Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eftersyn af arbejder under Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse ( BvB )

 

I medfør af § 53, stk. 5, i lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for arbejder, der er omfattet af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse ( BvB ).

§ 2. Ejeren skal inden 1 måned efter afleveringen af arbejdet oplyse BvB om datoen for afleveringen.

§ 3. Ejeren skal inden 2 måneder efter afleveringen fremsende dokumentation for det gennemførte arbejde til en af BvB anvist bygningssagkyndig .

§ 4. BvB skal forestå eftersyn af arbejderne og afholde udgiften derved. Fonden kan opdele eftersynet i to eftersyn. Hvis to eftersyn afholdes, afsluttes første eftersyn senest 8 måneder efter afleveringen (1-års eftersyn) og andet eftersyn (5-års eftersyn) senest 54 måneder efter afleveringen. Hvis kun ét eftersyn afholdes, afsluttes dette senest 54 måneder efter afleveringen.

Stk. 2. Eftersyn består i en systematisk, byggeteknisk gennemgang af arbejderne med det formål at beskrive og vurdere deres tilstand, herunder registrere svigt og skader og om muligt belyse årsagerne hertil.

Stk. 3. Eftersyn skal omfatte prøver af betonkonstruktioner, der er udsat for vejrliget, i de tilfælde, hvor det ikke er dokumenteret, at den anvendte beton svarer til basisbetonbeskrivelsen , jf. cirkulære nr. 2 af 6. januar 1987, om brug af beton.

Stk. 4. BvB sørger for, at udgiften til eftersyn inden for en 5-års periode i gennemsnit ikke overstiger 2/3 af det indbetalte bidrag.

§ 5. Eftersyn foretages af en bygningssagkyndig med erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering.

Stk. 2. Den bygningssagkyndige må ikke have medvirket ved opførelsen, ombygningen eller driften af de arbejder, der skal efterses. Dette gælder for et selskab, for ansatte i selskabet og for personer, der selvstændigt eller som tidligere ansatte i et andet selskab har medvirket ved opførelsen, ombygningen eller driften.

Stk. 3. I tilfælde af to eftersyn, jf. § 4, stk. 1, må 5-års eftersyn ikke foretages af den bygningssagkyndige , der har foretaget 1-års eftersyn af arbejderne. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Den bygningssagkyndige er over for BvB ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Ansvaret kan ved aftale begrænses beløbsmæssigt . Ans Ansvaret ophører 5 år efter afgivelsen af eftersynsrapporten til BvB .

Stk. 5. BvB kan bestemme, at ét eftersyn foretages af BvBs eget bygningssagkyndige personale, der opfylder betingelserne for at blive bygningssagkyndig i § 5, stk. 1. Bestemmelser i denne bekendtgørelse vedrørende den bygningssagkyndige gælder i så tilfælde for fonden.

Stk. 6. Retstvister efter stk. 4 kan indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 6. BvB orienterer ejeren om eftersyn senest 2 måneder før påbegyndelsen.

Stk. 2. Ejeren er forpligtet til at meddele BvB enhver oplysning om arbejderne og driften, som er nødvendig for gennemførelsen af eftersyn, jf. § 54 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 3. Ejeren skal sikre, at den bygningssagkyndige eller BvBs personale har adgang til bygningen samt har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. BvB afholder udgifterne til efterreparationer, som er nødvendige som følge af det gennemførte eftersyn.

§ 7. Ejeren underretter lejerne om eftersyns påbegyndelse. Inden eftersyn påbegyndes, er ejeren forpligtet til at indhente alle oplysninger af betydning for eftersyn hos lejerne og meddele disse til BvB .

§ 8. Den bygningssagkyndige udarbejder rapport eller rapporter om eftersyn, som afgives til BvB inden for den eller de frister, der angives i § 4, stk. 1.

Stk. 2. Rapporterne skal indeholde en beskrivelse af de foretagne eftersyn samt en fortegnelse over konstaterede svigt og skader. Rapporterne skal endvidere indeholde en beskrivelse og vurdering af bygningstilstanden, herunder vedligeholdelsestilstanden. Uvæsentlige forhold skal ikke omtales i rapporterne.

§ 9. BvB sender efter gennemgang af rapporterne en kopi heraf til ejeren vedlagt en fortegnelse over konstaterede svigt og skader. Kopi af fortegnelsen sendes samtidig til kommunen. Fortegnelsen skal opstilles systematisk efter bygningsdele og indeholde følgende oplysninger:

1)   Art og omfang.

2)   Årsager i det omfang disse kan belyses uden særlige undersøgelser.

3)   Ønskeligheden af snarlig indgriben.

4)   Uafklarede forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser.

§ 10. BvB fastsætter nærmere retningslinier for gennemførelse af eftersyn, jf. § 4, stk. l, samt om eftersynsrapporternes form og indhold.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2004.

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 15. marts 2004

Jesper Rasmussen

/Jan Spohr