frakendelse af førerretten eller kørselsforbud og der ikke medvirker domsmænd, og

2) i sager om overtrædelse af § 53 eller § 54, stk. 1.

Stk. 5. Tiltalte skal vejledes om adgangen til forsvarerbeskikkelse.«

17. I § 119 a, stk. 1, ændres »§ 125, stk. 1, nr. 2-7, § 125, stk. 2 eller 3, eller § 126, stk. 1, nr. 1-3« til: »§ 125, stk. 1, nr. 2-8, § 125, stk. 2 eller 3, eller § 126, stk. 1, nr. 1-4«.

18. I § 125, stk. 1, nr. 7, udgår »eller«.

19. I § 125, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 2, eller«.

Nr. 8 bliver herefter nr. 9.

20. I § 126, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »1,20 promille«: »eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg pr. liter luft«.

21. I § 126, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,«.

Nr. 2-8 bliver herefter nr. 3-9.

22. I § 126, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 6, ændres »§ 125, stk. 1, nr. 1-7,« til: »§ 125, stk. 1, nr. 1-8,«.

23. I § 127, 1. pkt., ændres »§ 125, stk. 1, nr. 1-3, 7 eller 8, § 125, stk. 3, eller § 126, stk. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 1,« til: »§ 125, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 eller 9, § 125, stk. 3, eller § 126, stk. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 1 eller 2,«.

24. I § 128, stk. 2, indsættes efter »spirituskørsel«: »eller overtrædelse af § 54, stk. 2, der er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 2,«.

25. § 133 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2. Konfiskation skal ske, hvis

1) ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en promille over 1,20 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften over 0,60 mg pr. liter luft, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten, eller overtrædelse under skærpende omstændigheder af § 54, stk. 2, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten, og

2) den pågældende to gange tidligere inden for de seneste 3 år før, det nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i forhold som nævnt i nr. 1, der har medført ubetinget frakendelse af førerretten.

Stk. 3. Konfiskation efter stk. 2 skal ske, selv om køretøjet ikke er anvendt ved den aktuelle overtrædelse.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Færdselslovens § 119, stk. 2-5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, finder anvendelse i straffesager, hvor der efter lovens ikrafttræden rejses tiltale i første instans.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen