Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fond til investeringer i vækstmarkeder m.v.

(Nedlæggelse af IFV-fonden)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 379 af 22. maj 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder m.v. foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Efter den 1. juli 2004 kan der ikke foretages investeringer i nye projekter som nævnt i § 2, stk. 3.

Stk. 2. Fonden tilbagebetaler statens indskud, jf. § 2, stk. 2, i takt med en forretningsmæssig afvikling af de foretagne investeringer.«

2. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Loven ophæves med virkning fra den 1. januar 2011.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen