Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.

 

§ 1. Cirkulæret udsendes i medfør af § 2 og § 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v. Efter cirkulæret skal der inden for byggebevillingen i forbindelse med statsligt byggeri afsættes et beløb til kunstnerisk udsmykning.

Stk. 2. For byggeri og bygninger, til hvilke der på finansloven er afsat en særlig konto til kunstnerisk udsmykning, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. Reglerne i dette cirkulære finder tilsvarende anvendelse på disse byggerier og bygninger.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke alene for nybyggeri, men også ved ombygning og tilbygning.

Stk. 4. Bestemmelsen gælder endvidere, når den statslige byggebevilling finansierer ombygning og tilbygning af private ejendomme, der lejes af staten.

Stk. 5. Når den kunstneriske udsmykning sker i et byggeri, som helt eller delvist er ejet af andre end staten, skal der træffes aftale om ejerskabet til den kunstneriske udsmykning.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 1 gælder endvidere for byggeri til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 %.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 1 gælder for byggeri, hvor håndværkerudgifterne ekskl. moms overstiger 1 mio. kr.

§ 2. Beløbet til kunstnerisk udsmykning skal svare til 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms, således som disse er opgjort i det styrende budget senest på tidspunktet for projektforslag. Der ses bort fra eventuelle udgifter i forbindelse med særlige tekniske installationer og anlæg, der går ud over ejendommens almindelige forsyning med el, varme, vand, ventilation, telefon m.v. Det beløb, som afsættes til kunstnerisk udsmykning, opføres med en særlig post under omkostninger. Håndværkerudgifter omfatter entrepriseudgifterne i byggesagsrapportens konto 19-69 og konto 90. I relation til konto 90 medtages dog kun de udgifter vedrørende terræn, som har direkte tilknytning til opførelse af bygningen, og således ikke udgifter til egentlige anlægsarbejder.

Stk. 2. Bygherren kan anvende et større eller mindre beløb til kunstnerisk udsmykning på det enkelte byggeri, blot skal der afsættes 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms til kunstnerisk udsmykning for alt byggeri, der er omfattet af § 1.

Stk. 3. Det afsatte beløb kan anvendes til kunstnerisk udsmykning af bygherrens samlede byggeri og bygninger.

§ 3. Kunstnerisk udsmykning skal fortrinsvis ske i byggeri og bygninger, hvortil offentligheden har adgang eller bygninger, som anvendes af et betydeligt antal ansatte.

Stk. 2. Kunstnerisk udsmykning kan være en integreret del af bygningens arkitektur eller kan bestå i bestilte eller indkøbte kunstværker til anbringelse i, på eller uden for bygningen.

§ 4. Når byggeri, der er omfattet af § 1, udbydes tidligere end et godkendt projektforslag, for eksempel udbud i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram, skal der afsættes et beløb til kunstnerisk udsmykning efter tilsvarende principper som nævnt i §§ 1 og 2.

§ 5. Byggeriets egnethed for kunstnerisk udsmykning skal drøftes med Statens Kunstfond. Drøftelsen skal ske tidligst muligt og inden bygherrens godkendelse af projektforslaget.

Stk. 2. Udsmykningsopgaver, der ikke overstiger 250.000 kr., kan dog besluttes af bygherren uden forelæggelse for Statens Kunstfond.

Stk. 3. Bygherren træffer efter drøftelsen beslutning om, hvorvidt der skal ske en kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeriet. I bekræftende fald aftales den videre procedure med Statens Kunstfond.

§ 6. Dette cirkulære gælder for byggeri eller etaper heraf, der er omfattet af § 1, såfremt arbejdet vil medføre udgifter på finansloven fra og med finansåret 2004, og hvor projektforslaget ikke er færdigbehandlet pr. 18. februar 2004.

§ 7. Cirkulære nr. 199 af 23. december 1983 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri ophæves.

§ 8. Dette cirkulære træder i kraft den 18. februar 2004

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 17. februar 2004

Jan Spohr

/Trine Heidemann Garde