Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

(Udvidelse af lovens anvendelsesområde og ophævelse af revisionsbestemmelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 5, ophæves.

2. § 26 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. § 1, nr. 1, gælder for tvangsindgreb, der iværksættes efter retskendelse afsagt den 1. januar 2008 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen