Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning for olietankskibe med enkeltskrog

 

I medfør af § 1, stk. 3, § 17, stk. 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003, fastsættes:

Administrative bestemmelser

§ 1 . Søfartsstyrelsen administrerer Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog, som ændret ved forordning nr. 1726/2003.

Stk. 2.

 

Stk. 2. Ændringsforordningen er optrykt i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 7 fra 2003.

§ 2. Forordningen gælder for alle olietankskibe på 5000 tons dødvægt og derover, når de

1)   uafhængigt af flag anløber eller forlader en havn eller offshore terminal eller ankrer op på en ankerplads under en medlemsstats jurisdiktion, eller

2)   fører en medlemsstats flag.

Stk. 2. Forordningens artikel 4, stk. 3, gælder tillige for olietankskibe på 600 tons dødvægt og derover.

Straf og ikrafttræden

§ 3. Overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 417/2002, som ændret ved forordning nr. 1726/2003, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1)   ved overtrædelsen er sket skade på miljøet, liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2)   tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3)   ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 15. februar 2004.

Søfartsstyrelsen, den 27. januar 2004

Anne Skov Strüver

/Jens Gørtz