Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0006
 
32001L0107
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regler om opgørelse af
fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers
faste omkostninger ) _)

 

I medfør af § 143, nr. 4 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1268 af 19. december 2003, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

1)   fondsmæglerselskaber, som har opnået tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed i henhold til § 9, stk. 1, jf. § 9, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed,

2)   investeringsforvaltningsselskaber, som har opnået tilladelse til at drive investeringsforvaltningsvirksomhed i henhold til § 10, stk. 1 og stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, samt

3)   filialer af investeringsselskaber og administrationsselskaber med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

§ 2. Ved faste omkostninger m.v. forstås følgende poster fra resultatopgørelsen, jf. § 9, i Finanstilsynets bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber:

1)   Resultatopgørelsens post 8 (Udgifter til personale m.v. og administration).

2)   Resultatopgørelsens post 9 (Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver).

3)   Resultatopgørelsens post 10 (Andre driftsudgifter).

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 697 af 22. juli 1996 om regler om opgørelse af fondsmæglerselskabers faste omkostninger m.v. ophæves.

Finanstilsynet, den 27. maj 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Nina Krogholm

Officielle noter

_) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 93/6/EF af 15. marts 1993 (»kapitalkravsdirektivet«) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 (»UCITS-direktivet«).