Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0394
 
31999L0038
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse m.v. af asbest på havanlæg 1)  

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 855 af 6. oktober 1994 om anvendelse m.v. af asbest på havanlæg foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For arbejde omfattet af stk. 1 gælder endvidere §§ 8 - 10, 12 og 13 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juli 1993 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. på havanlæg, når der i medfør af disse bestemmelser kræves større beskyttelse af sikkerhed og sundhed under arbejdet. «

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2004.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 28. maj 2004

Bendt Bendtsen

/Ib Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/38/EF af 29. april 1999, om anden ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og om udvidelse heraf til også at omfatte mutagener (EF-Tidende 1999, nr. L 138, side 66).