Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om
erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab
m.v. (årsregnskabsloven) og lov om statsautoriserede
og registrerede revisorer

(Ændringer som følge af Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det
europæiske selskab (SE) og Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af
supplerende bestemmelser til SE-statutten, for så vidt angår medarbejderindflydelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 9. januar 2002, som ændret ved § 31 i lov nr. 302 af 30. april 2003, § 1 i lov nr. 303 af 30. april 2003, § 428 i lov nr. 453 af 10. juni 2003 og § 1 i lov nr. 226 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 26, stk. 3, « til: »§ 26, stk. 4, «.

2. I § 26 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . Bestemmelserne i stk. 2 om selskaber, hvor der ikke er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, finder tilsvarende anvendelse i SE-selskaber, hvor der ikke er valgt medlemmer til at repræsentere medarbejderne i administrationsorganet eller tilsynsorganet efter de regler, som gælder for SE-selskaber, for så vidt angår medarbejderindflydelse. «

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 26, stk. 5, som bliver stk. 6, ændres »stk. 2 og 3 « to steder til: »stk. 2 og 4 «.

4. I § 28 b, stk. 3, indsættes efter »§ 49, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3 « : », eller medlemmer til at repræsentere medarbejderne i administrationsorganet eller tilsynsorganet efter de regler, som gælder for SE-selskaber, for så vidt angår medarbejderindflydelse «.

5. I § 178, stk. 2, indsættes efter »3. pkt. « : », og stk. 3. «

§ 2

I lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 23. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem finder bestemmelserne i §§ 8-10, 73, 98 b, 107 og 160 samt § 162, stk. 1, nr. 2 og 3, tilsvarende anvendelse på tilsynsorganet. Ved »øverste ledelsesorgan« i bilag 1, B. Koncerner, 4. Modervirksomhed, nr. 2, forstås tilsynsorganet i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem. «

2. I § 159, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »aktieselskabsloven, « : »SE-loven, Rådets forordning om statut for det europæiske selskab (SE), «.

§ 3

I lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. I SE-selskaber, som har et tostrenget ledelsessystem, omfatter de i stk. 5-7 omhandlede medlemmer af virksomhedens ledelse såvel medlemmer af ledelsesorganet som af tilsynsorganet. «

2. I § 11 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I SE-selskaber, som har et tostrenget ledelsessystem, omfatter de i stk. 2, nr. 3 og 7, omhandlede medlemmer af virksomhedens ledelse og bestyrelse såvel medlemmer af ledelsesorganet som af tilsynsorganet. «

3. I § 12, stk. 4, indsættes som 4. pkt . :

»I SE-selskaber, som har et tostrenget ledelsessystem, omfatter de i 1. pkt. omhandlede bestyrelsesmedlemmer i revisionsselskaber såvel medlemmer af ledelsesorganet som af tilsynsorganet. «

4. I § 27, stk. 1, ændres »§ 10, stk. 2 og 5-7, « til: »§ 10, stk. 2 og 5-8, «.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 8. oktober 2004.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen