Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygningsdrift vedrørende bygninger omfattet af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)

 

I medfør af § 53, stk. 5, i lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for bygninger, der er omfattet af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), jf. § 53, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 2. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af bygningen og dens installationer og friarealer.

§ 3. Bygningsdrift skal gennemføres, så bygningen i overensstemmelse med god driftsskik opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.

§ 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist, inden for hvilken ejeren skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse for hele bygningen. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest samtidig med ansøgning om regnskabsgodkendelse.

  Stk. 2. Projektmateriale, dokumentation for arbejdernes udførelse, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos ejeren.

Stk. 3. Planen revideres hvert 5. år af ejeren, særligt med henblik på at modvirke skader. Planen indsendes til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog, efter at drifts- og vedligeholdelsesplanen er revideret 2 gange, beslutte, at ejeren ikke fremover skal indsende revideret plan til kommunalbestyrelsen. Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens beslutning, at bygningen løbede har været betryggende vedligeholdt i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesplanen.

§ 5. I driftsplanen angives:

1)   De nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner,

2)   tidspunkter for vedligeholdelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdelsestilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet, og

3)   de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen.

Stk. 2. Driften skal dokumenteres således, at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse.

§ 6. Kommunalbestyrelsen påser, at der ved godkendelsen af det endelige byggeregnskab   foreligger en driftsplan, og at denne løbende revideres, jf. § 4. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at planen overholdes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indbringe spørgsmål om manglende overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for huslejenævnet, når det efter kommunalbestyrelsens vurdering er af væsentlig betydning, for at bygningens   vedligeholdelsestilstand kan opretholdes.

Stk. 3. BvB kan rekvirere driftsplan og reviderede driftsplaner hos kommunalbestyrelsen.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2004.

 

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 15. marts 2004

Jesper Rasmussen

/Jan Spohr