Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af ombygningsarbejder m.v. efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

 

I medfør af § 53, stk. 5, i lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygninger, som er omfattet af bestemmelsen om skadedækning fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), jf. § 53 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 2. Bygherren lader forud for arbejdets iværksættelse foretage en registrering af bygningens tilstand (førregistrering).

Stk. 2. Førregistreringen tilrettelægges således, at den omfatter de dele af bygningen, som vil blive berørt af den påtænkte ombygning.

Stk. 3. Førregistreringen foretages af en sagkyndig, der har byggeteknisk sagkundskab og erfaring fra byggepraksis.

§ 3. Den sagkyndige, som udfører førregistreringen, er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser. Ansvaret ophører 5 år efter afleveringen af det udførte ombygningsarbejde.

Stk. 2. Retstvister efter stk. 1 kan indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 4. Førregistreringen skal indeholde en beskrivelse af den foretagne gennemgang af bygningen, samt en opgørelse over konstaterede skader og tegn på skader med udgangspunkt i følgende bygningsopdeling:

1)   For udlejningsboliger

a)   tag,

b)   fundament/kælder,

c)   facader/sokkel,

d)   vinduer,

e)   udvendige døre,

f)   trapper,

g)   porte/gennemgange,

h)   etageadskillelser,

i)   wc/bad,

j)   køkken,

k)   varmeanlæg,

l)   afløb,

m)   kloak,

n)   vandinstallation,

o)   gasinstallation,

p)   ventilation,

q)   el-/svagstrøm og

r)   andet.

2)   For ejer- og andelsboliger

a)   tag,

b)   fundamenter, herunder kældernedgange,

c)   ydermure,

d)   vinduer,

e)   udvendige døre og porte,

f)   karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning,

g)   indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper og

h)   bygningsdele i øvrigt, der vedrører kondemnable forhold.

Stk. 2. I forbindelse med den i stk. 1 nævnte beskrivelse, skal der foretages en registrering af eventuelle fugtproblemer og deres omfang.

§ 5. Bygherren skal udarbejde en fortegnelse - med angivelse af mængder/enheder - over ombygningsarbejder. Fortegnelsen skal følge opdelingen som angivet i § 4.

§ 6. Resultatet af førregistreringen og bygherrens fortegnelse, jf. § 5, indsendes til kommunalbestyrelsen senest samtidig med indsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til ombygningen.

Stk. 2. Materialet opbevares af kommunen i mindst 5 år efter ombygningsarbejdernes aflevering. I de tilfælde, hvor der ikke kræves aflevering, jf. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92), anses skæringsdagen for at være afleveringstidspunktet.

§ 7. Senest 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn om offentlig støtte, sender bygherren en revideret fortegnelse, jf. § 5, til kommunen over de ombygningsarbejder, kommunen har meddelt støtte til.

§ 8. Senest 2 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn om offentlig støtte, underretter kommunalbestyrelsen BvB om kommunenummer, beslutningsnavn (sagsnavn) og ejendomsnummer. Desuden fremsender kommunalbestyrelsen til BvB :

1)   førregistrering,

2)   kopi af ansøgning om offentlig støtte,

3)   kopi af tilsagnsskrivelse, hvoraf byggeriets forventede afleveringsdato skal fremgå, og

4)   den i § 7 nævnte reviderede fortegnelse.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2004.

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 15. marts 2004

Jesper Rasmussen

/Jan Spohr