Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0061
 
32003L0087
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 CO2 -udledningsfaktorer for 1998-2002 angivet i forhold til nedre brændværdi
Bilag 2
Den fulde tekst

Lov om CO2 -kvoter 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Loven har til formål at fremme en reduktion af udledningen af drivhusgassen CO2 på en omkostningseffektiv måde gennem et system med omsættelige kvoter.

§ 2. I denne lov forstås ved følgende:

1) Biomasse: Brændsler, som efter bilag 1 har en CO2 -udledningsfaktor på nul, samt tilsvarende brændsler af biologisk oprindelse, lossepladsgas, slam og lignende.

2) Driftsleder: Den juridiske eller fysiske person, der ejer en produktionsenhed eller driver produktionsenheden for egen regning.

3) Drivhusgasser: Kuldioxid (CO2 ), metan (CH4 ), lattergas (N2 O), hydrofluorkarboner (HFC), perfluorkarboner (PFC) og svovlheksafluorid (SF6 ).

4) Emissionsfaktor: Udledning af CO2 pr. brændselsenhed pr. ton af en vare eller lignende i forbindelse med aktiviteter omfattet af loven.

5) Fossile brændsler: Brændsler, der er udvundet fra – eller fremstillet på basis af – fossilt, ikke fornybart organisk materiale, herunder kul, koks, naturgas, raffinaderigas, mineralolieprodukter, tørv og brunkul.

6) Fossil kapacitet: El- eller varmekapaciteten på en produktionsenhed ved anvendelse af fossile brændsler. Anvendes både fossile og andre brændsler, bestemmes den fossile kapacitet pro rata.

7) Fossil elproduktion: Den del af en elproduktion, der tilvejebringes ved anvendelse af fossile brændsler. Anvendes både fossile og andre brændsler, bestemmes den fossile elproduktion pro rata.

8) I drift: En produktionsenhed eller en del heraf anses at være i drift den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor der første gang finder en CO2 -udledning sted fra denne. En produktionsenhed eller en del heraf, som første gang udleder CO2 efter den 31. marts 2004, anses dog først at være i drift den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor der første gang i forbindelse med drift af produktionsenheden finder en CO2 -udledning sted fra denne.

9) Indfyret effekt: Den maksimale indfyrede brændselsmængde i MW eller MJ/s, som kan tilføres et anlæg.

10) Kapacitet: Den maksimale produktionsevne pr. tidsenhed, jf. §§ 5-8.

11) Kvote: Bevis for retten til at udlede 1 t CO2 i en nærmere angivet periode.

12) Kvotedirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet.

13) Ministeren : Økonomi- og erhvervsministeren.

14) Produktionsenhed: En teknisk enhed, der består af et eller flere anlæg beliggende på samme lokalitet, hvorfra der udføres de af loven omfattede aktiviteter.

15) Produktionsrate: Faktisk produktion pr. tidsenhed, f.eks. ton pr. time, m 3 eller lignende.

16) Procesudledning: Udledninger af CO2 , som ikke er brændselsrelaterede, og som opstår som et resultat af tilsigtede eller utilsigtede reaktioner mellem materialer eller gennem deres omdannelse i en proces.

§ 3. Loven omfatter stationære produktionsenheder med de i §§ 5-8 angivne aktiviteter, som udføres på land- og søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

Stk. 2 . Hvis en driftsleder driver flere anlæg med aktiviteter omfattet af loven på samme lokalitet, lægges kapaciteten for de enkelte anlæg sammen ved beregningen af produktionsenhedens kapacitet. Dette gælder dog kun, såfremt der er tale om aktiviteter, som er nævnt under samme nummer i §§ 5-8.

Stk. 3. Hvis flere driftsledere på samme lokalitet i et samarbejde driver flere anlæg, der har en tæt driftsmæssig eller fysisk sammenhæng, kan økonomi- og erhvervsministeren beslutte, at disse anlæg anses for at udgøre én produktionsenhed ved fastlæggelsen af kapacitetsgrænser nævnt i §§ 5-8.

Stk. 4. Ministeren kan pålægge driftsledere for anlæg nævnt i stk. 3 og driftsledere for andre produktionsenheder med flere driftsledere at udpege én fuldmægtig, som på deres vegne varetager opgaverne i henhold til denne lov. Driftslederne hæfter solidarisk for de økonomiske forpligtelser og andre forpligtelser, som følger af denne lov.

Stk. 5. Spidslast- og reserveanlæg, som ikke er taget permanent ud af drift, medregnes ved fastlæggelse af produktionsenhedens samlede kapacitet, jf. §§ 5-8.

Stk. 6. Aktiviteter, som har en betydelig teknisk forbindelse med aktiviteter nævnt i §§ 5-8, og som kan have indvirkning på udledning af CO2 , er omfattet af loven.

§ 4. Loven omfatter ikke produktionsanlæg eller dele heraf, som anvendes til forskning, udvikling og testning af nye produkter.

Stk. 2. Afgørelse af, hvorvidt en given produktionsenhed eller aktivitet er omfattet af loven, og afgørelse af, hvornår en produktionsenhed eller en del heraf anses for at være i drift, træffes af økonomi- og erhvervsministeren.

§ 5. Loven omfatter følgende energirelaterede aktiviteter:

1) Energiproduktion på produktionsenheder med en indfyret effekt på 20 MW eller derover samt afbrænding af kulbrinter (flaring) uden energiudnyttelse på anlæg, som indgår i sådanne enheder.

2) Raffinering på mineralolieraffinaderier.

3) Produktion på koksværker.

Stk. 2. Loven omfatter ikke produktionsenheder eller dele heraf, som har som hovedformål at forbrænde eller på anden måde behandle affald. Sådanne produktionsenheder, der også anvender andre brændsler end affald, og hvor indfyringseffekten herfor er over 20 MW, er dog omfattet med den del af produktionsenheden, der ikke indfyrer affald.

§ 6. Loven omfatter følgende aktiviteter inden for produktion og forarbejdning af ferrometaller:

1) Ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdigt malm.

2) Produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på mere end 2,5 t/time.

§ 7. Loven omfatter følgende aktiviteter inden for mineralindustri:

1) Fremstilling af klinker (cement) i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 t/dag eller kalk i roterovne eller andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag.

2) Fremstilling af glas, herunder glasfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 t/dag.

3) Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end 75 t/dag og en kapacitet på mere end 4 m 3 /dag og en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m 3 .

§ 8. Loven omfatter følgende aktiviteter inden for pap- og papirindustrien:

1) Fremstilling af papirmasse af træ eller andre fibermaterialer.

2) Fremstilling af papir og pap på en produktionsenhed med en produktionskapacitet på mere end 20 t/dag.

Kapitel 2

Tilladelse til udledning af CO2

§ 9. En produktionsenhed, som er omfattet af loven, må kun udlede CO2 , såfremt økonomi- og erhvervsministeren har meddelt produktionsenhedens driftsleder tilladelse hertil. Driftsledere for produktionsenheder, som er sat i drift inden den 31. marts 2004, skal indgive ansøgning om tilladelse til udledning af CO2 på et af ministeren anvist ansøgningsskema senest den 15. august 2004. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning ved uddeling af kvoter efter bestemmelserne i §§ 17 og 18 for 1. periode, fra 2005 til 2008.

Stk. 2 . Uanset stk. 1 kan ministeren i særlige tilfælde beslutte, at en driftsleder, som har ansøgt om tilladelse, midlertidigt kan foretage udledning af CO2 , indtil ministeren har taget stilling til ansøgningen.

Stk. 3. Ministeren kan i særlige tilfælde beslutte, at ansøgninger efter stk. 1 modtaget efter den 15. august 2004 skal tages i betragtning ved tildeling af kvoter for 1. periode.

Stk. 4. Såfremt flere driftsledere søger om tilladelse efter stk. 1 for samme produktionsenhed, tildeles tilladelsen den, som ejer produktionsenheden.

Stk. 5. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde følgende:

1) Oplysninger til identifikation af produktionsenheden, dennes ejer og driftslederen.

2) Oplysninger om aktiviteter, udledninger af CO2 fra produktionsenhedens enkelte anlæg samt kilder til udledningen.

3) En plan, der redegør for, hvordan driftslederen vil overvåge udledningen af CO2 , jf. § 28, stk. 3 og 4.

Stk. 6. Driftslederen for anlæg, der udelukkende anvender biomasse som brændsel, har ikke pligt til at udarbejde en plan for overvågning af CO2 -udledningen, jf. stk. 5, nr. 3.

§ 10. Økonomi- og erhvervsministeren meddeler driftslederen tilladelse til udledning af CO2 ,såfremt ansøgningen indeholder de i § 9 nævnte oplysninger og der foreligger en af ministeren efter § 28, stk. 2, godkendt plan for overvågning af CO2 -udledningen , jf. dog § 11, stk. 1.

Stk. 2. I en tilladelse og ved ændring af en tilladelse kan der stilles vilkår om,

1) at driftslederen underretter ministeren om planlagte, væsentlige ændringer i produktionsenhedens kapacitet og andre forhold af betydning for tilladelsen og for tildelingen af kvoter,

2) at driftslederen overholder nærmere angivne krav, som er begrundet i virksomhedens særlige forhold,

3) at driftslederen meddeler og dokumenterer idriftsættelse af nye anlæg,

4) at driftslederen indrapporterer nærmere angivne produktionsdata, som af ministeren skønnes at kunne have betydning for kvotetildelingen i fremtidige perioder,

5) at driftslederen overholder lovgivningen, herunder bindende retsregler fra EU.

Stk. 3. Efter 5 år og med et forudgående varsel på 1 år kan der fastsættes nye vilkår i en tilladelse.

Stk. 4. En driftsleder, som er i besiddelse af en tilladelse efter stk. 1, er berettiget til at modtage kvoter efter bestemmelserne i §§ 15-20.

Stk. 5. Ministeren underretter miljøministeren om den meddelte tilladelse til brug for registreringer i registeret, jf. kapitel 5.

Stk. 6 . Ved væsentlige ændringer i produktionsenhedens kapacitet og andre forhold af betydning for tilladelsen, jf. stk. 2, nr. 1, træffer ministeren afgørelse om, hvorvidt der kan ske en ændring af tilladelsen, eller om driftslederen skal pålægges at ansøge om en ny tilladelse efter § 9. Den hidtidige tilladelse har gyldighed, indtil ministeren har taget stilling til ansøgningen om en ny tilladelse.

Stk. 7. En driftsleder kan ikke uden tilladelse fra ministeren overdrage en tilladelse.

Stk. 8. Ved overdragelse af tilladelsen til en ny driftsleder indtræder denne i enhver forpligtelse vedrørende produktionsenheden efter denne lov på det tidspunkt, hvor ministerens godkendelse af overdragelsen er meddelt.

§ 11. Økonomi- og erhvervsministeren kan afslå at give tilladelse til en driftsleder, som

1) i forbindelse med ansøgning om tilladelse i væsentlig grad har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) gentagne gange eller groft har overtrådt bestemmelser i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller

3) har forfalden gæld til det offentlige, herunder afgiftsbetaling efter § 31, på mere end 100.000 kr.

Stk. 2. En afgørelse truffet efter stk. 1 kan af driftslederen forlanges indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor, jf. stk. 3.

Stk. 3. Anmodning om domstolsprøvelse skal være modtaget af økonomi- og erhvervsministeren senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt driftslederen. Sagen indbringes herefter for retten i den borgerlige retsplejes former af ministeren.

§ 12. En tilladelse efter § 10 kan tilbagekaldes, såfremt driftslederen

1) har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven eller af vilkår for tilladelsen,

2) ikke er i stand til at antageliggøre at kunne varetage sine forpligtelser i forhold til denne lov på fuldt forsvarlig måde eller

3) har forfalden gæld til det offentlige, herunder afgiftsbetaling efter § 31, på mere end 100.000 kr.

Stk. 2. Afgørelse i sager omfattet af stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager efter stk. 1, nr. 2 og 3, træffes af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 3. En afgørelse truffet efter stk. 1, nr. 2 og 3, kan af driftslederen forlanges indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor, jf. stk. 4.

Stk. 4. Anmodning om domstolsprøvelse skal være modtaget af økonomi- og erhvervsministeren senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt driftslederen. Sagen indbringes herefter for retten i den borgerlige retsplejes former af ministeren.

Stk. 5. Hvis ministerens afgørelse efter stk. 2, 2. pkt., indbringes for domstolene, kan driftslederen fortsætte sin virksomhed, indtil domstolens afgørelse foreligger.

Kapitel 3

Generelle bestemmelser om kvoter

§ 13. Enhver kvote skal kunne identificeres entydigt og kan kun anvendes til dækning af udledninger af CO2 fra en produktionsenhed i den periode, for hvilken den er tildelt. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om kvoters identifikation.

Stk. 2. Kvoter kan omsættes i indtil 4 måneder efter udløbet af den periode, inden for hvilken de er tildelt.

Stk. 3. Anvendelse af en kvote til dækning af udledninger af CO2 , jf. stk. 1, sker ved, at driftslederen anviser kvoten til annullering, jf. § 26.

Stk. 4. Efter den 30. april i det første år i en ny periode annullerer miljøministeren kvoter på registerets konti tildelt for den foregående periode, som ikke allerede er annulleret, jf. stk. 3, og erstatter disse med et tilsvarende antal kvoter med gyldighed for den aktuelle periode, jf. dog stk. 5. Miljøministeren underretter driftslederen herom.

Stk. 5. Overskydende kvoter fra 1. periode erstattes ikke med kvoter gyldige i 2. eller senere perioder.

§ 14. Kvoter, som er tildelt på grundlag af kvotedirektivet af en kompetent myndighed i et andet land inden for Det Europæiske Fællesskab, har samme gyldighed i Danmark som kvoter tildelt af økonomi- og erhvervsministeren efter §§ 15-21.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at kvoter tildelt af den kompetente myndighed i lande uden for Det Europæiske Fællesskab skal have samme gyldighed som kvoter tildelt i Danmark.

Kapitel 4

Fastsættelse og tildeling af kvoter

Den samlede kvote for 1. periode

§ 15. For 1. periode, fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2007, fastsættes det samlede antal kvoter til udledning af CO2 til i alt 100,5 mio. kvoter. Hertil kommer eventuelle kvoter tildelt efter § 22.

Stk. 2. Der afsættes 5,025 mio. af de i stk. 1 nævnte kvoter til salg, jf. § 21.

Stk. 3. Til nye produktionsenheder, der idriftsættes efter den 31. marts 2004, jf. § 19, og til ikke kendte, uforudsete krav på kvotetildeling efter §§ 17 og 18 afsættes 3,0 mio. af de i stk. 1 nævnte kvoter.

Stk. 4. Kvoterne tildeles af økonomi- og erhvervsministeren efter reglerne i §§ 17-20 til driftsledere, som er i besiddelse af en udledningstilladelse efter § 10, stk. 1.

Basisår for tildelingen

§ 16. Kvotetildelingen efter § 17 sker på grundlag af den gennemsnitlige historiske CO2 -udledning og el- og varmeproduktionen i basisårene, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Ved basisårene forstås perioden fra den 1. januar 1998 til den 31. december 2002.

Stk. 3. Hvis en produktionsenhed ikke har været i drift alle basisårene, anvendes driftsperioden inden for basisårene som basisår.

Stk. 4. Hvis CO2 -udledningen i 2002 er højere end den gennemsnitlige CO2 -udledning i basisårene, jf. stk. 2 og 3, benyttes 2002 som basisår.

Stk. 5. Produktionsenheder eller dele heraf som nævnt i § 18, stk. 1, indgår ikke i beregningen af den gennemsnitlige historiske CO2 -udledning og el- og varmeproduktionen i basisårene, jf. stk. 1.

Stk. 6. Afgørelse af, hvilket datagrundlag der skal anvendes ved beregning af kvotetildelingen for en produktionsenhed, træffes af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 7. Brændselsforbruget til varmeproduktion, jf. § 17, for kraft-varme-anlæg beregnes som den nyttiggjorte varmeproduktion delt med en varmevirkningsgrad på 125 pct. og for kedelanlæg som hele brændselsforbruget. Ved beregning af brændslers CO2 -indhold benyttes udledningsfaktorerne i bilag 1.

Tildeling for produktionsenheder, som er sat i drift inden den 2. januar 2002

§ 17. For el- og varmeproducerende produktionsenheder omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, som primært har til formål at sælge el eller varme til de kollektive net, tildeles for 1. periode 1,680 kvoter for hver MWh fossil elproduktion, der i gennemsnit om året i basisårene netto blev produceret på enheden, samt 3,0 kvoter for hver ton CO2 , der i gennemsnit om året i basisårene blev udledt fra brændsler anvendt til varmeproduktion.

Stk. 2. For alle øvrige produktionsenheder omfattet af denne lov, jf. §§ 5-8, tildeles for 1. periode 3,0 kvoter for hver ton CO2 , der i gennemsnit om året i basisårene blev udledt fra produktionsenheden.

Stk. 3. Såfremt en driftsleder for en produktionsenhed omfattet af stk. 1 og 2 eller § 18 kan sandsynliggøre, at CO2 -udledningen øges eller mindskes gennemsnitligt med mindst 10 pct. i 1. periode i forhold til produktionsenhedens CO2 -udledning i 2002 på grund af lovkrav, der følger af fællesskabslovgivning, får driftslederen sine kvoter suppleret eller reduceret i forhold til tildelingen efter stk. 1 og 2 eller § 18 svarende til den forventede ændring i CO2 -udledningen.

Stk. 4. Såfremt ministeren finder, at en produktionsenhed omfattet af stk. 1 og 2 eller § 18 vil få CO2 -udledningen mindsket gennemsnitligt med mindst 10 pct. i 1. periode i forhold til produktionsenhedens CO2 -udledning i 2002 på grund af lovkrav, der følger af fællesskabslovgivning, får driftslederen sine kvoter reduceret i forhold til tildelingen efter stk. 1 og 2 eller § 18 svarende til den forventede ændring i CO2 -udledningen.

Stk. 5. Det er en betingelse for ændring af kvotetildelingen efter stk. 3 og 4, at lovkravene er gennemført i dansk ret inden den 31. marts 2004.

Tildeling for produktionsenheder, som er sat i drift fra den 2. januar 2002 til den 31. marts 2004

§ 18. For en produktionsenhed, som er sat i drift i perioden fra den 2. januar 2002 til den 31. marts 2004, eller som i denne periode væsentligt udvides, jf. stk. 6, tildeles for 1. periode kvoter som angivet i stk. 2-4.

Stk. 2. For en elproducerende produktionsenhed med det primære formål at levere el og eventuelt varme til de kollektive net, og som er omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, tildeles for 1. periode årligt 1.589 kvoter pr. installeret MW fossil elkapacitet og 530 kvoter pr. installeret MW fossil varmekapacitet.

Stk. 3. For varmeproducerende produktionsenheder uden elproduktion med det primære formål at levere varme til kollektive net, som er omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, tildeles for 1. periode årligt 27 kvoter pr. installeret MW fossil varmekapacitet.

Stk. 4 . For øvrige produktionsenheder omfattet af denne lov tildeles for perioden 2005-2007 årlige kvoter pr. installeret kapacitet som anført i nr. 1-10:

1) For energiproducerende produktionsenheder inden for offshoresektoren, som er omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, tildeles 1.420 kvoter pr. indfyret MW kapacitet.

2) For elproducerende produktionsenheder med det primære formål at producere varme til industriel proces (industriel kraft-varme eller varme til servicesektoren), som er omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, tildeles 3.500 kvoter pr. installeret MW fossil elkapacitet.

3) For øvrige energiproducerende anlæg i industrien m.v., som er omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, tildeles 528 kvoter pr. installeret MW indfyret fossil kapacitet.

4) For produktionsenheder som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 2, tildeles 46 kvoter pr. installeret kapacitet i ton raffinerede færdigprodukter pr. dag.

5) For produktionsenheder som nævnt i § 6, nr. 2, tildeles 150 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton støbt gods pr. time.

6) For produktionsenheder som nævnt i § 7, nr. 1, tildeles 296 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton grå cementklinker pr. dag, 375 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton hvide cementklinker pr. dag og 365 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton brændt kalk pr. dag.

7) For produktionsenheder som nævnt i § 7, nr. 2, tildeles 76 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton glasuld pr. dag og 71 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton støbt glas pr. dag.

8) For produktionsenheder som nævnt i § 7, nr. 3, tildeles 44 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton brændt gods pr. dag og 28 kvoter pr. kapacitetsenhed i m 3 letklinker pr. dag.

9) For produktionsenheder som nævnt i § 8, nr. 1, tildeles 16 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton pulp pr. dag.

10) For produktionsenheder som nævnt i § 8, nr. 2, tildeles 128 kvoter pr. kapacitetsenhed i ton papir eller pap pr. dag.

Stk. 5. De i stk. 1-4 nævnte produktionsenheder kan efter ansøgning få tildelt supplerende kvoter, hvis produktionsenheden kan dokumentere, at den tildelte kvote efter stk. 2-4 er mindst 5 pct. mindre end den kvotetildeling, som produktionsenhedens faktiske udledning af CO2 set over en længere periode berettiger til efter tildelingsprincipperne i § 17. Ansøgningen skal være indgivet senest den 15. august 2004. Supplerende kvoter tages fra den i § 15, stk. 3, nævnte pulje.

Stk. 6. Ved væsentlig udvidelse i denne bestemmelse forstås:

1) For produktionsenheder omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, en udvidelse af kapaciteten på mindst 10 MW indfyret effekt.

2) For produktionsenheder omfattet af § 5, stk. 1, nr. 2 og 3, og §§ 6-8 en udvidelse på mere end 5 pct. af den før udvidelsen installerede produktionskapacitet.

For produktionsenheder omfattet af § 5, stk. 1, nr. 2 og 3, og §§ 6-8 en forøget CO2 -udledning på mere end 5 pct. som følge af ombygning af produktionsenheden til produktion af mere CO2 -intensive produkter. Forøgelsen vurderes i forhold til den før ombygningen udledte CO2 .

Tildeling for produktionsenheder, der er sat i drift efter den 31. marts 2004

§ 19. En ny produktionsenhed, der sættes i drift efter den 31. marts 2004, tildeles kvoter fra puljen til nye produktionsenheder, jf. § 15, stk. 3, efter bestemmelserne i stk. 3-7, jf. dog stk. 2. Ved nye produktionsenheder forstås nyetablerede produktionsenheder, større udvidelser af produktionskapaciteten på eksisterende produktionsenheder, jf. stk. 7, og produktionsanlæg, der er idriftsat før den 31. marts 2004, men først opfylder kravene til at være omfattet af loven efter denne dato.

Stk. 2. Kvoterne efter stk. 1 tildeles fra den 1. i måneden efter, at den nye produktionsenhed er sat i drift, såfremt puljen nævnt i § 15, stk. 3, ikke er opbrugt på tildelingstidspunktet.

Stk. 3 . Nye elproducerende produktionsenheder, der ikke er omfattet af stk. 6, tildeles 1.710 kvoter pr. MW installeret fossil elproduktionskapacitet pr. år, enheden er i drift. Hvis varmen ikke helt eller delvis anvendes i de tunge processer, jf. stk. 5, tildeles yderligere 350 kvoter pr. MW installeret fossil varmeproduktionskapacitet pr. år, enheden er i drift. Ved kraft-varme-producerende enheder beregnes elkapaciteten ved fuld varmeproduktion.

Stk. 4 . En ny varmeproducerende produktionsenhed, der ikke producerer el, og hvis primære formål er at producere varme til de kollektive net, tildeles 205 kvoter pr. installeret MW varmekapacitet pr. år, enheden er i drift.

Stk. 5. En ny produktionsenhed med aktiviteter, der er omfattet af bilaget om tung proces i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, tildeles kvoter ud fra de nøgletal, der angives i bilag 2 til denne lov. Nye produktionsenheder med aktiviteter, der i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter afgiftsmæssigt er regnet som tung proces, men for hvilke der ikke er et nøgletal i lovens bilag 2, tildeles til de tunge processer 205 kvoter pr. installeret MW varmekapacitet pr. år, enheden er i drift.

Stk. 6. For nye energiproducerende produktionsenheder på offshorevirksomheder tildeles 4.700 kvoter pr. MW energiproduktionskapacitet målt som akseleffekt pr. år, enheden er i drift.

Stk. 7. Ved en større udvidelse efter denne bestemmelse forstås:

1) For produktionsenheder omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, en udvidelse af kapaciteten på mindst 10 MW indfyret effekt eller en forøgelse af den indfyrede kapacitet med mindst 20 pct. i forbindelse med etablering af kraft-varme-produktion.

2) For produktionsenheder omfattet af § 5, stk. 1, nr. 2 og 3, og §§ 6-8 en udvidelse på mere end 10 pct. af den før udvidelsen installerede produktionskapacitet.

Kvotetildelingen

§ 20. Produktionsenhedens samlede kvote efter §§ 17 og 18 for perioden 2005-2007 tildeles driftslederen af økonomi- og erhvervsministeren med 40 pct. i 2005, 30 pct. i 2006 og 30 pct. i 2007.

Stk. 2 . Tildeling af den årlige kvote er betinget af, at driftslederen er i besiddelse af en gyldig udledningstilladelse efter § 10, jf. dog § 9, stk. 2, at produktionsenheden ikke er taget permanent ud af drift ved starten af det år, kvoten tildeles for, og at de oplysninger af betydning for kvotetildelingen efter kapitel 4, som driftslederen har meddelt, er korrekte.

Stk. 3. Kvoter, som ikke tildeles på grund af forhold nævnt i stk. 2, overgår til den i § 15, stk. 3, nævnte pulje.

Stk. 4. Såfremt kvotetildelingen er baseret på urigtige data eller oplysninger, kan der ske en justering af kvotetildelingen i følgende år.

Stk. 5. Tildelingen af kvoter til driftslederen sker ved, at økonomi- og erhvervsministeren hvert år underretter miljøministeren om, at et nærmere angivet antal kvoter senest den 28. februar i tildelingsåret skal indsættes på de respektive driftslederes konti i registeret. Miljøministeren underretter den enkelte driftsleder om tildelingen.

Salg af kvoter

§ 21. Økonomi- og erhvervsministeren foranlediger, at kvoter fastsat efter § 15, stk. 2, sælges på CO2 -kvote-markedet, herunder eventuelt på auktion.

Stk. 2. Tildeling af kvoter erhvervet efter stk. 1 sker ved, at ministeren anmoder miljøministeren om at indsætte kvoter på køberens konto i registeret.

Stk. 3 . Ministeren fastsætter tidspunktet for salget efter stk. 1 og vilkårene herfor.

Stk. 4. Provenuet fra salg af kvoter efter stk. 1 med fradrag af omkostninger forbundet hermed tilfalder statskassen.

Force majeure

§ 22. Økonomi- og erhvervsministeren kan i perioden indtil 2008 efter godkendelse af Europa-Kommissionen i tilfælde af force majeure som angivet i kvotedirektivets bestemmelser herom tildele yderligere kvoter til enkelte driftsledere.

Stk. 2. Kvoter tildelt efter stk. 1 kan ikke sælges eller på anden måde overdrages til andre.

Stk. 3. Driftsledere, der vil påberåbe sig force majeure for et givet år, skal senest den 1. januar det efterfølgende år fremsende ansøgning til økonomi- og erhvervsministeren om tildeling af yderligere kvoter efter stk. 1. Ansøgningen skal indeholde begrundelse for, at der påberåbes force majeure samt en begrundet angivelse af den ekstra udledning af drivhusgasser, som force majeure-situationen har medført.

Stk. 4. Ministeren tager på baggrund af ansøgningen stilling til, om denne skal forelægges for Europa-Kommissionen, jf. stk. 1.

Puljer af produktionsenheder

§ 23. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter godkendelse af Europa-Kommissionen tillade, at driftsledere af produktionsenheder, der udfører en af de i §§ 5-8 nævnte aktiviteter, for en periode opretter en pulje af produktionsenheder med samme aktivitet i Danmark.

Stk. 2. Driftsledere, der ønsker at oprette en pulje, jf. stk. 1, skal ansøge ministeren herom senest 4 måneder inden den pågældende periodes start.

Stk. 3. Ansøgningen efter stk. 2 skal angive en puljeforvalter, som modtager kvoter på de omfattede driftslederes vegne, og indeholde dokumentation, herunder en fuldmagt, for at puljeforvalteren på vegne af driftslederne kan varetage forpligtelserne efter § 26, stk. 1, og § 31.

Stk. 4. Hvis en puljeforvalter ikke overholder sine forpligtelser efter loven, hæfter den enkelte driftsleder af produktionsenheden i puljen for udledning af drivhusgasser fra sine produktionsenheder.

Kapitel 5

Kvoteregister

§ 24. Miljøministeren etablerer et elektronisk register, som skal indeholde oplysninger om tildeling, beholdning, overdragelse og annullering af kvoter efter denne lov.

Stk. 2. Enhver fysisk eller juridisk person har adgang til at få oprettet konti i registeret til brug for registrering af kvoter.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som indeholdes i registeret, om den nærmere indretning af dette, om registerets opgaver og udførelsen heraf, herunder om samarbejdet med andre registre, om driften af registeret, om anvisning af kvoter til annullering efter § 26, stk. 1 og 2, samt om offentlighedens adgang til oplysninger i registeret.

Stk. 4 . Miljøministeren fastsætter regler om betaling af gebyr for registrets kontohavere.

§ 25.  Ethvert køb eller salg af en kvote skal indberettes til miljøministeren og registreres af denne, jf. stk. 4.

Stk. 2. Det er en forudsætning for kvotehandel, at både køber og sælger har en konto i det danske register eller i et tilsvarende kvoteregister oprettet i en anden stat. Enhver med konto i registeret kan forlange, at miljøministeren annullerer kvoter, som den pågældende råder over.

Stk. 3. Indberetningen efter stk. 1 skal indeholde en entydig identifikation af køber og sælger samt af de omsatte kvoter.

Stk. 4. Miljøministeren afgør, om indberetningen udgør et tilstrækkeligt grundlag for registrering af handelen. Finder miljøministeren, at dette ikke er tilfældet, afvises registrering af handelen.

§ 26. Driftslederen for en produktionsenhed omfattet af loven skal hvert år senest den 30. april anvise et antal kvoter til annullering svarende til det foregående års verificerede CO2 -udledning fra produktionsenheden.

Stk. 2. Hvis driftslederen ikke har anvist et tilstrækkeligt antal kvoter til annullering i forhold til foregående års verificerede CO2 -udledninger, skal driftslederen senest den 30. april det følgende år anvise kvoter til annullering svarende til mankoen fra tidligere år.

Stk. 3. Såfremt driftslederen ikke senest den 30. april har anvist det antal kvoter, der er nævnt i stk. 1 og 2, indberetter miljøministeren produktionsenhedens driftsleder samt størrelsen af mankoen til økonomi- og erhvervsministeren. Miljøministeren underretter samtidig driftslederen om indberetningen.

Stk. 4. Miljøministeren offentliggør økonomi- og erhvervsministerens afgørelse om driftslederes betaling af afgift efter § 31, stk. 1, på et offentligt tilgængeligt område, på registerets elektroniske hjemmeside eller lignende.

§ 27. Der er offentlig adgang til oplysningerne i registeret med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Miljøministeren tager stilling til anmodninger om adgang til oplysninger fra registeret.

Stk. 2. Miljøministeren, økonomi- og erhvervsministeren og skatteministeren har adgang til enhver oplysning i registeret, som er nødvendig for varetagelsen af deres opgaver efter loven.

Kapitel 6

Overvågning, verifikation og rapportering

Overvågning

§ 28. Driftslederen er forpligtet til løbende at overvåge CO2 - udledningen fra produktionsenheder, som denne er ansvarlig for. Udledningen kan enten beregnes eller måles.

Stk. 2. Overvågningen skal ske i overensstemmelse med en plan herfor, som er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om overvågningen og overvågningsplanen efter stk. 1 og 2. I reglerne kan det fastsættes, at overvågningsplanen skal følge fastlagte kriterier og fremgangsmåder, eller at overvågningen skal finde sted på baggrund af en overvågningsplan, der udarbejdes og godkendes for den konkrete produktionsenhed. Der kan fastsættes regler om den periode, hvor driftslederen er forpligtet til at opbevare data opsamlet ved overvågningen.

Stk. 4. I godkendelsen af overvågningsplanen efter stk. 2 kan der stilles vilkår, som er begrundet i produktionsenhedens særlige forhold.

Verifikation

§ 29. Overvågningen af CO2 - udledningen efter § 28 skal årligt verificeres af en uafhængig virksomhed (verifikator), som er godkendt hertil af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Verifikationen skal navnlig omfatte målemetoder, målingernes hensigtsmæssighed, pålidelighed, troværdighed og nøjagtighed samt valg og anvendelse af emissionsfaktorer og anvendte beregningsmetoder. Verifikationen omfatter tillige opgørelsens overensstemmelse med planen for overvågning af udledninger af CO2 , jf. § 28, stk. 2.

Stk. 3. Verifikator udarbejder en verifikationserklæring, der bekræfter, at CO2 -udledningerne er overvåget i overensstemmelse med § 28 eller regler udstedt i medfør heraf, samt en redegørelse om verifikationen efter stk. 2.

Stk. 4. Omkostninger vedrørende overvågning og verifikation påhviler driftslederen.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om verifikation efter stk. 1-3, herunder om betingelserne for at blive udpeget som verifikator.

Stk. 6. Ministeren kan tilbagekalde en godkendelse efter stk. 1 og kan fastsætte nærmere regler om tilbagekaldelse af meddelte godkendelser.

Stk. 7 . En afgørelse truffet efter stk. 6 kan af verifikator forlanges indbragt for domstolene og skal indeholde oplysning om adgang til domstolsprøvelse og fristen herfor, jf. stk. 8. Anmodningen har ikke opsættende virkning, medmindre retten træffer anden afgørelse.

Stk. 8. Anmodning om domstolsprøvelse skal være modtaget af økonomi- og erhvervsministeren senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Sagen indbringes herefter af ministeren for retten i den borgerlige retsplejes former.

Rapportering

§ 30. En driftsleder, hvis produktionsenhed er omfattet af loven, skal årligt senest den 31. marts rapportere verificerede CO2 -udledninger for det foregående år fra produktionsenheder, som denne er ansvarlig for, til økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Rapporteringen skal omfatte følgende oplysninger for hver produktionsenhed:

1) Identifikationsdata for produktionsenheden,

2) aktivitetsdata, emissionsfaktorer, oxidationsfaktorer, samlede udledninger og usikkerhed om opgørelsen for hver af de af loven omfattede aktiviteter, der udføres på produktionsenheden.

Stk. 3. En driftsleder, hvis udledninger af CO2 for det foregående år ikke er verificeret og rapporteret efter stk. 1 senest den 31. marts, kan ikke omsætte kvoter gennem det i § 24 nævnte register, førend forholdet er bragt i orden.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om rapporteringen efter stk. 1 og 2.

Stk. 5. Ministeren meddeler senest den 20. april hvert år miljøministeren de samlede udledninger fra de enkelte driftslederes produktionsenheder samt eventuelle oplysninger om driftsledere, der ikke har rapporteret udledninger, jf. stk. 3.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan videregive de indrapporterede oplysninger til en anden offentlig myndighed med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Kapitel 7

Betaling af afgift ved manglende kvoter

§ 31. Såfremt en driftsleder ikke har overholdt sin forpligtelse efter § 26, stk. 1 og 2, pålægger økonomi- og erhvervsministeren driftslederen at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100 euro for hver ton CO2 , som er udledt uden anvisning af kvoter til annullering, jf. § 26, stk. 1 og 2. For kvoteoverskridelser i årene 2005, 2006 og 2007 udgør afgiften dog et beløb svarende til 40 euro pr. ton.

Stk. 2. Det skyldige beløb er forfaldent til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 3. Betales det skyldige beløb ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af driftslederen, dog mindst 50 kr.

Stk. 4. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling efter denne lov.

Stk. 5. Afgiftsbetalingen efter stk. 1 fritager ikke driftslederen for forpligtelsen til at returnere en kvotemængde svarende til de kvoteoverskridende udledninger til miljøministeren senest den 30. april det efterfølgende kalenderår.

Stk. 6 . For betaling af afgift efter loven hæfter driftslederen. Hvis driftslederen ikke er ejer af produktionsenheden, hæfter ejeren solidarisk med driftslederen for afgiftens betaling. Hvis driftslederen ikke driver produktionsenheden for egen regning, hæfter den, der driver produktionsenheden for egen regning, solidarisk med driftslederen for afgiftens betaling.

Stk. 7. Ubetalte afgiftsbeløb efter stk. 1, renter efter stk. 3 og gebyrer efter stk. 4 kan inddrives ved udpantning og ved lønindeholdelse i henhold til reglerne for personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 8 . De statslige told- og skattemyndigheder inddriver ubetalte afgiftsbeløb, renter og gebyrer. Inddrivelsen sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Kapitel 8

Tilsyn og oplysningspligt m.v.

§ 32. Økonomi- og erhvervsministeren fører tilsyn med driftsledernes overholdelse af loven, af regler udstedt i medfør heraf, af afgørelser truffet efter loven og af vilkår stillet efter loven. Såfremt ministeren efter bestemmelsen i § 37, stk. 2, henlægger opgaver til en privat organisation, fører ministeren tilsyn med disses overholdelse af loven, af regler udstedt i medfør af loven og af afgørelser truffet efter loven.

Stk. 2. Driftsledere, som udfører aktiviteter omfattet af denne lov, skal efter anmodning fra økonomi- og erhvervsministeren eller miljøministeren afgive enhver oplysning, som disse vurderer er nødvendige til varetagelse af deres opgaver efter denne lov.

§ 33. Økonomi- og erhvervsministerens udgifter til tildeling af tilladelser efter §§ 10-12 og 23, tildeling af kvoter efter §§ 15-20 og 22, behandling og afgørelse af sager vedrørende overvågning, verifikation og rapportering efter §§ 28-30, afgørelse om afgiftsbetaling efter § 31 og tilsyn efter § 32, stk. 1, påhviler driftslederen af produktionsenheder omfattet af loven.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om driftsledernes betaling af udgifter nævnt i stk. 1.

Kapitel 9

Klage- og straffebestemmelser m.m.

Klageregler

§ 34. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af økonomi- og erhvervsministeren efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til loven. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 2. Ved afgørelser af klager efter denne lov består Energiklagenævnet af de medlemmer, som afgør klager efter lov om elforsyning. Såfremt klagen giver baggrund herfor, kan nævnets formand beslutte, at nævnet ved klagens afgørelse skal bestå af de medlemmer, som afgør klager efter lov om varmeforsyning.

Stk. 3 Ministerens afgørelser efter kapitel 4 vedrørende det antal kvoter, som tildeles de enkelte driftsledere, kan bortset fra afgørelser vedrørende datagrundlaget truffet efter § 16, stk. 6, ikke indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 4. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 5. Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af ministeren, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet, samt at afgørelser truffet af en institution under ministeren eller en anden myndighed, som ministeren i henhold til § 37 har henlagt sine beføjelser til efter lov, ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 7. Ministerens afgørelser efter § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, nr. 2 og 3, kan ikke indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 8. Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr ved indbringelse af klage for Energiklagenævnet.

§ 35. Afgørelser truffet af miljøministeren efter §§ 13 og 25-27 kan indbringes for Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Bestemmelserne i lov om miljøbeskyttelse §§ 102 og 104-106 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 . Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser ikke skal kunne påklages, samt at afgørelser truffet af en under ministeriet oprettet institution eller anden offentlig myndighed, som ministeren i henhold til § 37, stk. 3, har henlagt sine beføjelser til, ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Straffebestemmelser

§ 36. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at udpege en fuldmægtig som nævnt i § 3, stk. 4,

2) udleder CO2 uden fornøden gyldig tilladelse efter § 10, jf. dog § 9, stk. 2,

3) overtræder vilkår i en tilladelse meddelt efter § 10, stk. 2,

4) overtræder indberetningsforpligtelsen efter § 30 ved ikke at rapportere rettidigt eller fyldestgørende,

5) undlader at give oplysninger efter § 32 eller

6) fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for myndighedernes sagsbehandling efter loven, eller som har indflydelse på myndighedernes afgørelser efter loven eller har betydning for afgiftskontrollen.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for den, der overtræder reglerne.

Stk. 3. Den, der begår en af de i stk. 1 eller 2 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Bemyndigelse

§ 37. Økonomi- og erhvervsministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan bemyndige en privat organisation til at varetage opgaven med salg eller afholdelse af auktion efter § 21 og til at godkende, herunder akkreditere, verifikatorer efter § 29.

Stk. 3. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden offentlig myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt miljøministeren.

Kapitel 10

Øvrige bestemmelser

§ 38. For den femårsperiode, der begynder den 1. januar 2008 og for senere femårsperioder udarbejder miljøministeren en national plan for fastsættelse og tildeling af kvoter under inddragelse af offentligheden. Planen for hver femårsperiode skal offentliggøres og fremsendes til Europa-Kommissionen senest 18 måneder før periodens begyndelse.

Stk. 2. På baggrund af den i stk. 1 nævnte plan fremsætter økonomi- og erhvervsministeren lovforslag om tildeling af kvoter til de af loven omfattede produktionsenheder for perioden 2008- 2012 og for senere perioder.

§ 39. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft før andre dele af loven.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 40. Økonomi- og erhvervsministeren kan helt eller delvis ophæve lov nr. 376 af 2. juni 1999 om CO2 -kvoter for elproduktion.

Stk. 2. Forhold opstået i den i stk. 1 nævnte lovs virkningsperiode færdigbehandles efter denne lovs regler.

§ 41. I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000, som ændret ved § 3 i lov nr. 316 af 22. maj 2002, § 3 i lov nr. 452 af 10. juni 2003 og lov nr. 205 af 29. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 7,« til: »jf. dog stk. 7-11,«.

2. I § 20 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Udgifter til erhvervelse af kvoter til varmeproduktion må først indregnes i priserne for ydelser omfattet af stk. 1, når de gratistildelte kvoter efter kapitel 4 i lov om CO2 -kvoter ikke er tilstrækkelige til at dække CO2 -udledningen fra varmeproduktionen.«

3. I § 20 indsættes som stk. 9-11:

»Stk. 9. Værdien af overskydende CO2 -kvoter tildelt til varmeproduktion efter §§ 16-20 i lov om CO2 -kvoter modregnes i priserne for ydelser omfattet af stk. 1. Ved overskydende kvoter forstås, at antallet af gratis tildelte kvoter til producenten efter §§ 16-20 i lov om CO2 -kvoter er større end det antal, producenten faktisk har haft behov for til dækning af CO2 -udledningen fra varmeproduktionen.

Stk. 10. Udgifter til betaling af afgift efter bestemmelsen i § 31 i lov om CO2 -kvoter kan ikke indregnes i priser for ydelser omfattet af stk. 1.

Stk. 11. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden for værdifastsættelsen af de kvoter, som er nævnt i stk. 8, og af overskydende CO2 -kvoter efter stk. 9.«

 

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt BendtsenBilag 1

CO2 -udledningsfaktorer for 1998-2002 angivet i forhold til nedre brændværdi

Brændsel

CO 2 kg/GJ

Kul

95,0

Raffinaderigas

56,9

LPG

65,0

LVN

65,0

Motorbenzin

73,0

Flyvebenzin

73,0

Petroleum

72,0

JP1

72,0

Gasolie/dieselolie

74,0

Fuelolie

78,0

Orimulsion

80,0

Petroleumskoks

92,0

Spildolie

78,0

Naturgas

*56,9

Koks

105,0

Brunkulsbriketter

97,0

Bygas

56,9

Halm

0,0

Skovflis

0,0

Brænde

0,0

Træpiller

0,0

Træaffald

0,0

Biogas

0,0

Fiskeolie

0,0

Affald

78,7

 

* For 2001 dog 57,25 og for 2002 57,28.

Gælder for den fossile del (blandet plast) af affaldet.

 Bilag 2

Bilag 2 vedrører nøgletal for tildeling af kvoter efter § 19 til driftsledere for nye produktionsenheder samt produktionsenheder, der er omfattet af denne lov, og som efter den 31. marts 2004 har foretaget en væsentlig udvidelse af produktionskapaciteten.

Den årlige kvote fås ved at gange nøgletallet i søjlen »Kvoter pr. kapacitetsenhed« med produktionskapaciteten for den nye produktionsenhed udtrykt i den tilsvarende enhed som listet i søjlen »Kapacitetsenhed«.

I søjlen »Procesudledninger« angiver et »ja«, at der i pågældende nøgletal er indregnet procesudledninger.

 

Listepunkt på tung proces-listen

Kvoter pr.
kapacitetsenhed

Kapacitetsenhed

Proces-
udledninger

1) Der anvendes til opvarmning af væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 m 2 i gartnerier og vækstlys i disse, dog bortset fra væksthuse, hvorfra der foregår detailsalg.

0,110

m 2 opvarmet væksthus

 

2) Der anvendes direkte ved inddampning og tørring af vandopløst natriumklorid.

39

Ton tørt salt pr. time

 

3) Der anvendes direkte ved pasteurisering, sterilisering, inddampning, homogenisering, koncentrering og tørring af mælk og mælkebaserede produkter med henblik på fremstilling af mælkebaserede produkter med et tørstofindhold på mindst 90 pct. Elektricitet anvendt direkte til opvarmning og tørring samt til drift af særlige anlæg, hvorved der som led i forarbejdningsprocessen sker en koncentration i form af f.eks. ultrafiltrering, er dog også omfattet. Koncentrering med henblik på fremstilling af de nævnte mælkebaserede produkter er omfattet, uanset om den foregår i virksomheden, som fremstiller disse produkter, eller i andre virksomheder.

3.158

Ton mælkepulver pr. time

 

 

4.580

Ton proteinpulver pr. time

 

4) Der anvendes direkte ved fremstilling af foderstoffer, fodertilsætning, herunder foderfosfat, og foderblandinger samt tørring og inddampning af vinasse, mask, roepiller og lignende varer bestemt til dyrefoder. Dette gælder dog ikke forbrug til tørring af korn og frø.

28

Ton foderstof pr. time

 

5) Der anvendes direkte ved fremstilling af mel, pulver og pellets af kød eller slagteaffald uegnet til menneskeføde henhørende under position 2301.10 i EU’s kombinerede nomenklatur bortset fra fedtegrever egnet til menneskeføde.

395

Ton råvarer bearbejdet pr. time til fremstilling af kød- og benmel, pulver og pellets

 

6) Der anvendes direkte ved fremstilling af grøntmel, grøntpiller og andet kunsttørret grønt.

961

Ton grøntpiller eller grøntmel pr. time

 

7) Der anvendes direkte til fremstilling af pektinstoffer, pektinater og pektater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302.20 til og med position 1302.39 i EU’s kombinerede nomenklatur og modificeret stivelse henhørende under position 3505 i EU’s kombinerede nomenklatur samt direkte ved fremstilling af emulgatorer bestemt til fødevarefremstilling eller til teknisk brug på basis af vegetabilske eller animalske fedt- og oliestoffer.

3.000

Ton pektin pr. time

 

 

733

Ton emulgator pr. time

 

8) Der anvendes direkte ved destillering af alkohol og i kombination hermed fremstilling af gær, herunder efterfølgende tørring af gær.

564

m 3 ren alkohol pr. time

 

9) Der anvendes direkte ved tørring eller inddampning af papir- og papmasse eller andre stoffer eller produkter opløst i eller iblandet vand med et tørstofindhold på højst 40 pct. før tørring og et tørstofindhold på mindst 90 pct. efter tørring.

 

Som pkt. 21

 

10) Glas

1.354

Ton smeltet glas pr. time

Ja

11) Der anvendes direkte ved fremstilling af

 

 

 

a) slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer, blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer henhørende under position 6806 i EU’s kombinerede nomenklatur,

395

m 3 letklinker pr. time

Ja

 

2.448

Ton linjeuld pr. time

 

b) glasfibre, herunder glasuld, henhørende under position 7019 i EU’s kombinerede nomenklatur,

1.342

Ton fibrering pr. time

 

 

Ja

12) Der anvendes direkte til keramisk brænding samt forudgående tørring af varer bestemt hertil.

987

Ton brændt gods pr. time

 

 

Ja

13) Der anvendes direkte til opvarmning, inddampning, tørring eller brænding af kalk, kridt, kridtsten, marmor og andre calciumkarbonatprodukter, flint, gips, moler, bentonit og andre lerarter, ferrosulfat, kobbersulfat og calciumoxid samt gødningsstoffer med et tørstofindhold på mindst 90 pct., heraf mindst 5 pct. fosfat efter tørring. Elektricitet anvendt direkte til fremstilling af calciumkarbonatprodukter, dog alene i form af opvarmning og tørring, samt til drift af særlige anlæg, hvorved der som led i forarbejdningsprocessen sker en koncentration af calciumkarbonatprodukterne, samt afgiftspligtige varer bortset fra elektricitet til opvarmning af gipspladehærdelokaler, er dog også omfattet.

7.896

Ton stykkalk pr. time

Ja

 

7.343

Ton brændt kalk pr. time

Ja

 

4.625

1.000 m 2 gipsplader pr. time

 

16) Der anvendes direkte ved fremstilling af fiskeolie samt fiskemel henhørende under position 2301.20 i EU’s kombinerede nomenklatur på baggrund af fisk og krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr samt affald heraf. Dette gælder dog ikke forbrug af elektricitet til fremstilling af fiskemel, efter at fiskeolien og limvand er blevet udskilt fra pressekagen, og efter at fiskeolien er blevet separeret fra solubles i produktionsprocessen. Det gælder heller ikke forbrug af elektricitet til videreforædling af fiskeolien, efter at denne er blevet separeret fra solubles.

395

Ton råvarer til fiskeolie- og fiskemelsfremstilling pr. time

 

17) Der anvendes direkte ved fremstilling af rør- og roesukker henhørende under position 17.01 i EU’s kombinerede nomenklatur på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.

786

Ton roesukker pr. time

 

18) Der anvendes direkte ved fremstilling af stivelse henhørende under position 11.08 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis tørstofindholdet er på mindst 80 pct.

87

Ton kartoffelmel pr. time

 

 

2.075

Ton kartoffelproteinpulver pr. time

 

19) Der anvendes direkte til tørring og brænding af malt.

508

Ton malt pr. time

 

21) Der anvendes direkte til fremstilling af papir og pap på basis af retur- og affaldspapir og pap eller pulp heraf eller cellulose samt anvendes til formaling af calciumkarbonatprodukter til pulver med en diameter på højst 3 my, i det omfang pulveret er bestemt til at anvendes til fremstilling af papir. Dette gælder dog ikke afgiftspligtige varer, der anvendes til efterbehandling af papir eller pap, herunder efterfølgende fremstilling af papir og pap eller andre papir- og papprodukter på basis af færdigfremstillet papir, bortset fra coatning eller glitning. Elektricitet anvendt til fremstilling af papir og pap i andre former end ruller eller ark er dog ikke omfattet, når papiret eller pappet har andre former end æggebakker. Afgiftspligtige varer anvendt direkte til fremstilling af æggebakker af andre materialer er også omfattet.

226

Ton (returpapir til) pulp pr. time

 

 

3.079

Ton (pulp til) papir pr. time

 

22) Der anvendes direkte til fremstilling af cellulose eller pulp af retur- og affaldspapir og pap.

226

Ton (returpapir til) pulp pr. time

 

28) Der anvendes direkte ved raffinering og destillering af mineralolieprodukter samt stenkulstjære og andre mineraltjærer samt produkter udvundet heraf.

 

832

 

Ton raffinerede færdigprodukter pr. time

 

29) Der anvendes direkte til fremstilling af cement.

5.843

Ton grå cement pr. time

Ja

 

8.291

Ton hvid cement pr. time

Ja

30) Der anvendes direkte til smeltning af metaller og glas og varmholdelse af smeltede metaller og glas samt direkte til fremstilling af valsede eller kontinuert støbte slabs og knipler samt til videreforarbejdning af slabs og knipler ved varmvalsning til plader, tråde, stænger og lignende varer af jern og stål ikke yderligere forarbejdet ved f.eks. sandblæsning m.v., til metalvarmebehandlingsanlæg og til ventilation af lokaler, hvor smeltet metal og glas forarbejdes. Alene opvarmning af glas til over 300 grader samt varmholdelse af glas, der har været opvarmet herover i fremstillingsprocessen, betragtes som smeltning af glas samt varmholdelse af smeltet glas.

226

Ton støbejern pr. time

 

 

Officielle noter

1) Denne lov gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EF-Tidende 2003, nr. L 275, side 32).

Redaktionel note
  • Tidspunktet for lovens ikrafttræden er endnu ikke fastsat, jf. § 39, stk. 1.