Den fulde tekst

Lov om ændring af byggeloven, lov om planlægning og lov om statens byggevirksomhed m.v.

(Handicaptilgængelighed og adgang til at iværksætte undersøgelser af alvorlige ulykker i byggeriet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 228 af 31. marts 2001 og § 2 i lov nr. 1088 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 A indsættes:

»§ 4 B. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed finder anvendelse ved ombygning af og andre forandringer i bestående bebyggelse, som i henhold til § 2, stk. 1, litra b, ikke er væsentlige i forhold til disse bestemmelser. Økonomi- og erhvervsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om økonomiske sammenhænge mellem byggeudgifterne til gennemførelse af det planlagte projekt og byggeudgifterne til gennemførelse af tilgængelighedsforbedringer efter de i medfør af 1. pkt. fastsatte bestemmelser til sikring af, at der ikke opstår et misforhold mellem udgifterne.

Stk. 2. De efter stk. 1 fastsatte regler kan omfatte følgende kategorier af bestående bebyggelse:

1) Offentligt tilgængelig bebyggelse.

2) Erhvervsbebyggelse til administration og service. «

2. I § 11 indsættes efter litra a som nyt litra:

»b) husbåde og flydende konstruktioner, der anvendes til beboelse, erhverv eller lignende formål, «.

Litra b bliver herefter litra c.

3. Efter § 18 A indsættes:

»§ 18 B. Økonomi- og erhvervsministeren kan iværksætte en undersøgelse af de tekniske årsager til en alvorlig ulykke og de begivenhedsforløb, der har ført til ulykken, såfremt ulykken er sket i bebyggelse, hvor mange mennesker samles eller opholder sig, og såfremt der er sket personskade eller har været risiko herfor. Økonomi- og erhvervsministeren kan udpege særligt sagkyndige til at foretage eller bistå med at foretage undersøgelsen på ministerens vegne. Når undersøgelsen er afsluttet, offentliggør ministeren en endelig rapport eller en afsluttende beskrivelse af de tekniske årsager til ulykken.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan i stedet for at iværksætte en undersøgelse efter stk. 1 fremsætte krav om at få udleveret dokumenter med oplysninger, der belyser ulykkens begivenhedsforløb og tekniske årsager, såfremt ejendommens ejer eller andre har iværksat undersøgelser el.lign., hvorved der tilvejebringes oplysninger herom. Kravet fremsættes over for ejendommens ejer eller andre personer eller selskaber m.v., der er i besiddelse af informationer om begivenhedsforløb og de tekniske årsager til ulykken. Hvis kravet ikke efterkommes, kan økonomi- og erhvervsministeren meddele den pågældende påbud om at udlevere dokumenterne inden for en i påbuddet fastsat frist.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren og de personer, der er udpeget efter stk. 1, har uden retskendelse adgang til ejendommen, hvor ulykken skete, når det skønnes nødvendigt i forbindelse med deres hverv. Legitimation skal forevises på forlangende. Hvis der ikke gives adgang til ejendommen efter 1. pkt., kan økonomi- og erhvervsministeren meddele ejendommens ejer påbud om at give adgang til ejendommen på et i påbuddet fastsat tidspunkt.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren og de personer, der er udpeget efter stk. 1, har krav på at få udleveret tegninger, beregninger og andet materiale om bebyggelsen, der kan belyse ulykkens begivenhedsforløb og tekniske årsager, fra ejendommens ejer, rådgivere, leverandører og myndigheder. Hvis kravet ikke efterkommes, kan økonomi- og erhvervsministeren meddele ejendommens ejer eller den pågældende rådgiver eller leverandør påbud om at udlevere materialet inden for en i påbuddet fastsat frist.

4. I § 22 indsættes som stk. 7 og 8 :

»Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at indgå aftale med private aktører om, at de private aktører disponerer over parkeringsfondsbidrag til etablering af parkeringspladser, og om de private aktørers adgang til at opkræve parkeringsafgift.

Stk. 8. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser.«

5. I § 30, stk. 1 , indsættes som litra f-h :

»f) ikke efterkommer et påbud efter § 18 B, stk. 2, om at udlevere dokumenter,

g) ikke efterkommer et påbud efter § 18 B, stk. 3, om at give adgang til ejendommen,

h) ikke efterkommer et påbud efter § 18 B, stk. 4, om at udlevere tegninger, beregninger eller andet materiale.«

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, som ændret ved lov nr. 440 af 10. juni 2003 og § 4 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 2 , ændres »en kommunal parkeringsfond« til: »en parkeringsfond, som oprettes i medfør af byggeloven«.

§ 3

I lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af statens byggevirksomhed.

Stk. 2. Finansministeren kan fastsætte regler om statsfinansielle og bevillingsmæssige forhold ved tilrettelæggelse og gennemførelse af statens byggevirksomhed.«

2. § 7 affattes således:

»§ 7. Til at rådgive om udøvelsen af de funktioner, som er omtalt i denne lov, og til at bistå med udveksling af tekniske, administrative og økonomiske erfaringer nedsættes et udvalg med repræsentation for bl.a. de i § 4, stk. 1, nævnte særlige byggeadministrationer.

Stk. 2 . Økonomi- og erhvervsministeren udpeger formanden for udvalget.

Stk. 3 . Finansministeren udpeger næstformanden for udvalget.

Stk. 4 . Udvalgets øvrige medlemmer udpeges af finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren.«

§ 4

Stk. 1. § 1, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. § 1, nr. 2-5, og § 2 træder i kraft den 1. juli 2004. § 1, nr. 3 og 5, finder anvendelse på ulykker, der indtræffer efter den 1. juli 2004.

Stk. 3 . § 3 træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen