Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31978L0660
 
31983L0349
 
32003L0038
 
32003L0051
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders
aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

(Tilpasning til forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder,
regelforenkling m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 448 af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), som ændret ved § 32 i lov nr. 302 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. I note 1 til lovens titel indsættes som 2. pkt . :

  »Endvidere indeholder loven bestemmelser, der udnytter muligheder i artikel 5 i Rådets forordning 2002/1606/EF af 19. juli 2002 (EF-Tidende 2002 nr. L 243, side 1), samt bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/38/EF af 13. maj 2003 (EF-Tidende 2003 nr. L 120, side 22) og dele af Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 (EF-Tidende 2003 nr. L 178, side 16).«

2. I § 1, stk. 3, nr. 1, ændres »regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet « til: »regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder«.

3. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:

»1)   En balancesum på 6 mio. kr.,

2)   en nettoomsætning på 12 mio. kr. og«.

4. § 7, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4)   Statslige aktieselskaber og virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked (»børsnoterede virksomheder«) i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, og som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, skal uanset størrelse følge reglerne for regnskabsklasse D i afsnit V.«

5. § 7, stk. 2, nr. 1, litra a og b, affattes således:

»a)   En balancesum på 29 mio. kr.,

b)   en nettoomsætning på 58 mio. kr. og«.

6. § 7, stk. 2, nr. 2, litra a og b, affattes således:

»a)   En balancesum på 119 mio. kr.,

b)   en nettoomsætning på 238 mio. kr. og«.

7. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Uanset stk. 1 skal modervirksomheder for koncerner, der efter § 109 skal aflægge koncernregnskab, i deres årsrapport i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse C, medmindre de i det mindste skal følge regnskabsklasse D i henhold til stk. 1, nr. 4. Undlader en modervirksomhed at aflægge koncernregnskab i henhold til §§ 111 eller 112, kan modervirksomheden dog i sin årsrapport følge reglerne for regnskabsklasse B, hvis den opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1.«

8. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 136« til: »§§ 136 og 137«.

9. I § 11, stk. 3, ændres »114-134« til: »115-134«.

10. I § 15, stk. 3, indsættes som 3. pkt . :

»Anvendelse af den i 2. pkt. anførte omlægningsperiode på op til 18 måneder forudsætter, at etableringen af det omhandlede forhold er sket inden for omlægningsperioden, medmindre det ikke har været muligt for virksomheden at ændre regnskabsåret inden for denne periode på grund af forhold, som er ude af virksomhedens kontrol.«

11. I § 15 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Beslutning om omlægning af regnskabsår skal være truffet i så god tid, at anmeldelse herom kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. For statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder er fristen dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 2. pkt., nægtes registrering.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

12. § 16, 2. pkt., affattes således:

»Virksomheden kan dog vælge i stedet at anføre beløbene i en anden fremmed valuta, der er relevant for virksomheden henholdsvis virksomhedens koncern.«

13. I § 22, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »anvendelse«: », jf. dog § 137 vedrørende muligheden for at aflægge årsrapport efter internationale regnskabsstandarder«.

14. I § 32, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »posterne nr. 1-3«: »og 6«.

15. § 38 affattes således:

»§ 38. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed, kan efter første indregning løbende regulere de i stk. 2 nævnte aktiver, som er omfattet af investeringsaktiviteten og dermed forbundne finansielle forpligtelser, til dagsværdi.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på investeringer i finansielle aktiver, investeringsejendomme, råstoffer og lignende materielle aktiver samt finansielle forpligtelser, der er forbundet dermed. Anvendelse kan ske på samtlige investeringsaktiver eller på enkelte kategorier af investeringsaktiver samt de finansielle forpligtelser, der er forbundet dermed.

Stk. 3. Virksomheder, der som hovedaktivitet omdanner levende dyr eller planter biologisk med henblik på salg, forarbejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, kan efter første indregning løbende regulere disse aktiver til dagsværdi.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 37, stk. 1, 2.-4. pkt., finder anvendelse på stk. 1 og 3.

Stk. 5. Et beløb svarende til årets nettoopregulering som følge af ændret dagsværdi efter stk. 1 eller 3 skal indregnes i posten »Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver« henholdsvis »Reserve for dagsværdi for biologiske aktiver« under egenkapitalen. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde, jf. dog 3. pkt. Reserven skal opløses eller formindskes, i det omfang de opregulerede aktiver

1)   realiseres eller udgår af aktiviteten,

2)   reguleres ned på grund af lavere dagsværdi,

3)   er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, jf. § 47, eller

4)   tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf. § 52.«

16. I § 49, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 38, stk. 1 og 2« til: »§ 38, stk. 1 og 3«.

17. I § 53, stk. 1, indsættes som 3. pkt . :

»Anføres beløbene i en anden valuta end danske kroner eller euro, jf. § 16, 2. pkt., skal der gives oplysning om kursen på den anførte valuta pr. balancedagen i forhold til danske kroner og den tilsvarende valutakurs pr. det foregående regnskabsårs balancedag.«

18. Som overskrift til § 57 indsættes:

»Aktiver«.

19. Overskriften »Aktiver« til § 59 udgår.

20. § 65 med tilhørende overskrift ophæves.

21. § 68 affattes således:

»§ 68. Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret. Den tilsvarende oplysning for det foregående regnskabsår skal angives.«

22. § 69 ophæves.

23. § 70, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Uanset stk. 1, 1. pkt., kan oplysninger om vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres ledelsesfunktion samt, hvor der ikke er udpeget et ledelsesorgan, til ejerne for deres ledelsesfunktion dog udelades. Tilsvarende kan oplysninger om forpligtelser til at yde pension til samt oplysninger om særlige incitamentsprogrammer for de nævnte udelades.

Stk. 3. De i stk. 1, 1. pkt., omhandlede oplysninger kan endvidere undlades i en modervirksomheds årsregnskab, hvis oplysningerne vedrører modervirksomhedens transaktioner med fuldt konsoliderede dattervirksomheder eller med virksomheder, der er konsoliderede pro rata efter reglerne i § 124.

Stk. 4. Ud over de i stk. 1, 1. pkt., nævnte oplysninger skal virksomheden oplyse om de nærtstående parter, som har bestemmende indflydelse på virksomheden. Oplysningerne skal omfatte navn, bopæl, for virksomheders vedkommende hjemsted, og grundlaget for den bestemmende indflydelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

24. I § 78, stk. 1, indsættes som 6. pkt . :

»Ønsker virksomheden at aflægge årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, finder § 137 anvendelse.«

25. I § 81, 2. pkt., ændres »de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr. 2 og 3« til: »de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr. 2, 3 og 6«.

26. I § 84, stk. 1, indsættes som 3. pkt . :

»1. pkt. finder ikke anvendelse på kapitalandele, som måles efter § 38.«

27. I § 84, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 119 og 120« til: »§§ 119-121«.

28. § 88 ophæves.

29. § 96, stk. 1, affattes således:

»Virksomheden skal angive nettoomsætningens fordeling på forretningssegmenter og geografiske segmenter, hvis forretningssegmenterne henholdsvis de geografiske segmenter afviger indbyrdes. Ved fordelingen skal der tages hensyn til den måde, hvorpå salget af de varer og tjenesteydelser, der indgår i virksomhedens ordinære drift, er tilrettelagt. Angivelserne kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden, herunder hvis betingelserne i § 32, stk. 1, er opfyldt. Udeladelsen skal begrundes. § 11, stk. 2, finder ikke anvendelse på oplysninger, der er udeladt efter 3. pkt.«

30. Efter § 98 indsættes:

»§ 98 a. Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen. De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives.

§ 98 b. Virksomheden skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt, hvor der ikke er udpeget et ledelsesorgan, for ejerne. Desuden skal virksomheden angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.

Stk. 2 . De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives.

Stk. 3. Hvis oplysninger efter stk. 1 vil føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori, kan beløbene i stedet

1)   angives samlet for to kategorier eller

2)   udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag m.v., pension eller særligt incitamentsprogram.«

31. I § 99 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I det omfang det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling, skal store virksomheder endvidere supplere redegørelsen i henhold til § 77, nr. 4, med oplysninger om ikkefinansielle forhold, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og personaleforhold.«

32. I § 101, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »anvendelse«: », jf. dog stk. 3«.

33. I § 101 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uanset stk. 2 kan en mellemstor virksomhed dog undlade at tilpasse sammenligningstal for 2.-4. foregående regnskabsår i oversigten efter stk. 1, hvis virksomheden har ændret regnskabspraksis. Der skal i så fald gives oplysning herom i tilknytning til oversigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene.«

34. § 102, stk. 1, 3.-5. pkt., affattes således:

»Reglerne i §§ 11-17, § 19, stk. 1 og 3, § 20, stk. 2, og §§ 23-77, 79-101 og 103-108 finder anvendelse, jf. dog § 137. Kommer regler i §§ 23-77 i strid med regler i §§ 79-101, har reglerne i §§ 79-101 forrang. Kommer reglerne i §§ 23-77 eller 79-101 i strid med regler i §§ 103-108, har reglerne i §§ 103-108 dog forrang.«

35. I § 103 ændres »de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr. 2 og 3« til: »de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr. 2, 3 og 6«.

36. § 106 affattes således:

»§ 106. Uanset § 98 b, stk. 3, skal virksomheden give de i § 98 b, stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger om vederlag m.v. til ledelsesmedlemmer.«

37. Efter § 106 indsættes:

»§ 106 a. Ud over oplysningerne i § 96, stk. 1, skal virksomheden vise opdelingen på forretningssegmenter eller geografiske segmenter, hvis forretningssegmenterne henholdsvis de geografiske segmenter afviger indbyrdes, af

1)   det ordinære resultat før finansielle indtægter og omkostninger,

2)   summen af de aktiver, der er anvendt i virksomhedens primære omsætningsskabende aktiviteter, og

3)   summen af de forpligtelser, der er opstået som følge af virksomhedens primære omsætningsskabende aktiviteter.

Stk. 2. Opdelingen i stk. 1 skal vises for den af de to dimensioner af segmenter, forretning eller geografi, som i virksomhedens interne organisations- og ledelsesstruktur og dens interne økonomiske rapporteringssystem til bestyrelse og øverste ledelse er den primære.

Stk. 3. En virksomhed, der er modervirksomhed i en koncern, kan undlade at vise de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger i årsregnskabet, hvis virksomheden aflægger koncernregnskab, hvori der gives segmentoplysninger efter stk. 1 og 2.«

38. I § 107, stk. 1, indsættes som 2. pkt . :

»Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet dansk moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede danske datterselskaber, er det uanset 1. pkt. tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.«

39. I § 109, stk. 1, indsættes efter »kapitel 14,«: »jf. dog § 137,«.

40. § 110, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:

»1)   En balancesum på 29 mio. kr.,

2)   en nettoomsætning på 58 mio. kr. og«.

41. § 114, stk. 3, ophæves.

42. § 126 affattes således:

»§ 126. Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet:

1)   Opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen, jf. § 56,

2)   oplysning om anlægsaktiver, jf. §§ 57 og 89,

3)   oplysning om eventualaktiver, jf. § 61,

4)   oplysning om eventualforpligtelser, jf. §§ 64 og 94,

5)   oplysning om nærtstående parter m.m., jf. §§ 68, 70, 71 og 98 a,

6)   oplysning om egne kapitalandele, jf. § 76, stk. 1, nr. 1,

7)   oplysning om gældsforpligtelser, jf. § 92,

8)   opdeling af nettoomsætningen på forretningssegmenter og geografiske segmenter, jf. § 96, stk. 1, og

9)   oplysning om revisionshonorar, jf. § 96, stk. 2.

Stk. 2. Kravet om oplysninger om tilgodehavender og sikkerhedsstillelser hos og sikkerhedsstillelser for ledelsesmedlemmer i § 73 samt kravet om oplysninger om vederlag m.v. i § 98 b finder tilsvarende anvendelse på de samlede beløb til de af bestemmelserne omhandlede kategorier af ledelsesmedlemmer og virksomhedsdeltagere i modervirksomheden, som koncernvirksomhederne tilsammen har ydet.

Stk. 3. Kravet i § 106 finder tilsvarende anvendelse på oplysninger om ydelser efter § 98 b, jf. ovenstående stk. 2, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D. Endvidere finder kravet i § 106 a tilsvarende anvendelse, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D.

Stk. 4. Der skal gives oplysning om forskydningen i minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital.«

43. I § 128, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 99, nr. 6« til: »§ 99, stk. 1, nr. 6«.

44. § 133 med tilhørende overskrift ophæves.

45. § 136 affattes således:

»§ 136. Det påhviler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at sørge for, at der udarbejdes standarder, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere denne lov. Standarderne kan inden for rammerne af Rådets direktiver 78/660/EØF og 83/349/EØF med senere ændringer fastsætte de undtagelser fra bestemmelser, der er omfattet af fravigelsespligten efter § 11, stk. 3, og hvor fravigelsen anses for nødvendig for en praktisk og hensigtsmæssig anvendelse af bestemmelserne. Standarderne skal angive, hvilke grupper af virksomheder der kan eller skal følge standarderne.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indgå aftale med en eller flere uafhængige organisationer om, at disse helt eller delvis varetager de opgaver, der følger af stk. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte de nærmere bestemmelser for arbejdets udførelse og organisering, herunder om offentlige myndigheders adgang til at udtale sig om eller godkende standarder, inden de gennemføres. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan pålægge en organisation, der er indgået aftale med, jf. 1. pkt., at udarbejde særlige standarder på områder, hvor der viser sig et reguleringsbehov.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan nedsætte et regnskabsråd, hvormed styrelsen kan rådføre sig om generelle regnskabsforhold, og som kan bistå styrelsen med de i stk. 1 nævnte opgaver. Sekretariatsfunktionen varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

46. § 137 affattes således:

»§ 137. Børsnoterede virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, jf. § 7, stk. 1, nr. 4, skal anvende de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i artikel 4 vedrørende børsnoterede selskabers koncernregnskaber i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, tilsvarende på de dele af årsrapporten, herunder deres årsregnskab, der ikke er reguleret af den nævnte bestemmelse i forordningen. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse, selv om virksomheden ikke aflægger koncernregnskab. Virksomheder, som alene har deres gældsinstrumenter optaget til notering, kan vente med at opfylde kravene i den nævnte artikel 4 vedrørende børsnoterede selskabers koncernregnskaber til regnskabsår, der starter den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 2. Andre virksomheder, som i henhold til § 3 aflægger årsrapport efter reglerne i denne lov, kan vælge at udarbejde årsrapport efter de i stk. 1 nævnte standarder.

Stk. 3. Virksomheder, som efter stk. 1 eller 2 følger de i stk. 1 nævnte standarder, skal følge samtlige godkendte standarder i hele årsrapporten, herunder såvel i deres årsregnskab som i deres eventuelle koncernregnskab. Hvor bestemmelser i denne lov regulerer samme forhold som standarderne, skal disse virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af den i stk. 1 nævnte forordning.«

47. I § 159, stk. 1, indsættes som 2. pkt . :

»Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf. § 137, skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen endvidere undersøge, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne.«

48. I § 160 indsættes som 2. pkt . :

»Endvidere kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af virksomheden, dens ledelse eller dens revisor forlange de oplysninger, der er nødvendige for at konstatere, om årsrapporter, som er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, er aflagt i overensstemmelse med standarderne, jf. § 137.«

49. § 163, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven, bekendtgørelser udstedt i medfør af loven, regnskabsstandarder i henhold til §§ 136 og 137 samt Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.«

50. § 164 affattes således:

»§ 164. Overtrædelse af §§ 4-6, 8-16 og 18-134, § 137, stk. 1 og 3, og § 158 samt artikel 4 i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven. Det samme gælder, hvis en virksomhed, som har valgt at anvende internationale regnskabsstandarder i henhold til § 137, stk. 2, overtræder forskrifter i standarderne eller § 137, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ved bekendtgørelse fastsætte straf af bøde for overtrædelse af forskrifter i regnskabsstandarder, der er udstedt i medfør af § 136, stk. 1.«

51. Bilag 2, 3. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, artsopdelt (regnskabsklasse B), arabertalspost 2, affattes således:

»2.   Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling*«.

52. I bilag 2, 3. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, artsopdelt (regnskabsklasse B), arabertalspost 5, litra a, ændres »hjælpemidler« til: »hjælpematerialer«.

53. I bilag 2, 4. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, funktionsopdelt (regnskabsklasse B), arabertalspost 6, ændres »Andre driftsindtægter« til: »Andre driftsindtægter*«.

54. Bilag 2, 5. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, artsopdelt (regnskabsklasse C og D), arabertalspost 2, affattes således:

»2.   Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling*«.

55. I bilag 2, 5. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, artsopdelt (regnskabsklasse C og D), arabertalspost 5, litra a, ændres »hjælpemidler« til: »hjælpematerialer«.

56. I bilag 2, 6. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, funktionsopdelt (regnskabsklasse C og D), arabertalspost 6, ændres »Andre driftsindtægter« til: »Andre driftsindtægter*«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2004 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. april 2004 eller senere, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 31, vedrørende yderligere krav i § 99, stk. 2, til ledelsesberetningen samt § 1, nr. 41, vedrørende ophævelse af adgangen i § 114, stk. 3, til at udeholde datterselskaber med forskelligartet aktivitet af konsolideringen træder i kraft den 1. januar 2005 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2005 eller senere.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan virksomhederne anvende denne lovs bestemmelser for et regnskabsår, der er begyndt før den 1. april 2004, jf. dog stk. 4, hvis dette sker systematisk og konsekvent.

Stk. 4. § 1, nr. 4, 8, 13, 24, 34, 39 og 45-50, vedrørende tilpasning af loven til samt gennemførelse af valgmulighederne i forordningen om internationale regnskabsstandarder samt konsekvensændringer i medfør heraf træder i kraft den 1. januar 2005 og har virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere, jf. dog 2. og 3. pkt. Kravet i § 137, stk. 1, 1. pkt., om, at børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal udarbejde årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, samt kravet i § 137, stk. 3, om, at alle virksomheder, der følger standarderne, skal anvende disse både i årsregnskabet og i et eventuelt koncernregnskab, har dog først virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2009 eller senere. Uanset 1. pkt. kan økonomi- og erhvervsministeren bestemme, at alle virksomheder omfattet af loven skal have mulighed for at anvende de internationale regnskabsstandarder fra det tidspunkt, hvor alle relevante standarder foreligger i en af Kommissionen godkendt form.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. februar 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der udnytter muligheder i artikel 5 i Rådets forordning 2002/1606/EF af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EF-Tidende 2002 nr. L 243, side 1) samt bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/38/EF af 13. maj 2003 om ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer med hensyn til de beløb, der er udtrykt i euro (EF-Tidende 2003 nr. L 120, side 22) og dele af Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF m.fl. om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer (EF-Tidende 2003 nr. L 178, side 16).