Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 51 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Passagerer under 5 år må ikke befordres på trehjulet knallert, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

2. I § 52 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Børn med en legemshøjde på under 135 cm må ikke befordres på tohjulet motorcylel. Endvidere må børn under 5 år ikke befordres på trehjulet motorcykel eller i sidevogn til motorcykel, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.

Stk. 6. Med henblik på kontrol af, at bestemmelsen i stk. 5, 1. pkt., er overholdt, kan politiet til enhver tid kræve, at et barn, der befordres på en passagersiddeplads uden sikkerhedssele på en tohjulet motorcykel, måles. Målingen foretages af politiet.«

3. I § 81, stk. 3, ændres »8 år« til: »5 år«, og efter »styrthjelm« indsættes: », medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele«.

4. I § 125, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 37, stk. 4,«: »§ 51, stk. 7, § 52, stk. 5,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen