Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for byfornyelsesnævn

I medfør af § 91 i lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer fastsættes:

§ 1. Formanden for et byfornyelsesnævn kan, uden deltagelse af nævnets øvrige medlemmer, afvise at realitetsbehandle en klage,

1)   når en klage er indkommet efter klagefristens udløb,

2)   når den, der indgiver klage, ikke er klageberettiget ,

3)   når det er utvivlsomt, at nævnet ikke har kompetence til at behandle sagen, og

4)   når der begæres genoptagelse af en sag, der allerede er afgjort.

Stk. 2. Formanden er endvidere bemyndiget til, på begæring af klageren eller af kommunalbestyrelsen, at træffe afgørelse om, at indbringelse af en sag for nævnet har opsættende virkning.

Stk. 3. Formandens afgørelser efter stk. 1-2 kan af parterne, herunder kommunalbestyrelsen, indbringes for boligretten efter reglerne i lov om leje. Indbringelsen skal ske senest 4 uger efter, at underretning om afgørelsen er meddelt parterne.

§ 2. Formanden kan til enhver tid på eget initiativ, eller efter anmodning, berigtige skrivefejl og sådanne fejl og forglemmelser ved en meddelt afgørelse, som alene vedrører afgørelsens form. Den berigtigede afgørelse træder i alle henseender i stedet for den oprindelige.

§ 3. Nævnet kan afgøre sager, selv om der for nævnet fremkommer nye oplysninger. Sagen bør dog hjemvises til fornyet behandling i kommunalbestyrelsen, hvis der fremkommer nye oplysninger eller påstande, der på afgørende måde ændrer sagens karakter.

§ 4. Nævnet sender kopi af sine afgørelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen til orientering samtidigt med, at sagens parter underrettes .

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. marts 2004.

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 25. februar 2004

Frank Bundgaard

/Birgitte Lundblad


Bilag 1

§§ 87-90 i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Indbringelse for nævnet

§ 87. Indbringelse af sager for byfornyelsesnævnet skal ske skriftligt inden 6 uger efter, at klageren har fået meddelelse om den beslutning, der påklages. Den nødvendige dokumentation skal vedlægges.

Stk. 2. Indbringelsen har ikke opsættende virkning, medmindre nævnet efter begæring af klageren eller af kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse derom.

Stk. 3. Senest 1 uge efter sagens indbringelse giver nævnet kommunalbestyrelsen og, hvis klagen vedrører ejendomme, der er udlejede, den anden part i lejeforholdet underretning om indbringelsen og om, at eventuelle bemærkninger i sagen må fremsættes inden 4 uger. Denne frist kan forlænges, såfremt særlige omstændigheder taler herfor.

Nævnets sagsbehandling

§ 88. Nævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag. Nævnet har ret til at kræve fornødne oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Stk. 2. Nævnet fastsætter en frist, der normalt ikke kan overstige 4 uger, for besvarelse af de spørgsmål, nævnet stiller til sagens parter eller andre. Fristen kan forlænges af nævnet, såfremt særlige omstændigheder taler herfor.

§ 89. Nævnet kan foretage besigtigelse. Sagens parter, herunder kommunalbestyrelsen, skal indkaldes til besigtigelsen med mindst 1 uges varsel.

Stk. 2. Nævnet kan indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet. Alle parter skal tilvarsles . De kan give møde ved en repræsentant.

Stk. 3. Nævnets formand sørger for sagernes forberedelse til behandling i nævnsmøde.

§ 90. Byfornyelsesnævnet skal træffe afgørelse senest 8 uger fra det tidspunkt, hvor nævnet har modtaget svar efter § 87, stk. 3, eller efter § 88, stk. 2, eller hvor fristen for svar efter de nævnte bestemmelser er udløbet.

Stk. 2. I tilfælde, hvor fristen for svar efter de nævnte bestemmelser er udløbet, uden at svar er afgivet, kan nævnet udlægge tavsheden på den for modparten gunstigste måde og navnlig lægge dennes fremstilling til grund ved afgørelsen af sagen.

Stk. 3. Nævnets afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Nævnet er kun beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er til stede.

Stk. 4. Nævnets afgørelse protokolleres . Er en beslutning ikke enstemmig, indføres tillige oplysning om stemmeafgivningen.

Stk. 5. Nævnets afgørelse meddeles klageren, kommunalbestyrelsen og dem, der i henhold til § 87, stk. 3, har fået underretning om sagens indbringelse for nævnet. Afgørelsen skal begrundes. Parterne skal gøres bekendt med adgangen efter § 92 til at indbringe sagen for boligretten . Såfremt afgørelsen ikke er enstemmig, skal dette fremgå af afgørelsen.

Stk. 6. Nævnet orienterer tillige parterne om, at indbringelse af nævnets afgørelse for boligretten efter § 92 ikke har opsættende virkning, medmindre boligretten efter begæring af klageren eller af kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse derom.